top of page

Koncentrationsläger nr 10: Vägershult (1944-45)

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Vägershult2 - kopia_edited.jpg

Vägershult

- koncentrationslägret i mörkaste Småland!

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

Koncentrationslägret Vägershult var ett läger för tyska desertörer. Det hade startat 1942 som ett norskt läger men blev ett slutet koncentrationsläger 1944. Det var bevakat med taggtrådsstängsel och beväpnade vakter. Vägershult hyste ca 150 interner och det avvecklades under hösten 1945. Barackerna revs och idag finns bara rester av en jordkällare kvar. Lägerplatsen är rastplats Sandsjön utmed väg riksväg 28 mellan Kosta och Lenhovda.

Vägershult var ett av de 14 slutna hemliga koncentrationsläger som socialstyrelsen lät uppföra på order av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen. Majoriteten av dessa 14 läger var utplacerade mycket avsides så allmänheten inte kände till dem samt att det blev svårare för fångarna att rymma därifrån. Skillnaden mellan dessa 14 slutna förläggningar och de över 1000 övriga läger som fanns runt om i Sverige under kriget var att dessa 14 läger drevs av socialstyrelsen och var topphemliga och helt avskärmade från militären och försvaret. Samtliga 14 läger var omgärdade med stängsel, taggtråd och beväpnade vakter. Skillnaden var också att fångarna inte var militärer, desertörer eller krigsflyktingar utan hade bara vad staten ansåg felaktiga och farliga politiska åsikter. I början var det mestadels antinazister och kommunister som satt inspärrade, men allteftersom krigslyckan vände för vännen Hitler blev socialdemokraterna allt mer tvingade att lägga om politiken från deras nazivänliga politik till att blidka Stalins kommunister och mot slutet blev det istället nazister och antikommunister som satt i lägren, vilket ledde till kraftiga motsättningar mellan gamla och nya interner. Detta är berättelsen om ett av dessa 14 hemliga koncentrationsläger; Vägershult!

"Vägershults var tänkt som en första varning till besvärliga, lata och odisciplinerade flyktingar"

 

Vägershult var ett av de 14 slutna hemliga koncentrationsläger som socialstyrelsen lät uppföra på order av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen. Vägershult koncentrationsläger låg vid Sandsjön utmed riksväg 31 mellan Lenhovda och Orrefors där riksväg 28 från Kosta förenas. Närmaste större städer är Växjö i väster och Nybro i öster.

 

I Vägershult internerades enligt internationell lag de soldater som deserterat från sina förband, bland andra norrmän, tyskar och österrikare. Den dåvarande landsvägen mellan Lenhovda och Kosta har enligt uppgift byggts av dessa interner. Liksom i fallet med så gott som samtliga svenska slutna läger var även Vägershult ensligt beläget på landsbygden mitt ute i de mörkaste Smålandsskogarna och hade plats för 150 fångar.​ Från 25 februari 1942 till september 1944 internerades enbart norrmän under det norska flyktingkontorets regi då lägret var ett öppet så kallat disciplinläger. Dessa norrmän ansågs arbetsskygga, lata, bråkiga och odisciplinerade.

​Lägerchef var Herman Eldh, en före detta underofficer i kustartilleriet som också hade varit ”administrativ officer” vid det belgiska kolonial-departementet. Under officersutbildningen i Belgien tycks han ha uppnått kaptens grad, för han titulerades som just kapten under sin tid i Vägershult. Skälet till att han gått i utländsk officersskola eller huruvida han i egenskap av belgisk kolonialofficer faktiskt hade tjänstgjort i Belgiska Kongo framgår dock inte av de bevarade dokumenten.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Ett av ytterst få fotografier av Vägershultslägret.

Bilden tagen från Sandsjön sett.

Eldh fick tjänsten i Vägershult. Lägret hade under den "norska" tiden inga stängsel och rymningar var ofta förkommande. Lägerchefen skrev flertal gånger till Socialstyrelsen och krävde stängsel och vakter men fick alltid avslag. Vägershultslägret under Herman Eldhs ledning var tänkt som en första varning till besvärliga, lata och odisciplinerade norska flyktingar. Om flyktingen inte visade tecken på att bättra sig hotade Socialstyrelsen förflytta honom till ett ”svenskt” slutet läger med sträng bevakning. Dessa läger fanns vid tidpunkten i Långmora, Smedsbo och Rengsjö . Anledningen till denna, vid en första betraktelse märkliga ordning med en svensk chef vid ett norskt läger, var att det ansågs lämpligt att en svensk hade uppsikt över de inspärrade norrmännen, eftersom nästa steg var placering i ett svenskt interneringsläger. Då blev kontakten med Socialstyrelsen och andra svenska myndigheter enklare.​

Eldh var dock föga smickrande av de norska internerna:

​”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet att norska flyktingar i Sverige åtnjutit fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete. Detta torde icke vara något som helst tvivel om att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element. Av de så ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer, som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politisk okunniga om också icke indifferenta, asociala, moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor”

"1944 blev lägret ett slutet koncentrationsläger med högt stängsel och taggtråd"

73% av de internerade norrmämnen i Vägershult var under 25 år vilket lägerchefen var ytterst missnöjd med. I ett brev till Socialstyrelsen skrev han:  "det skulle betyda en avsevärd lättnad för förläggningen om fysiskt eller psykiskt undermånliga ävensom ynglingar under 18 år kunde anbringas på annat håll" 

Norrmännen i Vägershult sattes i hårt tvångsarbete — främst vägarbete — möjligen för att bota deras påstådda arbetsovilja. Denna pedagogik beskrevs av Eldh på följande sätt:

Vistelsen i Vägershult skall giva [de norska internerna] en möjlighet att visa — i trots av vad de förut ådagalagt — att de fortfarande äga vilja och förmåga att föra ett ordentligt levnadssätt och att de ånyo kunna försörja sig genom arbete i öppna marknaden. Detta visa de genom att uppfylla nyss nämnda fordringar. Frångår man dessa, befinner sig en flykting vid avresan härifrån i samma situation som vid ankomsten, eller i ännu sämre, och förläggningens väsentliga syfte har —  såvitt jag kan se — därigenom förfelats.”

​Faktum är att vissa interner upplevde tvångsarbetet i Vägershult  som så hårt och orättvist att de medvetet bröt mot lägerreglerna för att bli förflyttade till "svenska" interneringsläger, i vilka arbetet enligt ryktet inte var lika hårt. Även sjukanmälningar var vanliga,  vilket lägerchefen återigen avfärdade med att flyktingarna i lägret var ”moraliskt undermåliga” och även om han medgav att

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Ett av få bilder på koncentrationslägret i Vägershult.

verkliga sjukdomsfall förekom, menade han att "många om icke rent av  de flesta sjukanmälda antingen [äro] rena simulanter eller ha de ådragit sig någon mindre krämpa eller skråma, som de betydligt överdriva och — sådana fall har förekommit — vid behov med tjänliga medel underhålla för att därigenom undandraga sig arbetet. ”​

Från 20 september 1944 internerades sedan enbart tyska desertörer. Då blev lägret ett slutet koncentrationsläger med högt stängsel och taggtråd. Fram tills lägret avvecklades den 10 september 1945 internerades 580 norrmän och 350 desertörer från den tyska krigsmakten. Lägret bestod då av sex stycken 48-mannabaracker med måtten 20 x 6 meter. Barackerna låg mycket tätt och omgärdades av en trång inhägnad som utgjorde det inre lägerområdet. Nattetid fick internerna inte lämna detta. Utanför fanns en vidare inhägnad med ett 2,5 meter högt stängsel med taggtråd inom vilken internerna fick vistas dagtid. Lägret hade alltså plats för 288 interner men i Sandlerkommissionen från 1946 anges antalet platser till 150.  Kanske var barackerna utrustade med vanliga sängar istället för våningssängar eller så fanns begränsningen i till exempel utspisningskapaciteten. Hur som helst kan vi nog räkna med att Vägershult kunde hysa från 144 upp till 288 interner.

 

Förutom internernas bostadsbaracker fanns det också två expeditionsbaracker för lägerledningen, en köks- och matsalsbarack samt tvättstuga och bastu. Skillnaden efter hösten 1944 var att internerna nu inte längre bestod av påstått arbetsovilliga och besvärliga norska flyktingar utan av tyska desertörer. Lägrets personal utgjordes fortfarande av lägerchefen Eldh, en intendent, en tillsyningsman, fyra till nio vaktkonstaplar och två kockar.​

"Internerna i Vägershult tvingades arbeta mycket hårt"

 

Ett faktum som skulle komma att innebära en hel del problem inom lägret var att dessetörerna i Vägershult härrörde från en mängd olika länder och territorium som inte tillhört Tyskland före 1938. Förutom ”rikstyskar” fanns i lägret exempelvis österrikare, tjecker, polacker, jugoslaver, estländare, schweizare, ungrare och fransmän. Stora motsättningar uppstod mellan tre estniska officerare och en del av de tyska desetörerna. Estländarna, som gick omkring i lägret i sina tyska uniformer med nazistiska symboler och medaljer, vägrade att tala tyska med de tyska internerade.

Konflikten berodde på att åtminstone en del av de ”rikstyska” desertörerna hade tagit avstånd från Nazismen, medan balterna fortfarande betraktades som nazister. Efter att tyska interner hade klagat hos Utlännings-kommissionen förpassades de tre estländarna till Långmora i slutet av oktober. Där hölls från oktober 1944 balter som samarbetat med tyskarna eller varit i tysk sold.

​De tyska internerna i Vägershult tvingades att arbeta mycket hårt. Dels kunde det röra sig om exempelvis reparationer, vedhuggning eller köksarbete i själva lägret, dels arbete utanför lägret, till exempel vägarbete i Arbetsmarknadskommissionens regi.


Just i Vägershult tycks de internerade emellertid ha varit mer missnöjda med

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Målning av Vägershultslägret. 

förhållandena än vad som var fallet i de övriga desertörlägren. Ett lägerråd av interner bildades som i en skrivelse i januari 1945 kritiserade det sätt på vilket de behandlades av det svenska samhället. De menade att desertörer med baltiskt ursprung behandlades bättre än andra interner.

Detta utgjorde säkerligen ännu en källa till konflikter mellan tyskarna och balterna i lägret. De senare sades ha en kortare Interneringstid samt färre restriktioner j lägren. Dessutom skulle balterna ha fått större rörelsefrihet och rentav möjlighet till biobesök. Lägerrådet ställde också krav på högre arbetspremie för vägarbete, större rörelsefrihet på fritiden, friare klädsel i lägret samt en önskan om  demokratisk uppfostran och undervisning i form av till exempel föreläsningar. Internerna krävde också en utökad möjlighet att få skicka och ta emot brev.

Kravet på demokratisk fostran och undervisning önskade internerna få tillgodosett genom att en lärare anställdes och att vinsten från marketenteriet skulle användas för undervisning. Lägerchefen Eldh tycktes inte vara alltför entusiastisk över lägerrådets bildande eller dess krav. Han skrev till Utlänningskommissionen att han vare sig förbjudit eller godkänt bildandet av lägerrådet men att ordföranden tillika initiativtagaren till rådet ”visat sig opålitlig och uppträder mycket utmanande mot förläggningsdirektören”. Eldh tillstyrkte dock vissa förändringar i systemet för arbetsersättning.

En kort tid efter brevet till Utlänningskommissionen skrev Eldh till lägerrådet och meddelade att en kurator skulle anställa: (sannolikt som svar på kravet om demokratisk fostran). Han var dock kritisk till lägerrådets agerande och frågade vad internerna trodde att ”utlänningskommissionen, den svenska regeringen och hela svenska folket skall tycka om er, när ni bemöter deras välvilja och frikostighet för ett så välvilligt ändamål på detta sätt”.​

"Här finns idag Sveriges enda krigsmonument från andra världskriget"

 

Eftersom Utlänningskommissionen avstyrkt kravet på en förändring av arbetspremierna hotade internerna att strejka och att lägga ned arbetet. Dessa hot togs dock inte emot med blida ögon av Utlänningskommissionen. Interner som strejkade eller på annat sätt störde ordningen skulle bestraffas, och genom lägerchefen lät kommissionen meddela att man skulle upprätthålla disciplin och ordning i lägret med alla tillgängliga medel.

 

Även efter utskrivningen gällde det för desertörerna att de underkastades administrativ kontroll. Arbetsgivarna var skyldiga att till polisen anmäla utlänningars anställningar och upphörande av anställningar, och hyresvärdar samt hotell- och pensionatsägare måste anmäla om de upplät boende till en utlänning.​​ I början av mars skrivs inte längre några tyskar ut från lägret. Oron bland internarna växer och man misstänker att de istället ska skickas hem där hårda straff väntar. Antalet rymmninger och försök till rymmningar ökar dramatiskt mellan våren 1945 till september samma år. 

Lägret avvecklades i september 1945 och de kvarvarande internerna flyttades till Linghed eller till Byringe i väntan på hemtransport. Den 10 september skickas de sista internerna till Byringe och Vägershult läggs ner. En tysk bildhuggare som suttit i lägret fick uppdraget att skapa ett minnesmärke på platsen. På dess sockel finns texten: "Zur Erinnerung an die Deutschen Internierten 1944-1945".

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Minnesstatyn vid Sandsjöns rastplats där lägret låg.

Vid rastplats Sandsjön finns idag minnesstatyn kvar på rastplatsens östra ände och statyn är -enligt Uppvidinge kommun- Sveriges enda krigsmonument från andra världskriget! I rastplatsens västra ände finns en kortfattad beskrivning av kommunen som i svepande och förskönande ordalag beskriver en "flyktingförläggning för tyska desetörer" vid området under krigsåren. Inte ett ord om taggtrådsstängsel och vakter!  Exakt var lägret låg i förhållande till dagens rastplats och staty framgår inte av några dokument. Något annat som minner om koncentrationslägret finns inte idag, förutom rester av lägrets matkällare som finns på privat område ca 20 meter till vänster (söder) om statyn. Som sagt, man hade 50 år på sig att sopa igen alla spår...

---------------------------------------------------------------

Idag finns ytterst lite text som beskriver och endast två otydliga fotografier som visar hur lägret såg ut under krigsåren. Vi försöker kontinuerligt samla in information och utöka informationen om Vägershult.​ Har Du mer information om detta läger? Bilder, länkar, anekdoter, berättelser etc kontakta oss gärna!

kontakt@s-sanningen.com

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

Länkar:

Skärmklipp Png.png

(1940-1945)

(1940-1945)

(1942–1945)

(1942-1946)

(1943–1946)

(1943–1946)

(1943–1946)

(1944–1945)

(1944–1946)

(1944–1945)

(1944–1945)

(1945)

(1945–1946)

(1945–1946)

Långmora, Dalarna..................

Smedsbo, Dalarna.....................

Rengsjö, Hälsingland................

Ingels, Dalarna..........................

Hälsingmo, Hälsingland...........

Florsberg, (Annex till Hälsingmo).........

Säter, Dalarna............................

Sörbyn, Västerbotten................

Sunnerstaholm, Hälsingland..

Vägershult, Kronoberg............

Kusfors, Västerbotten...............

Axmar, Gästrikland...................

Ede, (Annex till Hälsingmo)...................

Tjörnarp, Höör, Skåne..............

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page