Kvarstadsbåtarna

"Det socialdemokratiska godkännandet ledde fram till att 63 oskyldiga sjömän dog. 44 av dessa dog i nazityska koncentrationsläger"

Visste Du att Socialdemokraterna godkände ett beslut som resulterade i att 63 oskyldiga sjömän dog? 44 av dessa mördades i de nazistiska koncentrationslägren, några skickades till gaskammaren! Detta är en av Sveriges största (och samtidigt mest nedtystade) skandaler i vår historia. En skammens skandal Socialdemokraterna aldrig vågar tala öppet om eller be om ursäkt för! Detta är historien de inte vill Du ska veta!

 

Vilken är den största politiska skandalen i Sveriges historia? Är det att Mona Sahlin eller Jan Emanuel Johansson kunde leva ett glamoröst lyxliv på Dina skattepengar eller att Socialdemokraterna inte lyfte ett finger för att förhindra detta? Är det när det avslöjades att Socialdemokraterna upprättade 14 koncentrationsläger i Sverige under kriget och sedan hemlighöll detta i över 40 år? Är det att man under hela kriget stod på Adolf Hitlers sida eller att Socialdemokraterna idag förnekar sin egen historia? Frågan kanske är omöjlig att besvara. Hur stor en skandal egentligen är beror på betraktaren och hur man uppfattar begreppet skandal. En sak är dock säker. Har man antalet dödsoffer som referens i en skandals omfattning kommer denna skandal vi nu ska berätta vara kanske den största - och samtidigt en av de minst omtalade - i vår nutidshistoria. En skandal som har sin upprinnelse i ett godkännande av ett beslut av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen som orsakade 63 oskyldiga människoliv. Oskyldiga människor som drunknade ute på Kattegatts iskalla vatten eller avrättades i nazisternas gaskammare. Allt orsakat av en skandal signerat av Löfvens anständiga parti - Socialdemokraterna! Detta är berättelsen om en av Sveriges värsta och samtidigt minst kända skandaler. Detta är berättelsen om de så kallande "Kvarstadsbåtarna":

Skandalen med Kvarstadsbåtarna är en mycket lång, snårig och invecklad historia som gör skandalen nästan omöjligt att få ett logiskt sammanhang och ett överskådligt perspektiv över händelseförloppet. När till exempel författaren Anders Johansson skrev boken "De glömda blockadbrytarna" som handlar om just denna skandal slutade boken på hela 479 sidor! Vi på "Socialdemokraterna & Sanningen" har därför lagt mycket tid att sålla bort och förenkla turerna utan att för den skull frångå sanningen vad som faktiskt hände. 

 

När Adolf Hitler natten mellan 8:e och 9:e april 1940 ockuperade Norge ansåg han att allt norskt nu tillhörde Nazityskland. Detta gäller även  de ca 30-talet norska fartyg, med dess besättning, som vid invasionen av Norge befann sig i svenska hamnar där de lastade, lossade eller låg för diverse reparations och underhålls arbeten. Sex norska fartyg var dessutom under byggnad på svenska varv. Det var framför allt vid varven i Uddevalla och Göteborg dessa norska fartyg låg i hamn. Hitler krävde att fartygen med besättning snarast skulle stäva tillbaka till Norge eller till andra hamnar i tyskkontrollerade områden...

När Norge ockuperas lyckas den norska regeringen och delar av kungahuset med en hårsmån undkomma och fly norrut undan de jagande nazisterna. Efter en tid på flykt lyckas de ta sig till Storbritannien och från London leder den norska exilregeringen nu motståndsrörelsen. Exilregeringen anser att den nazityska ockupationen av Norge är olaglig och hävdar att de norska fartygen och dess besättningsmedlemmar är underställd norsk sjöfartsdirektion i London, Nortraship. De norska fartygen i de svenska hamnarna tillhör alltså Storbritannien och ska således stäva mot Storbritannien...

Det blir upp till den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen att avgöra i frågan. Nu inleds en lång, invecklad och ganska komplicerad affär som stundtals blir fasartad, på gränsen till komisk. I dragkampen om fartygen mellan de krigförande parterna, Storbritannien och Tyskland, ledde detta till att båtarna belades med s.k. kvarstad* och inte fick lämna svenskt vatten förrän vissa juridiska oklarheter utretts av svenska myndigheter och regering.

 

Tyskland ställde krav på att Sverige skulle hindra fartygen från att löpa ut då man ansåg det finnas risk att fartygen "rymde" till Storbritannien. Nio fartyg kom efter förhandlingar med den norska exilregeringen i London att rekvireras av den svenska regeringen.

* = Kvarstad

är en tillfällig åtgärd i väntan på att en domstol avgör ett ärende. När det finns risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom, kan en domstol besluta om kvarstad. För att undvika att egendom försvinner eller tappar i värde kan en domstol också besluta om kvarstad när det är tvist om en viss egendom. Kvarstad gav namnet åt skandalen med de norska fartygen - Kvarstadsbåtarna.

Kvar var nu 15 fartyg som var förhindrade att löpa ut. Fartyg som Storbritannien var i desperat behov utav. Det ingen visste då var att några av dessa fartyg var fullastade med nödvändiga reservdelar, kullager och annat krigsmaterial för den Engelska krigsmakten...

Operation Rubble

I Stockholm på brittiska legationen fanns en brittisk diplomat vid namn George Binney. Vad ingen visste var att George även var en hemlig brittisk agent! George var biträdande handelsattaché och var knuten till den hemliga brittiska militära organisationen Special Operations Executive (SOE) och var även en framgångsrik affärsman och en äventyrlig upptäcktsresande inom det brittiska imperiet. George Binney fick ett hemligt uppdrag att försöka lasta några av fartygen i Göteborg med krigsförnödenheter såsom reservdelar och kullager utan att någon tulltjänsteman skulle upptäcka detta och därefter smuggla ut några av de så kallade kvarstadsbåtarna ut ur Göteborgs hamn, genom tyskkontrollerade vatten såsom Kattegatt och Skagerak och stäva vidare över Nordsjön till Storbritannien, allt detta utan att nazisterna skulle upptäcka något. Det var med andra ord ett mission impossible...

Under december 1940 och början av januari 1941 utlöpte fem fartyg lite diskret från Göteborgs hamn i den  operation som leddes av agenten George Binney och som nu fått kodnamnet "Operation Rubble" De norska fartygen Elisabeth Bakke, John Bakke, Ranja, Tai Shan och Taurus avgick individuellt från Göteborgs hamn och samlades senare i Brofjorden nära Lysekil. Avsikten var att blanda sig med andra ankarliggande fartyg som på grund av kriget låg upplagda, för att inte väcka uppmärksamhet och avvakta rätt tillfälle att därefter obemärkt stäva till Storbritannien.

När fartyget Elisabeth Bakke lämnade Göteborg åtföljdes hon av den svenska jagaren HMS Ehrenskiöld. Ombord på jagaren fanns två officerare med tyska nazisympatier som varskodde tyska konsulatet och personal på den tyska spionorganisationen Abwehr men eftersom svenska polisen hade teleavlyssning på några av de inblandade kunde uppgiftslämnarna snabbt gripas. Skulle avslöjandet från de svenska nazisypatisörerna avslöja hela operation Rubble?


Stämningen i svenska marinen (och även i S-regeringen) var vid tiden allmänt nazivänlig speciellt efter det engelska försöket att beslagta fyra svenska jagare tidigare under sommaren i den så kallade Psilanderaffären.

Kvarstadsbåtarna (längst bort i bild) i Göteborgs hamn med fören mot land för att förhindra "rymning".

Tyskland och nazism såg många militärer, politiker, vetskapsmän och läkare som den ljusa framtiden medan Storbritannien sågs som ett förlegat imperium som sett sina bästa dagar. Att ett konservativt land som Storbritannien skulle kunna vinna ett väpnat krig över Adolf Hitler och framtidsnationen Tyskland ansåg de flesta vara en absurd orimlighet.

Utbrytningen

Fartygen kunde på eftermiddagen den 23 januari 1941, i skydd av dimma och mörker smyga nära den norska kusten i Norska rännan eftersom faran för minor var mindre här. I samband med att fartygen började sin genombrytning bröts plötsligt teleförbindelserna under några timmar i Västsverige på initiativ från agenten George Binneys medhjälpare, den svenske sjökaptenen Ivar Blücker, detta för att inga eventuella tyska spioner skulle kunna slå larm att fartygen höll på att stäva iväg från svenskt vatten.

De norska fartygen kunde slutligen smita igenom den tyska Skagerakspärren och nå Kirkwall två dagar senare. Lasten bestod av för engelsmännens krigsinsats mycket viktiga varor, maskiner, kvalitetsstål och kullager.

Tankern "Ranja" (12 000 brt) blev dock upphunnen av tyska attackflygplan och fartygets svenske 1:e styrman, Nils Rydberg, träffades av en kulsprutesalva innan engelska jagare och flygplan hann fram till beskydd. Styrmannen dog 4 dagar senare i Kirkwall av sina skador. De fem fartygen lyckades mot alla odds ta sig oskadda till Storbritannien. Den omöjliga "Operation Rubble" hade mirakulöst nog lyckats och George Binney sågs som en stor hjälte i kriget.

Tyskarna var milt sagt fly förbannade. Hitler blev rosenrasande över de norska fartygens lyckade kuppförsök med en utbrytning och då denna dessutom skedde mitt under pågående förhandlingar mellan Sverige och Nazityskland om att tillåta svensk sjöhandel västerut, den så kallade lejdtrafiken.

 

Tyskarna hotade i vredesmod  ett tag denna, för svenskarna, mycket viktiga uppgörelse. Den tyske utrikesministern Joachim von Ribbentrop hotade med att ett upprepande med norska utbrytande fartyg skulle mötas med att tyska flottan skulle gå in i Göteborgs hamn och ta återstående fartyg med våld! 

M/T Storsten ett av de tio fartygen i skandalen med kvarstadsbåtarna. Fartyget sänktes och av de 49 besättningsmännen togs 24 tillfånga. 5 dog senare i nazityska koncentrationsläger. Vraket har fortfarande ej kunnat lokaliserats.

Ett resultat av "Operation Rubble" blev också att tyskarna fick igenom ett svenskt löfte om att de tio norska fartyg som fanns kvar i Sverige skulle dras samman till Göteborg, underförstått för att bevakningen av dem skulle underlättas och förstärkas. Om inte detta gjordes fanns alltså en överhängande risk att Nazityskland skulle spränga fartygen i Göteborgs hamn. "Operation Rubble" fick under inga omständigheter upprepas! 

The Kvarstad Comedy!

På sensommaren försökte den socialdemokratiska statsministern Per-Albin Hansson och hans socialdemokratiskt ledda samlingsregering klara sig undan en diplomatiskt kris genom att de återstående tio norska fartygen belades med kvarstad, och frågorna om äganderätt, dispositionsrätt och 

besittningsrätt gjordes nu istället till en rättssak i svensk domstol. Enligt regeringen kunde endast en domstol efter prövning, ge myndigheterna rätt att stoppa fartygen. Parterna var formellt Nortraship å ena sidan och berörda norska redare å andra sidan, alltså i praktiken de krigförande Storbritannien och Nazityskland. Svensk byråkrati visade upp sig internationellt från sin bästa (eller sämsta) sida! Förhandlingarna blev under ett halvår en följetong i pressen, och i amerikansk och brittisk press kom de i några tidningar att kallas The Kvarstad Comedy.

För att förhindra en utbrytning av de tio fartygen innan domstolsutslaget kom gavs en hemlig order som innebar att de norska fartygen skulle hejdas av svensk militär om de på väg ut ur hamnen inte hade stannat senast i höjd med flottbasen Nya Varvet. strax väster om Älvsborgsbron. Myndigheterna i Göteborg bestämde också att kvarstadsbåtarna måste ligga förtöjda med stävarna mot land. Detta för att försvåra en "rymning", eftersom det skulle bli svårt att manövrera i den trånga hamnen utan bogserhjälp.

Under flera månader, från sommaren 1941 till våren 1942, blev det en fars i svensk rättsväsende där regler, lagar och beslut ändrades hit och dit innan man till slut kom fram till en uppgörelse. I princip fanns bara tre alternativ för den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen som man kunde göra med fartygen:

1: Att vägra låta de norska fartygen löpa ut från de svenska hamnarna. 

2: Att tillgodose Hitlers krav och låta fartygen gå mot tyskkontrollerade hamnar.

3: Att skicka ut fartygen och tvinga dem att gå mot Storbritannien.

 

Till slut dömde Högsta domstolen med den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringens godkännande i målet den 17 mars 1942 och fann, att den brittiska regeringen hade besittning över fartygen. Kvarstaden hävdes och de norska fartygen var därmed fria att avsegla mot Storbritannien.

Det blev alltså alternativ 3! Nackdelen med alternativ 3 är att Hitler hade gjort klart för den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen att om något fartyg skulle gå mot någon annan hamn än en tyskkontrollerad skulle fartyget sänkas av de tyska u-båtar eller beväpnade trålare som låg strax utanför svenskt territorialvatten och väntade, med resultatet att kanske hundratals norska och brittiska sjömän drunknade eller togs till fånga.

S/S Skyttaren var det största av de tio fartygen i tragedin med kvarstadsbåtarna och det fartyg där besättningen råkade mest illa ut. 27 sjömän dog, 26 av den i nazityska koncentrationsläger.

En dödlig massaker väntade ute på Kattegatt där de tyska krigsskeppen nu redan låg och väntade på order från Hitler att sänka varenda fartyg som avseglade från Göteborg med destination Storbritannien och ta dess besättning till fånga. Detta hot kände alltså den svenska regeringen mycket väl till men ansåg tydligen inte detta var ett problem längre...

 

När det stod klart att de norska fartygen fick avsegla mot Storbritannien fick Sir George Binney (som nu adlats efter den succéartade  "Operation Rubble") ett nytt omöjligt uppdrag: att åter lasta de kvarvarande 10 fartygen i Göteborg med vapen och krigsförnödenheter och ta fartygen förbi de väntande tyska krigsskeppen och föra de till Storbritannien. Det nya uppdraget fick namnet "Operation Performance" och skulle sluta i ren fatal katastrof...!

Operation Performance

I den lilla lägenheten på Ingenjörsgatan 1 i Göteborg råder febril aktivitet. Lägenheten som har utsikt över Göteborgs hamnområde hyrs av två tyska nazistspioner från spionorganisationen Abwehr, herr Eichborn och herr Ewertz. Till sin hjälp har de även tulltjänstemannen Rutger Svanberg. Alla tre var, eller hade varit, aktiva i det svenska nazistpartiet Svensk Socialistisk Samling (SSS), även kallat Lindholmspartiet. Då under nazismens glansdagar under -30 och -40-talet var det helt naturligt och självklart att nazistiska partier och organisationer hade i sitt namn som berättade om sitt ursprung ur socialismen. (försök förklara detta för en socialdemokrat idag!). Syftet som trion hade var att hålla uppsikt över de tio fartyg som fortfarande låg i Göteborgs hamn och slå larm om man misstänkte att något skumt med fartygen var i görningen.

Spionorganisationen Abwehrs viktigaste agent i Norden, dubbelagenten Otto Robsahm, var också aktiv i samband med kvarstadsbåtarna. Han var svåger till den norska konsuln och Nortraships representant i Göteborg, Fred Fuglesang, samt hade både den engelske vicekonsuln David Somervilles, och Sir George Binneys fulla förtroende. Somerville var dessutom chef för brittiska underrättelsetjänsten SIS i Göteborg. De uppgifter som dubbelagenten Otto Robsahm fick i öppenhjärtiga samtal med de norska och engelska diplomaterna i samband med planeringen av kvarstadsbåtarnas utbrytning, överlämnades omgående till den nazityska spionorganisationen Abwehr. Nazisterna visste nu att något avgörande var på gång.

Den 24 mars fick tyska marinledningen, Oberkommando der Kriegsmarine (OKM) i Berlin, ett förslag på en hemlig plan att med u-båt ta sig till Vinga, och därifrån med specialförband i gummibåtar gå in i Göteborgs hamn, fästa magnetminor på de norska fartygsskroven och spränga dem vid kaj. Förslaget förkastades av marinledningen  som alltför riskfyllt. Istället skickade man ett tyskt beväpnat kolfartyg, Ingrid Traber, som tilläts förtöja i Göteborgs hamn mycket nära fartygen S/S Skytteren och M/T B.P Newton. Då upplysningar kom fram om att fartyget tänkte följa efter och sänka kvarstadsbåtarna fick Ingrid Traber order att flytta till annan kajplats, med officiella tyska protester som följd.

Är med sina 172 x 19 meter Sveriges största vrak och ligger på 71 meters djup. 2018 användes dykare för undersöka möjligheten att sanera S/S Skytteren då hon idag läcker olja och utgör ett hot mot miljön.

S/S Suevic var en ångfartyg som byggdes i Belfast för White Star Line specifikt för att trafikera linjen Liverpool -Kapstaden -Sydey. 

Blev senare ett norskt valfångstfartyg under namnet S/S Skytteren och blev ett av de tio fartygen i "kvarstadsbåtarna", varifrån 26 sjömän dog i tyska koncentrationsläger.

Tyska krigsfartyg och flygplan påbörjade en omfattande patrullering utanför den Svenska tremilsgränsen och bevakningskedjan i Kattegatt hade byggts ut kraftigt efter den för tyskarna så nesliga Operation Rubble. Då spaningen mot hamnen tydde på snar avgång sattes Luftwaffe i Norge och Danmark i högsta beredskap. Detsamma gjorde tyska 16:e Vorpostenflotillie i Fredrikshavn, som mest bestod av ombyggda och beväpnade trålare som skulle kunna slå till redan inne på svenskt territorialvatten med sina kanoner. I nästa blockadlinje fanns fyra patrullfartyg som utgick ifrån Hanstholm och Kristiansand. Dessutom kunde tre tyska S-båtar (Schnellboote)  och tre u-båtar vid behov gå ut från Stavanger. Slutligen låg ytterligare tre u-båtar i position utanför Norges sydvästkust, väster om Skagerrak.

Engelska och norska förberedelser

I slutet av januari 1942 hade Churchill och hans krigskabinett gett Sir George Binney  tillstånd att förbereda avsegling. För att i hemlighet kunna beväpna handelsfartygen ordnade Binney med smuggling av gamla Lewiskulsprutor från första världskriget via engelska konsulatet på Avenyn 1, samt Bachelors Club på Avenyn 8 i Göteborg. Kulsprutorna kom från vapenlager i Sverige som upprättats då England skickat vapen som var tänkta att delas ut till brittiska frivilliga under finska vinterkriget, men eftersom kriget tog slut innan de kunde delas ut, hade vapnen blivit kvar i Sverige. Vapendelar, ammunition och sprängämnen smugglades under ledning av Binneys närmaste man Brian Reynolds, i resväskor ner i källaren på konsulatet och via diplomatpostsäckar fraktades de sedan i skåpbil till fartygen. På så sätt kringgick man både svenska tullen och tyska spioner. Totalt fördes 20 kulsprutegevär och 20 000 patroner ombord. En kurir var nära att ge upp, då han med sin tunga resväska var tvungen att pusta ut var tionde meter på vägen mellan Centralstationen och Avenyn i Göteborg. Vid ett annat tillfälle gömdes en resväska, som skulle levereras till Avenyn 8, på grund av mörkläggningen i stället in i buskarna på granntomten. Ytterligare en smugglingsvariant, var att använda stora överrockar under vilka vapendelar smugglades ombord i remmar runt nacken. Plåtrör som laddades med fyrverkeripjäser fanns också på kvarstadsbåtarna, avsedda att användas som kanonattrapper.

Fartygen var slutligen fullastade med för engelsk krigsindustri viktiga varor, maskindelar och kullager och 471 personer, några av dem kvinnor,  hade valts ut som manskap och extramanskap. De flesta, 368 personer, var norrmän, 99 var britter, två svenskar, en polack och en holländare fanns ombord på fartygen. För 63 av dem skulle snart dö i det iskalla havet eller långt senare plågas eller gasas ihjäl i tyska koncentrationsläger.

Kvarstadsfartygen hade juridiskt tillåtelse att nu lämna kaj, men vädret fortsatte att var kallt och klart. För att ge fartygen möjlighet att snabbt komma ut till sjöss, förtöjdes de parvis vid de yttersta bryggorna och bojarna i Göta älvs mynning. Tulltjänstemanen och nazispionen Svanberg rapporterade via herr Eichborn till den nazityska spionorganisationen Abwehr att fartygen nu var klara för avgång. Väderprognosen den 30 mars 1942 utlovade mildare väder med dimma och snöfall över Skagerrak. Binney och fartygskaptenerna beslöt att ge sig av. Tullen gjorde utvisitation på eftermiddagen 30 mars, utan att hitta något anmärkningsvärt.

Man kastade loss på kvällen den 31 mars men på grund av tjock is dröjde det flera timmar, till strax efter klockan 23, innan alla fartyg stävade ut mot havet i den månljusa natten. De hade eskort av svenska örlogsfartyg ur Göteborgseskadern med tända lanternor, vilket varskodde tyskarna om att något var i görningen. På varje norsk båt fanns i början av resan också en svensk lots och en svensk kontrollofficer.

"Två stycken eldrör kunna samtidigt bäras under överrocken".

 

Bild från Justitiekanslerns (JK) utredning, om hur vapensmugglingen i Göteborg till kvarstadsbåtarna förmodades ha gått till under den lyckade  Operation Rubble 1941 och den fatalt misslyckade Operation Performance 1942 under ledning av den brittiske agenten George Binney.

Samtidigt befann sig en kedja av 14 tyska bevakningsfartyg väntande vid svenska territorialgränsen och de laddade nu sina vapen. Kattens lek med råttan kunde börja. Blodbadet ute på Kattegatts iskalla vatten var snart igång... 

Av de tio fartygen som nu avgick från Göteborg var det två som vände om tillbaka mot Göteborg. Dessa två hade båten fullastade med de viktiga reservdelar Storbritannien behövde i kriget. Fartygen blev kvar i Göteborgs hamn under resten av kriget. Två båtar lyckades trots intensiv beskjutning med kulspruteeld, bomber och torpeder klara sig mirakulöst hela resan till Storbritannien. Övriga sex fartyg sänktes och från fem av dessa fartyg togs sammanlagt 236 besättningsmän tillfånga, vilket motsvarade ca hälften av de totalt 471 besättningsmännen under "Operation Performance".

Av dessa 236 fångar dog 63 sjömän. 19 dog ute på havet i samband med attacker från tyskt flyg och marin. Övriga 44 dog senare under omänskliga förhållanden i de Nazityska koncentrationslägren Sonnenburg, Sachsenhausen och Bergen-Belsen. De flesta dog av slavarbete, kyla och svält, vissa avrättades i gaskammare. Hitler hade tydligt varnat att detta kunde ske. Statsminister Per-Albin Hansson och övriga socialdemokrater ville inte lyssna!

Vill Du se bilder och läsa mer om varje enskilt fartyg och dess tragiska öde ute på Kattegatt - klicka (HÄR)

Trots att en stor del av det totala tonnaget gått förlorat i Operation Performance, var fortfarande en stor del av lasten kvar i Sverige då den fanns på de två återvändande lastfartygen M/S Dicto och M/S Lionel. 

England gav man den svenska socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen skulden för tragedin, med en lång lista av anklagelser. Dels hade fartygen bara fått segla ut från Göteborg, som var bevakat av spioner. Dessutom hade svenska eskorten haft tända lanternor. Man hade heller inte fått ankra på svenskt vatten, utan jagats ut. Samtidigt som svenska regeringen tillät tyska trupper att åka på svenska järnvägar, så förbjöd man allierade handelsfartyg att beväpna sig med kulsprutor. Den norska exilregeringen i London menade att britterna hade litat för mycket på improvisation och tur efter den lyckade Operation Rubble. De citerade också det tyska uttrycket "Zweimal ist nicht einmal nochmal", "två gånger är inte en gång, en gång till". 

 

-Under skydd av snötjocka försökte de 10 norska båtarna, som legat i Göteborgs hamn sedan tyskarna besatte Norge, undkomma till England. --- Tyskland har ju gjort anspråk på dem, men fick dem inte. Alla norrmän i Sverige, nära på tror jag, såg här sin chans att undkomma till England. Men tyskarna låg på lur som rovdjur utanför de svenska vattnen och 3 båtar ha satts i brand. 2 har återvänt till Göteborg och 6 lär jagas ute till havs. Vi har haft så många skildringar av norrmän i breven, som tänkte komma iväg, så det är på något sätt särskilt kusligt med sänkningen av de här båtarna, just därför att hela företaget från början var så våghalsigt. De som följde med måste ju absolut räkna med att färden skulle kunna bli deras sista.

 

 Anteckning av Astrid Lindgren, 34 år, i Krigsdagboken på långfredagen 3 april 1942.

Den senare världsberömda författaren arbetar då extra i Säpos hemliga postcensur.

Den tyska reaktionen mot Sverige blev också häftig, då fartygen i smyg hade beväpnats med kulsprutor i Göteborgs hamn. Något som bara kunnat ske med svenska myndigheters godkännande menade tyskarna. De krävde att de skyldiga till brottet mot neutraliteten skulle straffas, och hotade återigen att bryta lejdtrafiken. Den svenske utrikesministern Christian Günther bekräftade den 14 april till den tyske ministern zu Wied ett löfte om att de två  återstående norska fartygen inte skulle tillåtas avgå från Göteborg. Enligt order till Västkustens marindistrikt skulle vedettbåtar skjuta sönder rodren om ändå M/S Dicto och M/S Lionel försökte lämna hamnen. Som en sista utväg skulle kustartilleriet skjuta direkt mot fartygen

Besättningsmedlemmarna från de fyra fartyg som blev stoppade av tyska beväpnade trålare, M/T Buccaneer, S/S Charente, S/S Gudvang och S/S Skytteren, fördes först in till Fredrikshavn i Danmark, och därefter blev de transporterade till Tyskland och fånglägren Marlag und Milag Nord nära Bremen dit de kom 6 april 1942. De överlevande från M/T Storsten blev först inspärrade på Akershus fästning, och därefter överförda till Tyskland och Marlag und Milag Nord i juni 1942. Lägret hade då totalt 382 besättningsmedlemmar från kvarstadsbåtarna.

I fånglägret blev besättningsmedlemmarna först isolerade i en egen barack, matransonerna var knappa, och de sanitära förhållandena under all kritik. Besättningsmedlemmarna blev därefter fraktade i omgångar till den tyska marinens huvudkvarter i Wilhelmshaven för att förhöras av marinens underrättelsetjänst. Frågorna gällde fartygens last, beväpning och hur kulsprutor och sprängladdningar hade tagits ombord.

Den 3 februari 1943 blev besättningsmedlemmarna från kvarstadsbåtarna, minus två sjuka och de sex kvinnorna, fraktade till ett fängelse i staden Rendsburg, en liten stad på nordsidan av Kielkanalen. Fångarna blev förhörda fram till i början av april. Denna gång var det Gestapo som var ansvariga och frågorna kretsade runt fångarnas inställning till Tyskland och det som tyskarna ansåg vara deras lojalitetsplikt emot Vidkun Quisling. Fångarna svarade ärligt och öppenhjärtigt, då de ansåg att de hade allt att vinna, och inget att förlora på att inte dölja sin patriotiska hållning.

"Hälsolägret" Bergen-Belsen. Hit kom några av fångarna från Kvarstadsbåts-skandalen. Detta på grund av ett beslut av Socialdemokraterna att tvinga ut båtarna från Göteborgs hamn.

I slutet av april började rättegångarna, där de tyska myndigheterna hävdade att besättningsmedlemmarna skulle anses vara tyska medborgare och därför anklagade dem för att vara landsförrädare, en anklagelse som enligt tysk lag medförde dödsstraff. Domarna löd på 4 och 9 års tukthus.

Sedan besättningsmedlemmarna på kvarstadsbåtarna lämnat Rendsburg, och fram till frigörelsen i maj 1945 blev de behandlade som "Nacht und Nebel"-fångar, vilket i praktiken betydde att de var levande begravda. De skulle arbeta och svältas ihjäl och inget livstecken från dem fick komma ut till omvärlden. Nästan alla blev överförda till koncentrationslägret Sonnenburg. Förhållandena i koncentrationslägret Sonnenburg var omänskliga och vidriga. Arbetet varade från 06.30 till 18.30 och matransonerna var minimala, cirka 700-800 kalorier per man och dag, när man normalt behöver 2-3 gånger så mycket. Det hårda arbetet och knappa matransonerna i kombination med sömnbrist och kyla gjorde fångarna mottagliga för olika sjukdomar, och speciellt tuberkulos krävde många liv. Koncentrationslägret Sonnenburg hade en egen sjukstuga, men fångarna fruktade den eftersom chanserna att överleva en vistelse där var mycket små.

I november 1944 då sovjetiska styrkor började att närma sig Sonnenburg blev NN-fångarna evakuerade, bland annat besättningsmedlemmarna från kvarstadsbåtarna, de som fortfarande var i livet, vilket innebar att ett och ett halvt år av lidande och svält var över. Nästa uppehållsort för de kvarvarande 192 överlevande männen från kvarstadsbåtarna var koncentrationslägret Sachsenhausen. 

En mindre grupp på 9 sjuka fångar från kvarstadsbåtarna blev i februari 1945 överförda från Sachsenhausen till ett så kallat "hälsoläger", det beryktade Bergen-Belsen, i närheten av Hannover. Förhållandena där var förfärliga, men lyckligtvis blev uppehållstiden kort och den 8 april 1945 blev de överlevande hämtade av de vita bussarna och förda till Sverige. 

 

Av de kvarstadsbåt-fångar som kom till Sonnenburg blev 13 överförda, efter ett år, till fängelset i Wolfenbüttel vid Braunschweig. 

När de allierade närmade sig 1945 blev de evakuerade därifrån, för att till sist bli befriade av ryssarna då de kom till Brandenburg. Av de totalt 44 personer från kvarstadsbåtarna som dog i tysk fångenskap, så dog 22 i koncentrationslägret Sonnenburg.

Socialdemokraterna, partiet som påstår de står på rätt sida av historien!

Då beslutet ytterst kom från den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen med socialdemokraten Per-Albin Hansson som statsminister och högste ansvarig var detta ett beslut som ledde fram till att 63 oskyldiga sjömän dog varav 44 under omänskliga förhållanden i de tyska koncentrationslägren. Hitler hade varit mycket tydlig med att fartygen skulle sänkas och besättningen tas till fånga om fartygen stävade mot Storbritannien. Ändå gav regeringen tillstånd att tvinga ut fartygen till havs! Skandalen med kvarstadsbåtarna är därför en av de största och vidrigaste skandaler i svensk historia och samtidigt en av de minst omtalade. Än idag har ingen officiell ursäkt utfärdats från den svenska socialdemokratiska regeringen och kommer så aldrig heller ske. Skandalen ska inte omtals, den ska tigas ihjäl! Det är så socialismen fungerar. Det spelar ingen roll om det är 1920-talets Tyskland, 1950-talets Sovjet, 1970-talets DDR eller 2020-talets Sverige.

 

Skandalen med Kvarstadsbåtarna är inget våra barn idag får lära sig om i skolans historielektioner. Överhuvudtaget är det förvånansvärt lite våra barn får lära sig om svensk 1900-tals historia. Kanske inte så konstigt det idag fortfarande finns indoktrinerade svenskar som vägrar tro på rasbiologiska institut, svenska koncentrationsläger, tvångssteriliseringar och tvångsförflyttningar. Detta är effekten av socialismens effektiva propagandaapparat av ett parti som ständigt pratar om andra partiers historia men vägrar erkänna sin egen. Vi på "Socialdemokraterna & Sanningen"  kommer fortsätta berätta allt det som våra barn aldrig får lära sig i det som vissa kallar världens bästa skola!

Vill Du se bilder och läsa mer om varje enskilt fartyg och dess tragiska öde ute på Kattegatt - klicka (HÄR)

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen” och tack för Du vill vara med och finansiera sajten!  (Klicka HÄR)

Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

   Källa:   

"Blockadbrytarna" (1976) av Barker Ralph

"Lejdtrafik och kvarstad" (1999) av Lennart Lundberg

"SOEs Balls of Steels" (2013) av Sophie Jackson

”De glömda blockadbrytarna” (2016) av Anders Johansson

  Diverse länkar   

Expressen

S/S Suevic / S/S Skyttaren

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round