Atombomben.

Det svenska atombombsprojektet. (1945-1972)

shutterstock_1083546056.jpg

"Sverige skulle bli en kärnvapenmakt med 100 egentillverkade atombomber och detta utan svenska folkets vetskap"

Stämpel9.gif
Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

Solen stod högt på himlen denna varma, vackra sommardag den 28 augusti 1957 långt ut i Lapplands karga ödemark. Klockan är strax efter två på eftermiddagen och platsen är ett hemligt militärområde en mil nordväst om Nausta, sex vägmil sydväst om Jokkmokk.

Lyssna:Atombomben
00:00 / 47:39

 

Bara ljudet av mygg och något avlägset fågelkvitter hördes i lappmarken. Sekunden senare går en stöt likt en kraftig jordbävning genom marken. Allt skakar till och en enorm tryckvåg går genom det ödsliga landskapet. Tryckvågen sprider sig på någon sekund många kilometer från detonationsplatsen, och förstör byggnader, fordon och elektronik på sin väg. Även djur dör av tryckvågen. Ett enormt svampmoln reser sig över en kilometer upp mot skyn över den svenska moränmarken. Den 60 ton tunga bonylladdade bomben "Vega" har precis detonerat. Ett år av noga förberedelser är nu över på en sekund. Den största och kraftigaste detonationen i svensk historia är ett faktum, men detonationen är bara det sista steget innan Sverige ska ta fram en än kraftigare bomb. Nästa bomb på den topphemliga testanläggningen i Lapplands ödemark ska brisera sommaren 1963 och det blir då inte vilken bomb som helst, det ska bli en helt svensktillverkad atombomb!

 

Andra världskriget avslutades med två enorma explosioner , en över Hiroshima och en över Nagasaki. I samma sekund kriget tog slut föddes ett nytt; det Kalla kriget. Ett krig där supermakterna tävlade om vilka som hade flest kärnvapen, för nästa fullskaliga krig - Det Tredje Världskriget- skulle bli ett kärnvapenkrig av supermakterna som skulle ödelägga hela mänskligheten. USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike skaffade stora mängder av det fruktade domedagsvapnet och mitt i allt detta stod det lilla fredsälskande och neutrala landet Sverige som bönade och bad om fred, nedrustning och kärnvapenfria zoner. Sverige med sin lilla defensiva försvarsmakt ville bland annat att hela Skandinavien skulle bli kärnvapenfritt. Sverige var fredens budbärare. Sverige var de onda kärnvapenmakternas raka motpol. Sverige var hela världens föredöme. Men allt var bara bluff! 

Knappt hade atombombsröken skingrats från Hiroshima och Nagasaki förrän Socialdemokraterna påbörjade Sveriges största, dyraste och hemligaste projekt, det som kom att kallas "Den svenska linjen", att från grunden, innanför landets gränser och helt utan allmänhetens kännedom, utveckla och framställa etthundra svensktillverkade kärnladdningar - etthundra svenska atombomber!

Det här är en del av Sveriges historia som fortfarande är okänd för väldigt många människor. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att Sverige faktiskt har haft ett välutvecklat kärnvapenprogram. Att vi faktiskt tog fram en svensk atombomb bakom ryggen på sin egen befolkning!

Berättelsen om det svenska kärnvapenprogrammet är fortfarande full av hemligheter och oklarheter. Vad är rykten och vad är sanning?  Sekretessen avbröts efter 40 år men än idag pratar vi inte om hur totalt grundlurade vi blev av den socialdemokratiska regeringen. Det hemliga kärnvapenprojektet startade redan 1945 höll på till 1972 och sysselsatte sammanlagt många tusentals personer med några av världens främsta forskare och atomfysiker och kostade oss svenska skattebetalare flera tiotals miljarder kronor. Men detta var något vi aldrig fick reda på...

 

Projektet var uppbyggt så att många mindre grupper fick en liten uppgift att lösa men förstod aldrig helheten eller projektets slutliga syfte. Den så kallade "Den svenska linjen" klubbades igenom 1956 och går ut på att man ska klara av hela tillverkningsprocessen, allt från uranbrytning till framställning av tungt vatten och plutonium till färdig atombombsproduktion, allt inom landets gränser. Projektets slutmål var att tillverka minst 100 atombomber som var 100% "Made in Sweden".

Vi hade kunskapen, kärnfysikerna och vi hade grundmaterialet; uran. Riskmedvetandet var inte särskilt stort i början. Som med all ny teknik som utvecklas väldigt snabbt går det ibland så fort att det är lite si och så med säkerhetsaspekterna. Det finns kärnkraftverk som ligger på jordbävningssprickor och den första svenska kärnreaktorn byggdes faktiskt mitt i centrala Stockholm! Reaktorrummet finns kvar än idag!

Men vi tar det från början...

Provsprängning "Sirius". Nausta 1956

Provsprängning "Vega". Nausta 1957

Det politiska spelet.

Den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander och dåvarande partisekreteraren Olof Palme samt deras inre kärna i den socialdemokratiska regeringen ville alla satsa på egna, svensktillverkade atombomber och gav Försvarets forskningsanstalt (FOA) uppdraget att också gå i den riktningen.

FOA hade startat arbetet med kärnforskning  tidigare med bolaget AB Atomenergi redan 1947. Bland annat för att tron var stor att ”alla” snart skulle ha sina egna kärnvapen, men också för att Sverige hade alla förutsättningarna att vara tidigt ute. Våra fabriker var inte sönderbombade efter kriget och vi hade några av världens ledande kärnfysiker och vetenskapsmän. Dessutom hade man hittat uranfyndigheter i Sverige, vilket var förutsättningen för att kunna tillverka en atombomb. Nu saknades bara anläggningar att framställa plutonium och tungt vatten. Den socialdemokratiska regeringen gav nu alltså FOA i största hemlighet klartecken att undersöka vidare för förutsättningarna att det lilla neutrala och fredliga Sverige skulle bli en kärnvapenmakt - och detta utan svenska folkets kännedom!

Kärnenergiforskning handlade dock inte bara om atombomber utan var vid denna tidpunkt även mycket intressant ur civil synpunkt. Industrialiseringen och ett modernare samhälle krävde mer elkraft och vattenkraften från de norrländska älvarna skulle i framtiden inte kunna försörja södra Sveriges ökande energibehov. 

 

Att forska och experimentera med hemlig kärnvapenforskning parallellt med civil kärnenergi skulle alltså vara en perfekt täckmantel att också  framställa grundmaterial för kärnvapen, och detta utan allmänhetens vetskap! Inom två årtionden var Sverige världsledande inom kärnkraft teknologi, vad ytterst få då visste var att vi också blivit mycket kunniga inom kärnvapenframställning!

Den socialdemokratiska regeringen med Tage Erlander i spetsen tillsatte 1955 en utredning om civil kärnenergi  som föreslog att Sverige skulle satsa på kärnenergi, och göra detta i form av en komplett kärnbränslecykel baserad på inhemskt uran och en tungvattenreaktorer, samt att det mesta inom denna satsning skulle stå under statlig kontroll. Dolt i denna satsning skulle svenska kärnvapen tas fram. Detta var huvuddragen i det som senare kom att kallas "Den svenska linjen", det vill säga en atombomb som var helt "Made in Sweden" !

 

På ett regeringssammanträde samma år, i november 1955, togs för första gången frågan om svensk anskaffning av kärnvapen upp till diskussion.

DEN SVENSKA LINJEN

Målet med det svenska atombombsprojektet som gick under namnet "Den Svenska Linjen" var att inom landets gränser , med allt från utvinning av uran till montering och slutlig provsprängning, få fram etthundra svensktillverkade atombomber. Projektet skulle arbetas fram  i största hemlighet parallellt med civil kärnforskning och skulle genomföras utan svenska folkets kännedom och vetskap.

Skärmklipp 2020-10-03 14.26.20.png

Detta skedde på försvarsminister Torsten Nilssons initiativ, och det framkom då att några socialister var motståndare. Tage Erlander verkade för att hålla den interna socialdemokratiska splittringen dold, och tog istället fasta på att den civila utvecklingen under flera år framåt skulle kunna fungera som ett "dolt stöd" för den militära, och att det därför inte krävdes något avgörande beslut. Således försökte han förmå båda sidor att inte utåt propagera för sin åsikt eftersom detta kunde störa folkopinionen för den civila kärnkraften.

 

Forskningen - de första stegen...

Under ett kvarts sekel pågick hemlig forskning på en svensk atombomb. Över 300 försvarsforskare arbetade heltid under 1950- och 1960 talet med atombombsprojektet. Att tillverka en atombomb är relativt enkelt, det svåra är att få tag på grundmaterialet och anrika materialet till en färdig atombomb. Det är alltså framställan av materialet och inte den tekniska lösningen som är problemet. För att få fram material till atombomberna behövs en reaktor där uran omvandlas till plutonium. Det effektivaste sättet att få fram stora mängder plutonium på kort tid är att använda naturligt uran i en reaktor med tungt vatten. Att framställa detta tunga vattnet är också en av de svåraste delarna vid atombombstillverkning. Det är alltså att gräva upp uran, omvandla detta till plutonium i en kärnreaktor och framställa tungt vatten som kräver stor kunskap och enorma resurser.

Vid FOA började de trevande försöken redan kort efter att svampmolnen skingrats över Japan. Och de sista experimenten på vapenplutonium gjordes så sent som i februari 1972. Under tiden hade de svenska atombombsforskarna konstruerat allt som behövdes för att starta bombtillverkningen med ett par månaders varsel. Som så många andra nationer i världen efter andra världskriget vill även Sverige ha kärnvapen i sin arsenal. Utan atombomber är landet ett lätt byte för fienden. 

Jämfört med andra länder har Sverige en rad fördelar som gör det möjligt att skaffa nymodigheten. Här finns god tillgång på uran, här finns vetenskaplig och teknisk kompetens och här finns en industri och en infrastruktur som inte sargats av kriget. Till en början gör den svenska regeringen ett antal försök att få tillgång till amerikansk kärnvapenteknologi. Det gäller allt från färdig teknisk utrustning till kärnvapenmaterial och tekniskt kunnande. Men Sverige bemöts på samma undvikande sätt som alla andra länder som vid den här tiden vill ha egna atomvapen. Sverige står vid tiden inte högt i kurs efter vi levererat järnmalm och kullager till Nazityskland under hela kriget. Material som var nödvändiga för att Hitler skulle kunna kriga. Sverige stod på Hitlers sida, alltså på USAs fiendes sida. Nu ville samma land plötsligt köpa deras kärnvapenteknologi!

När Socialdemokraterna nekas köpa teknologi och kunnande försöker de istället köpa färdiga kärnvapen från USA. Men även det bemöts negativt och i brysk ton. Visst kan Sverige få köpa amerikanska bomber, men bara på villkoret att man överger sin neutralitetspolitik och skriver på ett försvarsavtal med USA/NATO och dessutom låter amerikanarna få full kontroll över hur de "svenska" kärnvapnen används.

 

USA erbjuder sig i stället att bidra till ett civilt, svenskt kärnkraftsprogram. Genom president Eisenhowers program "Atoms for Peace" får Sverige tillgång till anrikat uran från USA, på villkor att det används enbart i civila energi-producerande reaktorer. I villkoret ingår också att USA ska få rätt att inspektera de svenska kärnenergianläggningarna för att förvissa sig om att avtalet följs. Amerikanerna förlitar sig på att det blir för kostsamt och för komplicerat för lilla Sverige att bygga egna atombomber.

 

TIDSLiNJE

 • 1945 Försvarets forskningsanstalt, FOA, bildas. 

 • 1947 AB Atomenergi startas för att utveckla civil kärnkraft.

 • 1951 FOA och Atomenergi samordnar sina civila och militära verksamheter inom kärnenergiområdet. 

 • 1953 FOA formulerar ett kärnvapenprogram som omfattar produktion av tio atombombsladdningar.

 • 1954 Uranutvinning startas i Kvarntorp, Närke. Reaktorn under KTH i Stockholm börjar producera plutonium. 

 • 1955 Atomenergiutredningen föreslår ett helsvenskt kärnenergiprogram. 

 • 1956 Riksdagen beslutar om "Den svenska linjen"och att bygga Ågesta. "Sirius" detoneras i Nausta för att simulera en atombomb.

 • 1957 ÖB vill tillverka atombomber och FOA köper plutonium till atombombsprojektet. Sprängladdningarna "Vega" detoneras i Nausta. 

 • 1958 FOA påbörjar bygget av plutoniumlaboratoriet i Ursvik och av Ågestareaktorn för plutoniumproduktion. 

 • 1959 FOAs anläggning i Grindsjön byggs ut för tillverkning av kärnvapendelar. Sverige förfogar nu över drygt fem kilo plutonium.

 • 1963 Provsprängning av en färdig atombomb planeras i Nausta. Bombkomponenter för detta tillverkas. 

 • 1965 Sverige står berett att inom sex månader kunna montera ihop sin första atombomb, och därefter ytterligare två. 

 • 1966 Kostnaderna skjuter i höjden. Militären ifrågasätter nyttan av kärnvapen. 

 • 1968 Riksdagen beslutar att flygvapnet ska ha högre prioritet och att nationell kärnvapenproduktion ska slopas. 

 • 1969 Kärnvapenförberedelserna vid FOA och Atomenergi avvecklas. Ågestas plutonium skeppas utomlands. 

 • 1972 Kärnvapenprogrammet avslutas. Plutonium provsprängs med vanligt sprängmedel. 

 • 1985 Avslöjas Sveriges planer på den blågula atombomb som Socialdemokraterna under 35 års tid förnekat.

 • 1993 Dagens Nyheter avslöjar att flera allvarliga olyckor ägt rum i bl.a. Ågestaverken under 60-talet

 • 2011 Avslöjas att tjogtal personer vid Chalmers fortfarande studerar teoretisk kärnvapenforskning. Syftet okänt.

 • 2012 Tre kilo plutonium skeppas  från Studsvik till USA under största sekretess.

 • 2020 Anläggningarna i Marviken och Ågesta börjar rivas. En dokumentärfilm om den svenska atombomben visas på TV4.

Skärmklipp 2020-10-03 14.20.55.png

Utvinning och anrikning av uran kräver mycket stora resurser, liksom konstruktion och produktion av kärnvapen. Visserligen kan Sverige bygga egna kärnvapen i teorin, men den amerikanska administrationen bedömer det som osannolikt i praktiken. Inget av alternativen lockar den socialdemokratiska regeringen. Det enda som återstår i mitten av 1950-talet är därför att bygga upp ett eget atombombsprogram, det som sedan blir "Den svenska linjen". Statsminister och socialdemokraten Tage Erlander argumenterar för en svensk bombsatsning 1954, och 1956 klubbar riksdagen igenom "Den svenska linjen". Men arbetet på bomben har i största hemlighet redan påbörjats långt tidigare. FOA och AB Atomenergi har sedan slutet av 1940-talet tillsammans dragit upp riktlinjerna på ett gemensamt civilt kärnenergiprogram och ett militärt kärnvapenprogram!

Nu fick man ett direkt klartecken av Socialdemokraterna att i största hemlighet sätta igång och tillverka en svensk atombomb under täckmanteln att det var civil kärnenergi man forskade om. Parallellt med civil kärnenergiforskning skulle man alltså i största hemlighet få fram material och kunskap om en atombomb. Detta militära parallella projektet gick i budgeten under namnet "Utvidgad skyddsforskning". Planens slutmål var att det lilla fredliga och fredsälskande Sverige skulle framställa, tillverka och inneha minst 100 egentillverkade atombomber...

Anläggningarna

Under mitten av 50-talet och framåt börjar diverse olika anläggningar byggas i största hemlighet runt om i Sverige med slutmål att ta fram ett svenskt kärnvapen. Uran börjar brytas och bearbetas, forskningsreaktorer börja byggas och anläggningar att framställa plutonium och tungt vatten planeras. Även anläggningar där själva bomben ska monteras och färdigställas finns klara och uppe i norr på Naustas topphemliga testområde börja man redan spränga enorma bombserier i form av "Sirius" (1956) och den ännu kraftigare bombserien "Vega" (1957) för att simulera effekterna av en atombomb.

 

Runt om i landet drar i största hemlighet ett hemligt jätteprojekt igång som kommer innefatta ett tiotal stora anläggningar och som på ett eller annat sätt inkluderar tusentals människor, allt från byggarbetare till kärnfysiker. Utåt sett är Sverige ett neutralt litet fredsälskande land med sina knappt sju miljoner invånare men bakom kulisserna tänker Socialdemokraterna göra oss till ett av världens mest kärnvapenrika länder...

I Kvarntorp i Närke byggs 1956 ett utvinningsverk för uran och året efter byggs ett ännu större verk i Ranstad i Västergötland. Den första testreaktorn byggs 30 meter ner i urberget mitt inne i Stockholm, rakt under Kungliga Tekniska Högskolan och den andra, och större, testreaktorn byggs senare vid Studsvik utanför Nyköping. Här byggs faktiskt hela sex olika testreaktorer med syfte att få fram det nödvändiga plutoniumet. Den tredje, och kanske mest kända reaktorn, byggs vid Ågesta söder om Farsta.

ANLÄGGNINGARNA.

Runt om i Sverige började stora och mycket avancerade hemliga anläggningar byggas för att utvinna uran, plutonium och tungt vatten, vilket är nödvändiga komponenter för att få fram kärnvapen. Några anläggningar är rivna, andra ska rivas men några finns fortfarande kvar  Läs mer, och se bilder, om alla de svenska atombombsfabrikerna i länk nedan.

Officiellt är det en testreaktor för civilt bruk men innanför betongväggarna är syftet något helt annat; att utvinna plutonium för den svenska atombomben. Även i anläggningen i Ursvik lyckas man få fram små mängder plutonium. En framtida plutoniumfabrik som ska förse hela projektet med plutonium planeras till Marviken strax utanför Norrköping och till Sannäs på västkusten. En tungvattenfabrik planeras till Ljungaverken och de praktiska proven av bomben ska göras vid anläggningen vid Grindsjön på Södertörn som 1959 byggs ut för att kärnvapendelarna ska kunna tillverkas och monteras ihop här. Slutprodukten - den svenska atombomben- skulle sedan provsprängas sommaren 1963 uppe på den topphemliga anläggningen Nausta söder om Jokkmokk i Lapplands vilda och orörda ödemark...

Strategiska mål & vapenbärare.

Den svenska atombomben var först och främst tänkt att släppas från stridsflyg mot mål på andra sidan Östersjön. En kvart, 20 minuter, sedan var de svenska överljudsbombplanen framme vid baserna i öst. Tre attacker skulle genomföras samtidigt och varje mål skulle attackeras av 4 jaktplan och 12 attackplan av typen A-32 Lansen. Två av dessa skulle vara bestyckade med en 500 kilo tung atombomb, 35 cm i diameter. Våra atombomber skulle slå ut Sovjetunionens invasionsstyrkor innan de ens hade kommit iväg, så var tanken i alla fall...

Redan från början avskrev man möjligheten att skaffa sig svenska strategiska kärnvapenstyrkor, med möjligheten att nå fientliga befolkningscentra eftersom Sverige inte hade några bombplan med strategisk räckvidd. Istället rörde det sig om taktiska kärnvapen som skulle kunna användas mot militärt betydelsefulla mål i Sveriges närområde. Stridsflyg skulle snabbt  ta sig till Östersjöns östra delar och slå ut hamnar, marina baser och flygbaser men insatsen skulle förstås också innebära en massaker av bibliska proportioner när städer som Riga, Stettin, Gdansk, Kaliningrad, Liepaja och Klaipeda utplånades. 

 

När det gällde utskeppningshamnarna konstaterade man att dessa i allmänhet hade civil befolkning så pass nära hamnarna att även dessa skulle drabbas om insatser gjordes med kärnvapen. Detta ledde försvaret till slutsatsen att denna användning, även om det var fråga om taktiska snarare än strategiska kärnvapen även skulle få stora politiska konsekvenser.

LÖGNERNA

Partisekreterare Olof Palme (S) och statsminister Tage Erlander (S), spanar efter amerikanska kärnvapen. Utåt sett ska vi indoktrineras i tron av S-regeringen att Sverige är ett neutralt fredsälskande land men bakom stängda dörrar försöker man köpa amerikanska kärnvapen. När detta misslyckas tas beslut att tillverka egna. Målet är etthundra bomber och att svenska folket ska förbli helt ovetandes...

Försvaret diskuterade också möjligheten att utnyttja kärnladdade markrobotar mot fartyg och kärnladdade torpeder mot ubåtar men någon större studie gjordes aldrig. Saab utvecklade förvisso Robot 330 i slutet av 50-talet, en primitiv kryssningsrobot med 500 km räckvidd, som var avsedd att bära kärnladdningar i Hiroshimaklass men projektet lades snabbt ned av kostnadsskäl. Atombombstester, främst vid Bikini och Enewetak-atollen, hade redan visat att kärnladdningar inte var ett effektivt vapen mot skepp ute på öppet hav. Här fungerade konventionella vapen såsom torpeder eller robotar lika bra. Målen skulle alltså i första hand vara landbaserade. Man räknade också att den lede fi från öster skulle marschera in i Sverige via norra Finland med infanteri, artilleri och pansartrupper och här i de norra finska lappmarkerna skulle de bombas sönder och samman. 

Den strategisk-operativa effekt man förväntade sig av ett svenskt innehav av taktiska kärnvapen var dock i första hand en krigsavhållande effekt, att själva kärnvapeninnehavet skulle avskräcka mot anfall mot Sverige. I andra hand skulle man tvinga en angripare att göra taktiska anpassningar inför risken att utsättas för kärnvapenangrepp, vilket skulle innebära att ett militärt angrepp mot Sverige bland annat tog längre tid och krävde mer resurser. 

För att inte kärnvapenkapaciteten skulle kunna slås ut av ett överraskande motangrepp, skisserade man på det s.k. Ahasverussystemet där huvuddelen av laddningarna, 80 st, förvarades spridda i fyra starkt skyddade bergrumsförråd, och resten, 16-20 st, flyttades ständigt runt i ett slumpmässigt mönster mellan olika baser. Enda sättet för fienden var alltså att göra alla svenska startbanor för stridsflyget obrukbara (s.k. baslåsning). Vi förfogade över 250 startbanor vilket enligt militära beräkningar skulle kräva 40 000 flygplansföretag per dygn för att hålla alla svenska startbanor ständigt obrukbara!

För att Sverige skulle kunna slå ut mål i ett tidigt stadium krävdes också ett nytt supermodernt bombflygplan. Flygingenjörerna på Saab, som redan tagit fram Saab-29 "Flygande tunnan" och A-32 Lansen och var i full gång med att konstruera Saab-35 Draken, fick 1952 nu ytterligare ett topphemligt uppdrag: ett svenskt överljudsbombplan! Projektet fick namnet A-36 Vargen där A stod för attack och det var Sovjetunionen som skulle attackeras. Med kärnvapen!

SAAB A-36 VARGEN

...var namnet på det ultramoderna  svenska Mach-2 planet byggt enkom för att bomba Sovjetunionen med kärnvapen: Projektet bedömdes som för dyrt och istället planerade man ett mer allround stridsflygplan. A-36 Vargen blev  därför aldrig verklighet, resultatet blev  istället Saab 35 Drakens efterträdare; Saab 37-Viggen.

Målet var de sovjetiska Östersjöhamnarna där den sovjetiska invasionsflottan skulle lastas på. Det deltavingade bombplanet A-36 Vargen skulle kunna flyga i dubbla ljudhastigheten på nära två mils höjd och ta med sig en bomblast på 800 kilo. Piloterna skulle specialutbildas i atombombsfällning. Räckvidden för A-36 Vargen beräknades till 410 km och var alltså tillräcklig för bombning av mål i Baltikum som då tillhörde Sovjetunionen. A-36 Vargen var överlägset A-32 Lansen som hade betydligt mindre lastförmåga och bara kom upp i 95% av ljudhastigheten i planflykt. Men A-36 Vargen var en gökunge som skulle sluka oerhörda resurser. Flygprojektet ansågs bli alldeles för dyrt (drygt 400 miljoner i dåtidens penningvärde) och projektet fick omarbetas då man insåg att kostnaderna måste bantas om man ska få statligt stöd för ännu ett nytt stridsplan. Man började redan samma år, 1952, istället skissa på ett nytt mindre, billigare, mer "allround" flygplan, ett stridsplan som premiärflög 15 år senare, 1967 och som fick namnet Saab-37 Viggen!

Nya vindar och ett hemligt avtal...

Efter Kubakrisen 1962 när världen var timmar från att kastas ned i den nukleära avgrunden insåg fler och fler att ett kärnvapenkrig helt enkelt skulle vara slutet på allt. I ett kärnvapenkrig fanns inga vinnare!

Dessutom ansåg USA att det var vansinne av Sverige att satsa pengar på kärnvapen. De ville att vi skulle satsa på ett starkt flygvapen och fortsätta att förse USA med vitala data från vår intensiva signalspaning. I gengäld skulle vi hamna under det amerikanska kärnvapenparaplyet även om det aldrig sades offentligt. Vi var ju neutrala...

I augusti 1963 (samma år det var tänkt att provspränga den första svenska atombomben vid Nausta) undertecknades det partiella provstoppsavtalet som satte stopp för kärnvapenprov ovan jord och under vattnet och i december skrev Sverige under avtalet. Detta avtal gjorde det nu omöjligt att spränga en atombomb ovan jord vid Nausta och när vi fem år senare skrev på icke-spridningsavtalet inleddes den definitiva avvecklingen av hela den svenska kärnvapensatsningen. Redan då var det allmänna motståndet så kraftigt att det var politiskt omöjligt i Sverige att driva igenom ett kärnvapenbeslut. Inte ens militären själva var längre intresserade av kärnvapen. 

Tiden började i slutet av 60-talet nu springa förbi atombombsivrarna.

Det civila Sverige har sagt nej till kärnvapen flera gånger i riksdagen, och militären har själv börjat ifrågasätta nyttan av en atombomb. Även den strategiska idèn att släppa en atombomb från hög höjd från ett flygplan blir snabbt föråldrad.

OLYCKORNA.

Idag vet vi att flera olyckor inträffa under arbetet att ta fram kärnvapen.  Olyckor och tillbud som kunde slutat i katastrof. Först 30 år efter olyckorna avslöjades  lite vad som faktiskt hände, men än idag vet vi inte allt. Läs mer i länk nedan.

unnamed2.jpg

Ett flygplan skulle med all sannolikhet bli oskadliggjort redan ute på Östersjön. Den tekniska lösningen heter istället långdistansmissiler. När Sverige till slut är klar med framtagandet av sin egentillverkade atombomb har tiden och den tekniska utvecklingen helt enkelt redan gjort den omodern. Det var alltså inte ett Socialdemokratiskt beslut som satte stopp för atombombsprojektet "Den svenska linjen" utan allt tycktes rinna ut i sanden i mitten av 60-talet när övriga länder skrev på nedrustningsavtal samt att den tekniska utvecklingen hade gjort en konventionell atombomb hopplöst omodern...

Sannolikt händer också något 1964, som förklarar det snabbt svalnande intresset för den svenska atombomben, såväl ur militär som politiskt synvinkel. En god gissning är att USA, som nu inser att Sverige är fullt kapabelt att tillverka kärnvapen, sträcker ut sin kärnvapensköld till att täcka även Sverige. Uppgifter om detta är kvalificerat hemliga, men en överenskommelse kan ha inneburit att USA lovar att skydda Sverige i händelse av ett kärnvapenkrig. Funna dokument i USA tyder på att ett sådant avtal ingåtts. Efter avtalet hände plötsligt en rad märkliga ombyggnader inom förvaret, främst flygvapnet. Bland annat byggdes fästanordningarna för bomber under de svenska flygplanen om från en svensk konstruktion till NATO standard.

Avtalet skulle också förklara den märkliga utbyggnaden av de svenska landsvägsbaserna i slutet av 60-talet och början av 70-talet och att munstyckena på de svenska lufttankningsplanen anpassas till Nato-standard. Det förklarar också varför de amerikanska underrättelserapporterna, som tidigare varnat för Sveriges kärnvapensatsning, plötsligt tonar ned risken.

Vid denna tidpunkt presenterades också Sveriges nya stridsplan; Saab 37 Viggen. Ett flygplan som kunde starta och landa på extremt korta banor, perfekt då flygvapnet var byggt att kunna använda landsvägar som start och landningsbanor. Det märkliga var att vid denna tid förlängdes de flesta flygfält inom försvaret!

Ett av många exempel är Uråsa flygbas 25 kilometer söder om Växjö mitt i de djupaste Smålandsskogarna. Uråsa ligger strategiskt perfekt med lika avstånd till väst, öst och sydkusten. Landningsbanan här var 1,5 kilometer lång men vid tidpunkten för Viggen (som kunde starta och landa på bara 500 meter!) byggdes banan istället ut till hela 2.3 kilometer! Det var en illa dold hemlighet att anledningen till förlängningen var att Natos bomb och fraktflyg skulle kunna landa här. Även seglivade historier att komponenter till atombomberna skulle förvaras i några av alla de underjordiska bunkerkomplex som finns runt om flygbasen, väl dolda i skogen, har cirkulerat sedan slutet av 60-talet.

Kort sagt; vi var i händelse av krig nu en del av Nato - inofficiellt!

MÄNNEN BAKOM BOMBEN

Vilka var vetenskapsmännen som tog fram de svenska kärnvapnen? Vilka var de socialdemokratiska politikerna  som grundlurade det svenska folket i tron att vi var supermakternas motpol? Vilka socialister tog beslutet mot folkets vilja att skaffa atombomber? Läs mer i länk nedan.

När 1960-talet närmar sig sitt slut, efter tjugo års storsatsning på en svensk atombomb, finns bara rester av programmet kvar. Anslagen till FOAs forskningsområden om kärnstridsmedel dras plötsligt drastiskt ner. Plutoniumlaboratoriet stängs, en lång rad tekniska och kärnfysiska  projekt kring laddningskonstruktioner och nukleär initiering avbröts och personalstyrkan reducerades avsevärt. När tekniken blivit omodern, när den strategiska planen är föråldrad och militären själva ointresserade blir det också politiskt omöjligt att hålla liv i projektet från socialdemokratiskt håll. 1972 läggs projektet slutligen, och definitivt ner men det skulle dock dröja ytterligare 13 år innan sanningen om det svenska kärnvapenprojektet sakta började sippra fram i dagens ljus och än idag - år 2020 - finns svenskar som fortfarande inte känner till det svenska kärnvapenprogrammet! En stor del av dagens svenskar känner fortfarande inte till - eller vågar inte kännas vid - att vi tog fram en atombomb i ett välutvecklat och fullskaligt kärnvapenprogram. Är det något socialister alltid varit riktigt duktiga på, i alla tider, i alla länder, så är det att indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar.

Hur många helsvenska atombomber tillverkades och provsprängdes verkligen någon svensk atombomb uppe vid Nausta? 

Visst hade Sverige tillverkat alla delar som behövdes för flera kompletta bomber men man satte aldrig ihop delarna till en apterad sprängklar bomb, förmodligen på grund av säkerhetsrisken. Risken var för stor och man var ändå helt säker att bomben faktiskt fungerade. Man hade noga testat varje del för sig.

Däremot vet vi idag att vi aldrig fick fram tillräckligt mycket plutonium och tungt vatten för de etthundra atombomber som var planerade. 

Exakt hur många komponenter som tillverkades och hur mycket plutonium vi lyckades få fram är fortfarande inte officiellt men de flesta bedömare är överens om att vi hade kapacitet i mitten av 60-talet, inom en vecka, kunna få fram cirka 15-25 monterade och sprängklara atombomber! Men alltså långt ifrån de planerade etthundra. Brist på plutonium och tungvatten var främsta orsakerna. Vi hade kunskapen och kapaciteten men det krävdes också enorma ekonomiska investeringar. Man tror att hela atombombsprojektet kostade skattebetalarna långt över 250 miljarder kronor i dagens penningvärde.

En logisk slutledning är att om vi aldrig monterade och apterade en sprängklar atombomb så provsprängde vi heller aldrig någon. Detta är inte helt sant. Provstopp-avtalet 1963 gjorde en luftdetonation omöjlig och en underjordisk sprängning hade blivit för svår och kostsam.

BILDEN AV DUBBELMORAL

Statsminister Olof Palme, Socialdemokraterna,  i främsta ledet under en demonstration mot USA´s krig i Vietnam, Stockholm 21 februari 1968 . Olof Palme går sida vid sida med nordkoreanen Ngyuen Tho Chan. Samtidigt som demonstrationen mot USA´s krig försöker Socialdemokraterna köpa  amerikanska kärnvapen till det svenska försvaret...

Dessutom skulle en sprängning definitivt avslöjat kärnvapenprojektet för allmänheten och militären själva ansåg en sprängning onödig då varje komponent var för sig redan var noga utprovad och testad. En fullskaleexplosion skulle alltså inte ge några nya tekniska data utan vara mer av symbolvärde. 1972 sprängdes en bit plutonium i Sundbyberg. Det var vid dåvarande FOA i Ursvik som man gjorde ett antal försök för att bestämma plutoniums tillståndsekvation. En liten mängd plutonium placerades i 30 cm höga och 10 cm breda förslutna rör där en laddning med snabba explosivämnen drev en stötvåg genom plutoniumet. Sprängladdningens storlek var liten men man utlöste en okontrollerad kärnklyvning, vilket i teorin faktiskt är en atombomb. Experimentet bevisade att den svenska atombomben hade fungerat...

 

EPILOG:

Alla länder har rätt att ta fram ett militärt försvar och där ingår hemliga anläggningar och hemliga projekt. Att förvandla ett neutralt land till en kärnvapenmakt är dock långt utanför militära hemligheter, det är ett demokratiskt beslut fattat av en riksdag och då ska folket informeras. I USA, Ryssland, Storbritannien och i Frankrike visste folket att länderna hade kärnvapen. I Sverige hemlighöll man all information till allmänheten. USA visste vad vi höll på med. Ryssarna visste också. Moskva kände till de svenska planerna eftersom flygöversten Stig Wennerström sålde ut hela det svenska försvaret till Sovjetunionen. KGB hade ögon och öron överallt. Till och med socialdemokraten och Sveriges tidigare statsminister Per Albin Hanssons barnbarn var KGB-spion. Alla visste! Alla utom de som tvingades betala notan -hundratals miljarder - den svenska allmänheten, det svenska folket!. Vi blev totalt grundlurade!

Samtidigt som vi trodde vi var ett fredens land som kämpade för global nedrustning och kärnvapenfria zoner så forskade och byggde vi egna kärnvapen. Samtidigt som socialdemokraten och statsministern Olof Palme gick i främsta ledet under demonstrationståget mot USA`s krig i Vietnam så ville han teckna avtal med USA om att vi skulle få köpa deras atombomber. Att Sverige var "neutralt" tycktes bara gälla i fredstid. Skulle kriget komma ställde vi oss på USA och Natos sida och bad om deras kärnvapen, men det var inget allmänheten skulle få reda på! Det svenska folket blev grundlurade i den socialistiska indoktrineringen och i den propaganda de förmedlade. Det svenska kärnvapenprogrammet är därför en av Socialdemokraternas största, värsta och dyraste politiska skandaler - någonsin!

Än idag blir folk förvånade och vägrar tro att vi skaffade oss ett kärnvapenprogram med mål att få fram etthundra svensktillverkade atombomber!. Att förklara och säga sanningen till en socialist är som att hälla vatten på en gås. Reaktionen uteblir eller i bästa fall blir det en lätt axelryckning innan bortförklaringarna kommer i form av "...men det var ju länge sedan" till klassikern "...det var ju en annan "tidsanda". Man är totalt immun mot sin egen historia men samtidigt extremt överkänslig mot andra partiers historia. Socialister tycks ha en nästan övernaturlig dubbelmoral, omoral, okunskap och hyckleri i sitt röda DNA. Är det något socialister alltid varit mycket duktiga på, i alla länder, i alla tider, så är det att hitta på alternativa sanningar till sina grundlurade medborgare!

Läs mer om det svenska atombombsprojektet. Om alla de olika anläggningarna runt om i Sverige där atombomben skulle tas fram, byggas och slutligen sprängas!, Läs om olyckorna som skedde och om männen bakom de svenska atombombsplanerna. Här finns också några mycket sevärda filmer om kärnvapen.

Klicka  (HÄR)

// Blenda W Thor.

 • 4F
 • 4I

 

   Källa:   

"Svenska förintelsevapen" (2002) av Wilhelm Agrell. 

"Svenska atomvapen" (2016) av Kent Zetterberg

"Den svenska krigsplanen" (2016) av Bengt Wallerfelt.

"Bomben: ett knapptryck från kärnvapenkrig" (2017) av Eric Schlosser.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna