top of page

Rasbiologiska Forskningsinstitutet

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Omslag.jpg

” Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement ”

Stämpel9.gif
Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

Visste Du att Sverige 1922  inrättade världens första statliga rasbiologiska forskningsinstitut?

Lyssna:Rasbiologiska forskningsinstitutet.
00:00 / 44:05

Syftet var att erhålla en vetenskaplig grund för ”rashygieniska åtgärder” och bevisa den ariska rasens överlägsenhet, när det svenska socialistiska mönstersamhället - Det Svenska Folkhemmet - skulle byggas under 20-talet. 

Detta socialdemokratiska rasforskningsinstitut blev senare en stor inspirationskälla för Nazityskland och drömmen om Det Tredje Riket. Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sade att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Man studerade människor för att hitta skillnader på folkslag. Framförallt skulle man finna bevis att svenskar var en överlägsen ras jämfört med t.ex. lappar, judar, tattare eller zigenare. Sverige var länge ett av de ledande länderna inom den rasbiologiska forskningen mycket pga. att regeringen gav mycket anslag och visade stort intresse för denna typ av forskning. Detta är berättelsen om det rasbiologiska forskningsinstitutet:

"Inget annat politiskt parti har tvångssteriliserat så stor andel av sin egen befolkning!"

 

I mars 1920 kommer Sveriges socialdemokratiska arbetareparti till regeringsmakten. Nu ska man dra upp riktlinjerna för den nya mönstersamhället, det vi idag kallar "Det svenska folkhemmet". Rasforskning och tvångssterilisering blir de två viktigaste verktygen för att uppnå idealen i det nya mönstersamhället. I det svenska folkhemmet skulle bara de renrasiga med särskild dugliga arvsanlag få bli värdiga medborgare. Det blev därför nödvändigt att studera rasbiologi för att få reda på vilka som hade bra förutsättningar och dugliga gener.

 

Parallellt med rasforskningen påbörjades också ett tvångssteriliserings program som under de kommande åren skulle sortera bort de som rasbiologerna inte ansåg ha tillräckligt dugliga gener. Totalt tvångssteriliserades över 63 000 svenskar som man inte ansåg vara värdiga det svenska folkhemmet. Inget annat politiskt parti har i världshistorien tvångssteriliserat så stor andel av sin egen befolkning som just detta parti. Låt det sjunka in...

De som staten inte ansåg skulle få rätt att skaffa barn och bilda familj var t.ex. lappar (samer), zigenare (romer), judar, tattare, homosexuella eller människor med funktionsnedsättningar som man kallade ”sinnesslöa”, ”imbecilla” eller ”idioter”. Det svenska folkhemmet skulle endast bebos av renrasiga ariska medborgare med ett nordiskt och förnämligt arvsanlag.

nomadskola_edited.jpg

Socialdemokraterna blev sjukligt besatta av rasbiologi och att tvångssterilisera de man icke ansåg vara dugliga medborgare i det socialistiska mönstersamhället.

Skärmklipp 2022-08-20 15.01.17.png

Redan 1909 bildades föreningen "Svenska Sällskapet för Rashygien". I styrelsen satt Vilhelm Leche (ordf) , Olof Kinberg, (vice ordf) och Vilhelm Hultkrantz, (sek). Under 1920-talet blev den så kallade "degenerationsfaran" – den förmenta försämringen av folkmaterialet" och "förgiftandet av samhällskroppen" ett svenskt debattämne. Man oroade sig för att människor med "sämre" egenskaper fick fler barn än människor med "rätt" ekonomisk, social och kulturell bakgrund och att det svenska folket på sikt skulle få vad som ansågs vara sämre egenskaper.

Den 13 januari 1920 framfördes därför en motion till riksdagen att inrätta ett "Statens Institut För Rasbiologi" (SIFR). Motionen skrevs av den socialdemokratiske riksdagsmannen Wilhelm Björck tillsammans med anatomiprofessorn i Uppsala Vilhelm Hultkrantz och Herman Lundborg (som senare skulle bli chef för institutet) samt dennes förtrogne Robert Larsson. Drivande namn i riksdagen var bland annat socialdemokraterna Edvard Wavrinsky, Alfred Petrén och självaste den socialdemokratiske statsministern Hjalmar Branting!

"Därmed var världens första statsfinansierade institut för rasbiologisk forskning ett faktum!"

 

Motionen bifölls 28 april samma år. Därefter gjordes en utredning som rekommenderade upprättandet av ett rasforskningsinstitut och som gick ut på remiss under hösten 1920.  Fredagen den 13 maj 1921 fick propositionen om inrättandet av ett statligt institut för rashygien bifall av den Socialdemokratiska regeringen. Därmed var världens första statsfinansierade institut för rasbiologisk forskning ett faktum!

 

Idag hävdar Socialdemokrater att samtliga riksdagspartier biföll motionen vilket är korrekt men det var bara Socialdemokraterna som kunde röstat ned förslaget. Därmed var förutsättningen för institutets tillblivelse att Socialdemokraterna röstade för, vilket man också gjorde!

Under våren 1922 flyttade verksamheten in i Uppsala gamla folkskoleseminariet mellan Uppsala domkyrka och Helga Trefaldighets kyrka på Biskopsgatan 2, senare kallat Dekanhuset. Det var i detta hus den rasbiologiska forskningen höll till under sina första 15 år av de samanlagt 36 år institutet existerade innan det flyttade till Västra Ågatan 24 där forskningen fortsatte i ytterligare 20 år. Ändå är det just Dekanhuset som är starkast förknippat med det rasbiologiska institutet.

Som en del av den germanska kulturen stod svensk forskning och svensk debatt i nära kontakt med rasidéer och begynnande rashygien i Tyskland.

Skärmklipp 2021-12-08 14.19_edited.jpg

Ett av ytterst få fotografier inifrån SIFR.  Sittande, doktorinnan Dahlberg, gift med Gunnar Dahlberg. Stående fröken  Ancher och t.h. Dr Lindefors.

Skärmklipp 2022-08-20 15.06.27.png

I Sverige var man vid sekelskiftet i vissa kretsar starkt tyskvänlig. Göteborgs Aftonblad skrev att det svenska folket skulle ha nytta av "en fläkt från det tyska sinnet med dess manliga målmedvetenhet och förnuftsbestämda handlingssätt".

Även i det socialdemokratiskt styrda Tyskland började man på 20-talet intressera sig för den nya tidens utveckling och ett väl utvecklat samarbete länderna emellan tog fart om rasforskning, tvångssterilisering och det nya moderna samhällsbygget. Ett samarbete som alltså var fullt utvecklat redan långt innan Andra Världskriget bröt ut 1939. 

"Den svenska rasen måste skyddas och blodsblandning med mindervärdiga folkelement förhindras."

2_1_9_0_edited.jpg

 

 

I det då hård sargade Tyskland fanns en stukad soldat från det Stora kriget (det krig vi idag kallar Första Världskriget) som vägrade acceptera den för tyskarna så förödmjukande Versaillesfreden som landet tvingats underskriva efter krigsförlusten 1919. Han var en inbiten socialist men tyckte Socialdemokraterna i Tyskland var för veka och inte stod upp för det tyska riket och dess folk efter förlusten. Soldaten blev en framgångsrik politiker och startade upp ett utbrytarparti från Tyska Socialdemokraterna med en mer nationalistisk inriktning. Ett parti som skulle omförhandla Versaillesavtalet och göra tyskarna skuldfria. Partiet fick namnet Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, idag kallat ”Nazistpartiet” och soldatens namn var Adolf Hitler…

(Det är här intressant att ordet Nazist alltså är en förkortning av ordet Nationalsocialist dvs en socialdemokrat som värnar sitt land och folk. Partiledaren och nutidens svenska socialdemokrater hatar således alla socialdemokrater som värnar sitt land och folk…)

 

Under 20 och 30-talet ser tyskarna Sverige som det förnämsta föredömet. Man såg hur Sverige skulle bygga ett dugligt samhälle åt renrasiga svenskar där minoriteter, svaga, handikappade, sinnesslöa, tattare, judar eller andra icke önskvärda element i samhällets bottensats skulle sorteras bort med hjälp av rasforskning och tvångssteriliseringar. Det framtida svenska socialistiska samhället blev en stor inspirationskälla och mönsterförebilden för de tyska nazisterna såsom Goebbels, Himmler och Göring under 30-talet. Det Svenska Folkhemmet blev förebilden för den tyska motsvarigheten; Volksgemeinschaft ("Folkgemenskap") som sedan blev drömmen om Det Tredje Riket. Mycket av nazisternas brott mot mänskligheten inspirerades således från det av socialdemokraterna uppförda SIFR!

" De kortskalliga var alla de andra. Alla de som inte passade in"

 

En av de drivande personerna inför skapandet av institutet för rasforskningen i Uppsala var Herman Lundborg (1868-1943). Han blev också institutets förste chef och bland de anställda fanns en statistiker (och biträdande chef), en biträdande rasbiolog, en antropolog, en genealog samt två reseassistenter.

Herman Lundborg hade under 1910-talet gjort sig känd som rasbiolog genom sina mätningar och undersökningar av den svenska och samiska befolkningen. Lundborg bedrev under sin tid vid institutet sin verksamhet främst i de nordliga delarna av Sverige.

 

Undersökningarna, som gick under namnet ”Lappundersökningen”, ingick inte i institutets egentliga verksamhet men eftersom en stor del av befolkningen i norra Sverige var en blandning av samer, svenskar, tornedalingar och finnar fångade det Lundborgs stora intresse. Han ville hitta bevis på vilka förödande följder rasblandningar kunde få.


Människor indelades i två olika kategorier; lång- och kortskallar. De långskalliga var de renrasiga, intelligenta svenskarna med nordiskt germanskt ariskt ursprung. De lite bättre. De dugliga. De förnämsta svenskarna. De kortskalliga var alla de andra. Alla de som inte passade in i

c_356108-l_3-k_imagepuff1_edited.jpg

Herman Lundborg.

Den svenska rashygienens fader.

Skärmklipp 2022-08-20 15.21.13.png

det renrasiga socialistiska mönstersamhället; utvecklingsstörda, homosexuella, judar, tattare, zigenare och allt annat löst patrask ur samhällets bottensats. Dit hörde även samerna!

Under Herman Lundborgs ledning kom 1926 institutets första större presentation av det arbete av de rasbiologiska undersökningar av tusentals

svenskar och om folkets "rasbeskaffenhet" att publiceras, där en framträdande roll spelades av institutets statistiker Sten Wahlund. En förkortad version blev en lärobok för gymnasielever med titeln "Svensk raskunskap". 

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga det biologiska arvets betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.

”Att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina…

// Allan Vougt, Socialdemokraterna 1925

Genom resor i olika delar av landet insamlades undan för undan ett rikhaltigt primärmaterial, som sedan – som det ansågs under denna tid – vetenskapligt bearbetades med hjälp av medicinska, biologiska, statistiska, matematiska, antropologiska och genealogiska arbetsmetoder.

På uppdrag från SIRF gjordes åtskilliga resor ut i byar och landsbygden för att samla in rasdata. I grupper om två besöktes en socken där de guidades runt mellan gårdar av en ortsbo med god lokalkännedom, oftast byns lärare eller präst. Alla skulle mätas, män, kvinnor och barn. Husbonden, husmor, deras barn, pigor och drängar.

 

Man katalogiserades först in efter ras, kön och ålder. Först mättes längd och omfång på kropp, armar och ben. Mått togs på axelbredd, midja, höfter. Ansiktet som tycktes vara det mest intressanta mättes noga längd och bredd på öron, näsa, mun och panna. Avstånd mellan ögonen och skallens utformning dokumenterades. Färgnyans på hår, hud och ögon jämfördes med medhavda färgskalor, osv.

En person gjorde mätningarna, den andra skrev ner alla mått i protokollen. Ibland blev man tvingad att fotograferas. Fotona togs framifrån, i halv, i helbild och i profil. Ibland blev alla -män, kvinnor och barn- tvingade att fotograferas helt nakna.

R3_edited.jpg

Den rasbiologiska forskningen tillsammans med tvångssteriliseringsprogrammet syftade till att skapa det socialistiska mönstersamhället utan avarter.

Skärmklipp 2022-08-20 15.25.32.png

Endast genom dylika, på lång sikt drivna forskningar ansåg man sig kunna finna "de djupare liggande orsakerna till brottslighet, vanart, alkoholism, sinnessjukdom och kunna bringa "annan undermålighet i dagen". På detta sätt strävade institutet på statligt uppdrag efter en "fast teoretisk grundval för en exakt rashygien och en rationell befolkningspolitik". Genom all mätdata trodde man att man skulle kunna räkna ut vilka människor som var "rena" och vilka som skulle bli kriminella eller alkoholister. Man skulle alltså med rashygienisk data sålla bort genom tvångssterilisering de individer man inte ansåg vara värdiga medborgare. 

 

"Ett inslag av zigenarblod även i starkt utblandning verkar ofta rent förstörande på individens moraliska och intellektuella halt"

Raser_350px_edited.jpg

Hur skulle man då skapa en bättre människa?

För att kunna förbättra människan behövde man först kartlägga olika typer av människor. Rasbiologin hade utvecklat olika skolor för kategorisering av människor och under början av 1900-talet fastslog man en rasindelning i fyra raser utifrån hudfärg. Europerna var vita, asiaterna var gula, afrikanerna var svarta och amerikanerna var röda. Aspekten av rasbiologin var förstås att de olika raserna skulle hållas strängt åtskilda. Grundtanken var att all rasblandning var dålig – då skulle den egna rasens fina egenskaper späs ut och med tiden försvinna. Detta tänkande dominerade såväl tyska nationalsocialister och svenska socialisters raspolitik under 30- och 40-talet.

Forskare och statsmän talade om eugenik, rashygien. Det fanns två typer av eugenik, negativ och positiv:​

 * - Den negativa eugeniken innebar att man skulle förhindra människor med icke önskvärda arvsanlag från att fortplanta sig. Det främsta verktyget för detta var tvångssterilisering.​ 

 

Den negativa eugeniken praktiserades i Sverige. Socialdemokraterna är idag det parti som tvångssteriliserat störst andel av sin egen befolkning i världen, över 63 000 svenskar!

* - Den positiva eugeniken innebar att man skulle försöka aktivt odla fram goda egenskaper genom avel. Alltså skulle människor med önskvärda egenskaper fås att skaffa avkomma med varandra, så att barnen skulle få de önskvärda egenskaperna från båda föräldrarna.

 

Positiv eugenik praktiserades bara av nazisterna. Organisationen SS hade i särskild uppgift att odla fram en superras av övermänniskor men det misslyckades...

"Efter kriget tvärdog rasforskningen i världen - men inte i Sverige."

 

Herman Lundborg, chefen för SIFR pensionerades 1935 och året därpå,1936, blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlbergs ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan.

1937 flyttade SIFR temporärt till Upplands regementes sjukhusbyggnad, för att strax därefter flytta till Västra Ågatan 24 mitt i centrala Uppsala utmed Fyrisån, en fastighet som man övertagit av Edvard Berlings Akademitryckeri. Här huserade institutet fram till 1958. Alltså under tjugo års tid.

1939, strax innan andra världskriget bryter ut, startade Gunnar Dahlberg ärftlighetsavdelningen vid SIFR där docenten Bertil Lundman verksam på institutet skriver följande;​ 

” -Det torde helt enkelt ligga så till, att de nordiska stammar som bildade indoeuropéerna, varit skarpt medvetna om sin psykiska och fysiska överlägsenhet och ej tolererat någon uppblandning. (...) Ett inslag av zigenarblod även i stark utblandning verkar ofta rent förstörande på individens moraliska och intellektuella halt. (...) Främst kan tyvärr rashygienen knappast komma mycket längre än att den håller de värsta graderna av urartning någorlunda tillbaka. "

ChQcizKUEt_M5yvkVrJyeJlPTG8_edited.jpg

Tusentals svenskar tvingades till mätningar för att få fram underlag som bevisade den ariska rasens överlägsenhet. Många blev oroliga under kriget om dessa resultat skulle avgöra vilka som skickades till gaskamrarna.

Skärmklipp 2022-08-20 15.31.47.png

Vad som hände innanför väggarna vid SIFR under krigsåren finns inga uppgifter på. I och med att rasbiologi blev starkt förknippad med nazismen efter andra världskriget blev det mindre populärt att öppet diskutera förbättrandet av den svenska folkstammen i dessa termer.

 

När en chockad eftervärld fick bevittna vad som hände innanför det tredje rikets gränser tvärdog rasforskningen i världen, men inte i Sverige. Här fick den lika obekymrat som oförlåtligt fortgå i ytterligare 13 år med stöd av Socialdemokraterna.

Gunnar Dahlberg avled 1956 och efterträddes samma år av Jan Arvid Böök som blev den tredje och sista institutschefen. Två år senare 1958 ersattes världens första statliga rasbiologiska forskningsinstitut av “Institutionen för medicinsk genetik” men verksamheten var fortsatt knuten till Uppsala och universitetet. De sista doktoranderna vid institutet för rasbiologi blev läkarna Gunnar Smårs, Sture Rayner och Lars Beckman. Idag sker fortfarande forskning kring genetik vid Uppsala universitet, där flera institutioner ingår. Den rasbiologiska forskningen fanns alltså under hela 36 år medan tvångssteriliserings programmet fortsatte ända fram till 1976, då borgarna kom till makten.

"I värsta fall får man skylla allt på andra partier..."

 

Handlingarna från det Rasbiologiska institutets verksamhet levererades till Uppsala universitets arkiv, enligt arkivlagens bestämmelser, efter det att institutet uppgått i Institutionen för medicinsk genetik. Till materialet hör även Rasbiologiska institutets fotografiska arkiv med tusentals bilder på människor som överlämnades till universitetsbiblioteket 1981. Här finns dessutom publikationer utgivna av och om institutet samt dess bibliotek. Även en stor brevsamling efter Herman Lundborg finns bevarad på

universitetsbiblioteket.

 

Allt sedan institutets fotografier överlämnades till universitets-biblioteket har de varit mycket efterfrågade. Totalt innehåller arkivet drygt 12 000 fotografier tagna av eller på uppdrag av Herman Lundborg och institutet under åren ca 1916-1935.

I arkivet finns även bilder som lämnats till institutet av privatpersoner. Fotografierna användes som verktyg för kategorisering av människor. Intresset har under årens lopp varit lika stort för arkivhandlingarna som för fotografierna.

De bilder som är tagna på de nakna barnen är av integritetsskäl dock inte offentliga handlingar. Dekanhuset där SIFR först låg (1922-1937) används

120824_edited.jpg

Över 12 000 fotografier under rasbiologins forskning finns fortfarande bevarade i Uppsala.

Skärmklipp 2022-08-20 15.38.10.png

idag som kontor av Statens fastighetsverk. Fastigheten på Västra Ågatan 24 dit SIFR senare låg (1938-1958) tillhör idag Uppsala universitet. 

Det är tänkvärt varför dagens skolelever aldrig får lära sig något om SIFR i Uppsala eller tvångssteriliseringarna på 63 000 svenskar i dagens skola. Allt detta pågick medan Sverige utåt sett skulle bli en ideologisk mönsternation i socialismens tecken men bakom kulisserna dolde man hemskheter som vi medborgare skulle undanhållas eller blunda för. Så var det i Sverige, så var det senare i hela östblocket och så är det fortfarande i socialistiska och kommunistiska länder. Det vackra ska visas upp, det dåliga ska gömmas undan och förnekas. I värsta fall får man skylla allt på andra partier...

”…Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement…”​

// Ulla Lindström Utvecklingsminister Socialdemokraterna 1955

 

Om socialdemokraterna nu är ett så anständigt parti som partiledaren vill göra sken utav, varför skryter de då aldrig över deras rasforskningsinstitut som inspirerade nationalsocialisterna i Tyskland eller hur partiet tvångssteriliserade över 63 000 svenskar som Socialdemokraterna inte ansåg vara tillräckligt renrasiga i deras socialistiska folkhem, de som ansågs tillhöra samhällets bottensats.

Idag finns det till och med Socialdemokrater som vill ta åt sig äran att det var Socialdemokraterna som lade ner det rasbiologiska forskningsinstitutet. Ja, vilka skulle annars haft möjligheten att lägga ner det när man satt i ensam regeringsställning? Och hur kan man ta åt sig äran för att man lagt ner något som man själva startade upp? Med samma fåniga retorik skulle man alltså kunna säga att det var nazisternas förtjänst att  andra världskriget avslutades i Europa och tack vare deras frivilliga kapitulation så räddades miljoner människors liv... Ett argument ingen skulle acceptera!

 

Vi måste komma ihåg att av de ytterst få länder som studerade rashygien så slutade denna bisarra forskning redan innan eller senast under kriget. Efter kriget var rasfoskningen stendöd, i alla länder utom i socialdemokratins Sverige där det nazistiska tankegodset fortfarande frodades och levde kvar som om ingenting hänt...

imagesT2H3G3DR2_edited.jpg

Dekanhuset på Odinslund 2 i centrala Uppsala mellan Domkyrkan och Helga Trefaldighets kyrka. Här startade Socialdemokraterna sin rasbiologiska forskning.

Skärmklipp 2022-08-20 15.41.42.png

Man gav sig inte utan skulle till varje pris finna bevis på den ariska rasens överlägsenhet. Socialdemokraterna fortsatte ända fram till 1958 med sin rasbiologiska forskning, längre än något annat land i välden! Då hade Hitler och nazismen varit död i över 13 år. Är det verkligen vad Ni Socialdemokrater vill skryta med idag?

..och dessutom: när socialdemokrater påstår att forskningsinstitutet lades ner 1958 är detta en "sanning" med modification. Det rasbiologiska forskningsinstitutet lades faktiskt aldrig ner, det bytte bara inriktning och ändrade namn till "Institutionen för medicinsk genetik" och flyttade

till Uppsala universitet. En forskning som finns kvar än idag...

Att historien om världens första och enda statliga rasbiologiska forskningsinstitut är ett mycket känsligt ämne för socialdemokraterna är tydligt uppenbart. Idag försöker man skylla på att andra partier också stödde tillkomsten trots att avgörandet helt och hållet låg på Socialdemokraterna. Man vill idag göra sken av att det var tack vare Socialdemokraterna som institutet lades ned. Men att institutet är en skamfläck man till slut inte kan skoja bort blir uppenbart eftersom det är utraderat i vår nutidshistoria, inget våra barn får lära sig om i skolan. Inget vi ska prata högt om. Inget partiledaren idag nämner i sina vackra tal till nationen.

 

Det har bara skrivits två böcker som nuddar lite vid ämnet då böckerna fokuserat på Herman Lundborg som person men det har till dags datum inte publicerats någon bok om själva institutet och dess forskning och verksamhet. Tänkvärt och viktigt att komma ihåg är också det faktum att många av de personer som idag pekar finger åt andra och skriker sig hesa om "rasism" och "främlingsfientlighet" själva sympatiserar med just det parti som uppförde världens första statliga, och väldens längst aktiva rasbiologiska forskningsinstitut vars syfte och uppgift var att bevisa den ariska rasens överlägsenhet. Som sagt; är det verkligen detta Ni Socialdemokrater vill skryta med idag?

Men i maktens korridorer härskade stor dramatik och runt repatrieringen den 10 oktober 1944 rådde en kraftig turbulens. Under 1930- och 40-talen var den svenska flyktingpolitiken mycket restriktiv och på många sätt rent främlingsfientlig. Inte förrän 1937 ströks utlänningslagens formulering om att ”den svenska rasens renhet måste skyddas". De stränga ramarna hade utformats av en socialdemokratisk regering med bland andra Gustav Möller, Rickard Sandler och Karl Schlyter.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"En studie om hanteringen av Rasbiologiska institutets samling och..." (2012)  av Johan Nilsson  (LÄNK) 

"Statlig rasforskning : en historik över Rasbiologiska institutet" (1995) av Gunnar Broberg

"Käraste Herman : rasbiologen Herman Lundborgs gåta" (2016) av Maja Hagerman

"Oönskade i folkhemmet" (1991) av Gunnar Broberg och Mattias Tydén.

"Farfar var rasbiolog" (2002) av Eva F Dahlgren

 

Video:

 

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”