De svenska rysslägren.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
renneslätt1.jpg

"Regeringen gav Josef Stalin tillåtelse för 8 ryska fångläger i Sverige, läger som betraktades som ryskt territorium"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin fick driva åtta ryska fångläger i Sverige?

Visste Du att rysk militärpolis också fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige?  Fångläger som i praktiken var ryskt territorium!

Lyssna:Rysslägren
00:00 / 28:19

 

Bakgrunden till dessa ryska läger i Sverige var den enorma flyktingvåg som andra världskriget skapat. Vid krigets slutskede befann sig 60 miljoner européer på flykt och bara i Sverige fanns över 100 000 flyktingar, därav omkring 34 000 som Moskva betraktade som sovjetiska medborgare och som man nu krävde skulle återsändas. Av dessa 34 000 sovjetiska flyktingar var drygt 30 000 civila balter, övriga 4 000 var ryssar. Mer än hälften av dessa 4000 ryssar var soldater ur Röda armén som flytt ur krigsfångenskap i Norge, Finland eller Tyskland.

 

Att bli tillfångatagen av fiender ansågs av Sovjetunionen vara landsförräderi. Den sista kulan skulle man som soldat ge sig själv istället för att låta sig tillfångatas. Hemvändande soldater sågs alltså inte som de krigshjältar de faktiskt var, utan som landsförrädare, och för landsförrädare fanns bara två straff - livstids arbetsläger eller döden!

 

Bland de svenska politikerna rådde stor oenighet om hur de ryska flyktingarna skulle hanteras. Skulle de behandlas generöst eller förpassas ur landet med tvång? Med tiden kom de att ses som en belastning för regeringen, som ville skapa goda relationer med Sovjetunionen. När trycket från Moskva ökade sändes de tillbaka till hemlandet trots att man redan då visste vad som väntade dem.

Berättelserna om dessa flyktingar och deras skiftande öden har varit okända i över sjuttio år. Under krigsåren rådde publiceringsförbud om detta och den första stora hemtransporten var en topphemlig operation. Även i Sovjetunionen förtegs männens öden länge. Vid återkomsten behandlades de som fiendesoldater och brottslingar. De misstänkliggjordes, förhördes och skickades till tvångsarbete eller straffbataljoner. Många dog av svält och sjukdomar andra avrättades.

"Det fanns åtta ryska fångläger i det svenska folkhemmet"

Ett lands utrikespolitiska historia är mycket i dess hemligstämpel. Ett sådant exempel är de åtta ryska fångläger som fanns i det svenska folkhemmet som den svenska regeringen lät uppföra åt diktatorn Josef Stalin, och med den efterföljande utvisningen av 2 518 ryssar tillbaka till Sovjet och för vissa till en säker död i Gulaglägren. En episod som i över ett halvt sekel har varit –och är mycket än idag- strängt hemligstämplat material under socialismens styre och som det fortfarande är svårt att bringa full klarhet i.

 

De handlingar som berör dessa åtta ryska fångläger på svensk mark frisläpptes först samtidigt med Sovjetimperiets sönderfall på 90-talet men inte allt blev tillgängligt. Fortfarande finns det sekretessbelagt material om de öar av sovjetenklaver på svensk mark som dessa 8 fångläger utgjorde och som få svenskar idag känner till. Detta är en av Sveriges värsta - och samtidigt kanske den minst kända - politiska skamfläckar i vår historia! Detta är historien om de 8 svenska så kallade ”rysslägren”:

Sovjet kom i slutet av kriget att intressera sig för ”sina” flyktingar utomlands. Diplomatiska propåer riktades mot berörda länder, bland annat Sverige, i syfte att få dem hemskickade. De tvära maktpolitiska omkastningar som världskriget medfört, gav det nu det militärt mäktiga Sovjet trumf på hand.

byringes.png

Ryssläger no1: Byringe 1941-1944

Skärmklipp 2022-02-22 15.49.20 - kopia.png

En grundläggande strävan i utformningen av den svenska flyktingpolitiken blev att, till det yttersta, försöka undvika konfrontation med Moskva. En strategi utarbetades med principen att inga sovjetiska utlämningskrav skulle avslås utan att de kompenserades med bifall i andra. Eller omvänt: Om smärre krav bifölls trodde regeringen sig lättare kunna avvisa andra större krav. Hur som helst innebar det att de ryska flyktingarna kom att användas som brickor i det utrikespolitiska spelet mellan Sverige och Sovjetunionen.

 

De största förlorarna fanns bland de 4 000 ryska flyktingarna. Deras tillvaro i Sverige och det dystra öde som kom att vänta 2 500 av dem, har sedan 1945 varit okänt för den stora svenska allmänheten. Först nu, efter det att hemligstämpeln -delvis- hävts på de dossier om de 8 rysslägren som finns på Riksarkivet, går det att något så när rekonstruera de sovjetiska flyktingarnas korta vistelse på svensk mark.

"2 518 ryssar tvångsdeporterades till Sovjetunionen och ett ökänt öde"

 

De ytterst få bilder från 1940-talet från de 8 rysslägren visar bara leende och till det yttre nöjda lägerfångar. Utåt framställdes lägren närmast som idylliska härbärgen för krigströtta ryssar. Svenska tidningar publicerade foton på leende ryssar som om dagarna arbetade frivilligt under sång och skratt och som om kvällarna spred glädje på orten med dansuppvisningar och gemyt. Många av dokumenten  ger däremot en mycket mörkare bild av deras tillvaro. Handlingarna på Riksarkivet belyser dessutom de sovjetiska myndigheternas påtryckningar på den svenska regeringen att tvångsutvisa dessa fångar.

Josef Stalin krävde information och Moskva avsåg helt frankt att med egen rysk personal åka runt i Sverige och fånga in, koncentrera och kontrollera dessa flyktingar. Moskva krävde att den svenska regeringen omgående skulle ge ryssarna all information med namn, personuppgifter och vistelseort om alla i Sverige kvarvarande ryska flyktingar för att därefter samla ihop dem i särskilda läger med sovjetisk personal.

Socialstyrelsen, med Gustav Möller i spetsen, hade på hemligt uppdrag av Socialdemokraterna drivit under största sekretess 14 slutna koncentrationsläger för politiska fångar i Sverige under krigsåren. Utöver dessa 14 hemliga slutna koncentrationsläger fanns även ett 30-tal ”vanliga” interneringsläger och fångläger som drevs försvarsmakten.

0231yx5mihd2.jpg

Ryssläger no 2: Baggå 1942-1945

Skärmklipp 2022-02-22 15.49.20.png

Åtta av alla dessa läger var de s.k. ryssläger som indirekt drevs och styrdes av Sovjetunionen och kommunistdiktatorn Josef Stalin. Det var till dessa åtta ryssläger de 4 000 ryssarna nu skickades i väntan på utvisning hem till Stalins Sovjetunionen. Av dessa 4000 ryssar kom senare 2 518 av dem att tvångsdeporterades hem till Sovjetunionen och ett ökänt framtids öde.

Det första, av dessa 8 ryssläger, var lägret i Byringe. Lägret byggdes redan 1940-1941 av Socialstyrelsen på Domänverkets mark vid gården Rönntorp för internering av "opålitliga" svenskar (dvs svenska kommunister) i den händelse Sverige skulle dras in i det pågående världskriget. Lägret kom dock aldrig att tas i bruk i detta syfte. Det konstaterades snart att lägret låg för nära Åkers krutbruk med dess känsliga och till stora delar hemliga militära verksamhet. Istället lånades lägret ut till Försvarsdepartementet som beslöt att ryska militärerna skulle interneras där. De första ryska internerna kom till Byringelägret den 22 september 1941 med bussar från olika flyktingläger. Lägret hade då ett 20-tal baracker som omgärdades av ett 3 meter brett i 3 rader och 2 ½  meter högt taggtrådsstängsel och här rådde besöks- och fotograferingsförbud. Som mest fanns 480 fångar som bevakades av 160 beväpnade vakter med hundar. Lägret belystes även nattetid av starka strålkastare. Lägerbarackerna var endast enkla brädskjul. De fick inledningsvis hjälpa till med att förbättra de dåliga barackerna med isolering och förbättra taken. Ryssarna satte stuprännor över sängarna mot regnet som droppade in.

Svenska krigsmakten fick snabbinkalla vaktpersonal och inledningsvis hade värnpliktiga från I-10 som bodde i tält vid lägret skött bevakningen.

Vaktpersonalen byttes ut var 3:e månad för att man inte skulle få för goda relationer mellan de internerade och vaktpersonalen. Under det första året var det ett hårt styre som rådde i lägret genom ryttmästare Carl Rosenblad och internerna hölls till stor del bakom ”lås och bom”. Det gjordes flera besök i lägret av den sovjetiska ambassaden, som på alla sätt - både med ”morot och piska” försökte att få internerna att återvända till Sovjetunionen. Byringelägret var det i särklass hårdaste av de 8 rysslagren och det enda helt slutna fånglägret med taggtråd och beväpnade vakter dygnet runt.

"De åtta ryska fånglägren i Sverige var i praktiken ryskt territorium"

 

Det andra rysslägret upprättades i maj 1942 på Baggå Herrgård i Västmanland. Bara någon månad senare var detta läger fullt så det bestämdes att Pensionat Udden vid Baggbron, 5 kilometer längre bort, också skulle byggas om till ett ryssläger för att avlasta Baggå Herrgård. Men ganska snart blev även Pensionat Udden fullbelagt av ryska krigsfångar, så fler läger följde i snabb takt. Först ut blev därefter rysslägret i Storvreta utanför Uppsala tätt följt av rysslägret i Lisma strax söder om Stockholm. 1943 uppfördes det 6:e rysslägret i Abborrtjärn i Dalarna och året efter uppfördes det stora 7:e lägret, det så kallade Krampenlägret. Det sista lägret uppfördes vid krigets slutskede och inrättades i Hagaströms Seminarie och i ett antal intilliggande baracker strax utanför Gävle. Totalt gav alltså den svenska regeringen Moskva tillåtelse att driva åtta ryska fångläger i Sverige. Fångläger som i praktiken var ryskt territorium! 

Oenighet uppstod hur lägren skulle organiseras och administreras. Efter långa segslitna förhandlingar kom regeringarna i Moskva och Stockholm till slut överens. Ett rysslägeravtal slöts i september 1943 som innebar att Moskvas utsända helt fritt skulle få resa mellan Stockholm och de olika rysslägren samt ha ”ensamrätt” på fångarnas ”allmänna kulturella behov”. Samtidigt med rysslägrens tillkomst började den svenska regeringen lämna ut personuppgifter på de ryska flyktingarna till den sovjetiska legationen. Den svenska regeringen angav såväl både namn som plats på ryssarna till sovjetiska myndigheter.

baggbron 11s.jpg

Ryssläger no 3: Baggbron 1942 - 1945 

Skärmklipp 2022-02-22 15.49.48 - kopia.png

Lägren skulle underställas såväl en svensk som en sovjetisk lägerchef. Rysslägeravtalet sanktionerade i realiteten att en främmande totalitär makt gavs legitimitet att bedriva politisk verksamhet bland fångar på svenskt territorium. Lägren var formellt underställda socialstyrelsen med svensk personal, men kontrollerades i praktiken helt av sovjetmakten. Enda tillåtna läsning var sovjetpropaganda. Radiolyssning var förbjuden och den ryska sovjetfanan var hissad i lägren och den sovjetiska nationalhymnen sjöngs av kraftfulla stämmor ute i de svenska skogarna.

 

Den sovjetiska sidan tog snabbt kommandot och anklagade exempelvis sin svenska motpart för antisovjetisk propaganda sedan flyktingarna en gång tillåtits lyssna på radio och anordnat en gudstjänst i ett av lägren. Den sovjetiska läger personalen tilläts utöva en påtaglig inre kontroll. Ett typexempel var lägret i Baggå, där den sovjetiske kommendanten och sju kommissarier kontrollerade de intagnas dagliga liv och verksamhet. De i lägret som bröt mot de inre ordningsföreskrifterna var enligt det svensk/sovjetisk överenskommelsen ansvariga inför Legationens Konsulära Avdelning och de löner som betalades ut till arbetande flyktingar (av svenska staten!) kunde genom en specialförordning konfiskeras ”i den sovjetiska statens namn”. 

"Den mördade skulle begravas utan ceremonier och i tysthet”

 

Sovjetiska utsända besökte lägren kontinuerligt och hade slutna möten med fångarna där den svenske lägerchefen förvägrades närvara. Övergrepp förekom mot fångarna och i en polisrapport (28/1-1943) bekräftades att; 

”-Svåra missförhållanden råda ifråga om kontrollen och övervakningen av ryssarna i Baggå”.

 

Från svensk sida var man i praktiken oförmögen att skydda motsträviga lägerfångar mot övergrepp, misshandel, mord eller avrättningar från den sovjetiska legationen som tyranniskt styrde över fånglägren.

Socialstyrelsen konstaterade i en skrivelse att lägerkommendanten och hans kommissarier betraktade flyktingarna som en till Sovjet ”underställd grupp” och att de i behandlingen av dem kontinuerligt bröt mot svensk lagstiftning. Därför var det "Lämpligast om lägren upphörde att existera, skriver socialstyrelsen. Den svenska regeringen vägrade dock stänga lägren, eftersom ”ett sådant förfarande stå i bestämd motsats till den ryska legationens önskningar”.

 

Socialstyrelsen ville alltså avveckla de åtta ryska lägren redan 1943 men regeringen vågade inte trotsa Moskva. Lägren fick vara kvar - och de skulle bli fler! Ytterligare två ryssläger kom att se dagens ljus innan kriget var över.

Herrgården red2.jpg

Ryssläger no 4: Storvreta 1942 - 1943

Skärmklipp 2022-02-22 15.49.48.png

En majdag 1970 var Hans Lundgren med sin far och röjde i skogen inte långt från Krampens järnvägsstation. I en skreva mellan några stenar fann de en rostig tysk soldathjälm, något som förbryllade dem båda. Efter en del forskande fick Hans veta att hjälmen härrörde från militärer ur Röda armén som hade rymt ur tysk fångenskap och tagit sig till Sverige där de placerats i "ryssläger", bland annat lägret i Krampen bara en kort bit från platsen där de upptäckte den gamla soldathjälmen. Detta blev startskottet för Hans Lundgrens blivande stora intresse för de svenska rysslägren vilket så småningom skulle mynna ut i boken: "Krampen-ryssläger i Sverige under andra världskriget" utgiven 2008.

"En ryss skulle ha hittats död med en repsnara om halsen"

 

I boken skriver författaren Hans Lundgren om vad Lennart Granstedt bevittnade i ett av dessa läger, Lismalägret söder om Stockholm. Lennart Granstedt uppger att det talades om att det skulle ha förekommit flera mord, eller självmord, i lägret. Ett av dessa mord inträffade sommaren 1943. Då var Lennart 16 år och det visades film i en lokal på gaveln till en av barackerna i Lismalägret.

Lennart berättar följande i boken: "- Jag minns att det var en hel del musik i den där filmen. När den var slut hittades en av flyktingarna död utomhus i närheten av baracken. Jag såg hur han bars bort på en övertäckt bår. En ryss skulle ha hittats död med en repsnara om halsen bland strandstenarna vid Lismasjön. Men det kan jag inte gå i god för, jag såg det inte själv",

Landsfiskal Wadenius i Tumba som ledde mordutredningen berättar i samma bok följande; "-En stump av ett vattenledningsrör och en kniv hade använts som tillhyggen. Det fanns inga vittnen. Ingen åtalades och polisutredningen lades ner"

​I Lisma-lägret styrde och ställde den sovjetiske lägerkommendanten och hans mannar efter behag. Vid ett tillfälle försökte den sovjetiska lägerledningen öppet sabotera en polisutredning rörande ett mord som förövats inom lägerområdet. Den svenske lägerchefen uppgav inför utlänningskommissionen att ”min uppfattning är att den ryska legationen anser mordet som en ren intern sak och skyddar mördaren från att bli upptäckt”.

lissmabloggs.jpg

Ryssläger no 5: Lisma 1942-1946

Skärmklipp 2022-02-22 16.07.32 - kopia.png

Ryssarna krävde att den ”dåliga människa” som mördats skulle begravas ”utan några ceremonier och i tysthet”. Så blev det också! Den sovjetiska legationen krävde även att en svensk lantbrukare som tagit emot och hjälpt en rymling från lägret i Lisma skulle "förvisas i inre exil" till en annan del av Sverige ”då han uppträtt fientligt mot ryska staten”. Regeringen gav alltså klartecken att kommunisterna i Moskva kunde utöva straff för svenska medborgare i Sverige!

 

"Alternativet var att få ”ett stycke bly i nacken”

 

I Alexander Solzjenitskys bok "Gulagarkipelagen" finns ett stycke om fångarna i det första rysslägret, det i Byringe. Författaren träffade Kardenko som var marinlöjtnant i ett Sibiriskt läger. För Nobelpristagaren berättade han om hur en liten grupp av ryska fångar som kommit från Byringe till gulag fick äta upp sig, låta håret växa och kläddes upp mycket prydligt.

 

Sedan fick de åka till Leningrad och möta journalister från väst och berätta att de behandlades mycket väl. Sanningen var dock en annan då alternativet var att få ”ett stycke bly i nacken”. Efter presskonferensen i Leningrad var det sedan snabb transport åter till Stalins omänskliga arbetsläger.

Över huvudena på de sovjetryska flyktingarna pågick ett iskallt politiskt spel om deras öden. Representanter för den sovjetiska legationen i Stockholm hotade med diplomatiska förvecklingar om Sverige inte tillmötesgick kraven på ovillkorlig utlämning.

Det fick den svenske ambassadören i Moskva, Staffan Söderblom, att rekommendera regeringen att med ett ”smidigt handlag” (i realiteten en massdeportation) slingra sig ur frågan ”huruvida något slags asylrätt skall beviljas en eller annan av dessa soldater”. Socialminister Gustav Möller ansåg att man ”borde med tvång föra ut så många som möjligt, i varje fall dem som är i lägren”.

Abbortjärns.jpg

Rester av ryssläger no 6: Abborrtjärn 1943-1944.

Skärmklipp 2022-02-22 16.07.32.png

Regeringen valde emellertid att fortsätta sin utrikespolitiska balansakt och gick med på att utlämna ryssar, men ”enbart” de som i början av oktober 1944 befunnit sig i ryssläger samt de som efter detta datum rymt från lägren. Därmed var tvångsutlämningen till Sovjetunionen ett faktum...

Under oktober och november 1944 transporterades i hemlighet mer än 1 000 ryska flyktingar från Sverige till Sovjet. Den 10 oktober företogs den enskilt största utlämningen då de två Sveabolagsfartygen ”Örnen” och ”Wargo” lämnade hamnen i Gävle med 900 ryssar ombord. Operationen skedde under stort hemlighetsmakeri i samarbete med sovjetisk personal och all fotografering i hamnområdet var på sovjetisk inrådan stängt förbjuden.

Deporteringen till Sovjet kan inte betecknas som frivillig, även om svenska myndigheter skenbart ville göra gällande att så var fallet. Den svenska politiken var hela tiden att tvinga iväg dem alla. Även om inget direkt våld förekom vid deporteringen gavs flyktingarna i rysslägren heller ingen möjlighet att individuellt ta ställning till om de ville stanna kvar för något erbjudande om politisk asyl förekom inte. 

"Man tvingade flyktingarna underteckna en förbindelse att ”frivilligt” återvända" 

 

Vid årsskiftet 1944/45 fanns det kvar i Sverige drygt 1500 ryska flyktingar. Moskva ville på egen hand söka upp och "bearbeta" var och en av dem, vilket krävde tillgång till namn och adresser till varje enskild flykting.

 

Regeringen fortsatte sitt flyktingpolitiska balansnummer och beslutade i god ordning att förse den ryska legationen med namn och adresslista på 784 av de kvarvarande 1500 flyktingarna. Även en del flyktingar utanför listan fick påhälsningar av kommissionens utsända.

Den sovjetiska repatrieringsoperationen var minst sagt aggressiv. Med desinformation, hot och allehanda bryska metoder försökte man tvinga de sista kvarvarande flyktingarna att underteckna en förbindelse om att ”frivilligt” återvända hem. Om de inte skrev under skulle den svenska regeringen ändå utvisa dem och då väntade hårda straff vid hemkomsten, påstod man.

Ryssarna drog sig inte ens för att publicera annonser i svensk press i syfte att lura motvilliga flyktingar att tro att de var tvungna att återvända till Sovjet. Resultatet av den ambulerande sovjetiska övertalningskampanjen blev att närmare en fjärdedel av de på listan medtagna flyktingarna lurades att resa hem.

k8s.jpg

Ryssläger no 7: Krampen 1944 - 1945

Skärmklipp 2022-02-22 16.07.24 - kopia.png

Nu väntade tvångsdeportering tillbaka till Stalins Sovjetunionen som landsförrädare. Ödet för de 2 518 ryska fångar som deporterades från Sverige är än idag okänt. (läs mer om tvångsutlämningen HÄR). En del avrättades direkt på färden över Östersjön, andra hamnade i de fruktade Gulag-lägren där miljoner slavar redan dött av svält, kyla, utmattning, sjukdomar och omänskliga förhållanden. Idag räknar man att över 90% av alla de hundratusentals fångar och slavar som hamnade i gulag dog. Andra sattes förmodligen i tvångsarbete i Sibiriska gruvor eller dömdes till inre exil. Än idag är dessa uppgifter omöjliga att få klarhet i. Både de svenska och ryska arkiven är fortfarande delvis stängda. Uppenbarligen är sanningen för hemsk för att avslöjas. Vi kanske inte ens vill veta...?

"Vid krigsslutet revs lägren väldigt snabbt"

 

Hans Lundgren, författaren till boken ”Krampen - ryssläger i Sverige under andra världskriget” har funderat mycket på hur det kom sig att den svenska regeringen spelade efter sovjetisk pipa och att ryssutlämningarna aldrig ifrågasattes.


"– Jag kan inte komma fram till annat än att de var ett pris man fick betala för att kunna hålla en hård linje i att inte lämna ut civila balter. Dessutom hade de i regeringen som kände till det här en väldigt naiv bild av Sovjet. De trodde på Sovjet som ett socialt experiment och trodde att det skulle utveckla sig till en demokrati. I stället medverkade de till att tusentals ryssar skickades till arbetsläger och straffades som fosterlandsförrädare", säger Hans Lundgren.

När de åtta ryska lägren i Sverige hade tömts på fångar vid krigsslutet revs lägren väldigt snabbt. Därefter skulle vi bara blunda, glömma och blicka framåt. "-Rota inte i det förflutna" uppmanade vår landsfader Per Albin Hansson oss! Vad skulle vi finna om vi rotade i vårt förflutna? Vad var det de inte ville vi skulle få veta?

Idag finns bara lite rester kvar på vissa av de platser där rysslägren en gång låg.

I Byringe finns sedan några år tillbaka en minnessten och i Krampen finns den så kallade "rysstenen" och kvar finns en renoverad liten stuga som var lägrets tvättstuga. Det har gjorts en liten utställning om lägret i Abborrtjärn och en radiodokumentär av Sveriges radio om lägret i Lisma. Vid de övriga fyra lägren är idag alla spår bortsopade. 

k14s.jpg

Ryssläger no 8: Hagaström (1944-1945)

Skärmklipp 2022-02-22 16.07.24.png

Överlag finns inte så mycket idag som vittnar om de 8 ryska läger som regeringen tillät hållas i Sverige under Stalins styre! Det finns inte heller mycket i svenskarnas medvetande eller i våra barns skolböcker där de får lära sig något om dessa rysslägers existens. Rysslägren, med de efterkommande ryssutlämningarna och rysstransiteringarna vid krigsslutet, har inte någon utmärkande plats i historieböckerna. Knappt någon alls faktiskt. Allt har förtigits till total tystnad och mörkläggning. Varför är det så? Vad skulle hända med vissa partiers trovärdighet om alla får veta vad som faktiskt hände under kriget? Vad skulle hända om vi faktiskr började rota i vårt förflutna? Vad skulle hända om alla svenskar klart och tydligt såg den svenska tigerns rödbruna ränder? Idag lägger vissa politiska partier ner mer energi att diktera andra partiers historia än att erkänna sin egen.

Dokument som rör de enskilda lägrens administration – framför allt det i Byringe – ligger till avgörande delar fortfarande under hemligstämpel, vilket än idag omöjliggör en detaljrekonstruktion av lägrens verksamheter. Så länge vissa arkiv fortfarande är låsta finns det något dessa partier vill undanhålla sina medborgare. Sanningen om den svenska tigerns rödbruna ränder är något vi alltid måste hålla tyst om...

De åtta svenska rysslägren i Sverige: (LÄNK)

 

1. Byringe

2. Baggå

3. Baggbron

4. Storvreta

5. Lisma

6. Abborrtjärn

7. Krampen

8. Hagaström

Läs mer om:

Ryssutlämningen 1944 (LÄNK)

Rysstransiteringen 1945 (LÄNK)

Baltutlämningen 1946 (LÄNK)

Strängnäs kommun, Södermanland, 

Skinnskattebergs kommun, Västmanland, 

Skinnskattebergs kommun, Västmanland, 

Uppsala kommun, Uppland, 

Huddinge kommun, Södermanland, 

Smedjebackens kommun, Dalarna, 

Skinnskattebergs kommun, Västmanland, 

Gävle kommun, Gästrikland,

1941-1944

1942-1945

1942-1944

1942-1943

1942-1946

1943-1944

1944-1945

1944-1945

Skärmklipp 2022-01-22 10.57.47.png
Ryssläger2.gif

Vad hände sedan med lägren? Hur ser det ut idag på de platser där rysslägren låg? Har minnet av vår nutidshistoria bevarats? 

Läs mer om varje läger och vad som sedan hände...  

(Klicka HÄR)

.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

  Källa & Lästips:   

”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga” (2018) av Tobias Berglund, Niclas Sennerteg

”Krampen: ryssläger i Sverige under andra världskriget” (2008) av Hans Lundgren

"Min far var rysk soldat" (2020) av Elisabeth Hedborg

”Lisma i Huddinge” (2015) av Gunnel Jacobsen

"Rysslägret i Lisma" (2013) av Birgitta Larsson

"Ryssarna i Lisma" (2000) av Ellert Ström

 

 

Bildgalleri och video. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna