top of page

Koncentrationsläger nr 1: Långmora (1940-45)

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
lc3a5ngmora-koncentrationslc3a4ger_edite

Långmora-

Sveriges första koncentrationsläger

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

Koncentrationslägret Långmora öppnar som det första i sitt slag i Sverige i mars 1940. Det stängelomgärdade lägret kan inhysa 150 fångar som anses politiskt farliga och opålitliga. Lägret stängdes strax efter krigsslutet under hösten 1945. Inga spår av lägerverksamheten finns kvar men huvudbyggnaden -Långmora herrgård, finns fortfarande kvar idag.

Långmora var ett av de 14 slutna hemliga koncentrationsläger som socialstyrelsen lät uppföra på order av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen. Majoriteten av dessa 14 läger var utplacerade mycket avsides så allmänheten inte kände till dem samt att det blev svårare för fångarna att rymma därifrån. Skillnaden mellan dessa 14 slutna förläggningar och de över 1000 övriga läger som fanns runt om i Sverige under kriget var att dessa 14 läger drevs av socialstyrelsen och var topphemliga och helt avskärmade från militären och försvaret. Samtliga 14 läger var omgärdade med någon form avstängsel, taggtråd eller beväpnade vakter. Skillnaden var också att fångarna inte var militärer, desertörer eller krigsflyktingar utan hade bara vad staten ansåg felaktiga och farliga politiska åsikter. I början var det mestadels antinazister och kommunister som satt inspärrade, men allteftersom krigslyckan vände för vännen Hitler blev socialdemokraterna allt mer tvingade att lägga om politiken från deras nazivänliga politik till att blidka Stalins kommunister och mot slutet blev det istället nazister och antikommunister som satt i lägren, vilket ledde till kraftiga motsättningar mellan gamla och nya interner. Detta är berättelsen om ett av dessa 14 hemliga koncentrationsläger; Långmora!

"Tage Erlander gav lägerchefen sparken då han var för vek mot fångarna"

 

I mars 1940 hörs ljudet av byggarbetares hammarslag över den ännu isbelagda sjön vid Långmora gård i Dalarna. En rad baracker hade börjats bygga i det som sedan kom att bli Sveriges första och kanske mest kända svenska koncentrationsläger - Långmora!


Det var inte många som hörde ljuden från byggarbetarna då området låg långt ut på det glesbefolkade landet. Långmora gård, en klunga falurödfärgade träbyggnader hade varit en del av det framväxande socialsystemet sedan 1923. Från februari 1898 var Långmora ett så kallat fattighem men byggdes 1910 om till ett barnhem. Från 1911 års början anställdes en sjuksköterska, som skulle vara stationerad på Långmora och ha hela socknen som verksamhetsområde. Senare under 1900-talet kom Långmora bli ett arbetshem med plats för 50 ”försumliga familjefäder”.

Några år senare inrättades ett liknande läger för kvinnor i Smedsbo, 45 km nordväst om Långmora. Smedsbo kom sedan ungefär samtidigt som Långmora under våren 1940 också byggas om och därefter bli för evigt förknippat med koncentrationsläger i Sverige. Långmora blev det större lägret med 150 fångar och det mindre -men hårdare- Smedsbo hade 60 fångar. "Långmora & Smedsbo" är ännu idag ett begrepp när man talar om svensk internering under krigsåren.

 

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Bildgalleri: Långmora - Sveriges första koncentrationsläger!

Men nu i mars 1940 blev Långmora det första slutna och hemliga koncentrationsläger för ”opålitliga utlänningar”. Långmora blev det första i sitt slag i Sverige som sedan skulle berikas med ytterligare 13 slutna och hemliga koncentrationsläger runt om i Sverige! Anläggningen omgavs av höga staket och i mitten låg huvudbyggnaden — det tidigare arbetshemmet där lägeradministrationen, dagrummet, vaktlokalerna och lägerpersonalens bostäder inrättades. Runtomkring växte baracker upp för de internerade. Senare tillkom ännu fler läger. Till slut hade Socialstyrelsen och Utlänningskommissionen totalt 14 koncentrationsläger som  kom att hysa uppskattningsvis 2 000—3 000 utlänningar med "farliga" politiska åsikter.

Den första lägerchefen i Långmora var Simon B Svensson men ersattes senare av Bengt Söderberg men Bengt var inte tillräckligt hård och sträng mot fångarna så han fick bryskt sparken i december 1941 och ersattes med den då 38-årige Arvid Jansson på direkt uppmaning av Tage Erlander som var statssekreterare vid socialdepartementet. Jansson blev sedan kvar som lägerchef tills Långmora avvecklades efter krigsslutet.

"Internerna fick bara lämna arbetet för naturbehov"

 

Förhållandena i lägren var relativt stränga med svenska mått mätt och internerna var så gott som rättslösa. Vilka som satt internerade återspeglade den storpolitiska konjunkturen. Under de tyska glansdagarna i början av kriget handlade det därför huvudsakligen om antinazister eller kommunister — mest tysktalande statslösa och judar. Även flyktingar från de länder som Tyskland lade under sig riskerade att hamna i dessa läger om de betraktades som tillräckligt hårdföra motståndare till Hitler.

Sverige och socialdemokraterna stod på Hitlers sida under kriget, det var först när krigslyckan vände för Hitler socialdemokraterna snabbt försökte sopa igen spåren och plötsligt stod man på de Stalin och de allierades sida. Inte bara nyanlända flyktingar fanns bland de internerade. Även personer som bott i åratal i landet och kunnat bygga upp en ny tillvaro fördes plötsligt utan närmare förklaring till interneringsläger av polisen. 

Varje läger kunde innehålla helt skilda kategorier av ”farliga” fångar, exempelvis kommunister, syndikalister, radikala socialister, norska motståndsmän och polska nationalister, men även enstaka nazister och så kallade ”opolitiska internerade”. Någon säker totalsumma hur många som satt i lägren existerar inte. I Långmora hölls under 1940-1941 ca 60 fångar men kom senare under kriget utökas till 150 fångar. ”Slutna förläggningar” var den officiella, skönmålade betäckningen på dessa 14 hemliga koncetrationsläger.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Bildgalleri: Långmora Herrgård

I Långmora fanns alltså det första koncentrationsläger för politiska fångar som Socialstyrelsen öppnade. Här internerades landsflyktiga tyska kommunister och andra radikaler (samt en del tyska desertörer) fram till sensommaren 1945 då lägret stängdes och samtliga internerade släpptes ut, men med restriktioner. Männen fick t ex inte bo var de ville och inte på något sätt engagera sig politiskt, men de slapp vara inlåsta i alla fall...

 

Under rubriken "Hungerstrejk i svenska koncentrationsläger" beskrev tidningen Arbetaren i mars 1940 hur två syndikalistiska interner, Fritz B och Karl L, matstrejkade i protest mot att de spärrats in i Långmora. Tidningen poängterade att uppgifterna inte kom från internerna själva utan från en "säker källa" En annan tysk koncentrationsfånge som satt i Långmora påstod att förhållanden inte var ett dugg bättre än i de tyska lägren. En tredje intern satt inspärrad i Långmora i över tre år utan att få veta vad han anklagats för!

Alla försök att rymma bestraffades först med varning sedan fängelse i kronohäktet i Falun. Alla interner tvingades bära en särskild fångdräkt och underkasta sig samma noga inrutade dagsrutiner. Den sovplats som lägerchefen anvisat varje intern fick inte bytas. En vanlig dag i lägren började med att internerna väcktes av vakterna. sängarna bäddades inte i samband med uppstigningen utan vid en tidpunkt som fastställdes på dagordningen.

 

På en given signal från lägervakterna skulle samtliga interner omedelbart infinna sig i matsalen och där i "god ordning" äta frukost. Under frukosten ropades internernas namn upp och de anvisades arbetsuppgifter för dagen. Internernas arbetsuppgifter bestod i tunga arbeten som tex väg- och skogsarbeten eller inre tjänst som reparationer, vedhuggning eller köksbestyr. Internerna fick bara lämna arbetet för naturbehov eller korta rökpauser. Att i övrigt lämna arbetet klassades som arbetsvägran och resulterade i fängelse på kronohäktet i Falun.

" I Långmora internerades utlänningar med skilda politiska åskådningar"

 

Under lägertiden inträffade några allvarliga incidenter och den mest spektakulära var den så kallade Långmorarazzian, då ett polisingripande skedde mot ett antal lägerfångar, varav flertalet var aktiva kommunister. Polisen misstänkte att fångarna planerade sabotage på olika platser i Sverige.

 

I Smedsbo hade förläggningschefen Uhr haft en känsla av att allt inte var som det skulle vara bland lägerfångarna utan att någonting försiggick bakom förläggningsledningens rygg”. Han hyste bl.a. misstankar om att förläggnings-ledningens telefonsamtal blev avlyssnade. Vidare hade personalen upptäckt ett inbrottsförsök i ett kassaskåp i ett av lägerkontoren. Det saknades dock inget av värde i kassaskåpet.


Razzian ägde rum fredagen den 13 november 1942. Sammanlagt 58 polismän, därav 34 till Långmora och övriga 24 till Smedsbo, deltog i tillslaget mot de båda förläggningarna. Sammanlagt greps 26 fångar -19 av dessa var internerade i Långmora - och de fördes till Stockholms rannsakningsfängelse.

 

Polisutredningen pågick i 29 dagar och den 12 december 1942 meddelade polisen att de inte skulle väcka åtal mot någon av de häktade utlänningarna. Det fanns inga bindande bevis för att de skulle ha sysslat med någon illegal verksamhet riktad mot Sverige.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Bildgalleri: Långmora - byggnaden idag.

I Långmora internerades utlänningar med skilda politiska åskådningar och spänningen blev ofta spänd mellan de olika grupperna. Den 2 januari 1943 kulminerade dessa spänningar i ett stort bråk där flera fångar blev misshandlade. Den 5 januari lämnade sjutton av fångarna in anmälningar till statspolisen i Falun. I polisanmälningarna anklagade de tio namngivna interner för misshandel. Händelsen ledde till en polisutredning och i denna deltog även Socialstyrelsens byrådirektör Paulsson. Efter utredningen presenterades en diger polisrapport, innehållande förhör med de interner, som anmält misshandeln, samt med övriga interner, vaktkonstaplarna i Långmora samt de anklagade internerna, som förts till kronohäktet i Falun.

 

I polisrapporten konstaterar man att det under lång tid har funnits en stark fiendskap mellan två olika grupper av fångar. Den första gruppen bestod av fascister och fascistsympatisörer och den andra gruppen bestod av antifascister och kommunister. Bråket inleddes med att en norrman, tillhörande fascistgruppen, började gräla med några andra fångar, och därefter misshandlade han en av internerna. Den nämnde norrmannen togs i förvar. En upprörd stämning uppstod i lägret och allmänt slagsmål utbröt mellan de stridande grupperna två gånger under samma dag.

 

Polisrapporten talar om motstridiga uppgifter, och därför är det svårt att veta vem som har börjat slagsmålet, brukat våld eller enbart utövat självförsvar. Fem interner - alla tillhörande den fascistiska gruppen - blev tagna i förvar, och de erkände sig också skyldiga till misshandel. Bevisningen var alltför bristfällig för att åtal mot de anklagad fångarna skulle kunna väckas. Dessa fick dock ett disciplinstraff eftersom de blev tagna i förvar under en tid. Händelserna i Långmora bidrog också till att man i fortsättningen försökte skilja på utlänningar tillhörande olika politiska grupper och placera dem i olika koncentrationsläger. 

Det finns en hel del berättelser dokumenterat om vad som skedde innanför stängslet på Långmora. Långmorarazzian, hungerstrejker och vilda slagsmål. Men vid krigsslutet  berättas inte så mycket om själva lägren och Långmora är inget undantag. Kanske var alla bra så gruvligt krigströtta att man bara rev ner stängslen och jämnade barackerna med marken? Idag finns inte mycket beskrivet hur själva lägret på Långmora såg ut. Hur många baracker fanns det? Hur stora var de? Var exakt låg de? Vad hände på Långmora under det turbulenta året 1945 och åren därefter? Även om vi vet en hel del om Långmora - Sveriges första koncentrationsläger- är bilden av lägret fortfarande diffus och oklar. Det ska enligt gamla tidningsklipp finnas en minnessten vid lägret men om stenen finns kvar har vi inte kunnat få bekräftat. Inte heller vart rivningsvirket och stängslen tog vägen efter kriget eller vad som hände med de internerade och lägerpersonalen efter kriget. Kanske får vi aldrig veta...

---------------------------------------------------------------

Idag finns ytterst lite text som beskriver, och fotografier som visar, hur lägret såg ut under krigsåren. Vi försöker kontinuerligt samla in information och utöka informationen om Långmora. Har Du mer information om detta läger? Bilder, länkar, anekdoter, berättelser etc kontakta oss gärna!

 

kontakt@s-sanningen.com

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

Länkar:

Skärmklipp 2021-02-01 15.06.32.png
Skärmklipp Png.png

Långmora, Dalarna..................

Smedsbo, Dalarna.....................

Rengsjö, Hälsingland................

Ingels, Dalarna..........................

Hälsingmo, Hälsingland...........

Florsberg, (Annex till Hälsingmo).........

Säter, Dalarna............................

Sörbyn, Västerbotten................

Sunnerstaholm, Hälsingland..

Vägershult, Kronoberg............

Kusfors, Västerbotten...............

Axmar, Gästrikland...................

Ede, (Annex till Hälsingmo)...................

Tjörnarp, Höör, Skåne..............

(1940-1945)

(1940-1945)

(1942–1945)

(1942-1946)

(1943–1946)

(1943–1946)

(1943–1946)

(1944–1945)

(1944–1946)

(1944–1945)

(1944–1945)

(1945)

(1945–1946)

(1945–1946)

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page