top of page

Ryssläger nr 4: Storvreta (1942 - 1943)

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Herrgården red2_edited_edited.jpg

"Pensionat Storgården i centrala Storvreta blev Sveriges fjärde ryssläger"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin fick driva åtta ryska fångläger i Sverige?

Visste Du att nuvarande KGB fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige?  Fångläger som i praktiken var ryskt territorium! Detta läger -Storvreta- är ett av dem:

Lyssna:Storvreta
00:00 / 05:31

 

Ohlanders pensionat i Storgården i Storvreta norr om Uppsala fungerade under 1942 och I943 som ett tillfälligt ryssläger. Pensionat Ohlanders ägdes och drevs av Theresia och Ryno Ohlander. Det låg i samhällets centrum. Som mest fanns sjuttio sovjetryska soldater här. En del inhystes i en barack i två våningar intill Storegården. Några blev placerade i andra lokaler, men samtliga utspisades i Storgården som var ett stort trevåningshus med många rum. Ohlanders byggde även ett nytt, för flyktinginkvartering anpassat hus på sin tomt. När det stod klart, att det skulle komma ryssar till Storvreta blev reaktionen bland en del av samhällets kvinnor ganska våldsam.


”Nu kommer man inte att tordas gå ut om kvällarna”, var ett inte ovanligt uttalande. Ganska snart visade det sig dock, att farhågorna var helt överdrivna. Ryssarna var en grupp väldisciplinerade unga män, som snabbt visade sin uppskattning av att bli - enligt deras egen uppfattning - väl omhändertagna i lägret. Trots den relativt låga standard vi svenskar levde i då hade ryssarna tydligen erfarenhet av en ännu lägre standard i sitt hemland att jämföra med. Det kan exemplifieras på flera sätt. Bland annat var cykel ett okänt fortskaffningsmedel och armbandsur en nyhet för många av dem. Det blev något av en sensation att så småningom få se ryska karlar försöka lära sig åka på lånade cyklar.

"Nu kommer man inte att tordas gå ut om kvällarna"


Den rädsla för ryssar, som Storvretakvinnorna uttryckt, förbyttes snart till att bli raka motsatsen. En del unga ogifta och även några redan gifta kvinnor blev märkbart förälskade i de tillfälliga Storvretaborna. Det är inte otänkbart att de relationer mellan kvinnorna och ryssarna som kom att resultera i att barn med ryska fäder föddes, till stor del berodde på kvinnornas initiativ.


Som nämnts var de ryska männen i lägret väldisciplinerade och hade, som det föreföll, goda karaktärsegenskaper. Det ryska sändebudet, madam Alexandra Kollontay, hade vid besök i Storvreta, bland andra förhållningsregler förbjudit sina landsmän att förtära alkoholhaltiga drycker samt uppmanat dem att absolut lämna kvinnliga ortsbor i fred. Trots de givna ordningsreglerna kunde tydligen inte alla ryssar motstå de intima inviter de utsattes för, vilket resulterade i att minst tre barn med ryska fäder föddes i Storvreta.


Ett av de barn , en flicka, som föddes i september l944, kom på besök till Storvreta i maj 1995. Hon  visades runt i samhället och ortsborna berättade om, hur Storvreta såg ut då hon föddes. Huset, som hennes mor bodde och arbetade i, fick hon också se. De brev i original, som hennes mor fick från den ryske barnafadern, finns bevarade i hennes ägo. Det sista brevet är poststämplat i Gävle den 10 oktober 1944 och tyder på, att hennes far var en av de 1200 ryska 

f.d. krigsfångar som utlämnades från Sverige vid den tiden. Hans dotter har

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Fig 70 001editerad_edited_edited.jpg

Storgården (inringat) där Ohlander drev sitt pensionat  i Storvreta och fungerade som ryssläger åren 1942-1943.

forskat intensivt för att söka svar på, vad som hände hennes far efter deporteringen, men hittills utan resultat. De uppgifter, som skulle kunna leda till klarhet, finns på Riksarkivet men är hemligstämplade i 70 år.

 

De regler, som övriga Storvretabor kunde se ryssarna efterleva, var att de aldrig överskred de geografiska gränser, som de inte fick överskrida under sina promenader. Söderut fick de lov att vända vid Lyckebo gård och norrut strax norr om där Kilsgärdesvägen går under järnvägen idag. Utmärkande för de ryska gästerna var deras utomordentligt goda musikaliska kunnande som kom till uttryck i en mäktig flerstämmig körsång under deras kvällspromenader. Under senare delen av deras vistelse i Storvreta bjöd de på en soaré i Godtemplarlokalen i Lyckebo, där de förutom körsång även exekverade instrumental underhållning på egenhändigt tillverkade stränginstrument och slagverk.

"Madam Kollontay hade förbjudit dem att dricka alkohol"


Ett annat utmärkande drag hos ryssarna var, att de gärna ville visa sin tacksamhet mot Storvretaborna genom att erbjuda sig att hjälpa till med vardagliga sysslor som snöskottning, vedhämtning och lövräfsning. I den mån de fick sådana uppdrag nekade de kategoriskt att ta emot erbjuden ersättning. Det var få av ryssarna som kunde tala andra språk än sitt modersmål.

 

Två av dem, som behärskade tyska bra, hette Wiktor och för att man skulle kunna skilja dem åt kallades den ene för långe Wiktor och den andra för lille Wiktor, baserat på deras kroppskonstitution. En Storvretabo, som då bodde i närheten av Pensionat Storgården och var språkkunnig, hade många samtal med de två Wiktors inom ramen för den begränsade permissionstid, de hade beviljats. Samtalen rörde sig oftast om alldagliga ting och präglades av en viss restriktivitet om uppgifter om Sovjet och krigföringen, vilket ryssarna troligen bedömde som strängt konfidentiella.


Att ryssarna var noga med att respektera givna förhållningsregler kan exemplifieras med att när några av dem inbjöds att delta i en privat middag på nyårsafton 1942 tackade de ja med stor tvekan. När det så under måltiden föreslogs en skål att skölja ned förrättens sill med höjde gästerna snapsglasen men ställde tillbaka dem oavsmakade när de kände doften av vad glasen innehöll. Madam Kollontay hade ju förbjudit dem att dricka alkohol!

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Ryssläger #4: Storvreta (1942-1943)

Herrgården red2_edited_edited.jpg

Konstnären Konstantin Firtzow var en av de ryska flyktingar, som lyckades bli kvar i Sverige och som under sin lägertid i Storvreta visade prov på sitt konstnärliga kunnande. Av de tavlor han målade i lägret sålde han en del till hugade spekulanter i Storvreta. Två av dem, som har exemplar av hans konst är Evy Åhlén och Birger Pettersson. Fitzow kom att leva resten av sitt liv i Uppsala med så småningom erhållet svenskt medborgarskap och var en erkänd konstnär med medlemskap i Uppsala Konstnärsklubb.


Det fanns en del familjer i Storvreta, som successivt under ryssarnas vistelse i samhället blev goda vänner med dem. Före ryssarnas avresa från Storvreta den 15 december 1943 träffades överenskommelser mellan parterna om att skriva till varandra efter det att - eller om och när - flyktingarna återvänt till Sovjetunionen. Ingen sådan korrespndens lär ha förekommit. Om orsaken kan man bara spekulera.


Den 15 december 1943 var inte den definitiva avresedagen ur Sverige för ”Storvretaryssarna” Den dagen transporterades de med tåg till större uppsamlingsläger i Västmanlands län, t.ex. Baggbron och Krampen. Avresan från Storvreta station blev något av en sorgeföreställning, där många ledsna Storvretabor - mest kvinnor - fyllde järnvägsperrongen för att vinka av sina nyvunna vänner, vilka skulle komma att gå ett ovisst öde till mötes.

" Idag är platsen en parkeringsplats"


Historikern och författaren Kenth Ohlsson har i publikationen Populär Historia nyligen beskrivit mera i detalj, hur hela problematiken med flyktingar från öststater i Sverige utformade sig under den aktuella tiden och hur svårt det varit att få fram konkreta uppgifter om, vad som hände då. Hans intensiva forskning, som pågått i mer än ett år, har visat, att den dokumentation, som finns i Riksarkivet, har varit hemligstämplad fram till år 1994. Fortfarande finns hemligstämpeln kvar på en del dokument som förmodas vara av kontroversiell karaktär och handla om de ”öar”, de sovjetenklaver på svenskt territorium, som lägren delvis utgjorde. Hemligstämplingen väntas vara helt hävd år 2014.


Kenth Ohlson skriver i sin artikel: Vid andra världskrigets slut fanns det i Sverige läger med tusentals ryska flyktingar som väntade på deportation. Deras öde kom i skymundan av balterna och är fortfarande ett till stora delar okänt blad i svensk historia. Populär Historia har fått tillgång till hittills hemligstämplade dokument, som visar, att Sovjet utövade kraftiga påtryckningar på den svenska regeringen."


Den glömda utlämningen” är rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet den 7 oktober 1994 som beskriver utlämningen av 1200 ryska f.d. krigsfångar i oktober 1944. Efter upprepade krav från sovjetunionen accepterade svenska myndigheter utlämningen av ryssarna.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Skärmklipp 2022-11-29 19.41_edited.jpg

Platsen idag på Ärentunavägen där pensionat Storgården som drevs av Ohlanders en gång låg i centrala Storvreta.

Under stort hemlighetsmakeri embarkerades två små passargerarbåtar, Örnen och Warjo, för en riskfylld överfart från Gävle till Åbo. Båtarna fick lotshjälp vid Enskär och knappt 24 timmar efter avresan från Gävle var fartygen framme i Åbo. På kajen där väntade ryska officerare, som sorterade upp soldaterna efter långa namnlistor och lastade in dem i godsfinkor. Debarkeringen tog över sex timmar.

 

För att återgå till lägren i Storvreta var det inte enbart ryssar som befolkade dem. Balter, mest estländare, fanns i karantän i Missionskyrkan, Baptistkyrkan och på pensionat Skogsgården. Det fanns ett läger med enbart kvinnor från Baltikum som inkvarterades i Missionskyrkan någon gång under 1944. De befann sig i karantän och var strängt bevakade av svenska beredskapssoldater. De utspisades dels med mat tillagad i militärt fältkök, dels i missionspastorns ”brygghus” = tvättstuga.


Man fick skjutsa många av lägerinternerna till sjukhus. Just de baltiska kvinnorna var i stort vårdbehov. De hade tydligen blivit undernärda och sjuka av umbäranden under krigsåren i sina hemländer och strapatserna under flykten till Sverige. Som nämnts inledningsvis fanns det även flyktingar av andra nationaliteter under kortare perioder i Storvreta. Gemensamt för de flesta av dem var, att de visade tacksamhet for den fristad de upplevde sig ha fått i Sverige. Endast ett par av de norrmän som kom till Storvreta skilde sig från mängden. De var ”stöddiga” och mycket krävande.


Frågan om hur frikyrkoförsamlingarna klarade sina mötesverksamheter under den tid, då deras lokaler var uthyrda som flyktingläger, är svår att få besvarad. Baptisterna lär ha fått disponera skolan under några veckor och missionsförsamlingen kunde förlägga sina möten till Kyrsta missionshus. I februari 1944 kom några tyska officerare till Storvreta och inkvarterades i pensionat Storgården. De kom närmast från Finland och befarades vara desertörer. En av dem vid namn Winkler var ett språkgeni som behärskade många olika språk och med honom umgicks en del språkkunniga Storvretabor, som därigenom fick en uppskattad språkträning. Winkler försvann snabbt från Storvreta och enligt obekräftade uppgifter utvisades han på grund av att han avslöjats som spion.


Av övriga flyktingar, som passerade genom lägren i Storvreta, dominerade finländarna men även några polacker bodde här under kortare perioder och ingen av dem utmärkte sig på något speciellt sätt. Under 1945 avvecklades lägerverksamheten och det mesta återgick till att bli det lugna och fridfulla samhälle som Storvreta var före ”flyktingboomen”. Under 1960-talet revs pensionat Ohlanders i Storgården på Ärentunavägen och senare byggdes en Vivo-butik på tomten. Denna Vivo-butik revs 2012 och tomten var en ödetomt under många år. Idag är platsen en parkeringsplats och kommunen har planer att bygga lägenheter på den tomt där Sveriges fjärde ryssläger en gång stod...

.

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

 

 

Har Du mer information om dessa läger? Bilder, länkar, anekdoter, berättelser etc kontakta oss!  kontakt@s-sanningen.com

Ryssläger2.gif

 

Bildgalleri och video. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page