Rysslägren.

"Regeringen gav Josef Stalin tillåtelse för 8 ryska fångläger i Sverige, läger som betraktades som ryskt territorium"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin fick bedriva åtta ryska fångläger i Sverige? Visste Du att rysk militärpolis också fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige?  Fångläger som i praktiken var sovjetiskt territorium!

Lyssna:Rysslägren
00:00 / 28:19

Dessutom angav regeringen både namn och plats på  ryssarna till sovjetiska myndigheter. Väl i fånglägren väntade tvångsdeportering tillbaka till Stalins Sovjetunionen som landsförrädare. En del avrättades direkt på färden över Östersjön, andra hamnade i de fruktade Gulag-lägren där miljoner slavar redan dött av svält, kyla och omänskliga förhållanden.

 

Detta är en av Sveriges värsta - och samtidigt kanske den minst kända - politiska skamfläck i vår historia!

Detta är historien om de svenska så kallade ”ryss-lägren”:

 

Ett lands utrikespolitiska historia är mycket i dess hemligstämpel. Ett sådant exempel är de åtta ryska fångläger som fanns i det svenska folkhemmet som regeringen lät uppföra åt diktatorn Josef Stalin, och med den efterföljande utvisningen av 2 518 ryssar tillbaka till Sovjet och därmed till en säker död i Gulaglägren. En episod som i över ett halvt sekel har varit – och är mycket än idag- strängt hemligstämplat material under socialismens styre och som det fortfarande är svårt att bringa full klarhet i.

De handlingar som berör dessa åtta ryska fångläger på svensk mark frisläpptes först samtidigt med Sovjetimperiets sönderfall men inte allt blev tillgängligt. Fortfarande finns det sekretessbelagt material om de öar av sovjetenklaver på svenskt territorium som fånglägren utgjorde och som få svenskar idag känner till.

Bakgrunden var den enorma flyktingvåg som andra världskriget skapat. Vid krigets slutskede befann sig 60 miljoner européer på flykt. I Sverige fanns över 100 000 flyktingar, därav omkring 34 000 som Moskva betraktade som sovjetiska medborgare och som man krävde skulle återsändas.

Drygt 30 000 av dessa flyktingar var civila balter, övriga 4 000 var ryssar. Mer än hälften av dessa ryssar var soldater ur Röda armén som flytt ur krigsfångläger i Norge, Finland och Tyskland. Att bli tillfångatagen av fiender ansågs vara landsförräderi. Den sista kulan skulle man som soldat ge sig själv istället för att låta sig tillfångatas. Hemvändande soldater sågs alltså inte som de krigshjältar de var, utan som landsförrädare - för dessa fanns bara ett straff - döden!

Sovjet kom i slutet av kriget att intressera sig för ”sina” flyktingar utomlands. Diplomatiska propåer riktades mot berörda länder, bland annat Sverige, i syfte att få dem hemskickade. De tvära maktpolitiska omkastningar som världskriget medfört, gav det nu militärt mäktiga Sovjet trumf på hand.

Skinnskatteberg_BaggoHerrgord_140905_806

Ryssläger no1: Baggå 1942-1946

En grundläggande strävan i utformningen av den svenska flyktingpolitiken blev att, till det yttersta, försöka undvika konfrontation med Moskva. En strategi utarbetades med principen att inga sovjetiska utlämningskrav skulle avslås utan att de kompenserades med bifall i andra. Eller omvänt: Om smärre krav bifölls trodde regeringen sig lättare kunna avvisa andra större. Hur som helst innebar det att flyktingarna kom att användas som brickor i det utrikespolitiska spelet mellan Sverige och Sovjet.

 

"Det fanns åtta hemliga ryska fångläger i det svenska folkhemmet som socialdemokraterna lät uppföra till diktatorn Josef Stalin "

 

Största förlorarna fanns bland de 4 000 ryska flyktingarna. Deras tillvaro i Sverige och det dystra öde som väntade över 2 500 av dem, har sedan 1945 varit okänt för den stora allmänheten. Först nu, efter det att hemligstämpeln -delvis- hävts på de dossier om ryss-lägren som finns på Riksarkivet, går det att något så när rekonstruera de sovjetiska flyktingarnas korta historia på svensk mark.

De ytterst få bilder från 1940-talet visar bara leende och till det yttre nöjda lägerfångar. Utåt framställdes lägren närmast som idylliska härbärgen för krigströtta ryssar. Svenska tidningar publicerade foton på leende ryssar som om dagarna arbetade frivilligt under sång och skratt och om kvällarna spred glädje på orten med dansuppvisningar och gemyt. Många av dokumenten  ger däremot en mycket mörkare bild av deras tillvaro. Handlingarna på Riksarkivet belyser dessutom de sovjetiska myndigheternas påtryckningar på den svenska regeringen.

Stalin krävde information. Moskva avsåg helt frankt att med egen personal åka runt i Sverige och fånga in, koncentrera och kontrollera ”sina” flyktingar.

 

Den svenska regeringen skulle, krävde Stalin, omgående ge ryssarna

information (namn, personuppgifter etc) om alla i Sverige kvarvarande sovjetryska flyktingar samt förmedla underrättelser om varje nyanländ för att därefter samla ihop dem i särskilda läger med sovjetisk personal.

baggbron 11_jpeg.jpg

Ryssläger no 2: Baggbron 1942-1946

Socialstyrelsen, med Gustav Möller i spetsen, hade på uppdrag av Socialdemokraterna drivit i största hemlighet 14 slutna koncentrationsläger i Sverige under krigsåren. Utöver dessa 14 hemliga koncentrationsläger fanns ett 30-tal ”vanliga” fångläger som försvarsmakten hade till förfogande. Åtta av dessa läger blev s.k. ryss-läger som indirekt drevs och styrdes av Sovjetunionen och Josef Stalin. Det var till dessa åtta läger de 4 000 ryssarna skickades i väntan på tvångsutvisning hem till Stalin. Av dessa 4000 tvångsdeporterades senare 2 518 hem till Sovjetunionen och ett ökänt öde.

Det första ryss-lägret upprättades redan våren 1942 på Baggå herrgård i Västmanland. Några månader senare fanns 82 sovjetryska fångar i lägret. När Baggå blev fullt byggdes Pensionat Udden vid Baggbron, 5 kilometer bort, om till ett ryss-läger. Fler läger följde i snabb takt och totalt gav regeringen Stalin tillåtelse för åtta ryska fångläger i Sverige. Läger som i praktiken var ryskt territorium! 

Dokument som rör de enskilda lägrens administration – framför allt de i Byringe och Lisma – ligger till avgörande delar fortfarande under hemligstämpel, vilket än idag omöjliggör en detaljrekonstruktion av lägrens verksamheter. Samtidigt med ryss-lägrens tillkomst började den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen lämna ut personuppgifter på sovjetryska flyktingar till den sovjetiska legationen. Oenighet uppstod hur lägren skulle organiseras och administreras. Efter långa förhandlingar kom regeringarna i Moskva och Stockholm överens. Ett ryss-läger avtal slöts i september 1943 som innebar att Moskvas utsända helt fritt skulle få resa mellan Stockholm och ryss-lägren samt ha ”ensamrätt” på fångarnas ”allmänna kulturella behov”.

byringe.png

Ryssläger no 3: Byringe 1942 - 1944 

Lägren skulle underställas såväl en svensk som en sovjetisk lägerchef. Ryssläger-avtalet sanktionerade i realiteten att en främmande totalitär makt gavs legitimitet att bedriva politisk verksamhet bland fångar på svenskt territorium.

Lägren var formellt underställda socialstyrelsen med svensk personal, men kontrollerades i praktiken helt av sovjetmakten, dvs Stalin. Enda tillåtna läsning var sovjetpropaganda. Sovjetfanan var ofta hissad i lägren och den sovjetiska nationalhymnen sjöngs av kraftfulla stämmor ute i de svenska skogarna.

De åtta svenska rysslägren i Sverige:

1. Baggå

2. Baggbron

3. Byringe

4. Storvreta

5. Lisma

6. Krampen

7. Abborrtjärn

8. Hagaström

Skinnskattebergs kommun, Västmanland, 

Skinnskattebergs kommun, Västmanland, 

Strängnäs kommun, Södermanland, 

Uppsala kommun, Uppland, 

Huddinge kommun, Södermanland, 

Skinnskattebergs kommun, Västmanland, 

Smedjebackens kommun, Dalarna, 

Gävle kommun, Gästrikland,

1941-1945

1941-1945

1941-1944

1942-1943

1942-1946

1943-1944

1943-1945

1943-1945

"De åtta ryska fånglägeren i Sverige var i praktiken var ryskt territorium! "

 

Den sovjetiska sidan tog snabbt kommandot och anklagade exempelvis sin svenska motpart för antisovjetisk propaganda sedan flyktingarna en gång tillåtits lyssna på radio och anordnat en gudstjänst i ett av lägren.

Den sovjetiska lägerpersonalen tilläts utöva en påtaglig inre kontroll. Ett typexempel var lägret i Baggå, där den sovjetiske kommendanten och sju kommissarier kontrollerade de intagnas dagliga liv och verksamhet. De i lägret som bröt mot de inre ordningsföreskrifterna var enligt svensk/sovjetisk överenskommelse ansvariga inför Legationens Konsulära Avdelning och de löner som betalades ut till arbetande flyktingar (av svenska staten!) kunde en specialförordning konfiskeras ”i den sovjetiska statens namn”. 

Sovjetiska utsända besökte lägren kontinuerligt och hade slutna möten med fångarna där den svenske lägerchefen förvägrades närvara. Övergrepp förekom mot fångarna och i en polisrapport (28/1 1943) bekräftades att ”svåra missförhållanden råda ifråga om kontrollen och övervakningen av ryssarna i Baggå”. Från svensk sida var man i praktiken oförmögen att skydda motsträviga lägerfångar mot övergrepp, misshandel, mord eller avrättningar från den sovjetiska legationen som tyranniskt styrde över fånglägren.

Socialstyrelsen konstaterade i en skrivelse att lägerkommendanten och hans kommissarier betraktade flyktingarna som en till Sovjet ”underställd grupp” och att de i behandlingen av dem kontinuerligt bröt mot svensk lagstiftning. Därför var det lämpligast om ”lägren upphörde att existera”, skriver socialstyrelsen. Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen och den socialdemokratiska statsministern vägrade dock, eftersom ett sådant förfarande stå i bestämd motsats till ryska legationens önskningar”.

Ryssläger no 4: Lisma 1942 - 1946

Socialstyrelsen ville alltså avveckla de åtta ryska lägren men Socialdemokraterna vågade inte trotsa Stalin. Lägren fick vara kvar - och de skulle bli fler! Också i Lisma-lägret, strax söder om Stockholm, styrde och ställde den sovjetiske lägerkommendanten och hans mannar efter behag. Vid ett tillfälle försökte den sovjetiska lägerledningen öppet sabotera en polisutredning rörande ett mord som förövats inom lägerområdet.

Den svenske lägerchefen uppgav inför utlänningskommissionen att min uppfattning är att den ryska legationen anser mordet som en ren intern sak och skyddar mördaren från att bli upptäckt. Ryssarna krävde att den ”dåliga människa” som mördats skulle begravas utan några ceremonier och i tysthet”. Så blev det också!

Den sovjetiska legationen krävde t.ex. att en svensk lantbrukare som tagit emot och hjälpt en rymling från lägret i Lisma skulle "förvisas i inre exil" till en annan del av Sverige ”då han uppträtt fientligt mot ryska staten”. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gav alltså klartecken att Stalin och kommunisterna i Moskva kunde utöva straff för svenska medborgare i Sverige! Man kan idag fundera över hur nära vi var att bli en del av Sovjetunionen vid denna tidpunkt på grund av socialdemokraternas fega och veka politiska hållning mot kommunistdiktatorn och massmördaren Josef Stalin.

I Lisma-lägret inträffade fler mord. Ett av dessa inträffade sommaren 1943. Då var Lennart Granstedt 16 år och det visades film i en lokal på gaveln till en av barackerna. I boken "Krampen-ryssläger i Sverige under andra världskriget" (2008) skriver författaren Hans Lundgren vad Lennart bevittnade: 

"- Jag minns att det var en hel del musik i den där filmen. När den var slut hittades en av flyktingarna död utomhus i närheten av baracken. Jag såg hur han bars bort på en övertäckt bår"

k8_edited.png

Ryssläger no 6: Krampen 1943-1944

Landsfiskal Wadenius i Tumba ledde mordutredningen; "En stump av ett vattenledningsrör och en kniv hade använts som tillhyggen. Det fanns inga vittnen. Ingen åtalades och polisutredningen lades ner"

Lennart uppger att det talades om att det skulle ha förekommit flera mord i lägret:

"- En ryss skulle ha hittats död med en repsnara om halsen bland strandstenarna vid Lismasjön. Men det kan jag inte gå i god för, jag såg det inte själv", berättar Lennart i boken.

I bokens inledning berättar Hans Lundgren hur han en majdag år 1970 var med sin far och röjde i skogen inte långt från Krampens järnvägsstation. I en skreva mellan några stenar fann de en rostig tysk soldathjälm, något som förbryllade dem båda. Efter en del forskande fick Lundgren veta att hjälmen härrörde från militärer ur Röda armén som hade rymt ur tysk fångenskap och tagit sig till Sverige där de placerats i "ryssläger", bland annat i Krampen. 

"Socialstyrelsen ville avveckla de ryska lägren men Socialdemokraterna vägrade trotsa Josef Stalin"

 

Rysslägret i Byringe med ett 20-tal baracker omgärdades av ett 3 meter brett i 3 rader och 2 ½  meter högt taggtrådsstängsel och här rådde besöks- och fotograferingsförbud. Som mest fanns 480 fångar som bevakades av 160 beväpnade vakter med hundar. Lägret belystes även nattetid av starka strålkastare. Lägerbarackerna var endast enkla brädskjul. Ryssarna satte stuprännor över sängarna mot regnet som droppade in.

I Alexander Solzjenitskys bok "Gulagarkipelagen" finns ett stycke om Byringefångarna. Författaren träffade Kardenko som var marinlöjtnant i ett Sibiriskt läger. För Nobelpristagaren berättade han om hur en liten grupp av ryska fångar kommit från Byringe till Gulag fick äta upp sig, låta håret växa och upp kläddes mycket prydligt.

 

Sedan fick de åka till Leningrad och möta journalister från väst och berätta att de behandlades mycket väl. Sanningen var dock en annan då alternativet var att få ”ett stycke bly i nacken”.

Efter presskonferensen i Leningrad var det sedan snabb transport åter till Stalins omänskliga arbetsläger.

Över huvudena på de sovjetryska flyktingarna pågick ett iskallt politiskt spel om deras öden. Representanter för den sovjetiska legationen i Stockholm hotade med diplomatiska förvecklingar om Sverige inte tillmötesgick kraven på ovillkorlig utlämning.

Abbortjärn_edited.jpg

Rester av ryssläger no 7: Abborrtjärn 1943-1945.

Det fick den svenske ambassadören i Moskva, Staffan Söderblom, att rekommendera regeringen att med ett ”smidigt handlag” (i realiteten en massdeportation) slingra sig ur frågan ”huruvida något slags asylrätt skall beviljas en eller annan av dessa soldater”. Socialminister Gustav Möller ansåg att man ”borde med tvång föra ut så många som möjligt, i varje fall dem som är i lägren”.

Regeringen valde emellertid att fortsätta sin utrikespolitiska balansakt och gick med på att utlämna ryssar, men ”enbart” de som i början av oktober 1944 befunnit sig i ryssläger samt de som efter detta datum rymt från lägren. Därmed var tvångsutlämningen till Sovjetunionen ett faktum...

"Idag finns bara lite rester kvar där rysslägren låg, i bästa fall någon minnessten eller skylt"

 

Den 10 oktober företogs den enskilt största utlämningen. De två Sveabolagsfartygen ”Örnen” och ”Wargo” lämnade då hamnen i Gävle med 900 ryssar ombord. Operationen skedde under stort hemlighetsmakeri i samarbete med sovjetisk personal och all fotografering i hamnområdet var på sovjetisk inrådan stängt förbjuden. Under oktober och november 1944 transporterades i hemlighet mer än 1 000 ryska flyktingar från Sverige till Sovjet.

Deporteringen till Sovjet kan inte betecknas som frivillig, även om svenska myndigheter skenbart ville göra gällande att så var fallet. Den svenska politiken var hela tiden att tvinga iväg dem alla. Även om inget direkt våld förekom vid deporteringen gavs flyktingarna i ryss-lägren heller ingen möjlighet att individuellt ta ställning till om de ville stanna kvar. Något erbjudande om politisk asyl förekom inte. 

Vid årsskiftet 1944/45 fanns det kvar i Sverige drygt 1500 sovjetryska flyktingar. Moskva ville på egen hand söka upp och "bearbeta" var och en av dem, vilket krävde tillgång till namn och adresser till varje enskild flykting. Regeringen fortsatte sitt flyktingpolitiska balansnummer och beslutade i god ordning att förse den sovjetiska legationen med namn och adresslista på 784 av de kvarvarande flyktingarna. Även en del flyktingar utanför listan fick påhälsningar av kommissionens utsända.

Den sovjetiska repatrieringsoperationen var minst sagt aggressiv. Med desinformation, hot och allehanda bryska metoder sökte man tvinga de sista kvarvarande flyktingarna att underteckna en förbindelse om att ”frivilligt” återvända hem. Om de inte skrev under skulle den svenska regeringen ändå, fick de veta, utvisa dem och då väntade hårda straff vid hemkomsten. 

Ryssarna drog sig inte ens för att publicera annonser i svensk press i syfte att lura motvilliga flyktingar att tro att de var tvungna att återvända till Sovjet. Resultatet av den ambulerande sovjetiska övertalningskampanjen blev att närmare en fjärdedel av de på listan medtagna flyktingarna lurades att resa hem.

YI9Z_48RlI7agUhVJiH9_M-Mw7o.jpg

Ryssläger no 8: Hagaström 1944 - 1945

Ödet för de 2 518 ryska fångar som deporterades från Sverige är än idag okänt. (läs mer om tvångsutlämningen HÄR)

Sannolikt avrättades de flesta, medan övriga mer eller mindre mangrant hamnade i de ökända sibiriska fånglägren - Gulag - där man idag räknar att 90% av alla de hundratusentals fångar och slavar dog. Andra sattes förmodligen i tvångsarbete i Sibiriska gruvor eller dömdes till inre exil. Än idag är dessa uppgifter omöjliga att få klarhet i. Både de svenska och ryska arkiven är fortfarande stängda. Uppenbarligen är sanningen för hemsk för att avslöjas. Vi kanske inte ens vill veta...?

Hans Lundgren, lokalredaktören för Uppsala Nya Tidning, som på uppdrag av Västmanlands läns museum sammanställt boken ”Krampen - ryssläger i Sverige under andra världskriget” har funderat mycket på hur det kom sig att den svenska regeringen spelade efter sovjetisk pipa och att ryssutlämningarna aldrig ifrågasattes.


"– Jag kan inte komma fram till annat än att de var ett pris man fick betala för att kunna hålla en hård linje i att inte lämna ut civila balter. Dessutom hade de i regeringen som kände till det här en väldigt naiv bild av Sovjet. De trodde på Sovjet som ett socialt experiment och trodde att det skulle utveckla sig till en demokrati. I stället medverkade de till att tusentals ryssar skickades till arbetsläger och straffades som fosterlandsförrädare", säger Hans Lundgren.

När de åtta ryska lägren i Sverige hade tömts på fångar vid krigsslutet revs lägren. Idag finns bara lite rester kvar på vissa platser, någon minnessten, någon skylt, lite skrot men överlag finns inte så mycket idag som vittnar om de ryska läger som Socialdemokraterna tillät hållas i Sverige under Stalins styre!

Ryska lägerfångar i Sverige med Sovjetiska flaggan

Det finns inte heller mycket i dagens skolböcker där våra barn får lära sig om det anständiga partiets historia. Rysslägren och de efterkommande ryssutlämningarna har inte någon utmärkande plats i historieböckerna. Knappt någon alls faktiskt. Socialdemokraterna är idag ett parti som lägger mer energi att istället anklaga andra partier för sin egen historia! Så länge arkiven fortfarande är låsta finns det något detta parti vill undanhålla sina medborgare. Sanningen är alltid socialismens värsta fiende!

Ryssläger gif.gif

Vad hände sedan med lägren? Hur ser det ut idag på de platser där ryss-lägren låg? Har minnet av vår nutidshistoria bevarats? 

Läs mer om varje läger och vad som hände sen...  (Klicka HÄR)

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

  Källa:   

"Ryssarna i Lisma" (2000) av Ellert Ström

”Krampen: ryssläger i Sverige under andra världskriget” (2008) av Hans Lundgren

"Rysslägret i Lisma" (2013) av Birgitta Larsson

”Lisma i Huddinge” (2015) av Gunnel Jacobsen

”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga” (2018) av Tobias Berglund, Niclas Sennerteg

 

  Diverse länkar   

Ryssläger

SVT

Historia

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna