top of page

Tvångssteriliseringarna.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Den_nya_människan_edited.jpg

"Socialdemokraterna är det parti i världshistorien som tvångssteriliserat störst andel av sin egen befolkning "

Stämpel9.gif
511-5111341_clipart-crown-golden-crown-g

 

Visste Du att Sverige tvångssteriliserat 63 000 människor?

63 000 av sina egna medborgare!

Lyssna:Tvångssteriliseringarna
00:00 / 46:50

Kan Du tänka dig att man för en politik som tvingar sina egna medborgare, mot sin vilja, till sterilisering bara för att man själv ser ner på dessa individer och inte anser de fullvärdiga medborgare i det nya svenska folkhemmet? 

T.ex gick den f.d. partiledaren och statsministern Stefan Löfven med i Socialdemokraterna 1970 när man fortfarande tvångssteriliserade sin egen befolkning och dessförinnan med stort intresse utfört lobotomi och studerat rasbiologi vid världens första statligt finansierade rasforskningsinstitut vars syfte var att bevisa den ariska rasens överlägsenhet. Inget annat land har i världshistorien tvångssteriliserat en större andel av sin egen befolkning än Sverige!

Detta är den historien om dessa vidriga övergrepp. En nutidshistoria vi helst bara ska tiga ihjäl och glömma! En historia Du helst inte ska känna till. 

"Inget land har i världshistorien tvångssteriliserat en större andel av sin egen befolkning!"

 

De svenskar som regeringen tvingade till tvångssterilisering var så kallade imbecilla, idioter, tattare, sinnesslöa eller asociala. Det var personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella eller som tillhörde minoritetsgrupper såsom lappar, zigenare eller tattare som inte ansågs vara tillräckligt "dugliga" och ”rena” för att skydda den svenska folkstammen och folkhemmets framtid från degeneration.

 

Man steriliserade människor av rashygieniska skäl, av folkhälsoskäl, av ekonomiska skäl och för att kontrollera asociala. Staten gallrade ut slöddret de inte ville skulle få bilda familj i det nya socialistiska mönstersamhället, det vi idag med stolthet kallar; Det Svenska Folkhemmet.

Alla svenska medborgare som staten inte ansåg som fullvärdiga medborgare i det nya mönstersamhälle kunde bestraffas med tvångssterilisering. Det räckte med en oönskad graviditet eller att ditt vuxna barn inte ville steriliseras för att Du som förälder kunde steriliseras som straff.

 

Under 42 år och åtta socialdemokratiskt ledda regeringar mellan 1934 fram till det borgerliga maktskiftet 1976 tvångssteriliserade man över 63 000 människor

022yhzPKgAD4_edited.jpg

Steriliseringen var alltid frivillig förutom för de som vägrade sterilisera sig. För dessa blev det tvångssterilisering. De svagaste och mest utsatta i folkhemmet hade alltså inget val...

Skärmklipp 2022-11-03 20.27.02.png

på Statens Institut För Rasbiologi (SIFR) i Uppsala och på de svenska lasaretten runt om i landet.

 

Statens Institut För Rasbiologi som grundades 1922 av socialdemokraterna var världens första statliga rasbiologiska forskningsinstitut, vilket senare nazisterna i Nazityskland skulle bli starkt influerade av. De tyska nationalsocialisterna är idag de enda som tvångssteriliserat fler människor än de svenska socialdemokraterna men socialdemokraterna har procentuellt sett tvångssteriliserat flest människor i världshistorien av sin egen befolkning! Något partiledaren sällan nämner när denne ständigt anklagar andra partier för sin egen mörka historia i sina vackra tal till nationen.

Statens Institut För Rasbiologi hade också en vedervärdig syn på människor som inte hörde till den germanska/ariska rasen på grund av

utseende, etnicitet eller härkomst. Lappar, zigenare och tattare  nedvärderades och fick kläda av sig nakna, gamla som unga, och bli fotograferade som utställningsföremål. Deras skallar och kroppar mättes för att finna bevis för deras undermålighet. Detta var vad det rasbiologiska institutet sysslade med och som de hade den socialdemokratiska regeringarnas fulla stöd under de 36 år institutet existerade.

Tvångssteriliseringar, lobotomeringar och den rasbiologiska forskningen gick hand i hand när Socialdemokraterna skulle skapa det svenska folkhemmet. Idag vet vi att man även experimenterade med eutanasi under kriget för att få bort de sämsta medborgarna, samhällets bottensats.

 

"Under 42 år tvångssteriliserades över 63 000 svenskar"

De statsministrar som såg till att driva på steriliseringarna under alla dessa år var främst socialdemokraterna Per Albin Hansson (under 12 år) och Tage Erlander (under 22 år), men även Olof Palme (under 7 år). De såg till att driva rasforskningsinstitutet och tvångssteriliseringsprojektet. Riksdagen antog en steriliseringslag 1934 som fanns i Sverige i drygt 40 år, till 1975. Med stöd av den lagen steriliserades totalt 63 000 svenska medborgare. Majoriteten av ingreppen har skett mot personens vilja.

 

Man hotade att barnet skulle bli sinnesslö eller en idiot och hamna på anstalt. Man hotade att moders själv inte skulle kunna ta hand om sitt barn och då också hamna på en sinnesslöanstalt. Valet dessa människor hade var att bli tvångssteriliserad eller tillbringa resten av sitt liv på olika institutioner eller mentalsjukhus. Ingreppen drabbade oftast ekonomiskt fattiga människor eller personer i utsatt social ställning.

 

Personer som ansågs ha någon psykisk eller fysisk funktionsnedsättning var särskilt utsatta. Socialdemokraterna ville ha ett samhälle med bara ren och duglig avkomma, allt annat sågs som en smutsig skamfläck i det perfekta mönstersamhället.

 

TS2_edited.jpg

63 000 svenska medborgare fick aldrig bilda familj enligt Socialdemokraternas normer.

Skärmklipp 2022-11-03 20.30.35.png

Steriliseringspolitiken genomfördes samtidigt som regeringen tog fram flera andra reformer. Ledande politiker diskuterade också vilka människor som välfärdssamhället behövde och vilka grupper som ansågs ha en negativ inverkan på samhället och dess utveckling. Det samhället ansåg vara ”den goda rasen”  skulle hållas så fri som möjligt från blandning med ”den dåliga rasen”. Sedan riksdagen antagit Socialdemokraternas proposition 1934 trädde Sveriges första steriliseringslag i kraft den 1 januari 1935.

 

Sterilisering utan samtycke fick enligt lagen ske vid "sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten", om personen ifråga kunde betraktas som varaktigt oförmögen att samtycka till åtgärden. Förutsättningen var att den som steriliserades för framtiden var "ur stånd att handhava vårdnaden om sina barn" eller genom att arvsanlag skulle komma att "överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet".

Tanken var att asociala, t.ex. utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, skulle steriliseras oavsett om deras sjukdom var ärftligt betingad eller ej. Framför allt ville man förhindra bristfälliga familjemiljöer, och de sociala skälen för sterilisering knöts där till oförmågan att vårda sina barn. På många håll krävdes långtgående åtgärder också mot andra grupper av asociala.

Den svenska befolkningskommission som tillsattes 1935 diskuterade sterilisering av "vissa arbetsskygga individer t. ex. prostituerade, vagabonder m. fl." Fyra år senare, 1939, förordade Socialstyrelsen även sterilisering av "svåra alkoholmissbrukare", "oförbätterliga lösdrivare" och "svårt kriminella".

I den politiska debatten hävdades att 1934 års steriliseringslag var otillräcklig, detta trots att man kunde tvinga en människa till tvångssterilisering utan dennes godtycke. 1941 skärptes därför lagen ytterligare då önskemål om tvångssterilisering skulle utökas att omfatta i princip vem som helst som ansågs som udda, avvikande eller annolunda. 

 

Dåvarande socialdemokratiske justitieministern presenterade regeringens förslag om förändringen av steriliseringslagen i riksdagen med följande motivering: ” Ett betydelsefullt steg framåt i riktning av att sanera den svenska folkstammen, att befria den från fortplantning av arvsanlag, som leda till att i framtida generationer det förekommer individer, som icke äro önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. ”

Delar ur 1941 års "Lag om sterilisering":

-Kan någon med skäl antagas komma att genom arvsanlag på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller ock svårartad sjukdom eller svårt lyte av annat slag, må han steriliseras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill. [...]

-Samma lag vare, där någon prövas på grund av sinnessjukdom sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten eller ock på grund av asocialt levnadssätt vara for framtiden uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn.

-Är på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinna påkallat att hon steriliseras for att förebygga havandeskap som skull medföra allvarlig fara for hennes liv eller hälsa, må ock med henne samtycke sterilisering enligt denna lag företagas å henne.

-Med sterilisering förstås i denna lag icke kastrering. Ej heller äger lagen tillämpning å sådant ingrepp i könsorganen av beskaffenhet att medföra sterilitet, som på grund av sjukdom i dessa organ är påkallat av terapeutiska skäl.

-Saknar någon, som enligt denna lag må steriliseras, på grunda; rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till sådas åtgärd, må han steriliseras ändå att han ej samtyckt därtill.

Skärmklipp 2020-09-24 22.05.03.png

Lagen är således skriven så att all sterilisering är frivillig, men med undantag för alla de som inte frivilligt vill gå med på sterilisering! De svagaste och mest utsatta i samhället kunde alltså bara välja mellan att frivilligt steriliseras eller tvångssteriliseras! Så fanns det då något frivillighet kvar? Vilka alternativ hade den enskilde? Hade staten bestämt sig hade den enskilde individen i folkhemmet inget att säga till om. Man var rättslös!

Många steriliseringar kom att genomföras genom att personer tvingades, hotades eller övertalades. Det hände att hot framfördes om att man inte skulle bli utskriven från uppfostringsanstalt, mentalsjukhus eller att ens barn annars skulle bli omhändertagna eller att mödrahjälp inte skulle erbjudas förrän man hade gått med på sterilisering. Den nya steriliseringslagen ledde till en avsevärd ökning av tvångssteriliseringar.

År 1935 rapporterades 250 verkställda operationer men antalet ökade successivt och 1940 genomfördes mer än dubbelt så många steriliseringar, 581 operationer. Knappt 3 000 personer steriliserades de år Sveriges första steriliseringslag var i kraft från 1935 till 1941. Antalet steriliseringar ökade sedan hastigt under resten av 1940-talet sedan den nya steriliseringslagen trätt i kraft 1941. Toppen nåddes 1949 då hela 

2351 operationer utfördes.

De flesta av alla tvångssteriliseringar genomfördes under -50 och 60-talet med ett snitt på ca 1 500 till 1 900 ingrepp årligen fram till 1975. Året efter avbröts tvångssteriliseringsprojektet, då hade läkare sammanlagt tvångssteriliserat 63 000 svenska medborgare! 

"93% av alla de 63 000 tvångssteriliserade var kvinnor"

 

Lagens utformning bidrog till att endast en mindre andel av steriliseringarna, ca 20 %, kom att prövas av Medicinalstyrelsen. I en fjärdedel av fallen hade beslut om operation fattats av två samrådande läkare, vilket var möjligt vid sterilisering av psykiskt utvecklingsstörda.


En överväldigande majoritet av dem som steriliserades i Sverige enligt 1934 och 1941 års steriliseringslagar var kvinnor. Medan sterilisering av män är en relativt enkel operation är ingrepp på kvinnor mer komplicerat och förenat med större risker. Dödsfallsfrekvensen för kvinnor var under 1940-talet ca 0,3% eller 3 på 1000 operationer. Ingreppen blev dock säkrare med tiden.

 

Eftersom ingreppet är betydligt enklare på en man har det bildats en myt att de flesta tvångssteriliserade var män men faktum är att hela 93% av alla de 63 000 tvångssteriliserade var kvinnor! 58 600 av de totalt 63 000 var kvinnor. Endast 7%, alltså 4 400, utgjordes av män! När flest män steriliserades, vilket var under1940-talets början, utgjorde de ändå bara en tredjedel av totala antalet steriliserade, och från 1950-talet och framåt uppgick andelen män endast till någon enstaka procent.

Skärmklipp 2020-08-14 14.28.47.png

Inget parti har tvångssteriliserat en större andel av sin egen befolkning än Socialdemokraterna. 63 000 svenskar fick aldrig bilda familj. 93% av dem kvinnor.

Skärmklipp 2022-11-03 21.16.50.png

Ökningen tros hänga samman att andelen av så kallade "utsläppta mödrar" blev allt vanligare under efterkrigstiden men oavsett vilka skäl som låg bakom steriliseringsingreppet dominerade kvinnorna. Av de psykiskt utvecklingsstörda, de så kallade sinnesslöa, som steriliserades under 1940-talet utgjorde kvinnorna omkring 65% och under 1950-talet mer än 80 %. Detta trots att det fanns betydligt fler sinnesslöa män än kvinnor. Bland de psykiskt sjuka som steriliserades var den kvinnliga dominansen ännu större.

Varför blev det då i första hand kvinnor som kom att bli föremål för myndigheternas strävan att sterilisera de "undermåliga ur samhällets bottensats"? Kanske berodde den stora andelen kvinnor i de normer som rådde under 30-talet, efter vilka de icke skötsamma, de avvikande, urskildes och var snålare tilltagna för kvinnor än för män. Män tilläts i större utsträckning vara udda, annorlunda eller avvikande från samhällsnormen. Kvinnorna hade däremot en underordnad social position, och det kvinnliga livet reglerades utifrån ett manligt helikopterperspektiv. Kvinnorna betraktades länge inte som individer utan inordnades snarare i kategorier som "hushåll" eller "familj" och var därmed kränkbara på ett helt annat sätt än män.

När barnbidraget infördes 1948 kom frågan om tvångssteriliseringarna åter upp för diskussion i riksdagen. Man var rädd att oförmögna och lössläppta kvinnor skulle skaffa barn på löpande band för att komma åt de ekonomiska bidragen. De som inte arbetade och lade skatt skulle inte skaffa barn hur som helst på samhällets bekostnad. I riksdagen fördes en debatt att man nu måste man se till att sterilisera ännu fler, ännu fortare, så inte fattiga och undermåliga människor sätter i system och skaffar en massa -för samhället- kostnadskrävande barn.

Många flickor och unga kvinnor fick heller aldrig vet att de tvångssteriliserats. De togs ofta till ett lasarett i tron att deras blindtarm skulle opererats bort i förebyggande syfte. Många fick därmed aldrig veta vad de utsatts för och många förstod aldrig under sin livstid varför de aldrig kunde skaffa barn och bilda familj. Det fanns en negativ effekt för samhället om kvinnorna visste de inte kunde bli gravida. De skulle bli lösaktiga, hamna i prostitution eller skapade oreda bland männen i bygden.

"Man ville ha ett socialistiskt mönstersamhälle med enbart ren och duglig avkomma"

 

Utdrag ur en ansökan om sterilisering i mitten av 1940-talet:

Sven placerades i fosterhem när hans föräldrar skilde sig. När han kom upp i tonåren placerades han på en uppfostringsanstalt. Uppfostringsanstaltens föreståndare höll ögonen på honom och skrev en ansökan om att Sven skulle steriliseras:

”…Åtminstone modern är av tattarsläkt. På grund av dåliga hemförhållanden och moderns lösaktiga leverne är alla barnen omhändertagna för samhällsvård och skyddsuppfostran. Äger de -för en tattare- utmärkande själsegenskaper. Har deltagit i sinnesslöskola med relativt gott resultat.

Den låga intelligensnivån döljes delvis av hans förmåga att prata och prata ihop historier. Hållningslös karaktär och i avsaknad av uthållighet. Tämligen renodlad tattartyp. Verkar sluten och tämligen otillgänglig, ger intryck av att icke intressera sig för sin omgivning men följer den ändock med spänd uppmärksamhet. Även fattningsförmåga och minne sämre. Omdömesförmågan likaså nedsatt…”

Än i dag är det inte helt klarlagt hur många av de drabbade som var tex samer eller romer. De som steriliserades registrerades ofta inte med etnisk tillhörighet. I arkiven görs emellertid hänvisningar till ”tattare” och "zigenare". Det tyder på

TS3_edited.jpg

Socialdemokraterna tvångssteriliserade bl.a. sinnesslöa, efterblivna, imbecilla, idioter, tattare, homosexuella, samt minoritetsgrupper såsom samer och romer.

Skärmklipp 2022-11-03 21.35.57.png

att de romska grupperna i Sverige, resandefolket, blev särskilt utsatt för tvångssterilisering. Detta tros ha sin förklaring i att resandefolket inte hade en fast boplats och därför var det svårare för staten att kontrollera dessa människor. 

 

Först när borgarna fick makten från socialdemokraterna 1976 kunde det socialistiska tvångssteriliserings programmet äntligen avbrytas. Då hade över 63 000 svenskar tvångssteriliserats och fått sina liv förstörda. Vad hade hänt om Socialdemokraterna vunnit valet 1976? Det fanns inget då som tydde på att de ville avsluta utrensningen av folkhemmets bottensats. Med all sannolikhet hade tvångssteriliseringarna fortsatt ända in på 80-talet, kanske än idag?

Man måste också minnas att många socialdemokrater gick med i partiet när de fortfarande tvångssteriliserade sina egna medborgare och nyss hade utfört lobotomeringar och studerat rasbiologi. Tanken är lika sann som skrämmande! Vi kunde höra t.ex  hur den f.d. partiledaren Stefan Löfven med gråtmild röst beklagat sig i intervjuer inför riksdagsvalet 2018 hur han och hans fru inte lyckades få barn och vilken familjetragedi detta inneburit för Stefan och hans fru. Men att få barn var ju ingen mänsklig rättighet i hans eget parti. Inte med ett ord ursäktade Stefan hur hans parti berövat alla de mänskliga rättigheterna som drabbade 63 000 svenskar som aldrig fick bilda familj pga deras egen politik, men honom skulle vi tycka synd om...

"-Eftersom de drabbade -av "naturliga" orsaker- inte har några efterlevande så kommer tvångssteriliseringarna snart vara utraderat ur historien"

 

1999 infördes en lag om ersättning till de som tvångssteriliserats (enligt de gamla steriliseringslagarna som kom 1934 och 1941) före år 1976. Ersättning kunde dock bara ansökas skriftligt och detta var tvunget att ske redan innan december 2002. Många hann således inte få reda på att de hade rätt till ersättning innan det var försent. Bara uppskattningsvis 2 200 ansökningar hann komma in i tid och av dessa  beviljades bara 80% ersättning. Totalt ersattes alltså bara 1600 personer som vardera hade rätt till en symbolisk summa av 175 000 kronor. 

Än idag har ingen Socialdemokratisk regering officiellt bett om ursäkt för det största och värsta övergreppet på de mänskliga rättigheterna i Sveriges historia. 

 

Varje gång partiledaren anklagar andra partier för sin egen historia är det ett svek mot alla de 63 000 svenskar som tvingades till förnedring och tvångssterilisering för att partiet inte ansåg dem fullvärdiga och dugliga medborgare i deras nya rena Sverige!  Varje gång partiledaren anklagar andra partier för sin egen historia är det för att dölja en av svensk historias största skamfläckar, regisserat av deras eget parti!

Tvång5_edited.jpg

Ett av Sveriges absolut största och vidrigaste övergrepp mot de mänskliga rättigheterna är något vi inte ska prata högt om. Det ska sopas under mattan och tigas ihjäl.

"-Än idag har ingen (S)-regering officiellt bett om ursäkt för det största och värsta övergreppet på de mänskliga rättigheterna i Sveriges historia"

Skärmklipp 2022-11-03 21.40.44.png

De tvångssteriliserade kommer aldrig få en ursäkt av staten, för en ursäkt är ett erkännande att man gjort fel och ett fel är något en socialdemokratisk regering aldrig erkänner. En ursäkt kan därför aldrig komma på tal och den ekonomiska kompensationen på 175 000 kronor för ett förstört liv var inget annat än ytterligare ett övergrepp från samhället mot de redan mest utsatta. Mer än så var deras livslånga lidande tydligen inte värt. 

De klassades som "tattare", "idioter", "sinnesslöa", "efterblivna", "lösaktiga" eller för de var homosexuella eller tillhörde en nationell minoritetsgrupp. De kränktes, förnedrades och fick sina liv förstörda av staten. Men staten tycker inte detta är tillräckliga skäl för en ursäkt. Därför kommer tvångssteriliseringarna för alltid vara ett öppet infekterat sår i den svenska samhällsdebatten. Ett sår som aldrig kommer läka men ett sår som så småningom kommer att blekna av tidens tand. Då de tvångssteriliserade -av "naturliga" orsaker- inte har några efterlevande som kan fortsätta driva skadeståndsärendet eller en upprättelseprocess vidare, så kommer inom några få decennier tvångssteriliseringarna snart vara ett minne blott. 

 

Tvångssteriliseringarna är därför inget vi idag ska prata högt om. För medan såret fortfarande är infekterat ska vi bara tiga, och när såret är glömt kan vi rycka på axlarna och säga som socialister bruka säga när deras historia kommer på tal; "-...men det var ju för så länge sedan!" eller " - men det var ju en annan tidsanda!". De 63 000 drabbade ska vi bara ignorera. Vi ska inte rota i vårt förflutna, inte titta bakåt. Vi ska bara medvetet glömma, vända blad, gå vidare och låtsas som ingenting, för snart har rösterna tystnat, inga efterlevande som kan fortsätta berätta vad som hände... 

Hur var det nu vår socialdemokratiske landsfader Per Albin Hansson uttryckte saken i sitt skönmålade tal om det förträffliga svenska folkhemmet? Det goda hemmet där alla var lika, där den starka icke trycker ner den svage...

 "-Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet..."

Frågan är om någon statsminister stått och ljugit det svenska folket mer rakt upp i ansiktet som landsfadern Per Albin Hansson? För i hemmets grundval fanns ingen gemensamhet eller samkänsla. I folkhemmet fanns bara privilegierade kelgrisar och tillbakasatta styvbarn. Där såg den ene ner på den andre. Där försökte man skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke tryckte ner och plundrade den svage. I det goda hemmet rådde ingen likhet, omtanke, samarbete eller hjälpsamhet. Allt var bara en socialistisk lögn, en lögn hela svenska folket blint trodde på!

Mer än var fjärde svensk pekar idag finger och skriker om ”rasism” och ”främlingsfientlighet” om andra partier men går sedan själv till valurnan och röstar fram ett parti som studerat rasbiologi för att bevisa den ariska rasens överlägsenhet, lobotomerat sinnesslöa, stämplat ett stort rött "J" i judars pass, torterat utvecklingsstörda i mänskliga tortyrliknande medicinska experiment, skickat balter till en säker död i Ryssland, upprättat 14 svenska hemliga koncentrationsläger, tillåtit massmördaren Josef Stalin bedriva ryska fångläger i Sverige och som upplät krigsförråd till Adolf Hitler. Samma parti som tvångssteriliserat störst andel av sin egen befolkning i världshistorien!

Är det vad Du skulle kalla "ett anständigt parti"?

Är det verkligen ett parti Du skulle kunna tänka dig rösta på?

Är det ett parti Du vill ska styra över Dina barns framtid?

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

  Källor & Lästips:  

"Från politik till praktik -de svenska steriliseringslagarna 1935-1975" (2000) av Mattias Tydén.
"Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige" (2005) av Gunnar Broberg.
"En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige" (2009) av Kjell Sundstedt.
"Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975" (ISBN 9138211580).
"Rasförbättring genom sterilisering" (2000) av Niels Lynöe. 
"Om tvångssterilisering" (1992) av Carl Gustaf Boëthius.
"Steriliseringar i folkhemmet" (1998) av Maija Runcis.
"De rena och de andra" (1999) av Maciej Zaremba. 
"Den sterila debatten" (1997) av Majgull Axelsson. 
"Farfar var rasbiolog" (2002) Eva F Dahlgren


 

 

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page