Tvångssteriliseringarna.

"Socialdemokraterna är det parti i världshistorien som tvångssteriliserat störst andel av sin egen befolkning "

Visste Du att Socialdemokraterna tvångssteriliserat 63 000 människor?

63 000 av sina egna medborgare. 63 000 svenskar!

 

Kan Du tänka dig att ett parti som själva kallar sig  ”anständigt” tvingar sina egna medborgare, mot sin vilja, tvångssterilisera sig bara för att socialdemokraterna själva ser ner på dessa individer och inte anser de värdiga medborgare i deras nya folkhem? Låter det för skrämmande och bisarrt för att vara sant?

Stefan Löfven gick med i Socialdemokraterna 1970 när man fortfarande tvångssteriliserade den svenska befolkningen och med stort intresse dessförinnan studerade rasbiologi. Ändå beskyller Löfven ständigt anda partiledare för sin egen historia och för att t.ex. ha lyssnat på "Vit makt musik" i sin ungdom…

Detta är den sanna historien om Socialdemokraterna och deras vidriga tvångssteriliseringar. En historia de inte vill Du ska känna till. En nutidshistoria de vill vi bara ska tiga ihjäl och glömma!

 

De svenskar som socialdemokraterna tvingade till tvångssterilisering var så kallade imbecilla, undermåliga individer, idioter, fallandesjuka (epileptiker), tattare, sinnesslöa, personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella eller som tillhörde minoritetsgrupper som samer och romer som inte ansågs vara tillräckligt ”rena” för att skydda den svenska folkstammen och folkhemmet från degeneration.

 

Man steriliserade människor av rashygieniska skäl, av folkhälsoskäl, av ekonomiska skäl och för att kontrollera asociala. Socialdemokraterna gallrade ut slöddret de inte ville skulle få bilda familj i deras nya socialistiska mönstersamhälle: Det Svenska Folkhemmet.

Alla svenska medborgare som socialdemokraterna inte ansåg som fullvärdiga medborgare i deras nya mönstersamhälle kunde bestraffas med tvångssterilisering. Idag hittar vi inte ens något liknande i Nordkorea… Under 42 år och åtta socialdemokratiskt ledda regeringar mellan 1934 fram till det borgerliga maktskiftet 1976 tvångssteriliserade man över 63 000 människor på Statens Institut För Rasbiologi (SIFR) i Uppsala och på de svenska lasaretten runt om i landet under Socialdemokraternas regi!

Steriliseringen var alltid frivillig förutom för de som vägrade steriliseras sig. För de blev det tvångssterilisering. De svagaste och mest utsatta i det Socialdemokratiska folkhemmet  hade alltså inget val...

SIFR som grundades 1922 av socialdemokraterna var världens första rasbiologiska forskningsinstitut, vilket senare nazisterna i Tyskland hade stor nytta av. Nazityskland är idag de enda som tvångssteriliserat fler människor än socialdemokraterna men socialdemokraterna har procentuellt sett tvångssteriliserat flest människor i världshistorien av sin egen befolkning! Något Stefan Löfven sällan nämner när han ständigt anklagar andra partier för sin egen mörka historia!

Det Rasbiologiska institutet hade också en vedervärdig syn på människor som inte hörde till den germanska/ariska rasen på grund av utseende eller härkomst. Hur behandlade svenska staten dessa människor som t.ex. samer och romer? De nedvärderades och fick kläda av sig nakna, gamla som unga, och bli fotograferade som utställningsföremål. Detta är vad det rasbiologiska institutet sysslade med och som de hade socialdemokratiska regeringarnas stöd för under 54 år på 1900-talet. Tvångssteriliseringarna och den rasbiologiska forskningen gick hand i hand när Socialdemokraterna skulle skapa det svenska folkhemmet.

 

"Under 42 år och åtta socialdemokratiska regeringar tvångssteriliserades över 63 000 svenskar"

De statsministrar som såg till att driva på steriliseringarna under alla dessa år var främst socialdemokraterna Per Albin Hansson (under 12 år) och Tage Erlander (under 22 år), men även Olof Palme (under 7 år) såg till att driva rasforskningsinstitutet och tvångssteriliseringarna som Sveriges statsministrar. Riksdagen antog en steriliseringslag som fanns i Sverige i drygt 40 år, mellan åren 1934-1976.

Med stöd av den lagen tvångssteriliserades alla dessa 63 000 personer. Majoriteten av ingreppen uppskattas ha skett mot personens vilja.

 

Man hotade att barnet skulle bli sinnesslö eller en idiot och hamna på anstalt. Man hotade att moders själv inte skulle kunna ta hand om sitt barn och då också hamna på en sinnesslöanstalt. Valet dessa människor hade var att bli tvångssteriliserad eller tillbringa resten av sitt liv på mentalsjukhus. Ingreppen drabbade oftast ekonomiskt fattiga människor eller personer i utsatt social ställning. Majoriteten av dem som steriliserades var kvinnor. Personer som ansågs ha någon psykisk eller fysisk funktionsnedsättning var särskilt utsatta. Socialdemokraterna ville ha ett samhälle med bara ren och duglig avkomma, allt annat sågs som en skamfläck i mönstersamhället.

 

Steriliseringspolitiken genomfördes samtidigt som regeringen tog fram flera andra reformer. Ledande socialdemokrater diskuterade också vilka människor som välfärdssamhället behövde och vilka grupper som ansågs ha en negativ inverkan på samhället och dess utveckling. Det samhället ansåg vara ”den goda rasen”  skulle hållas så fri som möjligt från blandning med ”den dåliga rasen”.

I den politiska debatten hävdades att 1934 års steriliseringslag var otillräcklig, detta trots att man kunde tvinga en människa till tvångssterilisering utan dennes godtycke.

Sedan riksdagen antagit Socialdemokraternas proposition trädde Sveriges första steriliseringslag i kraft den 1 januari 1935. Sterilisering utan samtycke fick enligt lagen ske vid "sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten", om personen ifråga kunde betraktas som varaktigt oförmögen att samtycka till åtgärden. Förutsättningen var att den som steriliserades för framtiden var "ur stånd att handhava vårdnaden om sina barn" eller genom arvsanlag skulle kom att "överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet".

63 000 svenska medborgare fick aldrig bilda familj enligt Socialdemokraternas normer.

Tanken var att asociala, t.ex. utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, skulle steriliseras oavsett om deras sjukdom var ärftligt betingad eller ej. Framför allt ville man förhindra bristfäll familjemiljöer, och de sociala skälen för sterilisering knöts där till oförmåga att vårda barn. På många håll krävdes långtgående åtgärder också mot andra grupper av asociala. Den svenska befolkningskommission som tillsattes 1935 diskuterade sterilisering av "vissa arbetsskygga individer t. ex. prostituerade, vagabonder m. fl.", Socialstyrelsen förordade 1939 sterilisering av "svåra alkoholmissbrukare", "oförbätterliga lösdrivare" och "svårt kriminella", och i riksdagen framfördes 1941 önskemål om tvångssterilisering av bl. a. "tattare".

Som om detta inte vore nog skärptes lagen ytterligare 1941. Dåvarande socialdemokratiske justitieministern presenterade regeringens förslag om förändringen av steriliseringslagen i riksdagen med följande motivering:

” Ett betydelsefullt steg framåt i riktning av att sanera den svenska folkstammen, att befria den från fortplantning av arvsanlag, som leda till att i framtida generationer det förekommer individer, som icke äro önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. ”

Delar ur 1941 års "Lag om sterilisering":

-Kan någon med skäl antagas komma att genom arvsanlag på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller ock svårartad sjukdom eller svårt lyte av annat slag, må han steriliseras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill. [...]

-Samma lag vare, där någon prövas på grund av sinnessjukdom sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten eller ock på grund av asocialt levnadssätt vara for framtiden uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn.

-Är på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinna påkallat att hon steriliseras for att förebygga havandeskap som skull medföra allvarlig fara for hennes liv eller hälsa, må ock med henne samtycke sterilisering enligt denna lag företagas å henne.

-Med sterilisering förstås i denna lag icke kastrering. Ej heller äger lagen tillämpning å sådant ingrepp i könsorganen av beskaffenhet att medföra sterilitet, som på grund av sjukdom i dessa organ är påkallat av terapeutiska skäl.

-Saknar någon, som enligt denna lag må steriliseras, på grunda; rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till sådas åtgärd, må han steriliseras ändå att han ej samtyckt därtill.

Lagen är således skriven så att all sterilisering är frivillig, men med undantag för de som inte frivilligt vill gå med på sterilisering! De svagaste och mest de utsatta i samhället kunde alltså bara välja mellan att frivilligt steriliseras eller tvångssteriliseras! Så fanns det då något frivillighet kvar? Hade staten, dvs Socialdemokraterna, bestämt sig hade den enskilde individen i folkhemmet inget att säga till om

Många steriliseringar kom att genomföras genom att personer tvingades, hotades eller övertalades. Det hände att hot framfördes om att man inte skulle bli utskriven från uppfostringsanstalt, mentalsjukhus eller att ens barn annars skulle bli omhändertagna eller att mödrahjälp inte skulle erbjudas förrän man hade gått med på sterilisering. Den nya steriliseringslagen ledde till en avsevärd ökning av tvångssteriliseringar. De flesta av alla tvångssteriliseringar genomfördes så sent som under -50 och 60-talet med ett snitt på ca 1500 steriliseringar om året.s

"Socialdemokraterna ville ha ett socialistiskt mönstersamhälle med enbart ren och duglig avkomma"

 

Än i dag är det inte helt klarlagt hur många av de drabbade som var tex samer och romer, de som steriliserades registrerades ofta inte med etnisk tillhörighet. I arkiven görs emellertid hänvisningar till ”tattare”. Det tyder på att samer och de romska grupperna i Sverige, resandefolket, blev särskilt utsatt för tvångssterilisering.

Utdrag ur en ansökan om sterilisering i mitten av 1940-talet:

Sven placerades i fosterhem när hans föräldrar skilde sig. När han kom upp i tonåren placerades han på en uppfostringsanstalt. Uppfostringsanstaltens föreståndare höll ögonen på honom och skrev en ansökan om att Sven skulle steriliseras:

”…Åtminstone modern är av tattarsläkt. På grund av dåliga hemförhållanden och moderns lösaktiga leverne är alla barnen omhändertagna för samhällsvård och skyddsuppfostran. Äger de för en tattare utmärkande själsegenskaper. Har deltagit i sinnesslöskola med relativt gott resultat.

 

Den låga intelligensnivån döljes delvis av hans förmåga att prata och prata ihop historier. Hållningslös karaktär och i avsaknad av uthållighet. Tämligen renodlad tattartyp.

Inget parti har tvångssteriliserat större andel av sin egen befolkning än Socialdemokraterna.

Verkar sluten och tämligen otillgänglig, ger intryck av att icke intressera sig för sin omgivning men följer den ändock med spänd uppmärksamhet. Även fattningsförmåga och minne sämre. Omdömesförmågan likaså nedsatt…”

Först när borgarna tog makten från socialdemokraterna 1976 kunde det socialistiska tvångssteriliseringsprogrammet äntligen avbrytas. Då hade 63 000 svenskar tvångssteriliserats och fått sina liv förstörda under socialdemokraternas regi!

När Stefan Löfven och andra socialister i det ”anständiga” partiet  lögnaktigt påstår att andra partier har en unken historia så ska man minnas att Löfven frivilligt gick med i ett parti när de fortfarande tvångssteriliserade sina egna medborgare och studerade rasbiologi. 

Tanken är lika sann som skrämmande! Vi hörde alla hur Stefan Löfven med gråtmild röst beklagat sig i intervjuer inför riksdagsvalet 2018 hur han och hans fru inte lyckats få barn och vilken familjetragedi detta inneburit för Stefan och hans fru. Men att få barn var ingen mänsklig rättighet i hans eget parti. Inte med ett ord ursäktade Stefan hur hans parti berövat alla de mänskliga rättigheterna som drabbade 63 000 svenskar som aldrig fick bilda familj, men om honom skulle vi tycka så synd om...

Än idag har ingen Socialdemokrat bett om ursäkt för det värsta övergreppet på de mänskliga rättigheterna i Sveriges historia. Stefan Löfven fick chansen att be om ursäkt men han vägrade...

Socialdemokraterna  tvångssteriliserade bl.a sinnesslöa, efterblivna, imbecilla, tattare, homosexuella samt minoritetsgrupper som samer och romer.

Varje gång Stefan Löfven anklagar andra partier för sin egen historia är det ett svek mot alla de 63 000 svenskar som tvingades till förnedring och tvångssterilisering för att socialdemokraterna inte ansåg dem värdiga medborgare i "deras" Sverige!

De klassades som "tattare", "idioter", "sinnesslöa", "efterblivna" eller för de var homosexuella eller tillhörde en minoritetsgrupp. Varje gång Stefan Löfven anklagar andra partier för sin egen historia är det för att dölja en av svensk historias största skamfläck, regisserad av han eget parti!

 "Stefan Löfven gick med i sitt parti när de fortfarande tvångssteriliserade svenskar och dessförinnan studerade rasbiologi…"

 

Var fjärde svensk pekar finger och skriker om ”rasism” och ”främlingsfientlighet” om andra partier men går sedan själv till valurnan och röstar fram ett parti som tvångssteriliserat sin egen befolkning, studerat rasbiologi, torterat utvecklingsstörda i mänskliga experiment, skickat balter till en säker död i Ryssland, tillåtit massmördaren Josef Stalin driva fångläger i Sverige och som hoppades Adolf Hitler skulle vinna kriget! Ett parti som inte tillåter svenskar närvara på politiska möten pga sin hudfärg eller som nu byter ut sin egen befolkning för ett framtida muslimskt övertagande

Är det vad Du skulle kalla "ett anständigt parti"?

Är det verkligen ett parti Du tänker rösta på?

Är det ett parti Du vill ska styra över Dina barns framtid?

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen”

Tack för Du vill vara med och finansiera sajten!

 

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

Källor:

"Rasförbättring genom sterilisering" (2000) av Niels Lynöe. 

"De rena och de andra" (1999) av Maciej Zaremba. 

"Om tvångssterilisering" (1992) av Carl Gustaf Boëthius.

"Från politik till praktik -de svenska steriliseringslagarna 1935-1975" (2000) av Mattias Tydén.

"Steriliseringar i folkhemmet" (1998) av Maija Runcis.

"Den sterila debatten" (1997) av Majgull Axelsson. 

"Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige" (2005) av Gunnar Broberg.

"Farfar var rasbiolog" (2002) Eva F Dahlgren

"En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige" (2009) av Kjell Sundstedt.

"Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975" (ISBN 9138211580).

  • 4F
  • 4I

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round