top of page

De svenska koncentrationslägren.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
renneslätt1.jpg

"-Fångarna tvingades bära fångkläder och hölls inspärrade på obestämd tid utan rättegång. Alla läger var inhägnade med höga taggtrådsstängsel och vakthållningen sköttes av beväpnade vakter med hundar"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif
Stämpel9.gif

 

Vad många -alltför många- inte vet än idag är att det fanns 14 hemliga hårdbevakade slutna koncentrationsläger i Sverige under 40-talet. Människor fängslades utan domstol och tidsbestämda straff. Dessa slutna och hemliga koncentrationsläger har hållits hemliga för allmänheten - fram tills nu!

Lyssna:Koncentrationslägren
00:00 / 44:07

Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och strängt hemligstämplat är det faktum att det var den socialdemokratiske statssekreteraren och sedermera Sveriges statsminister Tage Erlander som var högste chef för dessa 14 läger!

Det var heller aldrig meningen att allmänheten skulle få veta något. I största hemlighet drev en handfull politiker under ledning av statsminister Per Albin Hansson koncentrationslägren för politiska fångar i Sverige under 1940-talet. Flera av lägren fanns kvar även efter krigsslutet 1945, när partiet återtagit hela regeringsmakten. Det sista lägret stängdes först 1948, tre år efter krigsslutet!

 

Dessa läger ska inte blandas ihop med de 30-talet öppna interneringsläger och flyktingläger som också fanns under kriget men som drevs under försvarsmaktens ledning. De svenska koncentrationslägren var däremot av sekretessbelagd verksamhet i regi av Socialstyrelsen. Mycket tyder på att endast en handfull personer i regeringen kände till dessa lägers existens. Idag finns ytterst få rester kvar av de 14 svenska koncentrationslägren.


Sammanlagt satt över 3 000 människor i de svenska koncentrationslägren som frihetsberövade utan rättegång och utan att veta vad de anklagades för. Fängslandet behövde inte motiveras och kunde heller aldrig överklagas. De hölls inspärrade på obestämd tid i läger som kringgärdades av 2,5 meter höga taggtrådsstängsel och som bevakades av beväpnade vakter med hundar. Vissa läger hade även strålkastare som hjälpte vakterna nattetid.

Dessa läger har varit hemligstämplade i 50 år och deras existens är fortfarande till stor del dold under en tung mörkläggningsfilt. De flesta av byggnaderna är idag rivna, spåren utplånade och offentliga handlingar och arkiv är hårt gallrade. När nazisterna föll i Tyskland hann de inte sopa igen alla spår efter sina illdåd, de hade bara timmar, eller dagar på sig men socialdemokraterna i Sverige hade nästan 50 år på sig att sopa igen alla spår. Inte konstigt det mesta idag är sopat under mattan och något socialdemokrater aldrig talar öppet om när det gäller sitt partis historia. Lägren har fram till för några år sedan varit hemligstämplade för det svenska folket av tidigare Socialdemokratiska regeringar och än idag inget som det står något om i våra historieböcker. De svenska koncentrationslägren ska förnekas och glömmas genom total tystnad.

"-3 000 människor satt i de svenska koncentrationslägren utan att veta vad de anklagades för. Fängslandet behövde inte motiveras och kunde aldrig överklagas."

 

1944 utsågs Tage Erlander till biträdande socialminister och 1945 till ecklesiastikminister. Året därpå skulle han komma att utses till statsminister efter Per Albin Hanssons hastiga bortgång. Uppdraget att svara för koncentrationslägren utförde han i nära samarbete med socialministrarna Gustav Möller och Karl Johan Höjer, tillförordnad generaldirektör för socialstyrelsen 1939-46 och bror till en av Erlanders gamla studiekamrater.

Tage Erlander sägs ha varit en iskall pragmatiker som bl.a. avskedat en lägerchef som han ansett varit ”för vek” mot fångarna. Lägren är en skamfläck i Sveriges historia, och de ansvariga har aldrig ställts till svars. I sina memoarer, publicerade i sex volymer 1972-82, nämns förvisso lägren i förbigående men Tage Erlander nämner inte med ett enda ord sin roll som högste ansvarige tjänsteman för de slutna lägren på de 215 sidor som handlar om hans arbete under krigstiden.

Han förbigår helt den centrala roll han själv hade i utformningen och driften av lägersystemet. Genom fakta som han själv förteg men som har kommit fram långt efter hans död framstår han som något helt annat än den folkkäre statsminister som berättade Värmlandshistorier i Hylands hörna 1962 och satt på sin post under en rekordlång period av 23 år.

 

Tage Erlander, Socialdemokraterna, som sedan blev Sveriges statsminister var chef och därmed högste ansvarig för de 14 hemliga koncentrationsläger som Socialdemokraterna i största hemlighet uppförde i Sverige under kriget och som man sedan hemlighöll för folket i över 40 år!

3.png
Skärmklipp 2022-03-07 15.46.04.png

Det har inte gått att fastställa exakt från vem eller varifrån initiativet till lägren kom, men högste ansvarige politiker för lägerverksamheten blev Gustav Möller (S), en av veteranerna inom arbetarrörelsen som i egenskap av socialminister och ansvarig för flyktingpolitiken hade drivit en ytterst restriktiv linje under hela 1930-talet. Till exempel kunde inte tyska judar som flydde Hitlerregimen enligt svensk lag inte åberopa några politiska asylskäl för att få stanna i Sverige. Vi ska också komma ihåg att Socialdemokraterna redan under 30-talets första hälft infört de antisemitiska nazityska ariseringslagarna i Sverige och även infört presscensur mot negativa yttringar av Hitler och den tyska naziregimen. Vid den här tiden rådde dessutom i flera länder en utbredd syn på koncentrationsläger som ett bra och nyttigt verktyg i den politiska verktygslådan. Så även i Sverige!

I den så kallade Tillsynskungörelsen, daterad den 1 september 1939 (samma dag andra världskriget startade och 3 månader innan samlingsregeringen bildades) beslutade Socialdemokraterna och Bondeförbundet (n.v. Centerpartiet) att införa ”särskild tillsyn över utlänningar”.

Ett halvår senare, den 25 februari 1940, tog man nästa steg och beslutade om möjlighet att ”omhändertaga utlänningar i förläggning”, det vill säga utan rättegång låsa in dem i särskilda läger. Beslutet om de hemliga koncentrationslägren hade alltså tagits av den socialdemokratiskt ledda samlingsregering som styrde Sverige under krigsåren från december 1939 till våren 1945. Bara en månad senare, i mars 1940,  stod Sveriges två första hemliga koncentrationsläger färdiga!

Dessa två första slutna och mycket hemliga koncentrationsläger inrättades i Långmora och i Smedsbo, båda i Dalarna. "Långmora & Smedsbo" blev därefter ett begrepp när man än idag pratar om svenska koncentrationsläger. De var varken störst eller hade strängast disciplin, men de var Sveriges två första koncentrationsläger. De skulle snart få ytterligare 12 lika hemliga efterföljare...

lc3a5ngmora-koncentrationslc3a4ger.jpg

 

Långmora herrgård byggdes om till Sveriges första koncentrationsläger. I förgrunden syns stolparna för det 2,5 meter höga stängslet.

Skärmklipp 2022-03-07 15.37.55.png

Varje läger hade en föreståndare som tillsattes på politiska grunder. Exakt hur rekryteringen gick till är höljt i dunkel. I socialstyrelsens arkiv finns idag bara uppgifter om personer vilkas namn börjar på A till och med S. Övriga är utrensade.

"-Lägren har varit hemligstämplade i 50 år och deras existens är fortfarande till stor del dold under en röd mörkläggningsfilt"

Lägrens viktigaste funktion var, precis som med alla former av frihetsberövande, att avskräcka och isolera. I Sverige placerades koncentrationslägren i glest befolkade skogs- och jordbruksbygder med minimala möjligheter för fångarna att ta sig därifrån. Regeringen ville dessutom undvika att allmänheten och media fick kännedom om lägren och att det skulle uppstå debatt om deras existens. Här ses en tydlig skillnad jämfört med de 30-talet icke hemliga interneringsläger som drevs av försvarsmakten som ofta var placerade i byar eller anslutning till större orter. Gemensamt för alla de slutna lägren var att de placerades på landsbygden, och flertalet var förlagda i Mellansverige.

 

Av de 14 hemliga koncentrationsläger som fanns i Sverige var två placerade i norra Sverige, två i södra Sverige och de övriga tio centralt placerade i mellersta Sverige. Anledningen att dessa tio läger fanns nära varandra rent geografiskt var att många av koncentrationslägerfångarna kom via Norge och när ett läger blev fullt behövde man bygga fler i dess omedelbara närhet. Myndigheterna ville med tanke på krigssituationen förhindra att utlänningar vistades nära storstäderna. De 14 svenska koncentrationslägren kan delas in i två kategorier: ​

1- Koncentrationsläger som inhystes i redan befintliga byggnader såsom stora herrgårdar eller fallfärdiga slott som låg avsides från allmänheten. Exempelvis lägren i Långmora, Smedsbo, Sunnerstaholm och Axmar.

2- Koncentrationsläger som i största hemlighet uppfördes just för ändamålet som stora inhägnade barackläger lång ut i glesbefolkade områden. Exempelvis lägren i Rengsjö, Ingels, Kusfors och Vägershult.

Sveriges sydligaste läger, och det sist uppförda, det i skånska Tjörnarp, var enda undantaget när det gällde att ligga utanför tätbebyggt område.

Regeringen, främst Socialdemokraterna, ville till varje pris undvika benämningen "koncentrationsläger" som kunde ge obehagliga associationer. Man ville istället använda den mer skönmålande benämningen "slutna förläggningar" eller ”interneringsläger”. Koncentrationsläger var dock en term som användes i den dåvarande svenska samhällsdebatten. Ett koncentrationsläger är nämligen en plats dit man förs på grund av vad man är, - inte vad man gjort! Ett interneringsläger är det omvända!

Vägershult2.png

 

Vägershult 1942-45, Uppvidinge, Kronobergs län. På bilden syns tydligt det 2,5 meter höga stängsel som omgärdade koncentrationslägret. Idag finns inga spår kvar efter Vägershults koncentrationsläger.

Skärmklipp 2022-03-07 15.32.18.png

Enligt Nationalencyklopedin präglas koncentrationsläger av "slavarbete", "hårda bestraffningar" och ”olidliga levnadsförhållanden” vilket stämmer in väl med de 14 svenska koncentrationslägren. Vi ska också komma ihåg att vid denna tidpunkt hade de fasansfulla judeutrotningarna ännu ej börjat i Nazityskland. Det fanns alltså ingen koppling mellan de svenska lägrens benämning och de senare tyska utrotningslägren eller förintelseläger som de också kom att kallas. Än idag blir människor provocerade av benämningen "koncentrationsläger" för de själva inte förstår skillnaden mot de nazityska utrotningslägren. De första koncentrationslägren i själva Tyskland upprättades inte heller av nazisterna utan av den tyska socialdemokratiska regering som redan 1923 internerade tusentals militanta kommunister i så kallade Schutzhaft, skyddshäkten. Något att tänka på...

Vem som skulle interneras i de svenska koncentrationslägren avgjordes godtyckligt och nyckfullt från fall till fall. Något fastställt regelverk fanns inte och domen gick inte att överklaga. Fångarna hölls inspärrade på obestämd tid utan rättegång eller dom och de behandlades illa och strängt. Alla läger var inhägnade med höga stängsel och vakthållningen sköttes av beväpnade vakter med hundar. Några läger hade tredubbla rader med höga taggtrådsstängsel. Fångarna tvingades bära särskilda fångkläder och underkasta sig ett strikt reglemente med dagsrutiner som började med väckning och uppstigning klockan 7:15. De skickades på hårt skogs- eller vägarbete, deras pengar beslagtogs och all post censurerades. Censuren kom inte enbart att omfatta internerna utan även de närboende kring lägren som fick all sin post kontrollerad så de inte yppade något om lägrens existens eller vad som försiggick där.

 "-I dag är spåren nästan helt utplånade, ytterst få spår och lämningar finns idag kvar på de hemska platser där koncentrationslägren fanns."

 

Fångarna i de svenska koncentrationslägren var till exempel anti-nazister, kommunister eller tyska desertörer som tvingades till mycket hårt straffarbete och övervakades av beväpnade vakter. Först fängslades kommunister, antinazister och andra motståndare till Hitlerregimen under tiden Sverige stod på Hitlers sida i kriget. Men när krigslyckan vände hösten 1944 för vännen Hitler började dessa alltmer friges och istället började man i högre grad fängsla nazister och antikommunister när man insåg att kommunisten Josef Stalin istället skulle bli en av krigets segerherrar.
 

Försök till rymning och andra brott mot reglerna bestraffades hårt, först med en varning, sedan inlåsning i två månader. Det kallades ”tagande i förvar”. Riksdagens revisorer krävde en förlängning av maximistraffet, eftersom ”det i många fall visat sig icke hava åsyftad verkan”. Vad som verkligen hände innanför den hårt bevakande taggtråden vet vi väldigt lite om idag, som sagt; det mesta hann den socialdemokratiska regeringen förstöra efter kriget.

Soldater och vakter men även andra som arbetade vid andra läger vittnar om att misshandel och tortyr ofta förekom. Slag med påkar eller gevär var vanligt. Man gav inte fångarna mat så de inte skulle få kraft att göra motstånd eller att man låste in dem i oisolerade celler mitt i vintern tills de nästan frös ihjäl. Vissa har i efterhand hävdat med bestämdhet att de bevittnade hur fångar avrättats.

Vi vet att flertal mord inträffade i fånglägren, framförallt i de som drevs under rysk regi. En lägerfånge som förflyttats från ett tyskt koncentrationsläger till ett svenskt dito vittnade om att det inte var någon större skillnad på hur omänskligt fångarna behandlades i de svenska lägren.

renneslätt.jpg

 

Klassisk bild från fånglägret vid Ränneslätt, Eksjö över svensk internering under kriget. Inifrån de 14 hemliga koncentrationslägren finns idag inga bilder.

Skärmklipp 2022-03-07 15.23.17.png

En man som arbetade som vakt vid ett läger på Ränneslätt strax utanför Eksjö avslöjade på 1980-talet hur han såg en grupp officerare och soldater på sex personer sent en kväll släpa ut två tyska fångar i snön där de först misshandlades och sedan sköts med pistol. Efter avrättningen gick de tre officerarna tillbaka in i baracken medan de tre soldaterna beordrades att släpa upp liken på en traktorvagn som de sedan körde iväg i riktning norrut från lägret. Senare fick mannen höra att de två avrättade hade vägrat bli utlämnade till Baltikum och börjat bråka. Mannen hade inte vågat berätta för någon vad han sett och under alla år senare skämdes han för att inte vågat berätta. När han låg inför slutet ville han berätta för sina anhöriga vad han bevittnat. Händelsen ska ha ägt rum i januari eller februari 1945. Vi ska dock komma ihåg att Ränneslätt var ett av försvarets interneringsläger - alltså inte ett av de 14 hemliga koncentrationslägren, för från dessa läger finns inga kända källor på att misshandel eller mord skulle förekommit. Men kom ihåg att lägren var sekretessbelagda och arkiven är hårt gallrade, åtgärder som bara hade vidtagits om där fanns något man till varje pris ville dölja...

"-Soldater och vakter som arbetade vid lägren vittnar att misshandel och tortyr ofta förekom"

Mot slutet av kriget ökade antalet tyska desertörer som flydde till Sverige och internerades i olika läger. Det hårdaste av lägren låg i Rengsjö utanför Bollnäs, kringgärdades av ett 2,4 meter högt taggtrådsstängsel och patrullerades av sju uniformerade och beväpnade vaktkonstaplar. Här placerades ”observationsfall” från Norge och Danmark som inte kunde avvisas eftersom deras hemländer var ockuperade av nazisterna. Internerna sattes i hårt kroppsarbete, bland annat stenbrytning.

Efter en rymning 1944 infördes nattliga visitationer. En gång i timmen lyste vakterna antingen internerna i ögonen med ficklampor, eller också tändes belysningen i hela logementet. Internerna övervakades också när de åt. Som bestraffning utmättes bland annat minskade matransoner ner till miniminivå. I småländska Vägershult rymde några men de kom oftast tillbaka, man hade helt enkelt ingenstans att fly till, och det var ändå bättre bo i en usel barack med lite mat än ute i skogen med miljoner mygg och knott, utan mat...

Långmora och Smedsbo i Kopparbergs län, var de två första slutna koncentrationslägren och öppnades under våren 1940. Till en början fanns endast dessa förläggningar att tillgå, och därför internerades vitt skilda flyktingkategorier tillsammans, och exempelvis kunde nazistspioner interneras tillsammans med tyska desertörer och aktiva kommunister. Situationen i lägren blev ansträngd och det uppstod bråk mellan olika grupper, vilket ledde till att myndigheterna efter några år började inrätta läger för varje enskild flyktingkategori.

Rengsjö i Gävleborgs län, öppnade i slutet av 1943 och var ett slutet läger avsedd för kriminella flyktingar samt svårare observationsfall. Fångarna i Regnsjö var främst av norsk och dansk nationalitet. Rengsjö ansågs vara det hårdaste och strängaste svenska koncentrationslägret!

Hälsingmo med tillhörande annex Florsberg och Ede i Gävleborgs län placerades danska och norska samarbetsmän, s.k. quislingar. Lägren inrättades under 1943. Hälsingmo och Ede inhyste norrmän medan Florsberg inkvarterade danskar och även ett fåtal samarbetsmän från andra länder.

Säters läger, som låg nära mentalsjukhuset i Säter, Kopparbergs län, placerades de psykiskt sjuka utlänningarna, oavsett nationalitet. Väldigt lite är idag känt om detta läger.

Vägershult Kronobergs län, byggdes redan 1942 och var ett öppet läger för norska desertörer men blev ett hårdbevakat koncentrationsläger för tyska desertörer från september 1944 till 1945. Många försökte fly härifrån i hopp om förflyttning till annat läger då disciplinen i lägret var sträng. Idag minner endast en liten staty om lägret på den rastplats som ligger på platsen.

Kusfors, Västerbottens län, var ytterligare ett desertörläger för tyskar som inrättades 1944. Koncentrationslägret som var Sveriges största stängdes i februari 1945. De kvarvarande fångarna förflyttades då till Sörbyn.

Sörbyn, HåknäsVästerbottens län, var ett slutet läger för finska flyktingar men de förflyttades till Långmora, när Sörbyn i februari 1945 istället tog emot de tyska desertörer, som tidigare vistats i Kusfors. Sörbyn var aktivt mellan oktober 1944 - april 1945. 

Ingels (även kallat Svarttjärn) koncentrationsläger i Kopparbergs län inhyste fångar främst från de baltiska länderna. Lägret byggdes bevisligen 1942 men blev officiellt först 1945. Vad som hände i lägret under dessa år vet vi idag inget om. Ingels är idag det mest mytomspunna koncentrationslägret av alla i Sverige.

Axmar koncentrationsläger i Gävleborgs län inhyste också fångar främst från de baltiska länderna och senare uppsatta nazister. Axmar var ett stort spöklikt och fallfärdigt slott som sprängdes och jämnades med marken den 2 Juni 1970!

Sunnerstaholm, (även kallat Prästanäset) Gävleborgs län, inrättades i krigets slutskede ett slutet läger och där internerades personer som företrätt den tyska staten t.ex. personal från den tyska legationen i Sverige. Senare internerades även en del norska personer med nazistbakgrund i detta läger som var ett familjeläger, vilket innebar att hela familjer inkvarterades där, i motsats till de andra slutna lägren som enbart inhyste män. Övriga familjemedlemmar fick vanligtvis vistas på fri fot eller i olika flyktingförläggningar.

Skärmklipp 2021-01-27 14.23.01.gif

Tjörnarp, (även kallat Gunnarpshemmet) var det enda av de 14 koncentrationslägren enbart för kvinnor. Kvinnolägret öppnades i april 1945, och var beläget i Höör, dåvarande Kristianstads län. Det var avsett för kvinnor som hade haft ”samröre med den tyska ockupationsmakten i sina hemländer” eller var allmänt arbetsovilliga eller "lösaktiga". Även detta läger var inhägnat av ett över två meter högt taggtrådsstängsel. Många av kvinnorna hade överlevt koncentrationslägren och kommit hit med de vita bussarna. Bara för att spärras in igen – för att de var utlänningar och för att de var kvinnor. Svenska läkare undersökte dem och kunde i många fall träffsäkert konstatera att vissa av dem var ”övererotiska”, ”karltokiga” och ”skamlösa”. En del anklagades för att skrika fräckheter åt förbipasserande. Skälen till att kvinnorna internerades var diffusa och godtyckliga och blandningen av kvinnor med vitt skilda bakgrunder bäddade för svåra konflikter. I Tjörnarpslägret blandades kvinnor som hade goda skäl att hata varandra; överlevande från de nazistiska koncentrationslägren, både judinnor och icke-judinnor, och norska kvinnor som haft förhållanden med soldater i de tyska ockupationsstyrkorna och hade flytt till Sverige i samband med Tysklands kapitulation 1945.

"-De sista koncentrationslägren avvecklades inte förrän 1948, alltså tre år efter krigsslutet "

 

Förutom dessa 14 hemliga och slutna koncentrationsläger varav 13 långt ute i den svenska ödemarken som drevs av socialstyrelsen fanns ytterligare 29 interneringsläger för krigsfångar under kriget. Dessa interneringsläger drevs direkt av försvarsmakten och var helt avskilda från de övriga 14. De militära interneringslägren hyste utländsk militärpersonal som av en eller annan anledning hamnat på svenskt territorium, tex nödlandade bombplansbesättningar eller retirerade förband. Mest kända är kanske de åtta ryska läger i Sverige som hyste militärflyktingar efter krigsslutet och som med våld utrymdes med den så kallade baltutlämningen i slutet av 1945. Dessa ryssläger var i praktiken sovjetiskt territorium.

Idag finns ytterst få spår och lämningar kvar på de hemska platser där de 14 koncentrationslägren en gång fanns och spåren av lägren är nästan helt utplånade. När historikern Tobias Berglund och journalisten Niclas Sennerteg letar lämningar är det en del av arbetet med boken ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”, den första och hittills enda breda historiska och journalistiska kartläggning av lägren som har gjorts. Lämningarna av en statshemlighet är ordentligt bortsopade.

Tobias Berglund och Niclas Sennerteg skriver i bokens förord;

”-Sekretessen fungerade. Enskilda svenskars minnen av internerna, lägren och de som drivit dem bleknade snabbt. Rösterna från de människor som direkt hade att göra med lägren har i de flesta fall tystnat”

Några få av de byggnader som användes som koncentrationsläger finns kvar än idag men är i privat ägo. Till exempel Långmora, Smedsbo och Tjörnarp. Andra är rivna som t.ex. slottsbyggnaden Axmar som jämnades med marken när det sprängdes 1970.

 

Av de barackläger som fanns finns bara någon enstaka husgrund kvar som i Ingelslägret vid Svarttjärn. Resten är helt utplånade. I t.ex Vägershult finns vid rastplatsen Sandsjön bara en kortfattad informationsskylt uppsatt av kommunen som lite diffust och vagt talar om att ett "flyktingläger" under kriget skulle finnas i området. Inte ens i boken "Vägershult : en disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget" från 2004 av Jesper Johansson finns en exakt beskrivning av lägrets geografiska position. Två korniga svartvita fotografier är allt som finns kvar av Sveriges fjärde koncentrationsläger samt en liten minnesstaty vid rastplatsens östra ände. Som sagt; de skyldiga hade nästan 50 år på sig att sopa igen spåren...

Skärmklipp 2019-02-26 16.50.01.png

 

Blid från huvudgatan "Esplanaden" vid Sveriges största koncentrationsläger, det i Kusfors. Gatan kantades av 20-mannabaracker. Bilden tagen våren 1945.

Skärmklipp 2022-03-07 15.11.57.png

Idag har bara en enda bok skrivits om dessa 14 läger, en bok som dessutom har en hel del övrigt att önska. Ändå ligger Riksarkivet öppet för vem som helst att idag ta del av allt det material som finns tillgängligt om dessa läger. Och det är ett digert material, tiotals hyllmeter med fakta, outforskade dokument och tidigare opublicerade bilder. Ändå tycks ingen våga röra vid materialet. Kanske skulle en bok om Socialdemokraternas historia passera den gräns vad yttrandefriheten egentligen tillåter i ett socialistiskt styrt land. Boken om lägren eller Socialdemokraternas övriga historia förblir nog en utopi eftersom fakta som är komprometterande för socialister alltid klassas som lögner.

Ju mer som kommer fram om Sveriges och framförallt Socialdemokraternas brunsmetiga historia, desto fler blir lössen i fanan. Inget annat politiskt parti i Sverige har hemligstämplat så mycket om sin egen historia som just Socialdemokraterna. Ett parti som idag står och anklagar andra partier för just sin egen historia. Om nuvarande partiledares bildningsiver oväntat skulle komma att utsträcka sig till att ta del av den information som finns om den socialdemokratiska historien kan vi kanske förvänta oss att han i fortsättningen iakttar viss återhållsamhet med att beskylla andra partier för sin egen historia. X

 

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

  Källa & Lästips:  

”Att röka på förbjuden plats kostar en månads fickpengar - svenska interneringsläger under andra världskriget” (1984) av Jörg Lindner.

”Internerad i norra Sverige- Krigsmaktens och Utlänningskommissionens interneringsläger i Norr- och Västerbotten” (2002) av Siv Rehn.

"Vägershult : en disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget" (2004) av Jesper Johansson.

”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”  (2008) av Tobias Berglund, Niclas Sennerteg.

"Prästnäset - Sunnerstaholmslägret 1943-1946" (2010) av Rengsjö/Bollnäs församling. 

"Sverige under andra världskriget: myter och legender" (2020) av Anders Frankson

"Svarttjärn/ Ingels - ett svenskt koncentrationsläger" (2012) av Christer Hammare.

"Krampen- ryssläger i Sverige under andra världskriget" (2008) av Hans Lundgren.

”Krampen - ett interneringsläger från 1940-talet (2006) av Anna Lihammer.

”Interneringsläger 1945” (1963) av Gunnar Smedmark.

"Smedsbo" (2012) Susanne Grahn.

  Övrigt / Länkar:  

Sveriges Radio P4: (LÄNK)

Riksarkivet: (LÄNK)

- Var låg de 14 hemliga koncentrationslägren? Vad hände innanför taggtrådsstängslen? Vilka arbetade där? Vad finns kvar av lägren? Hur ser platserna ut idag? Nedan finns länkar till flertalet av lägren där Du kan läsa mer om varje enskilt koncentrationsläger och se unika bilder därifrån.

De 14 hemliga koncentrationslägren i Sverige:  (röd text = LÄNK)

Långmora, Dalarna. (1940-1945)

Smedsbo, Dalarna. (1940-1945)

Rengsjö, Hälsingland. (1942–1945)

Vägershult, Uppvidinge, Kronob. (1942–45)

Ingels, Dalarna. (1942-1946)

Säter, Dalarna. (1943–1946)

Sunnerstaholm, Hälsingland. (1943–1946)

Hälsingmo, Hälsingland. (1943–1948)

Ede, (Annex till Hälsingmo) Hälsingland. (1943–1948)

Florsberg, (Annex till Hälsingmo) Hälsingl. (1943–48)

Sörbyn, Västerbotten. (1944–1945)

Kusfors, Västerbotten. (1944–1945)

Axmar, Gästrikland. (1945)

Tjörnarp, Höör, Skåne. (1945–1946)

Karta KCL.png

Förutom dessa 14 hemliga koncentrationsläger fanns ytterligare 8 "ryssläger" för internering av ryssar och som i praktiken kunde betecknas som ryskt territorium:

Baggå, Västmanland (rysk regi)

Baggbron, Västmanland (rysk regi)

Krampen, Västmanland (rysk regi)

Aborrtjärn, Dalarna (rysk regi)

Storvreta, Uppsala (rysk regi)

Lisma, Huddinge (rysk regi)

Byringe, Strängnäs (rysk regi)

Hagaström, Gävle (rysk regi)

 

Förutom dessa läger fanns ytterligare 21 icke hemliga interneringsläger av krigsfångar som drevs av försvarsmakten:

Storsien, Kalix. (1939-1940)

Naartijärvi, Haparanda. (1939-1940)

Öxnered, Vänersborg. (1941-42)

Grytan, Östersund.

Vindeln, Västerbotten. (1943)

Kovaksberg , Västerbotten. (1943)

Stensele, Västerbotten. (1943)

Lövnäsvallen, Sveg.

Ränneslätt, Eksjö

Bökeberg, Ystad

Backamo, Uddevalla

Grunnebo, Uddevalla

Lagerlingen, Havdhem, Gotland

Rinkaby, Kristianstad

Gälltofta, Kristianstad.

Loka Brunn, Örebro län.

Sjöbo, Skåne

Stigamodal, Jönköping (dansk regi)

Bercut (Logementfartyg, Sthlm södra skärgård)

Lagerbielke (Logementfartyg, Sthlm s. skärgård)

Vesterbotten (Logementfartyg, Sthlm s. skärgård)

Fångvårdsanstalter som  internerade långtidsfängslade utlänningar:

Falun

Vänersborg

Kalmar

Det fanns även en mängd flyktingförläggningar, utbildningsläger, arbetsläger och uppsamlingsläger bl.a: 

Söderby, Lovön, Ekerö (1943-1945)

Grubbnäsudden

Kukasjärvi

Ödevata, Kalmar

Öreryd, Jönköping

Kjesäter, Vingåker

Pålsboda, Vingåker

Lindesberg

Voxna, Hälsingland

Stärnsund, Dalarna

Eckersta, Sörmland

Holmarudden, Sundsvall

Jungsele

Har Du mer information om dessa läger? Bilder, länkar, anekdoter, berättelser etc - kontakta oss!

kontakt@s-sanningen.com

Svenska-koncentrationslaeger-i-tredje-ri
ing9.jpg

 

Bildarkiv. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:​

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.