top of page
Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Hitlers Svenska Vapen.

Del 3 av 3: SKF AB.

Omslag.jpeg
Stämpel9.gif

"-Varje gång vi ser Hitlers krigsmaskinen komma rullandes ska vi veta att allt är byggt med svensk järnmalm, rullar med SKFs kullager, sålt av Sverige, styrt av Socialdemokraterna och betald med stulet guld från judarna"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

Adolf Hitler behövde 100 miljoner kullager årligen för att hålla kriget igång! Alla dessa kullager fick han köpa med 30% rabatt av Sverige!

Lyssna:Hitlers svenska vapen. Del 3: SKF
00:00 / 46:45

Efter att Tyskland förlorat första världskriget förbjöds Tyskland fortsättningsvis att inneha en krigsmakt och import av känsliga varor reglerades i ett avtal som kom att kallas ”Versaillesfreden”. Syftet med ”Versaillesfreden” var att omöjliggöra för Tyskland att i framtiden starta ett nytt världskrig. Men det fanns ett land som mer än något annat land hjälpte tyskarna att kringgå ”Versaillesfreden” och hjälpte Adolf Hitler att på rekordtid bygga upp världens största och modernaste krigsmakt.

Denna avslutande del i trilogin om ”Hitlers Svenska Vapen” handlar om den svenska export som överlägset kom att få störst betydelse för Hitlers fortsatta krig. En export ytterst få svenskar idag känner till och något vi inte ska prata högt om idag. Helst inte alls! För detta var en export som kanske mer än något annat så tydligt bevisar hur Sverige helt och hållet stod på nazisternas sida. Detta är historien om den viktigaste svenska exporten till Adolf Hitlers Nazityskland. Detta är historien om hur Sverige såg till att hålla hela den nazityska krigsmaskinen rullade – bokstavligt talat, för detta är historien om exporten av det svenska kullagret!

"-Sverige såg till att hålla hela den nazityska krigsmaskinen rullande – bokstavligt talat"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Det fanns två saker Hitler behövde i enorma mängder för att kunna bygga upp världens största och modernaste krigsmakt, starta ett världskrig och därefter hålla hela det enorma krigsmaskineriet rullandes. Hitler behövde enorma mängder järnmalm som i Krupp-koncernens fabriker blev till vapen. Järnmalm som blev till stridsflygplan, slagskepp, ubåtar, kanoner och stridsvagnar.

 

Det andra som behövs för att hålla hela denna väldiga armé rullandes är kullager. Kullager måste finnas i alla fordon, i alla motorer, i alla vapen. Det måste finnas kullager i alla kulsprutor, i alla stridsvagnar, i alla slagskepp och i alla stridsflygplan. Utan järnmalm och kullager hade aldrig Hitler så snabbt kunnat bygga upp sin krigsmakt och därefter startat det andra världskriget. Och det fanns bara ett land som kunde försörja Nazityskland med dessa två krigsnödvändiga exportvaror; Sverige!

Järnmalmen var något Nazityskland behövde främst under uppbyggnadsfasen av sin krigsmakt  före kriget. Allt eftersom den tyska krigsmakten kom över andras järnmalmsgruvor i de länder de ockuperade, minskade beroendet av den svenska järnmalmen. Så när tyskarna inte blev lika beroende av den svenska järnmalmen kompenserade vi det genom att plötsligt ge tyskarna prisrabatt för att hålla exporten uppe. Sverige ökade exporten av järnmalm till Nazityskland efter krigsutbrottet när alla andra länder minskade eller helt upphörde med export till Hitlers Nazityskland. Järnmalmen som skickades till Tyskland var dessutom av hösta kvalité med låg fosforhalt, långt bättre än den järnmalm man hade i de ockuperade malmgruvorna i Frankrike och Belgien.

IMG_0188.jpg

Kullagret tillskrivs ofta Leonardo da Vinci, även om kullager av trä användes redan av romarna under antiken. SKF  grundades 1907 som ett resultat av Sven Wingquists uppfinning av det flerradiga självreglerande radialkullagret.

När Hitler sedan byggt upp sin väldiga krigsmakt måste också allt hålla rullandes. Bokstavligt talat. Och för detta behövs något oerhört viktigt som man kanske inte tänker på: kullager. Uppfinningen av kullagret brukar tillskrivas multitalangen Leonardo da Vinci även om en form av kullager i trä användes redan av romarna under antiken. Vid sekelskiftet när industrialiseringen tog fart var just bristen på högkvalitativa kullager den svaga länken i många industrier och fabriker. 1907 kom Sven Wingqvist upp med idén till det banbrytande kullagret med dubbla kulrader kombinerat med sfärisk form som gjorde att lagret klarade betydande axiella påkänningar. Samma år startades SKF (Svenska Kullager Fabriken) som tog patent på Sven Wingqvists revolutionerande kullager. Sverige blev därefter världsledande inom kullagertillverkning och är så än idag.

Kullager var därför lika viktig för Hitler som järnmalm. Ju längre kriget pågick desto viktigare blev importen av kullager jämfört med järnmalmen. Ingen modern armé kan rulla utan dem. Inget stridsflygplan kan flyga, ingen bil köra, ingen ubåt kan dyka. Kullager behövs i alla vapen. Problemet med kullager är att de är extremt svårtillverkade. Det krävs precisionsmaskiner, högkvalitativt stål och hög kunskapsnivå. Eftersom Sverige hade det råmaterial, specialmaskiner, patent och den välutbildade arbetskraft som krävdes producerade Sverige det mesta av Europas kullager eller med kontrollerade dotterbolag. Sverige var världsbäst på kullager redan före kriget och vi kontrollerade >75% av hela världsmarknaden. Vid denna tid fanns det bara ett världsledande land inom kullagertillverkning: Sverige, och detta med den Svenska Kullager Fabriken, SKF.

"Vi fick betalt i guld som nazisterna stulit från judisk egendom."

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Den svenska exporten till Tyskland var bundet av ett avtal med britterna från 1939 att hålla exporten till Tyskland på samma, eller under, 1938 års nivåer. Detta avtal var en direkt förlängning av den tidigare nämnda ”Versaillesfreden” vars syfte var att förhindra att Tyskland skulle kunna bygga upp en ny krigsmakt och starta ett nytt världskrig. Hur det gick med ”Versaillesfreden” vet vi alla. Den 1 september 1939 startar Hitler en invasion av Polen och detta leder sedan fram till det andra världskriget. Han har då världens största och modernaste krigsmakt till sitt förfogande.

Vid krigsutbrottet övertog svenska staten, vilket i praktiken betyder regeringen, ansvaret för utrikeshandeln, så även för SKF, och kontakterna gick huvudsakligen genom utrikesdepartementet som också stod under den svenska regeringen. Det var alltså majoritetskoalitionen bestående av Socialdemokraterna och Bondeförbundet som nu indirekt styrde exporten av kullager till Adolf Hitler och detta alltså långt innan man bildade en samlingsregering i slutet av samma år. Staten släppte sedan aldrig kontrollen över SKFs export under resten av kriget.

Nazityskland som nu startat krig och vars krigsmakt gick på högvarv behövde kullager, i sin tillverkning och som reservdelar, i enorma mängder. Tyskarna köpte, av Sverige, över en kvarts miljon kullager - varje dag! Vi exporterade 100 miljoner kullager – varje år! Det var från Sverige Hitler köpte sina kullager och till på köpet fick nazisterna 30% rabatt - och detta utan anledning! En rabatt vi inte gav till några andra länder.

teknikhistoria-skf-kullager-ny-teknik-puffs.jpg

Strax innan kriget tog Socialdemokraterna makten över den svenska exporten av SKF´s kullager till Hitlertyskland. Den tyska krigsmakten behövde årligen 100 miljoner kullager för att hålla sig rullande. Sverige fick betalt i guld som nazisterna stulit från judarna.

Järnmalm och kullager blev vår i särklass största export till Nazityskland som faktiskt var vår största och viktigaste handelspartner under kriget. I handelsutbytet köpte vi av tyskarna bland annat kol och koks som blev till värme i många svenskars hushåll under de kalla krigsvintrarna. Men det Sverige exporterade till Tyskland var alltid mer värt än det tyskarna sålde till oss. Mellanskillnaden, dvs handelsunderskottet, betalade tyskarna av i guld. Guld som innehöll nedsmälta klockor, vigselringar och andra smycken som nazisterna konfiskerat och stulit från judisk egendom. Annat guld kom från utdraget tandguld från mördade judar ur koncentrationslägren. Guld som än idag ligger säkert inlåst i den svenska Riksbankens valv och fortfarande utgör en del av vår guldreserv…

 

När det gällde exporten av kullager till Tyskland bröt den svenska regeringen handelsavtalet från 1939 med Storbritannien genom hela kriget. Avtalet att hålla exporten till Tyskland på samma, eller under, 1938 års nivåer. Istället ökar vi exporten av kullager till Tyskland för varje år som går under kriget! Vi väljer således att hellre hålla Hitlers krigsmakt rullandes än följa vårt påskrivna avtal med de allierade!​

När de allierade krävde att Sverige skulle upphöra med exporten av kullager till Tyskland var det inte med hjälp av moraliska argument. Engelsmännen krävde att Sverige gick med i kriget på de allierades sida innan kriget var över för att visa att man verkligen stod på demokratins sida. Men det bet inte på den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hansson. När trycket att upphöra med export av kullager till Nazityskland ökade från de allierade, samtidigt som krigslyckan började vända för Hitler, så kom Sverige på ett smart och enkelt sätt att kringgå kravet om minskad export och samtidigt förse Hitlers krigsmakt med enorma mängder kullager.

 

Man började helt enkelt skicka över maskinerna för kullagertillverkning från Sverige till SKFs tyska dotterbolag VKFs fabriker i Tyskland. Genom att tillverka kullagren direkt i Tyskland så blev det ingen export från Sverige, utan en inhemsk produktion. SKF:s dotterbolag, VKF, kunde nu fortsätta producera svenska kullager i Tyskland. Följaktligen, 1944, ökade SKF:s export av kullagermaskiner och special stål, vilket tillät Tyskland att fortsätta produktionen på egen hand och sålunda upprätthålla nivån för sin vapentillverkning samtidigt som Sverige, utåt sett för de allierade, hade minskat sin export vilket de allierade hade krävt. De allierade blev nöjda. Sverige blev ännu nöjdare och nöjdast av dem alla blev Adolf Hitler!

 

" -Genom att tillverka kullagren i Tyskland blev det ingen export utan en inhemsk produktion"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

När exporten av färdiga kullager från Sverige minskade ökade den inhemska tyska produktionen i samma takt - och mer därtill. Tyskland var nu nästan helt självförsörjande av kullager och man importerade och producerade över 100 miljoner kullager per år under resten av kriget!

90 procent av alla dessa kullager tillverkades i Tyskland och 60 % av dessa tillverkades i Schweinfurt av SKF dotterbolag VKF som ägdes av Skandinaviska Enskilda Banken som i sin tur ägdes av familjen Wallenberg. Men exporten till Tyskland och tillverkningen i Tyskland styrdes och kontrollerades under kriget helt av svenska staten. Likaså betalningen som delvis bestod i rövat judiskt guld genom Riksbanken. 

Nazisterna fick dessutom en kraftig rabatt av Sverige. En rabatterad handel som blir svårare att motivera ju längre kriget går. Siffrorna visar att priset styrdes av icke-kommersiella faktorer och att ökningen av kullager inte speglar priset eller nödvändigtvis volymen heller. Tyskland fick regelbunden rabatt för kullager jämfört med de ockuperade territorierna eller de andra neutrala länderna, såväl före som under krigsåren. Tyskarna fick rabatt på allt och detta utan uttalad motivering. Priset verkade alltså inte bero på utbud och efterfrågan utan enbart på en vänskaplig handel.

Den ökade exporten av specialstål för kullagertillverkningen som blev en

Bundesarchiv_Bild_183-C13771,_Berlin,_Benito_Mussolini,_Adolf_HitlerS.jpg

Hitlers krigsmakt byggdes på rekordtid upp till världens största och mest moderna. Detta hade varit omöjligt utan Socialdemokraternas hjälp med olaglig vapentillverkning och järnmalmstransporter. Hela den nazityska krigsmakten höll sig därefter rullande på svenska kullager!

konsekvens av den flyttade tillverkningen berördes inte av det avtal man sedan tidigare gjort med Storbritannien. För att ”kompensera” nazisterna för förlusten av färdiga kullager, som de allierade tvingat svenskarna till, gick SKF och den svenska regeringen med på att öka exporten av högkvalitativt kullagerstål till VKFs fabriker. SKFs  dotterbolag gruvdriftsbolaget Hovfors som försett Nazityskland med 12 600 ton specialstål mellan 1941 och 1943 försåg nu 1944 Tyskland 20 820 ton specialstål, en ökning med över 65%. Dessutom ökade exporten av maskiner för kullagertillverkning till Tyskland mellan 1943 och 1944 med 200%.

 

De allierade trodde alltså att vi upphörde med kullagerexporten till Hitler, i själva verket flyttade vi bara produktion och ökade produktionstakten av kullager! Det ”neutrala” Sverige lurade skjortan av de allierade till Hitlers fördel och vi fick dessutom bra betalt, delvis i guld nazisterna rövat från judisk egendom! Tack vare den svenska exporten av specialstål till kullager, kullagermaskiner och den svenska expertis som redan fanns i Tyskland kunde nu tysk krigsmateriel-, flygvapen- och stridsvagnsproduktion fortsätta under 1944 med en ökning på 25 % jämfört med 1943 års nivåer i genomsnitt.

" -Sverige lurade de allierade till Hitlers fördel "

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

När spioner avslöjade att produktionen av kullager var större än någonsin i SKFs tyska VKF fabriker försökte de allierade i två anfall flygbomba de tyska fabrikerna men "Operation Pointblank" den 17 augusti 1943 blev ett stort misslyckande. Den andra attacken en månad senare den 14 oktober blev än värre. De allierade förlorade då över 60 bombplan och 650 man omkom i vad som beskrivs som "de mest katastrofala amerikanska dagtidsbombningarna under andra världskriget" och kom att kallas "Black Thursday". Flygbombningarna saktade förvisso tillfälligt ner den tyska inhemska produktionen men lyckades inte stoppa den. Efter bara några veckor var produktionen i full gång igen.

Dokument visar att under krigsåren var detta var Sveriges viktigaste exportvara. Sverige skulle inte få någon mer olja från USA om de inte; "konkret bevisade sin övertygelse att stå upp för sina rättigheter gentemot Tyskland och använda de vapen de har till hands för detta ändamål". De allierades nya tuffare attityd ledde till en ny runda förhandlingar i London. I avtalet som slöts i september 1943 i den så kallade "Londondeklarationen" lovade britterna och amerikanarna att öka exporten av bland annat olja och gummi till Sverige men i utbyte mot att svenskarna sa upp avtalen med tyskarna om trupptransporter på svenskt territorium, minskade järnmalms exporten, slutade eskortera tyska skepp genom mineringar på Östersjön samt drog ner på kullagerexporten. Svenskarna accepterade oljan och gummit med glädje men drog fötterna efter sig när det gällde att leva upp till sin del av avtalet.​

vkf2_1944s.jpg

 Ett unikt fotografi när SKF´s tyska fabrik VKF-2 i Schweinfurt bombas sönder i Operation Pointblank den 17 augusti1943 och 14 oktober 1943 (Black Thursday) men produktionen är snart igång igen. Året efter ökar produktionen av kullager tack vare svensk hjälp!

Den 13 april 1944 föreslog amerikanska förhandlare i Europa att man skulle förhindra exporten till Tyskland genom att helt enkelt betala SKF 88 miljoner kronor om de rev upp kontrakten med Tyskland, vilket motsvarar nästan två miljarder i dagens penningvärde! USA gick så långt som till att hota med att anfalla Sverige om inte exporten av kullager och specialstål till Tyskland upphörde men amerikanerna hade utövat påtryckningar mot Sverige under en längre tid dessförinnan. Amerikanerna var aggressiva och tydliga i sina krav på att Sverige skulle minska exporten av kullager till Tyskland. Om Sverige fortsatte med handeln, kunde detta få konsekvenser, och amerikanerna hotade med att relevanta mål i Sverige kunde komma att bombas "av misstag". Ändå tackade SKF blankt nej till förslaget. I förhandlingarna med de allierade gick till slut SKF med på att i utbyte mot en kontant betalning på 22 miljoner kronor (486 miljoner i dagens penningvärde) minska exporten till Tyskland, men bara tillfälligt under ett halvår, från mitten av april till den 11 oktober 1944.

Förutom en kontant betalning på motsvarande 486 miljoner samt en 6-månaders minskning av kullagerexporten ställde SKF dessutom en rad helt orimliga motkrav. SKF krävde t.ex. att amerikanarna var tvungna att ersätta de VKF-fabriker de allierade bombat sönder i Tyskland. Sverige krävde alltså att USA skulle betala ersättning för de bombat sönder sina egna fiendes indirekta vapenfabriker! Man krävde ytterligare att SKF skulle få tillgång till alla sina svartlistade bankkonton i Amerika. USA hade svartlistad SKFs bankkonton eftersom SKF var ett företag i maskopi med deras fienden. Kraven från Sverige förkastades naturligtvis…​

Något senare under våren 1944 lovade USA att Sverige skulle få goda handelsavtal och att Sverige skulle få köpa jaktflygplan av de allierade om kullagerexporten stoppades. De amerikanska påtryckningarna fick till slut resultat, och efter D-dagen den 6 juni 1944 insåg den svenska regeringen dessutom att det bara var en tidsfråga innan Tyskland skulle vara besegrat. Ändå minskade exporten till tyskarna dock bara gradvis, trots den ökande pressen från de allierade om att all handel skulle upphöra. Sverige gav tillslut efter.​

"Svenskarna drog fötterna efter sig att leva upp till sin del av avtalet"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Först den 12 oktober 1944 stoppades all export av kullager och kullagermaskiner till Tyskland, då var kriget i praktiken redan avgjort. Viss övrig export pågick dock ända fram till januari 1945, då tyskarna mottog bl.a. en fartygslast med 3 000 ton gummiprodukter. Först i slutet av januari 1945 avvecklades allt handelsutbyte mellan Sverige och Tyskland.

 

Orsaken till detta var att de svenska myndigheterna nu var helt övertygade om att tyskarna skulle förlora kriget. Då hade de allierade styrkorna avancerat lång österut i Tyskland och Röda Armén hade avancerat långt västerut och exempelvis redan befriat koncentrationslägerfångarna i Auschwitz. Det tredje rikets undergång var nära förestående.


Det hade också blivit i det närmaste omöjligt att transportera varor till Tyskland. Sovjetiska ubåtar kontrollerade Östersjön och sänkte varenda skepp som man misstänkte försåg Hitlerregimen med krigsförnödenheter. Den svenska regeringen kom också fram till att det på sikt inte skulle vara lönsamt att fortsätta handeln med Tyskland, utan att det var fördelaktigare att plötsligt försöka förbättra relationerna med krigets segermakter, de allierade och Sovjetunionen. Svenskarna hade under hela kriget påstått till de allierade att de var livrädda för en tysk invasion och att kullagerexporten var ett sätt att förhålla sig på god fot med Nazityskland för att slippa en attack.

skfwerk2_24okt43s.jpg

Tyska fabriksarbetare rensar upp i SKF´s tyska fabrik VKF-2 i Schweinfurt efter den andra bombattacken 14 Oktober 1943 då de allierade förlorade 50 bombplan och dess besättning.

Ändå fortsatte Sverige exportera kullager när det stod klart för alla att tyskarna skulle förlora kriget. Man fortsatte exporten när vi viste att Hitler aldrig militärt kunde ockupera Sverige. Vi hävdade också att vi var bundna av ett affärskontrakt vi inte kunde bryta mellan SKF och Nazityskland av kullagerexporten. Svenskarna var alltså ett så moraliskt och pålitligt folk att vi hellre höll Hitlers krigsmakt rullandes än bröt ett handelsavtal. Att vi sedan under alla krigsåren bröt handelsavtalet med Storbritannien att hålla kullagerexporten under 1938 år nivåer nämnde vi naturligtvis inget om...

 

Våren1945 låg Tyskland i ruiner. Hitler hade satt en pistol mot tinningen och det tredje rikets undergång var ett faktum. Den 8:e maj 1945 kapitulerar Tyskland villkorslöst. Kriget i Europa är över. Andra stater som hade varit Tysklands handelspartner fick inte sina fordringar betalda. Tyskland hade vid kapitulationen en enorm utlandsskuld. Sverige klarade sig bra, då det var det enda landet som fick in alla de pengar som de hade till godo hos tyskarna innan kriget tog slut. Vårt goda samarbete var således så bra och så förtroendefullt att vi som enda nation fick vår skuld betald av nazisterna trots de visste att Tredje Rikets undergång var nära förestående. Detta faktum säger faktiskt en hel del om vår goda - mycket goda- handel med nazisterna. Detta faktum säger faktiskt en hel del om vilken sida Sverige faktiskt stod på under kriget. Detta faktum visar med all tydlighet att Hitler inte såg Sverige som en fiende utan som en god och pålitlig partner. Från årsskiftet 1943/44 hade aldrig Hitler resurser att militärt ockupera Sverige, ändå höll vi Hitlers krigsmakt rullandes med kullager ytterligare i över ett år...

Vi -det ”neutrala” Sverige- skulle stå på nazisternas sida ända tills ekot av ett pistolskott i en underjordisk bunker i Berlin den 30 april 1945 hade klingat av. Därefter blev det panik i Sverige när allt samarbete med nazismen nu plötsligt skulle utraderas ur historien, hemligstämplas, sopas under mattan och undanflykter, bortförklaringar och alternativa sanningar skulle hittas på. Det svenska folket var tack och lov precis lika lättlurade som idag och med makten oavbruten i 44 år kunde Socialdemokraterna oemotsagt styra folkets världsbild med nytryckta historieböcker som låg prydligt upplagda på varje elevs skolbänk. Här stod den historiebeskrivning vi - det svenska folket- nu skulle förhålla oss till. Ingen fick eller vågade ifrågasätta. Arkiven var hemligstämplade och låsta. Vi uppmanades att inte rota i vårt förflutna. Än idag vet de flesta svenskar inte sanningen om Sveriges roll i andra världskriget.

"-Krigsmaskinen rullar med SKF´s kullager, sålt av Sverige och betald med stulet guld"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

När röken efter kriget började skingras sommaren 1945 upptäcktes snart att arkivhandlingarna på SKFs huvudkontor var spårlöst borta. För en detektiv eller åklagare är förstörelsen av SKFs arkiv efter kriget misstänkt likt ett försök att dölja det sanna motivet från att framträda. För vad skulle det annars finnas för anledning att förstöra ett arkiv, efter att de allierade vunnit kriget, annat än skuld? Varför skulle SKF annars gömma eller förstöra arkiv med bevismaterial? 

 

Som tur är hade även tyskarna arkiv som de inte hade någon anledning att förstöra. Dokumenten för den här aspekten av svensk-tysk handel tyder på att SKF kontrollerade det mesta av de tyska kullager som användes i den tyska krigsinsatsen. SKF försåg Tyskland med mer kullager ända tills 1944 än det hade gjort 1938. Denna handel överskred -med råge- de nivåer som sattes av det engelsk¬svenska krigshandelsavtalet från 1939 och allt styrdes och kontrollerades av svenska staten som strax innan kriget tog kontrollen över SKFs affärer. Att man efter krigsförlusten förstörde arkiven bevisar deras skuld till att man hållit Adolf Hitlers krigsmaskin rullandes genom hela kriget.

 

Så sent som 1999 avslöjades av Amerikanska judiska kommittén (AJC) att svenska företag haft krigsfångar som slavarbetare i sina svenska fabriker i Tyskland under kriget. Några av dessa företag var just SKF men även ABB och svetsföretaget Kjällbergs (nuvarande ESAB) i Finsterwalde i östra Tyskland. 

 

2976346_4s.jpg

När krigsdammet efter WW-II lagt sig visade det sig att SKF förstört arkiven som handlar om den tyska exporten under kriget.  Om detta skedde på direkt order av  Socialdemokraterna lär vi aldrig få veta...

Idag lägger vi svenskar ner mer energi att hitta på bortförklaringar för vår goda handel och samarbete med nazisterna under kriget än att bara erkänna den rödbruna sanningen. Exporten av kullager till nazisterna är inget undantag. Så sent som 2015 skriver journalisten Staffan Thorsell i den ganska förvirrande boken "Warszawasvenskarna" att kullagerexporten var nödvändig för att få hem fyra fängslade svenska företagare från Polen. Denna bisarra konspirationsteori håller dock inte, dels för att kullagerexporten började långt innan dessa företagare fängslats och fortsatte även långt  efter det att företagarna frisläppts och det faktum att SKFs arkiv knappast skulle utplånats om där fanns bevis för detta. Vi sålde helt enkelt 100 miljoner kullager varje år till nazisterna för att hålla Hitlers krigsmakt rullandes av två orsaker: Dels för att vi tjänade enormt mycket pengar på exporten och dels för att vi helt enkelt stod på Hitlers sida i kriget. 

"Samma parti som idag hävdar man alltid stått på rätt sida av historien"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Sveriges export av järnmalm och kullager påverkade naturligtvis kriget. Exakt hur mycket vi inte. Vissa experter och historiker säger att det förlängde kriget ett halvår medan andra säger 1½ år. Vissa hävdar att Hitler aldrig kunnat starta andra världskriget utan Sveriges export av järnmalm och kullager. Åtminstone hade han inte kunnat starta krig 1939. Inget annat land kringgick "Versaillesfreden" för att indirekt bygga upp Hitlers krigsmakt så som Sverige, så att vår export av järnmalm och kullager förlängde kriget avsevärt står utom allt rimligt tvivel. Frågan är hur många miljoner människor som dog under de månader kriget förlängdes?

 

Idag skryter svensken om att vi var "neutrala", ändå dog kanske hundra tusentals människor på grund av just vår "neutralitet" och goda handel med nazisterna. Detta faktum är något strängt tabubelagt som vi svenskar under absolut inga omständigheter får tala högt om.

 

Det är mycket tänkvärt att de politiska partier som idag skriker högst om "nynazism" och "högerextremism" var just de partier som såg till att dels bygga upp hela Hitlers väldiga krigsmakt och som sedan såg till att hålla allt rullandes - bokstavligt talat! Samma politiska partier som idag påstår de "står på rätt sida av historien". Att de kan komma undan med detta kan bara bero på att de inte känner till sitt eget partis förflutna eller att svenska folket är extremt lättlurade - eller förmodligen en kombination av de båda! 

Magdalena2.jpg

Socialdemokraterna - Partiet som påstår de står på rätt sida av historien men i själva verket ställt sig på fel sida av den - tre gånger! Först nazismen sedan kommunismen och idag islamismen!

Det är också mycket tänkvärt när man ser den svenska statliga televisionen, public service kanalen SVT, när de flera gånger i veckan på löpande band visar evighetslånga dokumentärserier om Adolf Hitler och nazismens fasor. Allt för att lite diskret dra likhetstecken mellan Nazityskland och dagens "högerpopulism" och "högerextremism". För varje gång vi ser den nazityska krigsmaskinen komma rullandes i de flimriga svartvita dokumentärfilmerna på den statliga televisionen ska vi veta att allt är byggt med svensk järnmalm och allt rullar med SKFs kullager, såld av Sverige, styrd av Socialdemokraterna och delvis betald med stulet guld från judarna. Men detta faktum är inget vi får tala högt om. För vad skulle då hända med vissa politiska partiers popularitet om alla svenskar fick reda på vilka det faktiskt var som byggde upp och höll hela Hitlers krigsmaskin rullandes under hela andra världskriget. Samma parti som idag hävdar man alltid stått på rätt sida av historien. Samma parti var fjärde svensk vill ska bestämma över Dina barns framtid....

 

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa & Lästips:   

"Det här är en svensk tiger" (2020) av Aron Flam

"SOEs Balls of Steels" (2013) av Sophie Jackson

"Det svenska sveket" (2017) Eirik Veum

 

   Hitlers Svenska Vapen:  

Del 1: AB Flygindustri. (LÄNK)

Del 2: AB Landsverk.  (LÄNK)

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page