Tvångsförflyttningarna.

 - Bággojohtin

concrete-taupe.jpg
Familjen%20Utsi%20vid%20L%C3%A4ngsalpern

"De långa tvångsförflyttningarna tog mycket hårt på samerna. Många gravida kvinnor fick missfall och spädbarn dog. För många blev tvångsflyttningen en personlig tragedi."

Stämpel9.gif
Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

 

Socialdemokraternas försök till utplåning av den samiska befolkningen och dess kultur. 

Lyssna:Tvångsförflyttningarna
00:00 / 53:07

1920 inleder Sverige en tvångsförflyttning av samer, en inre landsförvisning av våra egna medborgare med

fruktansvärda konsekvenser. Myndigheterna tvingade renskötarfamiljer och deras renar söderut men ville samtidigt inte att tvångsförflyttningarna skulle synas för den svenska allmänheten. Allt mörklades. Frågan är om de fruktansvärda tvångsförflyttningarna och övergreppen någonsin kommer att erkännas som en del av vår historia?

 

Socialdemokraterna hade knappt hunnit ta makten i Sverige förrän de författar det mörkaste kapitlet i Sveriges historia. Ett svart kapitel vi än idag inte vet hela sanningen om eller ens ska prata högt om. Ett kapitel om vår egen historia ingen svensk får lära sig i skolan. Inget gemene man känner till. Inget Stefan Löfven vill erkänna men som gärna beskyller andra partier för sin egen historia. Detta är historien om hur staten behandlade vår ursprungsbefolkning i norr, samerna. Hur man ville utplåna deras språk, traditioner och kultur. Hur man tvingade renskötarna att mot sin vilja tvångsflyttas långt söderut till sämre betesmarker. Om de vägrade skulle de straffas - hårt. Mycket hårt!

I dagens svenska skolor lär sig våra barn inget om sin egen ursprungsbefolkning och samernas historia är inget undantag eller något staten ska vara stolt över. I del 1 berättade vi om religionsförbud , rasism, kränkningar och nedvärdering som några av ingredienserna av det förtryck samerna tvingades utstå under den Socialdemokratiska regeringen från 1920 och fram till 1976. Denna artikel, del 2, handlar om ett kapitel inom det samiska kulturmordet Socialdemokraterna aldrig öppet erkänt: Tvångsförflyttningarna!

"Nu inleds ett kulturmord med förföljelse, övergrepp och tvångsförflyttningar som helt saknar motstycke i svensk historia."

 

BAKGRUND.

Samerna levde i symbios med djur och natur. Man ägnade sig åt renskötsel och hade ett eget språk, sina egna seder och bruk, sina egna traditioner och sin kultur. Sápmi är namnet på samernas land som de bebott och brukat sedan urminnes tider. Sápmi betyder både människa och landområde, för i den samiska begreppsvärlden är människan och naturen inte åtskilda.

 

Landområdet Sápmi sträcker sig över hela norra delen av den skandinaviska halvön och täcker stora områden i norra Sverige, Norge, Finland och delar av nordvästra Ryssland. Det var i detta gränslösa områden samer i årtusende levde i samklang med djur och natur. Men tiderna skulle förändras...

 

i Sápmi kunde samerna fritt flytta sina renar mellan traditionella betesmarker men under 1800-talet började gränserna mellan de fyra länderna som genomkorsade Sápmi successivt stängas och samerna blev därmed tvingade att välja vilken nation de nu skulle tillhöra. 1905 var unionsupplösningen mellan Norge och Sverige ett faktum och 1918 fastslogs gränsen mellan dessa båda länder.1919 blir den första renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge klar och året efter, 1920, tar Socialdemokraterna regeringsmakten i Sverige.

s5.jpg

När Socialdemokraterna kom till makten påbörjades en systematisk utrotning av den samiska kulturen. Språket och sångerna förbjöds.  Deras rätt i samhället tog ifrån dem.

Skärmklipp 2020-09-30 19.32.57.png

Följden av renbeteskonventionen blev att samerna i de nordligaste samebyarna på den svenska sidan förlorar sina viktiga sommarbetesmarker i Norge då de inte längre får korsa norska gränsen. I nordligaste Sverige hade samer under långa tider flyttat sina renhjordar till den norska Atlantkusten och dess öar under våren för sommarbete. Under senhösten flyttade de åter till sina vinterbetesmarker i Sverige. Nu stängs denna gräns.

1920 tar Socialdemokraterna makten i Sverige. Människor som aldrig satt sin fot i dessa vidsträckta samiska fjällområden ska nu plötsligt bestämma över Sápmi och dra gränser kors och tvärs över samernas land samt förbjuda samerna och dess renhjordar att korsa dessa osynliga gränser. Socialdemokraterna under Hjalmar Brantings styre inleder omgående en systematisk utrotning av den samiska kulturen. Ett kulturmord med förföljelse, övergrepp och tvångsförflyttningar som helt saknar motstycke i svensk historia.

 

Det den svenska befolkningen nu tvingades bevittna var inget annat än ett rent folkmord av det samiska folket, dess språk, kultur och tradition av regeringsmakten! Det är nu det fredliga renskötarfolket i norr får ett helvete. Det är nu Socialdemokraterna bestämmer att det nya socialistiska mönstersamhället - "Det Svenska Folkhemmet"- bara ska bebos av renrasiga ariska människor - svenskar! Det är nu det mörkaste kapitlet i svensk historia om samer och deras land Sápmi börja skrivas...

"Inget annat parti har i världshistorien tvångssteriliserat en större andel av sin egen befolkning än Socialdemokraterna! "

 

RASBIOLOGI & TVÅNGSSTERILISERINGAR.

Direkt efter maktövertagandet 1920 börjar S-regeringen en etnisk utrensning och ett brutalt övergrepp på hela den samiska kulturen! I Socialdemokraternas nya Sverige finns ingen plats för minoriteter, främmande språk, kulturer eller traditioner.

 

Den rasistiska och samefientliga politiken som bedrevs kallades för ”Lapp ska vara lapp”. Man tog samernas mark, man förbjöd det samiska språket och det blev till och med förbjudet att jojka. Samiska seder och bruk förbjöds. De fick ingen rösträtt. De ansågs helt enkelt inte värdiga...

 

Man skickade samer till det statliga rasbiologiska institutet i Uppsala som socialdemokraterna låtit uppföra där man mätte och nakenfotograferade 

"lapparna" i tron att finna bevis för deras undermålighet. Man mäter de nakna. Man gräver upp gravar efter skallar och skelett. Rasbiologierna undersöker dem före och efter tvångsförflyttningarna. Ansiktsbredd och skalldiametrar dokumenteras. De fotograferar dem rakt framifrån och i profil. Avklädda, allvarliga, med stängd mun. 

I rasbiologins tidevarv, som Socialdemokraterna satte stort hopp till, fanns två kategorier av människor; de långskalliga och de kortskalliga. 

Skärmklipp 2021-01-18 12.50.21.png

De långskalliga var de renrasiga, intelligenta svearna med ariskt ursprung. De lite bättre. De riktiga svenskarna. De kortskalliga var alla de andra. Alla de som inte passade in i det socialistiska mönstersamhället; utvecklingsstörda, homosexuella, judar, tattare, zigenare och allt annat löst patrask ur samhällets bottensats. Dit hörde även samerna!

Parallellt med den samiska utrotningspolitiken och den rasbiologiska forskningen påbörjar Socialdemokraterna ännu ett fasansfullt projekt i jakten på det socialistiska mönstersamhället som skulle fortgå ända till borgarnas maktövertagande 1976: Tvångssteriliseringarna! Under alla de decennier Socialdemokraterna styrde tvångssteriliserades över 63 000 människor. 63 000 svenskar som socialisterna inte ansåg var värdiga att få bilda familj i deras renrasiga samhälle. Människor som inte ansågs dugliga i det svenska folkhemmet. De som tvingades till tvångssterilisering var "utvecklingsstörda", "idioter" och "sinnesslöa" men här fanns också minoritetsgrupper som zigenare, judar och lappar. Av de 63 000 som tvingades till sterilisering var hela 93% kvinnor. Inget annat politiskt part har i världshistorien tvångssteriliserat en större andel av sin egen befolkning än Socialdemokraterna!

Låt det sjunka in...

"Lappfogden hotade med böter och tvångsslakt om samerna inte packade och flyttade "

 

LAPPVÄSENDET & LAPPFOGDEN.

Som om rasbiologi och tvångssteriliseringar inte vore nog fanns även en statlig tillsynsmyndighet som vakade över de omyndigförklarade samerna och bestämde över deras liv och arbete: "Lappväsendet". Lappväsendet skickade ut tillsynsmän, "Lappfogden", som kontrollerar att samerna lever, arbetar och uppför sig enligt de direktiv makten bestämt. Det är lappfogden som ransonerar sprit och mjöl och det är lappfogden som bestämmer hur många renar en same får ha. Det är också lappfogden som bestämmer var de olika familjerna ska placeras i samband med tvångsförflyttningarna. Lappfogden hotade med böter om samerna inte packade och flyttade eller om de inte lydde order. I något fall lade lappfogden beslag på renarna och tog betalt för att forsla bort dem och plussade på med böter till ägaren.

 

Exakt hur många samer som tvingades flytta från sina hemtrakter vet ingen. Det var nämligen bara vuxna män som var registrerade hos lappfogden. Kvinnfolket och barn räknades inte in i statistiken över tvångsförflyttade då det ändå var uppenbart att dessa följde med sina män och fädrar. En tvångsförflyttad var i praktiken kanske 7-8 personer. Tvångsförflyttningarna pågick som intensivast under 20- och 30-talen men tvångsförflyttningarna pågick långt in på 50-talet. I enstaka fall ända in på 1960-talet. Sammanlagt finns bevis för att minst 155 familjer och deras renhjordar från nordligaste Sverige tvångsförflyttades söderut men mörkertalet är stort.

Det finns en del ord om samer som återkommer i skrivelser och citat från den här tiden. Oförmögna. Oordningsamma. Primitiva. Vildar. Ett folk som behöver hjälp, till gagn för sig själva. Tvångsförflyttningarna sker under en period när Sverige vill styra upp livet för människor som inte bedöms kunna göra det på egen hand. Det kommer även förbud mot att flytta in i hus och göra för moderna kåtor. Om de får det för bekvämt kan de lockas bort från sitt primitiva nomadliv. Förbud mot att tala och jojka sitt språk införs. Nomadskolor. Assimilation. Den hårdföra politiken i början av 1920-talet rymmer tvång i olika former, allt från tvångsslakt till tvångsförflyttningar...

"Man hade bara att välja mellan flytta eller förlora allt man ägde. 

För många blev tvångsflyttningen en personlig tragedi."

 

TVÅNGSFÖRFLYTTNINGARNA.

Som om rasbiologi, tvångssteriliseringar och lappfogden inte vore tillräckligt genomfördes ytterligare vidriga övergrepp på samerna. Ett av dessa övergrepp var de samiska tvångsförflyttningarna. Ett stort antal samefamiljer i norra Sverige som inte längre tilläts korsa den norska gränsen för sommarbete tvångsförflyttades långt söderut. 1920 kom de första besluten om enskilda tvångsförflyttning av samer men det var 1923 som den första stora vågen av dessa tvångsförflyttningar påbörjades i Sverige. 

 

Till en början genomfördes tvångsförflyttningarna söderut inom Norrbottens län. 1925 konstaterade länsstyrelsen i Norrbotten att det inte fanns plats för fler renskötare inom länet. 20 000 renar måste bort från de nordligaste samebyarna i Sverige. Samefamiljer måste flyttas, den här gången längre söderut. 

 

Efter diskussioner med länsstyrelserna i Västerbottens och Jämtlands län beslöts därefter att utsträcka tvångsförflyttningarna dit. Många av nordsamerna ville inte flytta så långt söderut till sämre betesmarker, men blev tvingade mot sin vilja lämna sina gamla släktmarker och fortsätta sin flytt.

Skärmklipp 2021-01-11 20.18.54.gif

När samer i norr inte fick korsa gränsen mot Norge och dess kustområden, dit man tog renarna för sommarbete (röda pilar) tvångsförflyttades samefamiljerna söderut till sämre marker (gula pilar).

Skärmklipp 2021-01-12 13.17.55.png

Bara en vecka efter konventionen skrivits under tvångsförflyttas de första samerna söderut. Vad gör de med kåtan? Förvaringsbyggnaderna? Rengärdena? Släkten? Vännerna? Kommer de att ses igen? Unga par skyndar att gifta sig för att kunna flytta tillsammans. Det går så fort att myndigheterna ordnar formaliteterna i efterhand. De får skriva på ansökningshandlingarna när de har kommit fram istället. På dokumenten som lappväsendet formulerat finns plats lämnad för signatur. Hur mycket förstår de av konventionen? Det är en lagtext skriven på norska och svenska. Den översätts aldrig till samiska, det språk som samerna talat i tusentals år.

Lappväsendet arbetar både med att tvångsförflytta människor och visa på att de har gjort det frivilligt. De reser runt för att "bearbeta lapparna". Alla flyttansökningarna är näst intill identiska, med samma formuleringar och skrivna med samma stil. Bara namnen och underskrifterna skiljer dem åt. Samerna kunde varken förstå, tala eller skriva svenska så många visste inte vad de tvingades skriva under.

För att ge myndigheterna ännu starkare makt över samerna stiftades en lag som gav länsstyrelsen full rätt att tvångsslakta alla samers renar om man inte accepterade att tvångsförflyttas. 1931 tvångsslaktades bara i Arjeplog över 7 200 renar hos de nitton familjer som först vägrade tvångsförflyttats söderut. Man hade bara att välja mellan flytta eller förlora allt man ägde. Det fanns alltså inget annat alternativ än att flytta dit makten bestämde de skulle bo. De tvingades till en lång färd till områden där man inte kunde göra sig förstådd på samiska. Både för dem som tvingades flytta och för dem som tvingades ta emot de nya samerna, blev det svåra kulturkrockar med ödesstiga konsekvenser.

Lappfogden gjorde klart för dem att allt blev bättre söderut där det finns tomma orörda marker. De blev lovade fina renbetesland och all hjälp de behöver. Om de flyttar direkt får de välja marker. Väntar de förloras den möjligheten. Om de stannar, tvingades de ändå iväg senare. I samebyarna sprider sig oron i kåtorna. Vem tvingas iväg? Vem får stanna? De som nu tvångsförflyttas vet att det är definitivt och att de aldrig mer kommer tillbaka. De tackar sina platser hela vägen. De säger hivas de ealli ja järnet. Farväl levande och döda. De ger bort sina saker, allt de inte kan ta med.

Skärmklipp 2021-01-17 22.02.38.png

De långa tvångsvandringarna tog mycket hårt på samerna. Många gravida kvinnor fick missfall och många spädbarn dog under tvångsförflyttningarna. Detta ledde till såväl fysisk som psykisk ohälsa bland många. Hur många som dog vet vi inte och det kommer vi heller aldrig få veta. Det vi med säkerhet vet var att många, framförallt gravida kvinnor, ofödda barn och spädbarn dukade under.

För många blev tvångsflyttningen en personlig tragedi. De tvingades att plötsligt lämna allt det de byggt upp under sina liv. Barnen hamnade inte bara i okända områden. De sattes också i främmande nomadskolor med andra samiska barn. De tvingades sova närmast dörren på grund av lägre status. Barnen fick inte heller prata sitt samiska språk eller träffa sina familjer på långliga tider. Med tiden sprids barn och barnbarn för vinden, över Såpmi. Grenar bryts sönder. Släktträd rycks upp. När familjerna splittras förlorar många sitt enda skydd. Nätverket av kusiner, gudföräldrar och äldre är stommen i en karg vardag. Släktskapet är förutom renarna det dyrbaraste man har. Familjerna splittrades och kulturen dör sakta ut...

"Samernas inbördes konflikt var något som i längden gynnade Socialdemokraterna som därmed kunde bedriva en ännu hårdare politik för att utplåna det samiska folket och dess kultur."

 

KONFLIKTERNA.

 

Beteslanden som de får söderut tillhör redan andra. Det finns ingen plats för tusentals renar som lappfogden lovat. Det finns annan ren på deras nya marker och renskötare som de möter har motsatt sig inflyttning. Konflikterna växer parallellt med tvångsförflyttningen. Konflikterna pyr mellan dem som har tvingats att flytta, och dem som inte valt, eller ibland ens vetat, att andra renskötare ska komma till deras betesland.

För de renskötande samer som redan bodde i de sydliga områden blev nykomlingarna ofta sedda som ovälkomna inkräktare. Det var heller ingen som frågat dem om de ville ta emot nya grupper av renskötare. Förflyttningarna fick stora konsekvenser för det samiska samhället. De tvångsförflyttade talade nordsamiska eller finska men sällan svenska. De tvångsmottagande samerna talade andra varieteter av samiska och som regel även svenska. De hade alltså till en början svårt att kommunicera med varandra. Detta försvårade förståelsen för de kulturella skillnader som fanns, inte minst i fråga om renskötseln.

Ett annat problem var att formerna för renskötseln skiljde sig  mellan grupperna. I söder bedrev man en mer intensiv form av renskötsel. Även sommartid höll man djuren samlade. De tvångsinflyttade nordsamerna bedrev en utpräglat extensiv renskötsel där man brukade släppa djuren fritt att beta på våren. 

Skärmklipp 2021-02-25 16.07.04.png

Inflyttarna beskylldes ofta för att vara vårdslösa i sin renskötsel för att deras renar blandades samman med andras. Konflikterna kulminerade under 1920- och 1930-talen. Samer som tidigare aldrig kommit i konflikt med varandra började nu få allt svårare att hålla ihop sin kultur och sina traditioner. De båda arbetsformerna kunde inte samsas inom samma område vilket medförde att inflyttningen ledde till konflikter som ännu idag är olösta. Samernas inbördes konflikt var något som i längden gynnade regeringen som därmed kunde bedriva en ännu hårdare politik för att utplåna det samiska folket och dess kultur.

Inte bara människorna for illa. Även renarna vantrivdes. Tre år, säger de äldre, så lång tid tar det innan renarna vänjer sig vid nya land. De tvångsförflyttade tvingas vakta vajornas kalvningar dag och natt för att få dem att stanna på deras nya marker. Det berättas om hur det står renar på södra sidan av Duortnosjåvri under 1920- och 3O-talen. Märkena tillhör tvångsförflyttade familjer som har tappat sina djur. Renarna som är vanedjur strömmar tillbaka mot norr. De är som flyttfåglar på väg tillbaka, de går mot kalvningslanden och gräsdoften från havet. De känner, precis som samerna själva att detta inte är deras mark. Renar med tvångsförflyttade märken hittas i hela Norrbotten och ända ute på halvöarna längs norska Atlantkusten. Efter att konventionen har trätt i kraft har man nolltolerans mot renar som kommer till fel område vid fel tidpunkt på året. Lappväsendet administrerar böter och delar ut dem kollektivt till de tvångsförflyttade samerna vars renar av instinkt vandrat tillbaka till sina gamla, numera stängda områden. Samerna får först dryga böter, därefter skjuts deras renar...

"Och det är kanske här skon klämmer? Sanningen går helt enkelt inte bortförklara..."

 

STATEN vs SOCIALDEMOKRATERNA.

Det lilla som till dags dato skrivits om samernas mörka historia tycks alltid någon vid namn "Staten" vara inblandad. Allt negativt som hänt det samiska folket och dess kultur orsakas alltid av "staten". Vem eller vilka är då "staten"?

 

Staten är inget annat än makten. Makten är regeringen och regeringen är i detta fall Socialdemokraterna. Det var Socialdemokraterna som styrde över Sverige, i princip oavbrutet från 1920 till 1976. De styrde över Sverige under den tid de genomdrev och utförde tvångsförflyttningarna. De hade ansvaret!

 

"Staten" är alltså inget annat än en diffus bortförklarande terminologi som alltid ska användas när man tvingas skriva något negativt om det som hänt i Sveriges historia under den tid Socialdemokraterna styrde. Det var staten som tvångssteriliserade 63 000 svenskar. Det var staten som uppförde det rasbiologiska institutet och det var staten som tvångsförflyttade samer...

 

...det var däremot Socialdemokraterna som införde barnbidraget och fyra veckors semester. När något positivt ska beskrivas i vår historia ska vi alltid använda ordet "Socialdemokraterna", då är det inte längre tal om "staten".

Skärmklipp 2021-02-25 16.07.38.png

Också i dokumentärfilmen "Tvångsförflyttningarna - Bággojohtin" av Sara Omma Simma och i boken "Herrarna satte oss hit" av Elin Anna Labba nämns alltid "staten". Det var alltid staten, aldrig regeringen, dvs Socialdemokraterna! Beror detta på total indoktrinering eller okunskap? Beror det på att man använt uttrycket så reflexmässigt att man aldrig funderat över vilka "staten" i grund och botten egentligen är? Beror det på att man inte vågar erkänna vilka som faktiskt bär ansvaret för övergreppen? Beror det på att det aldrig varit politiskt korrekt att kritisera en socialistisk regim, vare sig i Sverige eller någon annanstans i världen?

 

Varför då ta upp ett ämne som handlar om övergrepp när man ändå inte vågar berätta vilka förövarna är? Övergreppen utfördes av staten - vilket är regeringen - som var Socialdemokraterna. Detta är något en socialist aldrig kan slingra sig ifrån. Det finns helt enkelt ingen annan man kan skylla ifrån sig på. Och det är kanske här skon klämmer... Det är just därför vi aldrig får, eller ska, prata högt om dessa övergrepp eftersom sanningen helt enkelt inte går att bortförklara...

"Övergreppen kommer aldrig erkännas och därmed kan samerna heller aldrig få en upprättelse.

...och utan en upprättelse står vi fortfarande kvar på ruta ett!"

 

UPPRÄTTELSE vs ERKÄNNANDE.

I vår mörka historia om övergreppen på den samiska kulturen och dess folk pratas ofta om "upprättelse". Från såväl samer som svenskar. En upprättelse för allt som hänt. Att de ansvariga ska lämna en upprättelse till de drabbade. Men hur ska en sådan upprättelse gå till? Vad är dess syfte? ...och vart leder en upprättelse till?

 

Att ge en offentlig ursäkt från en socialdemokratisk minister till hela det samiska folket för hundra års förtryck förändrar faktiskt ingenting. En ursäkt består bara av ord - oftast tomma ord. En ursäkt förändrar i sak ingenting. Och hur kan en upprättelse gottgöra människor som inte längre finns med oss? Ska en upprättelse bestå i en ekonomisk kompensation till de tvångsförflyttandes efterlevande? Ska man kunna köpa sig fri från historien? På vilket sätt skulle en upprättelse för det som redan skett förändra någonting för framtiden?

Det är kanske inte primärt en upprättelse det samiska folket behöver utan istället något som lägger grunden för en upprättelse. Något som faktiskt är mycket viktigare men samtidigt något helt omöjligt att genomföra för en socialistisk regering. Något Socialdemokraterna aldrig skulle kunna acceptera eller gå med på. Något som är den nödvändiga grund en upprättelse vilar på: Ett erkännande!

Skärmklipp 2021-02-25 16.08.10.png

Ett erkännande av alla de övergrepp "staten" utsatt det samiska folket för. Ett erkännande av kränkningarna och tvångsförflyttningar! Detta erkännande kan bra rent praktiskt gå till på ett sätt; att det tas med i våra historieböcker. Att det tas upp i alla skolböcker. Att varje svensk elev som går ut grundskolan har en medvetenhet om det samiska folket, dess kultur och traditioner samt kunskap om alla de övergrepp den svenska regeringen utförde på detta folk. Det är först då, när vi erkänt övergreppen som en upprättelse kan utföras. Men att skriva in övergreppen på samerna och dess kultur i våra historieböcker är något som aldrig kommer att ske. Aldrig! Och därmed kan samerna heller aldrig få en fullvärdig upprättelse. Och utan en upprättelse står vi fortfarande kvar på ruta ett! Ett erkännande av övergreppen är ett erkännande att socialdemokraterna gjort ett fatalt misstag, och misstag är något en socialistisk regering aldrig erkänner. Därför kommer vi alltid stå kvar på ruta ett i samefrågan. De få gånger borgerliga partier kommit i regeringsställning har svaga ljusglimtar tänts på den mörka Sápmihimlen men de har släckts lika snabbt när de förlorat regeringsmakten igen. Än idag -hundra år senare- finns ett lika enormt utbrett rasistiskt hat och ett djupt förakt från Socialdemokrater av hela det samiska folket...

  "– Jag fick skit för det i regeringen där de fortfarande kallas "lappjävlar" av olika socialdemokrater."

d262425a-aec5-409c-8ac8-a426311c0927.jfi

Socialdemokraten Annika Åhnberg råkade be om ursäkt till samerna för hundra års förtryck. "-Jag fick en massa skäll. De kallades fortfarande "lappjävlar" av olika socialdemokrater. Samernas rättigheter har aldrig erkänts och kommer så aldrig göras."

 

LAPPJÄVLAR!

Ett tydligt exempel var när dåvarande Jordbruks- och sameminister, socialdemokraten Annika Åhnberg bad den samiska befolkningen inofficiellt om ursäkt för århundraden av övergrepp på FN:s urbefolkningsdag den 8 augusti 1998. Ursäkten blev mycket omstridd i de röda leden. Det är första och enda gången något sådant yttrats och den utlovade ursäkten från hela riksdagen uteblev - och är så än till dags dato! Talet hölls i Tärnaby och ministern pratade om ”statens förtryck” där samer förvägrats sitt språk och tvångsförflyttats. Det blev inte populärt!

  "– Jag fick skit för det i regeringen. Jag fick en massa skäll. De kallades fortfarande "lappjävlar" av olika socialdemokrater. Samernas rättigheter har aldrig erkänts och kommer så aldrig göras" berättade Annika Åhnberg. 

 

En månad senare vinner Socialdemokraterna riksdagsvalet och Annika fick sparken. Andra källor avslöjade att dåvarande statsminister Göran Persson efter Åhnbergs tid i regeringen, på ett möte sagt ; ”-Håll bort den här frågan. Gör vi inget alls så håller vi nere konflikterna, detta är ingen valvinnarfråga”. 

Skärmklipp 2021-01-14 16.19.50.png

Socialdemokraterna försöker låtsas som om man ger stöd till samiska rättigheter men man gör det inte. I stället snurrar man in sig i alltmer komplicerade juridiska spörsmål helt enkelt för att man aldrig tar den grundläggande politiska ställningen. Den handlar i grunden om samernas rätt till mark. Det var dels ett geografiskt betingat motstånd från politiker från renbetesområdena, dels ett taktiskt motstånd centralt från partistrategerna i partistyrelsen. De kom till slutsatsen att samefrågor ger för få röster från sameväljare men många fler från andra om man för en samefientlig politik. För socialdemokraterna är det viktigaste att behålla makten - inte att bedriva en human ideologi för utsatta minoritetsgrupper. Tragikomiskt är det just i Sveriges norra delar som socialdemokraterna har sina starkaste fästen, alltså i de delar av Sverige socialdemokraterna har gjort mest skada för folket...

"...men ve fan den svensk som påstår att en same inte är svensk!"

 

VÄNSTER vs SÖDER

 

I de Socialdemokratiska regeringskorridorerna kallas alltså samer fortfarande för "lappjävlar", något Stefan Löfven sällan avslöjar i sina vackra tal till nationen. Socialdemokraternas egen historia om de samiska övergreppen blundar de själva för. Övergreppen är något de vägrar erkänna. Faktum är att de vägrar ens erkänna samerna som ett eget folk. I deras socialistiska folkhemsvisioner accepterar man inget annat än svenskar. Samer är svenskar. Afghaner är svenskar. Somalier är svenskar. Islamistiska radikaliserade IS-anhängare är svenskar. Alla tycks vara svenskar, utom svenskarna själva.

 

Sanningen är att samer är samer och inget annat! Svenskar (som ursprungligen kallades Svear) och samer är två olika folkslag. Samerna invandrade till Skandinavien norrifrån och svearna söderifrån. "Alla" vet att samer är samer men detta faktum är som elefanten i rummet. Alla vet men ingen får säga det öppet.

- Jo, samerna själva får naturligtvis säga de inte är svenskar men vem lyssnar på dem? Historiker likaså. Men ve fan den svensk som påstår att en same inte är svensk!


När riksdagens andre vice talman Björn Söder påtalade detta faktum i Dagens Nyheter 2014 utlöste det ett primalskrik från vänsterkanten som sedvanligt skrek om "rasism" och "främlingsfientlighet".

Skärmklipp 2021-01-18 14.18.37.png

Björn Söder fick löpa gatlopp i media. Samma media som innerst inne visste att Björn hade rätt. Att det är viktigare att hata och öppet hänga ut en meningsmotståndare som "rasist" och "främlingsfientlig" av vänsteranhängarna och svensk gammalmedia blev tydligt uppenbart. Sanningen blev lite för obekväm. Hade reaktionen blivit likvärdig om Stefan Löfven hade haft mod att våga säga samma sanning? Eller hade han fortsatt kalla dem "lappjävlar"?

"-Björn Söder har i sak helt rätt! Samer är inte svenskar! Jag blir personligen mer bekymrad när alla andra partier tar debatten och påstår att samer är svenskar – för det är vi inte! Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser. Att påstå att samer är svenskar leder till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner". Orden kommer från den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén.

 

Mattias försvar var dock något som inte tystade hatet från vänstern. ​En tankeställare är att det var just socialdemokraterna som ville tvinga samerna bli svenskar - mot deras vilja. De blodröda ränderna och drömmen om ett folkhem fritt från samer tycks aldrig gå ur socialisterna. Att skrika "rasist" till Björn Söder var viktigare än att lyssna på den som faktiskt kan sin historia. Paradoxalt nog är det just det parti som etablissemanget kallar "främlingsfientligt" som i sitt partiprogram mest står upp för de samiska rättigheterna! De sanna rasisterna är ju de som inte vet sin egen historia, de historieförnekande socialisterna och deras rabiata vänstersvans! De som under hundra år förtryckte en del av vår egen befolkning och fråntog dem alla mänskliga rättigheter. Och som idag vägrar erkänna det! Men om detta må de icke berätta...

"Det värsta är att inget av allt detta står i våra barns skolböcker"

 

SYFTET

Vad var egentligen syftet med tvångsförflyttningarna? Än idag vet man inte med säkerhet mer än att utrotningspolitiken splittrade och söndrade. Samerna var knappast överbefolkade i norr - tvärtom. Och då hela gränsen mot Norge var stängt löste man inget problem genom att tvångsförflytta samerna söderut inom Sverige. Politiken var att splittra samerna mot varandra, istället för att ena dem mot staten. Den djävulska planen lyckades. Utrotningspolitiken mot den samiska kulturen fortsatte men 1976 tog det äntligen stopp då socialdemokraterna förlorade makten de haft i princip sedan 1920. Vid riksdagsvalet 1976 vann de borgerliga och ny statsminister blev centerpartisten Torbjörn Fälldin. Då var hela den samiska kulturen slagen i spillror. Krossad, utslagen - men inte död. Det fanns uppskattningsvis bara 20 000 samer kvar och mindre än hälften talade samiska. Mycket av deras traditioner och seder var sedan länge övergivna och bortglömda. Hur den samiska kulturen sett ut idag om Socialdemokraterna även vunnit valet 1976 och fortsatt med sin etniska rensning vågar ingen tänka på. Samerna kunde nu sakta sakta resa sig igen, även om inget skulle bli som innan 1920.

1986 antogs den samiska flaggan och 1992 inrättas Sametinget. Den 13 maj 1993 hålls det första sametingsvalet som invigs i Kiruna med kungaparet närvarande. År 2000 införs den samiska språklagen som ger samer rätt att använda samiska i kontakt med myndigheter och domstolar. Den ger också samer rätt till barn- och äldreomsorg på det egna språket. 2010 införs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som ger större möjligheter för de nationella minoriteterna att bevara och utveckla sina språk och kulturer. Idag är den samiska kulturen skyddad i lag och samerna är landets största minoritetsgrupp.

 

DET SAMISKA SPRÅKET:

Flest talare har Nordsamiska som talas av uppskattningsvis 17 000 personer i hela det samiska området, varav 6000 personer i Sverige. Nordsamiska utgör ca 85% av alla som talar samiska.

Det finns cirka 500 personer som talar Lulesamiska, och nästan lika många som talar Sydsamiska. Pitesamiskan har ca 40 talare och Umesamiskan drygt 10.

 

Den Sydsamiska ortografin antogs 1978 och Lulesamiska antogs 1983. Umesamiska ortografin godkändes så sent som 2016. En Pitesamisk ortografi är på gång.
 

Alla de samiska språken är hotade språk enligt FN-organet UNESCO.

Det värsta är kanske ändå att inget av allt detta står i våra barns skolböcker. Efter nio år i grundskola har fortfarande inte våra barn läst en enda rad om vad som faktiskt hänt i vår mörkaste nutidshistoria med rasbiologiska institut, tvångssteriliseringar, tvångsförflyttningar och etnisk utrensning av vår norra befolkningsgrupp! Ett bevis hur socialismen och det vänsterstyrda etablissemanget effektivt suddat ut alla negativa spår av vår egen historia. Den historia som vi inte ska känna till. Den historia som berättar sanningen om vad Socialdemokraterna utsatte den samiska befolkningen för. När sanningen om socialdemokraterna uppdagas går deras logotype från röd till brun och från brun till svart. Becksvart! Censur, förnekelse, historieförvanskning och mörkläggning är något alla socialistiska regimer alltid varit väldigt duktiga på. Det spelar ingen roll om vi pratar Hjalmar Brantings Sverige 1920, Sovjetunionen 1950, DDR 1970 eller Löfvens Sverige 2021. Socialismen är sig alltid lik - i alla länder - i alla tider! Något vi måste tänka på nästa gång vi traskar iväg till valurnan för att rösta för vårt lands kommande framtid...

Vi berättar bara som det var. Vi berättar bara som det är. Vi berättar bara sanningen!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

Källa:

 

TIDIGARE ARTIKEL:

Del 1: Den etniska rensningen.  (LÄNK)

BÖCKER:

"Ett folk - ett land" (2005) av Per Axelsson

"Kåtornas folk" (2013) av Ester Blenda Nordström

"Samisk kamp" (2017) av Marianne Liliequist, Coppélie Cocq

"Herrarna satte oss hit" (2020) av Elin Anna Labba

DOKUMENTÄRFILM SVT:

"Tvångsförflyttningar – Bággojohtin" av Sara Omma Simma

(Togs bort från SVT Play/ öppet arkiv 16 januari 2021)

LÄNKAR:

Möt ättlingar till drabbade av tvångsförflyttningarna: (LÄNK)

Samiska kvarlevor återlämnas  till vilojord i Lycksele (LÄNK)

Bad samerna om ursäkt – ”fick skäll av regeringen”: (LÄNK)

Sture Karlsson utsattes för skallmätning på skoltid: (LÄNK)

Kulturministern: ”Det är fruktansvärda berättelser” (LÄNK)

Dokumentär från 1990 om tvångsförflyttningarna: (LÄNK)

Sameradion & SVT Sàpmi: Tvångsförflyttningen: (LÄNK)

Tornedalingar: ”Sådant som Hitler höll på med” (LÄNK)

Beslut – nu får tornedalingarna upprättelse: (LÄNK)

Mattias Åhrén: "Samer är inte svenskar": (LÄNK)

 

 

Tre mycket sevärda videos:

Elin Anna Labba om tvångsförflyttningarna och sin bok "Herrarna satte oss hit"

Samerna: "Björn Söder och SD har helt rätt: -Samer är inte svenskar, vi är ju samer!"

Exploateringen i Sapmi hotar det samiska folkets överlevnad. Samiska aktivister kräver ett stopp för det

 

Bildgalleri. (På mobil: dubbelklicka och svajpa.)

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna