Sveriges hemliga koncentrationsläger.

"Tanken var att vi aldrig skulle få veta sanningen!"

Vad många -alltför många- inte vet än idag är att det fanns 14 hemliga hårdbevakade slutna koncentrationsläger i socialdemokraternas Sverige under 40-talet. Människor fängslades utan domstol och tidsbestämda straff. Dessa slutna och hemliga koncentrationsläger har hållits hemliga för allmänheten - fram tills nu!

Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och strängt hemligstämplat är det faktum att det var den socialdemokratiske partiledaren och statsministern Tage Erlander som var högste chef för dessa 14 hemliga svenska koncentrationsläger!

Det var heller aldrig meningen att allmänheten skulle få veta något. I största hemlighet drev den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen under ledning av statsminister och Socialdemokraten Per Albin Hansson koncentrationslägren för politiska fångar i Sverige under 1940-talet. Flera av lägren fanns kvar och nya inrättades även efter krigsslutet 1945, när socialdemokraterna hade återtagit hela regeringsmakten. Det sista lägret stängdes först 1948, tre år efter krigsslutet! Idag finns ytterst få rester kvar av koncentrationslägren.


Sammanlagt satt över 3 000 människor i de svenska koncentrationslägren som frihetsberövade utan rättegång och utan att veta vad de anklagades för. Fängslandet behövde inte motiveras och kunde heller aldrig överklagas. De hölls inspärrade på obestämd tid i läger som kringgärdades av 2,5 meter höga taggtrådsstängsel och som bevakades av beväpnade vakter med hundar. Vissa läger hade även strålkastare som hjälpte vakterna nattetid.

Lägren har varit hemligstämplade i 50 år och deras existens är fortfarande till stor del dold under en röd mörkläggningsfilt. De flesta av byggnaderna är idag rivna, spåren utplånade och offentliga handlingar och lägerarkiv är hårt gallrade. När nazisterna föll i Tyskland hann de inte sopa igen alla spår efter sina illdåd, de hade bara timmar, eller dagar, på sig men socialdemokraterna i Sverige hade 50 år på sig att sopa igen alla spår. Inte konstigt det mesta idag är sopat under mattan och något tex Stefan Löfven aldrig talar öppet om när det gäller sitt ”anständiga” partis historia. Lägren har fram till för några år sedan varit hemligstämplade för det svenska folket av gamla Socialdemokratiska regeringar och än idag inget som det står något om i de svenska skolelevernas historieböcker. De svenska koncentrationslägren ska förnekas och glömmas genom total tystnad.

"Fångarna tvingades bära fångkläder och hölls inspärrade på obestämd tid utan rättegång.

Alla läger var inhägnade med höga taggtrådsstängsel, beväpnade vakter med hundar"

 

1944 utsågs Tage Erlander till biträdande socialminister och 1945 till ecklesiastikminister. Året därpå skulle han komma att utses till statsminister efter Per Albin Hanssons hastiga bortgång. Uppdraget att svara för koncentrationslägren utförde han i nära samarbete med socialministrarna Gustav Möller och Karl Johan Höjer, tillförordnad generaldirektör för socialstyrelsen 1939-46 och bror till en av Erlanders gamla studiekamrater.

Tage Erlander sägs ha varit en iskall pragmatiker som bl.a. avskedat en lägerchef som han ansett varit ”för vek” mot fångarna. Lägren är en skamfläck i Sveriges historia, och de ansvariga har aldrig ställts till svars. I sina memoarer, publicerade i sex volymer 1972-82, nämner Tage Erlander inte med ett enda ord sin roll som högste ansvarige tjänsteman för de slutna lägren på de 215 sidor som handlar om hans arbete under krigstiden.

Han förbigår helt den centrala roll han själv hade i utformningen och driften av lägersystemet. Genom fakta som han själv förteg men som har kommit fram långt efter hans död framstår han som något helt annat än den folkkäre statsminister som berättade Värmlandshistorier i Hylands hörna 1962 och satt på sin post under en rekordlång period av 23 år.

 

Tage Erlander, Socialdemokraterna, som sedan blev Sveriges statsminister var chef och därmed högste ansvarig för de 14 hemliga koncentrationsläger som Socialdemokraterna i största hemlighet uppförde i Sverige under kriget och som man sedan hemlighöll för folket i över 40 år!

Det har inte gått att fastställa exakt från vem eller varifrån initiativet kom, men högste ansvarige politiker för lägerverksamheten blev Gustav Möller (S), en av veteranerna inom arbetarrörelsen som i egenskap av socialminister och ansvarig för flyktingpolitiken hade drivit en ytterst restriktiv linje under hela 1930-talet. Tyska judar som flydde Hitlerregimen kunde enligt svensk lag inte åberopa några politiska asylskäl för att få stanna i Sverige.

 

Efter den tyska ockupationen av grannländerna Norge och Danmark i april 1940 steg regeringens rädsla till skräck och panik. Vid den här tiden rådde dessutom i flera länder en utbredd syn på koncentrationsläger som ett bra och nyttigt verktyg i den politiska verktygslådan. 

I den så kallade Tillsynskungörelsen, daterad den 1 september 1939 (samma dag som nazisterna invaderade Polen) beslutade Socialdemokraterna (och Bondeförbundet) att införa ”särskild tillsyn över utlänningar”.

Ett halvår senare, den 25 februari 1940, tog man nästa steg och beslutade om möjlighet att ”omhändertaga utlänningar i förläggning”, det vill säga utan rättegång låsa in dem i särskilda läger. Beslutet om de hemliga koncentrationslägren hade alltså tagits av den socialdemokratiskt ledda regering som styrde Sverige under krigsåren 1939-45.

Bara en månad senare var Sveriges två första hemliga koncentrationsläger ett faktum!

Dessa två första slutna hemliga koncentrationsläger inrättades i Långmora och i Smedsbo, båda i Dalarna,  i mars 1940. "Långmora & Smedsbo" blev därefter ett begrepp när man än idag pratar om svenska koncentrationsläger. De var varken störst eller hade strängast disciplin, men de var Sveriges första koncentrationsläger. De skulle snart få ytterligare 12 lika hemliga efterföljare...

 

Långmora herrgård byggdes om till Sveriges första koncentrationsläger. I förgrunden syns stolparna för det 2,5 meter höga stängslet.

Varje läger hade en föreståndare som tillsattes på politiska grunder. Exakt hur rekryteringen gick till är höljt i dunkel. I socialstyrelsens arkiv finns bara uppgifter om personer vilkas namn börjar på A till och med S. Övriga är utrensade.

"Lägren har varit hemligstämplade i 50 år och deras existens är fortfarande till stor del dold under en röd mörkläggningsfilt"

Lägrens viktigaste funktion var, precis som med alla former av frihetsberövande, att avskräcka och isolera. I Sverige placerades koncentrationslägren i glest befolkade skogs- och jordbruksbygder med minimala möjligheter för fångarna att ta sig därifrån. S-regeringen ville dessutom undvika att allmänheten och media fick kännedom om lägren och att det skulle uppstå debatt om deras existens. Av de 14 hemliga koncentrationsläger som fanns i Sverige var två placerade i norra Sverige, två i södra Sverige och tio centralt placerade i mellersta Sverige. Anledningen att dessa tio läger fanns nära varandra rent geografiskt var att många av koncentrationslägerfångarna kom via Norge och när ett läger blev fullt behövde man bygga fler i dess närhet.

Gemensamt för alla slutna läger är att de placerades på landsbygden, och flertalet var förlagda i Mellansverige. Myndigheterna ville med tanke på krigssituationen förhindra att utlänningar vistades nära storstäderna. De 14 svenska koncentrationslägren kan delas in i två kategorier: ​

1- Koncentrationsläger som inhystes i redan befintliga byggnader såsom stora herrgårdar eller fallfärdiga slott som låg avsides från allmänheten. Exempelvis lägren i Långmora, Smedsbo, Sunnerstaholm och Axmar.

2- Koncentrationsläger som i största hemlighet uppfördes just för ändamålet som stora inhägnade barackläger lång ut i glestbefolkade områden. Exempelvis lägren i Rengsjö, Ingels, Kusfors och Vägershult.

Sveriges sydligaste läger och det enda läger enbart för kvinnor, det i skånska Tjörnarp, var dock ett undantag när det gällde att ligga utanför tätbebyggda områden.

Socialdemokraterna ville till varje pris undvika benämningen "koncentrationsläger" som kunde ge obehagliga associationer. Man ville istället använda den skönmålande benämningen ”interneringsläger”.  Koncentrationsläger var dock en term som användes i den dåvarande svenska samhällsdebatten.

Ett koncentrationsläger är nämligen en plats dit man förs på grund av vad man är, - inte vad man gjort

 

Vägershult 1942-45, Uppvidinge, Kronobergs län. På bilden syns tydligt det 2,5 meter höga stängsel som omgärdade koncentrationslägret. Idag finns inga spår kvar efter Vägershults koncentrationsläger.

Enligt Nationalencyklopedin präglas koncentrationsläger av "slavarbete", "grymma bestraffningar" och ”olidliga levnadsförhållanden” men de ska aldrig förknippas med Nazitysklands utrotningsläger, men koncentrationsläger var i praktiken vad de var. De första koncentrationslägren i själva Tyskland 

upprättades inte heller av nazisterna utan av den socialdemokratiska regering som redan 1923 internerade tusentals militanta kommunister i så kallade Schutzhaft, skyddshäkten. Något att tänka på...

Vem som skulle interneras i de svenska koncentrationslägren avgjordes godtyckligt och nyckfullt från fall till fall. Något fastställt regelverk fanns inte och domen gick inte att överklaga. Fångarna hölls inspärrade på obestämd tid utan rättegång eller dom och de behandlades illa och strängt. Alla läger var inhägnade med höga stängsel och vakthållningen sköttes av beväpnade vakter med hundar. Fångarna tvingades bära särskilda fångkläder och underkasta sig ett strikt reglemente med dagsrutiner som började med väckning och uppstigning klockan 7:15. De skickades på hårt skogs- eller vägarbete, deras pengar beslagtogs och all post censurerades.

 "I dag är spåren nästan helt utplånade, ytterst få spår och lämningar finns idag kvar på de hemska platser där koncentrationslägren fanns."

 

Fångarna i de svenska koncentrationslägren var till exempel anti-nazister, kommunister, utlänningar och tyska desertörer som tvingades till mycket hårt straffarbete och övervakades av beväpnade vakter. Först fängslades kommunister och antinazister under tiden Sverige stod på Hitlers sida i kriget men när krigslyckan vände för vännen Hitler frigavs kommunister och antinazister alltmer och istället började man i högre grad fängsla nazister och antikommunister när man insåg att den kommunistiska diktatorn Josef Stalin istället skulle bli en av krigets segerherrar.
 

Försök till rymning och andra brott mot reglerna bestraffades hårt, först med en varning, sedan inlåsning i två månader. Det kallades ”tagande i förvar”. Riksdagens revisorer krävde en förlängning av maximistraffet, eftersom ”det i många fall visat sig icke hava åsyftad verkan”. Vad som verkligen hände innanför den hårt bevakande taggtråden vet vi mycket lite om idag, som sagt; det mesta hann den socialdemokratiska regeringen förstöra.

Soldater och vakter men även andra som arbetade vid koncentrationslägren vittnar om att misshandel och tortyr ofta förekom. Slag med påkar eller gevär var vanligt. Man gav inte fångarna mat så de inte skulle få kraft att göra motstånd eller att man låste in dem i oisolerade celler mitt i vintern tills de nästan frös ihjäl. Vissa har i efterhand hävdat med bestämdhet att de bevittnade hur fångar avrättats.

Vi vet att flertal mord inträffade i fånglägren, framförallt i de som drevs under rysk regi. En lägerfånge som förflyttats från ett tyskt koncentrationsläger till ett svenskt dito vittnade om att det inte var någon större skillnad på hur omänskligt fångarna behandlades i de svenska lägren.

 

Klassisk bild över svensk internering under kriget. Bilden tagen från fångläget på Ränneslätt strax utanför Eksjö. Från de 14 hemliga koncentrationslägren finns inga bilder inifrån lägren.

En man som arbetade som vakt vid ett läger på Ränneslätt strax utanför Eksjö avslöjade på 1980-talet hur han såg en grupp officerare och soldater på sex personer sent en kväll släpa ut två tyska fångar i snön där de först misshandlades och sedan sköts med pistol. Efter avrättningen gick de tre officerarna tillbaka in i baracken medan de tre soldaterna beordrades att släpa upp liken på en traktorvagn som de sedan körde iväg i riktning norrut från lägret. Senare fick mannen höra att de två avrättade hade vägrat bli utlämnade till Baltikum och börjat bråka. Mannen hade inte vågat berätta för någon vad han sett och under alla år senare skämts att han inte hade vågat berätta. När han låg inför slutet ville han berätta för sina anhöriga vad han bevittnat. Händelsen ska ha ägt rum i januari eller februari 1945.

"Soldater och vakter som arbetade vid koncentrationslägren vittnar att misshandel och tortyr ofta förekom"

Mot slutet av kriget ökade antalet tyska desertörer som flydde till Sverige och internerades i läger. Det hårdaste av lägren låg i Rengsjö utanför Bollnäs, kringgärdades av ett 2,4 meter högt taggtrådsstängsel och patrullerades av sju uniformerade och beväpnade vaktkonstaplar. Här placerades ”observationsfall” från Norge och Danmark som inte kunde avvisas eftersom deras hemländer var ockuperade av nazisterna. Internerna sattes i hårt kroppsarbete, bland annat stenbrytning.

Efter en rymning 1944 infördes nattliga visitationer. En gång i timmen lyste vakterna antingen internerna i ögonen med ficklampor, eller också tändes belysningen i hela logementet. Internerna övervakades också när de åt. Som bestraffning utmättes bland annat minskade matransoner ner till miniminivå. I småländska Vägershult rymde några men de kom tillbaka, man hade helt enkelt ingenstans att fly till, och det var ändå bättre bo i en usel barack med lite mat än ute i skogen med miljoner mygg och knott, utan mat...

Långmora och Smedsbo i Kopparbergs län, var de första slutna koncentrationslägren och öppnades under våren 1940. Till en början fanns endast dessa förläggningar att tillgå, och därför internerades vitt skilda flyktingkategorier tillsammans, och exempelvis kunde nazistspioner interneras tillsammans med tyska desertörer och aktiva kommunister. Situationen i lägren blev ansträngd och det uppstod bråk mellan olika grupper, vilket ledde till att myndigheterna efter några år började inrätta läger för varje enskild flyktingkategori.

Rengsjö i Gävleborgs län, öppnade i slutet av 1943 och var ett sluten läger  avsedd för kriminella flyktingar samt svårare observationsfall. Fångarna i Regnsjö var främst av norsk och dansk nationalitet. Rengsjö ansågs vara det hårdaste svenska koncentrationslägret!

Hälsingmo med tillhörande annex Florsberg och Ede i Gävleborgs län, placerades danska och norska samarbetsmän, s.k. quislingar. Lägren inrättades under 1943. Hälsingmo och Ede inhyste norrmän medan Florsberg inkvarterade danskar och även ett fåtal samarbetsmän från andra länder.

Säters läger, som låg nära mentalsjukhuset i Säteri Kopparbergs län placerades de psykiskt sjuka utlänningarna, oavsett nationalitet.

Vägershult Kronobergs län, byggdes redan 1942 för norska desertörer men blev ett hårdbevakat koncentrationsläger för tyska desertörer från september 1944 till 1945. Idag minner endast en liten staty om lägret på den rastplats som idag ligger på platsen.

Kusfors, Västerbottens län, var ytterligare ett tyska desertörläger som inrättades 1944. Koncentrationslägret stängdes i februari 1945 och fångarna förflyttades då till förläggningen i Sörbyn

Sörbyn, Västerbottens län, var ett slutet läger för finska flyktingar men de förflyttades till Långmora, när Sörbyn i februari 1945 istället tog emot de tyska desertörer, som tidigare vistats i Kusfors. Koncentrationslägret Sörbyn var aktivt mellan oktober 1944 - april 1945. 

Ingels koncentrationsläger i Kopparbergs län inhyste fångar främst från de baltiska länderna. Ingels (även kallat Svarttjärn) är idag det mest mytomspunna koncentrationslägret i Sverige.

Axmar koncentrationsläger i Gävleborgs län inhyste också fångar främst från de baltiska länderna. Axmar var ett stort spöklikt och fallfärdigt slott som revs på 70-talet.

Sunnerstaholm, Gävleborgs län, inrättades i krigets slutskede ett slutet läger och där internerades personer, som företrätt den tyska staten, t.ex. personal från den tyska legationen i Sverige. Senare internerades även en del norska personer med nazistbakgrund i detta läger som var ett familjeläger, vilket innebar att hela familjer inkvarterades där, i motsats till de andra slutna lägrensom enbart inhyste män. Övriga familjemedlemmar fick vanligtvis vistas på fri fot eller i flyktingförläggningar.

Tjörnarp, ibland benämnt som Gunnarpshemmet var det enda av de 14 svenska koncentrationslägren enbart för kvinnor. Kvinnolägret öppnades i april 1945, och var beläget i Kristianstads län. Det var avsett för kvinnor som hade haft ”samröre med den tyska ockupationsmakten i sina hemländer” eller var allmänt arbetsovilliga eller "lösaktiga". Även detta läger var inhägnat av ett över två meter högt taggtrådsstängsel. Många av kvinnorna hade överlevt koncentrationslägren och kommit hit med de vita bussarna. Bara för att spärras in igen – för att de var utlänningar och för att de var kvinnor.

Svenska läkare undersökte dem och kunde i många fall träffsäkert konstatera att vissa av dem var ”övererotiska”, ”karltokiga” och ”skamlösa”. En del anklagades för att skrika fräckheter åt förbipasserande. Skälen till att kvinnorna internerades var diffusa och godtyckliga, och blandningen av kvinnor med vitt skilda bakgrunder bäddade för svåra konflikter. I Tjörnarpslägret blandades kvinnor som hade goda skäl att hata varandra; överlevande från de nazistiska koncentrationslägren, både judinnor och icke-judinnor, och norska kvinnor som haft förhållanden med soldater i de tyska ockupationsstyrkorna och hade flytt till Sverige i samband med Tysklands kapitulation 1945.

"De sista koncentrationslägren avvecklades inte förrän 1948, alltså tre år efter krigsslutet "

 

Förutom dessa 14 mycket hemliga och helt slutna koncentrationsläger varav 13 långt ute i den svenska ödemarken som drevs av socialstyrelsen fanns ytterligare 29 interneringsläger för krigsfångar under kriget. Dessa läger drevs direkt av krigsmakten och var helt avskilda från de övriga 14. De militära interneringslägren hyste utländsk militärpersonal som av en eller annan anledning hamnat på svenskt territorium, tex nödlandade bombplansbesättningar eller retirerade förband. Mest kända är kanske de åtta ryska läger i Sverige som hyste militärflyktingar efter krigsslutet och som med våld utrymdes med den så kallade baltutlämningen i slutet av 1945. Dessa ryssläger var i praktiken sovjetiska territorium.

Idag finns ytterst få spår och lämningar kvar på de hemska platser där koncentrationslägren en gång fanns. och spåren av lägren är nästan helt utplånade. När historikern Tobias Berglund och journalisten Niclas Sennerteg letar lämningar är det en del av arbetet med boken ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”, den första och hittills enda breda historiska och journalistiska kartläggning av lägren som har gjorts. Lämningarna av en statshemlighet är ordentligt bortsopade.

”-Sekretessen fungerade. Enskilda svenskars minnen av internerna, lägren och de som drivit dem bleknade snabbt. Rösterna från de människor som direkt hade att göra med lägren har i de flesta fall tystnat” skriver Tobias Berglund och Niclas Sennerteg i bokens förord.

Några av de  byggnaderna som användes som koncentrationsläger finns kvar än idag men är i privat ägo. Andra är rivna som t.ex. slottsbyggnaden Axmar som jämnades med marken 1970. Av de barackläger som fanns finns bara någon enstaka husgrund kvar som i Ingelslägret.

I t.ex Vägershult finns vid rastplatsen Sandsjön bara en kortfattad informationsskylt uppsatt av kommunen som lite diffust och vagt talar om att ett "flyktingläger" under kriget fanns i området. Allt som minner om lägret i dag är en liten minnesstaty vid rastplatsens östra ände.

Inte ens i boken "Vägershult : en disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget" finns en exakt beskrivning av lägrets geografiska position. Som sagt; man hade 50 år på sig att sopa igen spåren.

 

Blid från huvudgatan vid Sveriges största koncentrationsläger, det i norrländska Kusfors. Sammanlagt fanns över 100 fångbaracker och byggnader vid Kusforslägret

Ju mer som kommer fram om socialdemokraternas brunsmetiga historia, desto fler blir lössen i den röda fanan. Inget annat parti i Sveriges historia har haft ett så ingående samarbete med nazismen som Socialisterna. Ett parti som idag står och anklagar andra partier för sin egen historia. Om statsminister Stefan Löfvens bildningsiver oväntat skulle komma att utsträcka sig till att ta del av den information som finns om den socialdemokratiska historien kan vi kanske vänta oss att han i fortsättningen iakttar viss återhållsamhet med att beskylla andra partier för att ha ”nazistiska rötter.

Socialdemokraterna är allt annat än ett ”anständigt” parti. Vi kommer alltid fortsätta granska och berätta sanningen om Sveriges mest oanständiga parti. Svenska folket har rätt att få veta sanningen!

De 14 hemliga koncentrationslägren i Sverige under Socialdemokraternas regi:  (röd text = länk)

Långmora, Dalarna. (1940-1945)

Smedsbo, Dalarna. (1940-1945)

Rengsjö, Hälsingland. (1942–1945)

Vägershult, Uppvidinge, Kronob. (1942–45)

Ingels, Dalarna. (1942-1946)

Säter, Dalarna. (1943–1946)

Sunnerstaholm, Hälsingland. (1943–1946)

Ede, Hälsingland. (1943–1948)

Florsberg, Hälsingland. (1943–1948)

Hälsingmo, Hälsingland. (1943–1948)

Sörbyn, Västerbotten. (1944–1945)

Kusfors, Västerbotten. (1944–1945)

Axmar, Gästrikland. (1945)

Tjörnarp, Höör, Skåne. (1945–1946)

Förutom dessa 14 koncentrationsläger fanns ytterligare 8 "ryssläger" för internering av ryssar och som i praktiken kunde betecknas som ryskt territorium:

Baggå, Västmanland (rysk regi)

Baggbron, Västmanland (rysk regi)

Krampen, Västmanland (rysk regi)

Aborrtjärn, Dalarna (rysk regi)

Storvreta, Uppsala (rysk regi)

Lisma, Huddinge (rysk regi)

Byringe, Strängnäs (rysk regi)

Hagaström, Gävle (rysk regi)

 

Förutom dessa läger fanns ytterligare 21 läger för internering av krigsfångar som drevs av försvarsmakten:

Storsien, Kalix. (1939-1940)

Naartijärvi, Haparanda. (1939-1940)

Öxnered, Vänersborg. (1941-42)

Grytan, Östersund.

Vindeln, Västerbotten. (1943)

Kovaksberg , Västerbotten. (1943)

Stensele, Västerbotten. (1943)

Lövnäsvallen, Sveg.

Ränneslätt, Eksjö

Bökeberg, Ystad

Backamo, Uddevalla

Grunnebo, Uddevalla

Lagerlingen, Havdhem, Gotland

Rinkaby, Kristianstad

Gälltofta, Kristianstad.

Loka Brunn, Örebro län.

Sjöbo, Skåne

Stigamodal, Jönköping (dansk regi)

Bercut (Logementfartyg, Sthlm södra skärgård)

Lagerbielke (Logementfartyg, Sthlm s. skärgård)

Vesterbotten (Logementfartyg, Sthlm s. skärgård)

Fångvårdsanstalter som  internerade långtidsfängslade utlänningar:

Falun

Vänersborg

Kalmar

Det fanns även en mängd flyktingförläggningar och uppsamlingsläger bl.a: 

Söderby, Lovön, Ekerö (1943-1945)

Grubbnäsudden

Kukasjärvi

Ödevata, Kalmar

Öreryd, Jönköping

Kjesäter, Vingåker

Pålsboda, Vingåker

Lindesberg

Voxna, Hälsingland

Stärnsund, Dalarna

Eckersta, Sörmland

Holmarudden, Sundsvall

Jungsele

Har Du mer information om dessa läger? Bilder, länkar, anekdoter, berättelser etc - kontakta oss!

kontakt@s-sanningen.com

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen”. 

Tack för Du vill vara med och finansiera sajten! Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com  

   Källa:   

”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”  (2008) av Tobias Berglund, Niclas Sennerteg. 

"Svarttjärn/ Ingels - ett svenskt koncentrationsläger" (2012) av Christer Hammare.

"Prästnäset - Sunnerstaholmslägret 1943-1946 (2010) av Rengsjö/Bollnäs församling. 

"Vägershult : en disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget" (2004) av Jesper Johansson.

”Interneringsläger 1945” (1963) av Gunnar Smedmark.

”Internerad i norra Sverige- Krigsmaktens och Utlänningskommissionens interneringsläger i Norr- och Västerbotten” (2002) av Siv Rehn

”Krampen - ett interneringsläger från 1940-talet” (2006) av Anna Lihammer

"Krampen- ryssläger i Sverige under andra världskriget" (2008) av Hans Lundgren

”Att röka på förbjuden plats kostar en månads fickpengar - svenska interneringsläger under andra världskriget” (1984) av Jörg Lindner.

"Smedsbo" (2012) Susanne Grahn.

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

Klicka in på Din bank-app. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

  • 4F
  • 4I

 

Bildarkiv. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:​

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round