top of page

Händelser under kalla kriget:

Scanair-incidenten.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
missing-malaysia-mh17_edited_edited.jpg

Den sovjetiske piloten  aktiverade sitt radarsikte och rapporterat till stridsledningscentralen att han låst radarsiktet på målet...

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

Natten mellan 1:a och 2:a september 1983 skjuts ett koreanskt jumbojet ner över internationellt vatten strax väster om ön Sachalin av ett ryskt stridsflygplan av typ Su-15 Interceptor.

Samtliga 269 människor ombord på flight KAL-007 omkommer, däribland amerikanska kongressledamoten Larry McDonald samt en svensk. Nedskjutningen föranledde en proteststorm och blev förstasidesstoff i hela världen. Mindre än ett år senare håller samma fatala misstag på att inträffa igen då ett ryskt stridsflygplan av typ Su-15 Flagon var mycket nära att skjuta ner annat civilt passagerarflygplan. Planet var ett svenskt Scanairplan, en Airbus A-300 med 276 svenska semesterfirare ombord...

"Ett sovjetiskt jaktflygplan följer ett svenskt charterflygplan 1984"

På kvällen torsdagen den 9 augusti 1984, under en stor sovjetisk luftförsvarsövning över Öster­sjön, blev ett svenskt Scanairflygplan plötsligt förföljt - in i svenskt luftrum - av ett sovjetiskt jaktflygplan. Händelsen blev flitigt omskriven i svensk dagspress.

 

Trafikflygplanet, en Airbus A-300 under befäl av flygkapten Nils Benker, var på väg till Arlanda med 276 hemvändande charterturis­ter från Kreta. Flygplanet följde den gängse färdvägen över Östeuropa och passerade Polen på 10 000 meters höjd på sin väg mot Gotland. Samtidigt genomförde några sovjetiska jakt­flygplan av typen Su-15 "Flagon" fingerade anfall mot ett målförband över östra Östersjön.

Plötsligt flög ett av dessa jaktflygplan mot det svenska trafikflygplanet och förföljde det in över södra Gotland. Som närmast kom jakt­flygplanet två kilometer från trafikflygplanet, vilket i tid bara är någon sekund ifrån i dessa hastigheter. Efter ett par minuters förföljande svängde det och vände åter mot den baltiska kusten.

 

Hela händelseförloppet kunde följas av svensk radar och spelades in i form av PPI-film. Inga svenska stridsflygplan fanns i närheten, och två stycken AJ 37 Viggen beordrades därför omgående till området "för att 'visa svensk flagg'. 

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Mer än ett civilt trafikflygplan hade tidi­gare skjutits ner av Sovjetunionen. Senast året innan hade det sydkoreanska KAL 007 gått undergången till mötes efter att ha skjutits ner väster om ön Sachalin utanför Sibiriens östkust. Såväl besättningen som alla passagerarna omkom. Hade något liknande varit nära att hända över Gotland? 


"Det perfekta skjutavståndet för ett modernt robotbestyckat jaktplan är 2 000 meter. Exakt det avståndet höll det sovjetiska SU-15-planet, när det den 9 augusti genomförde sitt skenanfall mot passagerarflyg-planet Airbus 300 från Scanair." skrev Expressen.

 

Expressen rapporterade även händelseförloppet i detalj, baserat på försvarsstabens och Försvarsdepartementets gemensamma presskonferens fredagen den 7 september: "Kl 17.40: En av jaktpiloterna får order från markkontrollen att avbryta övningen och gå mot ett nytt mål - den svenska Scanair-maskinen." 

 

Svensk Pilotförening såg också mycket allvarligt på händelsen: "Det sovjetiska jaktflygplanet befann sig medvetet på dubbelt förbjudet område, nämligen i luftled och i slut-skedet på svenskt territorium i skjutläge bakom ett civilt trafikflygplan."

"Var det ett misstag eller uppsåt?"

 

En position som måste ha varit helt klar såväl för den ryske jaktpiloten eftersom vackert väder rådde som för rysk jaktstridsledning som med sin radarutrustning måste ha följt (lett?) hela förloppet. Ett sovjetiskt jaktflygplan som befinner sig så långt från sovjetiskt territorium är med all sannolikhet stridsladdat och riskerna för en vådaavfyrning kan ej negligeras.

 

Trots presskonferensen, som ägde rum nästan en månad efter händelsen föreföll varken regeringen eller försvarsmakten särskilt oroad. "Det kan ha varit ett [ryskt] misstag", konstaterade Sveriges socialdemokratiska statsminister Olof Palme lite oengagerad. "Militären ansåg från början att det rörde sig om ett misstag från rysk sida", noterade pressen. Var det ett misstag eller uppsåt? 


Hade regeringen och försvarsmakten rätt? Var det ett oskyldigt misstag? Eller hade de 276 svenska charterturisterna svävat i livsfara? Kanske på grundval av Expressens beskrivning av "Det perfekta skjutavståndet" och ordval som "skenanfall" växte i sinom tid en myt fram om händelsen. Enligt vissa källor skulle nämligen signalspaningsmaterialet ha avslöjat än mer alarmerande fakta.

 

Den sovjetiske jaktflygaren uppgavs ha aktiverat sitt radarsikte och rapporterat till stridsledningscentralen att han låst radarsiktet på målet, vilket

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

innebar att han på order kunde avfyra en radarmålsökande jaktrobot mot trafikflygplanet. Som en observatör kommenterade det hela: "Under några minuter hade mer än tvåhundra ovetande svenska charterturister svävat i akut livsfara." 

Slutbetänkandet av Säkerhetspolitiska utredningen av år 2000-02 angav följande som försök till förklaring av incidenten: "Händel­sen orsakade stor uppståndelse när den blev känd och flera teorier om bakomliggande orsak framfördes. I relativt färskt minne fanns då att Sovjetunionen ett drygt år tidigare skjutit ned en koreansk jumbojet, som kommit ur kurs och som sannolikt förväxlats med en amerikansk signalspanande RC-135. Att Scanairflygplanet förväxlats med ett mål i luftförsvarsövningen var därför en teori. En annan var att Sovjet inte bara genom de förmodade undervattenskränk­ningarna utan nu också i luften ville göra en markering mot Sverige. En tredje förklaring skulle kunna vara att Scanairflygplanet feliden­tifierats och tagits för ett deserterande flygplan som Sovjetunionen snabbt och resolut ville stoppa. Ytterligare en teori var att Sovjetunio­nen genom gränskränkningen ville tvinga fram svenska bevis och på så sätt erhålla detaljerade uppgifter om svensk luftbevakningsförmåga."

Teorierna om vad som hade hänt var många. Incidenten var onekligen allvarlig och på FRA gjordes därför en noggrann analys av vad som hade hänt på den sovjetiska sidan. Det inblandade sovjetiska jaktflygplanet var känt för FRA. Det var av typen Su-15TM och tillhörde 54:e gardesjaktflygregementet, som var baserat i Vainode i Sovjetrepubliken Lett­land. Regementet hade en ärorik historia som sträckte sig tillbaka till andra världskriget och hade ett rykte som något av ett elitförband. Det hade alltid jaktflygplan i beredskap och var en viktig del av det sovjetiska luftförsvaret. När hög beredskap rådde skulle hela regemen­tet kunna lyfta inom 30 minuter och under en larmövning 1984 visade det sig att hela rege­mentet - 32 jaktflygplan - kom upp i luften på 24 minuter!

"Sovjetiska jaktflygplan på beredskapsuppdrag var alltid fullt beväpnade"

 

Su-15 var ett gammalt jaktflygplan. Det hade utvecklats för att kunna sättas in mot högtflygande bombflygplan - framför allt ame­rikanska sådana med kärnvapen som Sovjet­unionen upplevde som mest oroande - och började serietillverkas redan 1966.

 

Su-15TM var en modernare version, som kom i serie­tillverkning 1971-72. Den hade en bättre jakt­radar och modernare beväpning, och det var ett sådant jaktflygplan som hade skjutit ner det sydkoreanska trafikflygplanet året före.

 

Dess­utom hade den sovjetiske flygofficeren Anatolij Kornukov, som beordrade nedskjutningen av det sydkoreanska planet, tjänstgjort vid just 54:e gardesjaktflygregementet i Vainode fram till 1970. Synen på utländska flygplan som poten­tiella hot fanns alltså även bland sovjetiska förband i Baltikum.

 

Su-15 exporterades aldrig utan användes endast inom Sovjetunionen. Det var ett mycket populärt flygplan bland sovje­tiska jaktflygare.

Vad gäller 54:e gardesjaktflyg­regementet hade det flugit Su-15 sedan 1967, och många av dess flygare var mycket erfarna. Vid den sovjetiska luftförsvarsövningen hade den Su-15 som sedan flög in över Gotland övat tillsammans med andra jaktflygplan från samma förband.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Tyngdpunkten i övningen hade varit att öva i telestörd miljö. Eftersom det var en övning hade de sovjetiska telemot­medlen riktats mot den egna radarluftbevak­ningen och stridsledningen. Det sovjetiska jaktflygplanets uppgift i övningen hade varit att öva anfall mot utsedda målflygplan, ett antal bombflygplan av typen Tupolev Tu-16.

Det var strax efter klockan 17.40 som jakt­flygplanet lämnade övningsområdet, placerade sig i läge bakom Scanairflygplanet och följde det in över Gotland, för att några minuter senare avbryta förföljandet och återvända till hemmabasen. Det fanns inte något som tydde på att incidenten hade påverkat den sovje­tiska luftförsvarsövningen. Den fortsatte efter incidenten som om inget hade hänt. Jaktflyg­planet föreföll inte ha haft beredskapsuppdrag.

 

Sovjetiska jaktflygplan på beredskapsuppdrag var alltid fullt beväpnade, men så var inte nöd­vändigtvis fallet med flygplan under övning. Jaktflygplanet hade använt sin navigations­utrustning, i samband med förföljandet av trafikflygplanet. FRA:s slutsats blev att gräns­kränkningen kunde bero på brister i den sovje­tiska förmågan att identifiera olika flygplan, särskilja närliggande mål och bestämma kor­rekt position, i synnerhet i telestörd miljö.

"Incidenten fick konsekvenser för de svensk-sovjetiska relatio­nerna"

 

Jaktflygplanet Su-15TM var utrustat med en jaktradar (RP-26 Taifun-M), Någon sådan radar hade inte registrerats i samband med händelsen, och det är därför inte sannolikt att den sovjetiske jaktflygaren hade aktiverat sitt radarsikte.

 

Inte heller hade den sovjetiske piloten, såvitt FRA kände till, rapporterat till stridsledningscentralen att han låst radarsiktet på målet. För övrigt användes vid den tiden normalt inte flygplanets egen jaktradar vid beredskaps­insatser, om den sovjetiske piloten trots sitt deltagande i övningen ändå skulle ha beordrats att utföra en sådan.

 

Såväl vid beredskapsinsatser som vid skarp jaktrobotskjutning var sovjetisk praxis att flygplanet leddes från marken. Piloten följde order från stridsledaren - som arbetade med hjälp av den markbaserade luftförsvars­radarn - under hela anflygningen mot målet och slog på sin jaktradar först i samband med målfångning och eldgivning. Det uttalade syftet med förfarandet var att närma sig målet utan att upptäckas genom de egna radarsignalerna.

Det sovjetiska förfarandet var välkänt inom flygvapnet. Den svenske spaningsflygare som tog fotografierna beskrev de sovjetiska flygarnas arbetsmiljö på följande sätt: "Ryska piloter hade en svår uppgift. De kunde inte

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

som [de svenska flygarna] svänga och stiga som de själva ville. Det var den operative chefen sittande i en radarcentral som beordrade alla rörelser i luften. De kunde enbart ändra höjd och fart efter tillstånd."

 

Sovjetiska flygare började inte använda egen jaktradar vid beredskapsinsatser förrän några år senare och då som en reaktion på den unge västtysken Mathias Rusts intrång i sovjetiskt luftrum den 28 maj 1987 med en Cessna, som han sedan landade på Röda torget i Moskva.

Det fanns följaktligen, enligt det för FRA tillgängliga materialet, ingen anledning att misstänka att det sovjetiska jaktflygplanet fak­tiskt haft för avsikt, eller haft möjlighet, att skjuta ner Scanairflygplanet. Det fanns inte något som tydde på att gränskränkningen var en medveten planerad markering mot Sve­rige. Slutligen fanns det heller inga tecken på att man från sovjetisk sida tyckte sig se ett deserterande flygplan. I sådant fall skulle man åtminstone ha eftersträvat att sätta in beväp­nad beredskapsjakt.

 

Su-15-flygplanet och dess jaktstridsledare hade förmodligen av misstag tolkat Scanairflygplanets radareko som ett målflygplan i övningen, inte ett mål som man skulle bekämpas med skarpa vapen. Rapporten om händelsen blev därför inte särskilt alarmerande. Och regeringen och försvarsmakten såg därmed, baserat på ett tillfredsställande underrättelseunderlag, ingen anledning till oro. Incidenten fick dock ändå konsekvenser för de svensk-sovjetiska relatio­nerna, och massmedia skrev utförligt om händelsen. Inget tydde på att spekulationerna i massmedia var riktiga, men som ofta är fallet när medierna blåser upp en händelse får den politiska konsekvenser, i detta fall för Sveriges relation till Sovjetunionen. Spekulationerna fick ett eget liv och förblev i det allmänna med­vetandet som legender bland andra, långt efter att de förlorat all praktisk betydelse...

189.jpg
  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

  Källa & lästips:  

"Hemligstämplat" (2020) av Michael Fredholm

"Svenskt flyg under kalla kriget" (2016)

 

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Time was running out for everyone,
Flying over the Sea of Japan.
None would live to see the rising sun,
Death was following close at hand.

The Russians have shot down a plane on its way to Korea.
Two hundred and sixty nine innocent victims have died.

Murder in the skies came without a warning.
Murder in the skies, black September morning.
Murder in the skies came without a warning.…

Time was running out for all on board,
Soaring up through the shadows of night.
High above the clouds the engines roared,
This would be their final flight.

The russians have shot down a plane on its way to Korea.
Two hundred and sixtynine innocent victims have died.

Murder in the skies came without a warning.
Murder in the skies, black September morning.
Murder in the skies.

Texten till "Murders In The Skies" av Gary Moore från albumet "Victims Of The Future" - 1983:

00:00 / 05:55

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page