Mineringen.

unnamed.jpg
Stämpel9.gif

"Det var inte USA eller Storbritannien som Sverige ville hjälpa vinna kriget. Det var Adolf Hitler och hans nazister!"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

När Sverige hjälpte Nazityskland lägga ut minfält och ubåtsnät mot de allierade under kriget!

Lyssna:Mineringen
00:00 / 34:22

 

Att Sverige under andra världskriget helt stod på Adolf Hitler och nazisternas sida är allmänt känt bland de lite mer allmänbildade svenskar som är insatta i historien. Sverige som styrts av Socialdemokraterna sedan 1920 hade ett väl utvecklat samarbete med Tyskland som vid denna tid sågs som det stora framtidslandet.

Under mellankrigstiden då Tyskland var förbjudet av Versaillesavtalet att återuppbygga sin krigsmakt var det därför inte så konstigt att det var deras vapenbroder och bundsförvant i norr som hjälpte dem under stor sekretess. Vi skeppade enorma mängder järnmalm vilket var förutsättningen att kunna bygga slagskepp, stridsvagnar och u-båtar. Vi byggde under stort hemlighetsmakeri såväl stridsflygplan som stridsvagnar som vi skeppade till Tyskland och vi utbildade tyska soldater till att bli U-båts sjömän. Ja listan på hur det socialdemokratiskt styrda Sverige hjälpte Tyskland under mellankrigstiden att åter bli en farlig krigsmakt är lång - alltför lång!

Redan sommaren 1940 samarbetar Sverige med Hitlerregimen med att lägga ut kraftiga avspärr­ningsnät i den svenska delen av Öresund. Detta för att inte främmande ubåtar, läs brittiska, ska kunna ta sig in i Östersjön som därmed förvandlas till ett tyskt innanhav. Sverige tvingas knappast till detta samarbete, tvärtom. Tyska marinofficerare berömmer sina svenska kolleger för att Sverige så tjänstvilligt och snabbt gått de tyska önskemålen till mötes. Officiellt förnekade svenskarna vad man gjort och än idag är det inte många som känner till vad som hände ute till havs...

"-Kanske var detta beredskapstidens bäst bevarande hemlighet, något som än idag förtigs så gott det går."

 

När andra världskriget bröt ut 1 September 1939 fortsatte vårt samarbete med Nazityskland som om inget hänt. Det "neutrala" Sverige försåg Hitler med ökade leveranser av järnmalm och kullager, vi bidrog med direkta krigsförnödenheter mot de allierade i kriget på nordkalotten och Adolf Hitler fick upplåtas enorma lagermagasin med proviant i Sverige. Det helt "neutrala" Sverige gav tillstånd att Nazityskland fick transportera hela krigsdivisioner genom Sverige och att nazisterna fick transportera norska judar till avrättning i Auschwitz genom Sverige. Allt godkänt av Socialdemokraterna och Per Albin Hansson.

Men det var inte bara via järnväg Nazityskland fick ta sig fram genom Sverige. Tyskland begärde även att få använda svenska vatten för att nå den östra krigszonen. Man fick inte bara tillståndet – men man fick även svenska flottans beskydd. Svenska örlogsfartyg gav därmed direkt skydd åt nazityska krigstrupper och tysk materialförflyttning även till sjöss! Kanske var detta beredskapstidens bäst bevarande hemlighet, något som än idag förtigs så gott det går.

Alla de "eftergifter" som socialdemokraten och statsministern Per-Albin Hansson gjorde åt Adolf Hitler skulle kunna bli en bok tjockare än bibeln. Eftergifter? Nja, vi gav faktiskt aldrig efter för någonting. Att hjälpa det tidigare socialdemokratiskt styrda, och nu nationalsocialistiskt styrda Tyskland var ingen eftergift, det var ett helt naturligt samarbete. Inget annat land än Sverige hade under hela 30-talet ett så bra samarbete med Tyskland. "Eftergiften" var snarare en självklarhet för vår socialistiska politik, en socialistisk politik som efter krigsslutet skulle stå oss dyrt...

 

Det var först senhösten 1944 som det otänkbara plötsligt blev det uppenbara att vår vän Hitler skulle förlora kriget. Det blev då skyndsamt för den svenska regeringen att byta politisk fot. Skulle vi nu ställa oss på de demokratiska västmakterna USA, Storbritannien och Frankrikes sida eller skulle vi ställa oss på kommunistdiktatorn och massmördarens Josef Stalins Sovjetunionens sida? Det blev det sistnämnda!

Inte konstigt västmakterna efter kriget inte såg Sverige med blid ögon. Sverige blev Gossen Ruda ingen ville ta i hand eller vågade lita på. Sverige var krigets ynkryggar och fegisar som bara vände kappan efter viden. Ett konflikträdd litet land som "bara råkade" ställa sig  på fel sida av historien - två gånger!

2.gif

Vid krigsslutet övergav Socialdemokraterna samarbetet med nazisterna och ställde sig istället på Sovjetunionens sida. Idag påstår samma parti att man stod "på rätt sida av historien" trots man skrivit under Barcelonaavtalet och avtalet med SMR om ett framtida muslimskt övertagande av Sverige.

Skärmklipp 2020-09-29 15.03.26.png

Vi på "Sverige & Sanningenskriver om det anständiga partiets sanna historia från sent 1800-tal till nutid. När man börja glänta lite på

socialisternas garderob blir liken därinne oräkneliga. Några få skandaler är kanske kända bland fåtalet men de flesta är helt okända bland allmänheten. En del skandaler är fortfarande delvis hemligstämplade! En skandal som åter påvisar att vi ville hjälpa Adolf Hitler och hans nazister att vinna kriget är det som hände ute till havs. Hur många känner idag till att det "neutrala" Sverige aktivt hjälpte den tyska krigsmakten att minera Östersjön och Öresund mot Sovjet och mot de allierade länderna, USA, Storbritannien och Frankrike? Faktum är att Nazityskland var det enda landet vi under kriget hjälpte med minläggning och ubåtsnät mot Hitlers fiender. Kan den slagsidan vi hade för Hitler och nazismen bli tydligare än såhär? 

"Arrangemanget som var otillåtet enligt folkrätten tillkom på tyska och svenska initiativ då det gynnade tyska intressen"

Redan i november 1939 lade Tyskland ut en minering vid Falsterbo, en distansminut in på svenskt territorial-vatten. Sverige gav efter och Försvarsstaben fick order av den socialdemokratiska regeringen att inte hävda neutralitet längre ut än till tremilsgränsen. (Att skylla på den bortförklarande terminologin "samlingsregering" håller inte då denna bildades först i december samma år) Vid överfallet på Danmark och Norge den 9 april 1940 minerade Tyskland den så kallade Skagerackspärren, ett minfält med omkring 13 000 minor, och skar därmed av svenska förbindelser västerut.

Bara månaden senare den 17 maj 1940 föreslog Tyskland en ny spärr i Öresund - en nätspärr i norra Öresund på svenskt vatten mot brittiska ubåtar. Den tredubbla spärren lades ut på svenskt vatten med nazityska fartyg och tysk materiel gemensamt av svenska och nazityska soldater vid Viken med den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringens godkännande! Längst ut på piren vid Vikens hamn stod under kriget en bevakningskur. Härifrån bevakades trafiken genom öppningen i det tyska ubåtsnätet svenskarna hjälpt till att lägga ut, främst mot brittiska båtar.

 

Statens informationsstyrelse SIS gick sedan ut till all media den 10 juni 1940 att "spärrningsåtgärderna i Öresund" icke fick omskrivas. Sverige tände även upp, på tyskarnas förfrågan, fyrarna längs västkusten för att den Nazityska flottan lättare -och snabbare- kunde löpa upp till det nyligen ockuperade Norge om natten. Marinchefen Fabian Tamm försåg den tyska marinens chef med farleden som krävdes för att ta sig igenom svenska farvatten till Norge. Idag vet vi att fyrarna även var tända natten när fartygen M/S MonteRosa och M/S Donau i november 1942 fraktade 772 norska judar från Oslo till Stettin vidare till Auschwitz där de avrättades. Det goda samarbetet mellan socialistiska Sverige och Hitlers nationalsocialistiska Tyskland var således i full gång. 
 

Det måste ha varit en märklig och skrämmande syn när man tittade ut över Öresund den 10 juni 1940. Tre kraftiga nazityska bogserbåtar, sida vid sida, var och en med en pråm på släp, var sakta på väg tvärs över Öresund, från Hornbeak på den ockuperade danska sidan till Viken på den svenska. Längs hela den skånska Öresundskusten fanns bered­skapssoldater, från infanteriregementena i Halmstad, Växjö & och Kristianstad.

Det var först 2017 som den svensk/nazityska ubåtsspärren i Öresunds uppmärksammades i samband med boken "Sviktande neutralitet". Sverige hjälpte Hitler med att spärra av sundet främst för brittiska fartyg. I Viken finns idag ett sjöfartsmuseum där man kan se mer om denna händelse.

Skärmklipp 2020-09-29 15.03.47.png

De kunde se vad som hände, liksom många i den väldiga arbetsstyrka om bortåt tusen man som höll på att bygga ett stort kustartilleribatteri, Batteri Hel­singborg, på platån ovanför Domsten några kilometer inåt land. Var det den tyska invasionen som kom nu, den som man fruktat ända sedan 9 april då Danmark och Norge ockuperades? Något som kanske var förtruppen till en invasionsstyr­ka närmade sig alltså den svenska kusten. Högre militära staber alarmerades och tillfrågades: ska vi öppna eld om fartygen kommer in på svenskt territorialvatten? Några minuter senare kommer ett lugnande telegram från Stockholm. De tyska bogserbåtarna och deras släp hade svenska regeringens tillstånd att bedriva sin verksamhet in på svenskt område. 

"Bedriva sin verksamhet"? Vilken verksamhet...?

Ute på Öresund på några tusen meters avstånd från de tyska bogserarna, låg den svenska hjälpkanonbåten 31. Hjkb 31 var i själva verket hamnisbrytaren Bore nu tagen i anspråk för bevakningstjänst på den svenska västkusten. Fartyget hade beord­rats att denna dag för "speciellt uppdrag" kl 05.00 avgå från Malmö till norra Öresund, närmare bestämt redden utanför fiskeläget Viken. Det "speciella uppdraget" bestod i själva verket att hjälpa nazisterna spärra av Öresund med enorma ubåtsnät.

Nätens uppgift var att förhindra att engelska ubåtar skulle kunna ta sig in i Östersjön via Öresund. Det gällde förstås också att se till så att inte någon ubåt slank förbi i nätens båda luckor och därför ingick det i överenskommelsen att i luckorna skulle det finnas hydrofonövervakning på ömse sidor.

 

Själva nätet bestod av grov stålvajer, hopfogad i rutor om två gånger två eller fyra gånger fyra meter. För att hålla nätet på plats försågs det med tyngder, tallriksankare, som höll ner dem mot botten och så fanns det flytbojar som sträckte dem upp mot ytan. På så sätt hölls de i lod­rät position, som jättelika notar. Öresund är här måttligt djupt, knappast mer än trettio meter och med de tre pa­rallella systemen av nät blev det en effektiv avspärrning mot ubåtar.

En något dråplig skildring av hur det gick till den 10 juni 1940 när Öresundsspärren lades ut har getts av den tyske konsuln i Helsingborg Ivar P:son Henning:

 

Isbrytaren Bore, tillhörig Malmö hamn, byggd av Kockums 1894. Far­tyget tjänstgjorde i den svenska örlogsfiottan under såväl första som andra världskriget. Sedan 2012 finns hon åter i Malmö och omhänder­tas i renoverat skick av en ideell förening

Skärmklipp 2020-09-29 15.03.58.png

"-På förmiddagen blev jag uppringd av en svensk kommendörkapten, som låg här med sin torpedbåt. Han frågade, om jag hade lust att följa med på en tur i Sundet ombord på hans båt, och tillade, att jag skulle komma att träffa gamla bekanta, han ville ej säga vilka ...

När vi nalkades Viken låg mittsunds en stor tysk lastångare, Genua. Vi lade till vid dess sida, kommendörkaptenen, åtföljd av mig, äntrade upp. Ombord mottogs vi av tyske chefen, kommendör Tschirch, som jag kände sedan 1914. Mycket förvånad blev jag dels över att vi steg ombord på en tysk båt, dels över att här träffa en gammal god vän.

 

Sedan de båda båtcheferna konfererat med varandra, förstod jag att det ej var för min skull, som denna utfärd företagits; viktiga saker skulle nu utföras. De svenska sjöofficerarna skulle vara med om att med tyskarnas hjälp spärra Sundet för ubåtar. Arbetet tog omedelbart sin början. I ångarens lastrum låg det långa nätet av tjock wire med stora maskor, vari ubåtar skulle fastna. Nätet, försett med tyngder och flöten, sänktes nu i vattnet med stor skicklighet av manskapet i riktning mot Viken. När detta arbete, som tog lång tid, avslutats vid den svenska sidan, började ett liknande arbete vid danska kusten.

 

Under tiden låg torpedbåten vid Genuas sida. De svenska matroserna fick korv, bier och cigaretter av tyskarna och tankar utbyttes om kriget. Vädret var strålande vilket underlättade utsättande av nätet. Sedan nätutläggningen avslutats, placerades ett svenskt och ett tyskt bevakningsfartyg i Sundet för att kontrollera passagen för båtar mellan ubåtsspärren. Efter väl förrättat arbete tog de svenska officerarna och jag farväl av tyskarna och återvände med torpedbåten till Helsingborg vid 10.30-tiden,"


Var det då en tysk avspärrning? Ja, det var det naturligtvis, det var tyskarna som hade tagit initiativet att sätta stopp för de engelska ubåtarna. Och själva näten var tyska. Båtarna som lade ut dem var tyska och sjömännen som gjorde jobbet tillhörde Kriegsmarine. Men, och härom kommer den diplomatiska finessen in, från gränsen mittsunds och österut mot den svenska sidan, skulle de bojar som bar upp näten vara målade i gult och blått enligt en överenskommelse som träffats i Helsingör mellan tyska och svenska marinofficerare. Man­skapet arbetade i civila kläder och de nätutläggande fartygen bar tysk handelsflagg.  Nätspär­ren var tysk på danska sidan och svensk /tysk på den svenska.

ViSS, Vikens Signalstation, på pirhuvudet i Vikens hamn. Här arbe­tade den personal som övervakade hydrofonen i nätluckan vid hamn­inloppet.

127.jpg
Skärmklipp 2020-09-29 15.04.05.png

En öppning lämnades för passage invid land utanför Vikens hamn. Spärren som även hade bottenhydrofon och strålkastare övervakades och skyddades av ett kustartilleribatteri med fyra 57 mm pjäser. Arrangemanget som var otillåtet enligt folkrätten tillkom på tyska och svenska initiativ, det gynnade tyska intressen samt spärrade förbindelsen mellan två hav. Sverige försökte hålla spärrens existens hemlig. Sandsäcksvärn och eldledning maskerades som färgglada badhytter och strandkiosker. Soldaterna arbetade sommartid i badbyxor. Först 1944, när krigslyckan vänt för Adolf Hitler, tilläts passage av alla fartyg genom spärren. I maj 1945 är kriget över men först i augusti påbörjas arbetet att ta upp nätspärren och den 19 september är hela arbetet avslutat. Öresundsspärren var därmed ett avslutat kapitel som ytterst få svenskar kände till. Kanske hade ingen känt till händelsen om det inte var för en nyfiken telegrafist med en nyinköpt filmkamera...

Ombord på Bore fanns nämligen telegrafisten furir Tryggve Kastrup. Med sig på båten hade Tryggve sin nyinköpta 16mm filmkamera. Han hade tidigare filmat under sin tjänstgöring på Bore när besättningen vid Måkläppen utanför Falsterbo oskadliggjort en mina. När Tryggve nu ser hur de tyska fartygen började lägga ut stora vajrar i Öresund verkade detta spännande att filma tyckte Tryggve.  Under en kort tid hinner han filma innan löjtnant Johan Johannisson upptäcker vad som sker och i barsk ton ger order av avsluta filmandet. Det som sker ute till havs är strängt sekretessbelagt. Filmen finns bevarad än idag och är den enda kända film från utläggningen av den svensk/nazityska Öresundsspärren.

(Vet Du mer om denna film - kontakta oss. Allt om incidenten med Tryggve Kastrup och hans film och om hela projektet med Öresundsspärren finns i boken "Sviktande Neutralitet - Öresundsspärren" av Sten Henriksson från 2017)

Ubåtsspärren i Öresund i samarbete mellan Sverige och Nazityskland var, kort sagt, ett flagrant avsteg från Sveriges deklarerade neutralitetspolitik och ubåtsspärren kom att ligga kvar under hela andra världskriget. Sveriges politik under andra världskriget har under åren varit föremål för omfattande forskning och diskussion. När det gäller avstegen från neutralitetspolitiken har framför allt permittenttrafiken mellan Norge och Tyskland över svenska järnvägar stått i centrum för debatten. Andra centrala inslag som transiteringar av trupp och materiel har också lyfts fram - krigsmaterielen till Narvik, Division Engelbrechts förflyttning tvärs genom landet som en del av det tyska angreppet på Sovjetunionen 1941, och den omfattande malmexporten under hela kriget. Men det direkta sjömilitära samarbete som förekom, t.ex. i form av mineringar i Östersjön och utläggandet av Öresunds­spärren har diskuterats i förvånansvärt liten utsträckning. Det var först 2017 som de nazi/svenska ubåtsnäten blev allmänt kända genom boken "Sviktande neutralitet - Öresundsspärren".

145.jpg

 

Näten lades upp på kajen i Norra Hamnen i Helsingborg. Ett antal bojar blev prydnader i trädgårdar och vid sjöscoutstugor i NV Skåne. En boj finns idag bevarad på Vikens sjöfartsmuseum.

(infälld bild)

Scan.jpg
Skärmklipp 2020-09-29 15.04.14.png

" -Visst var Sverige neutralt - men bara till Hitlers fördel"

 

Inom en vecka efter det tyska angreppet mot Sovjet 1941 lade Sverige ut en annan minering öster om Öland. Den förlängde en tysk minering som spärrade av hela Östersjön. Tyska örlogsfartyg fick tillstånd av svenska regeringen att gå i Kalmarsund men när de gick nära kusten skulle de inte ha krigsmarinens hakkorsflagga utan föra handelsflagg och soldaterna skulle vara under däck så att det skulle »se bättre ut«. I den svenska flottans konvojer skyddades också tyska trupp- och materieltransporter, vilket naturligtvis irriterade de allierade. Ingen kunde nu undgå vilken sida Sverige ställde sig på under kriget...

Det är väl känt att "neutrala" Sverige 1941 tillät transport genom Sverige av den tyska Engelbrechtdivisionen från Norge till Finland för fälttåget mot Sovjet, ett klart avsteg från neutraliteten. Mindre känt är vad som skedde till havs. I detta läge gav den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen efter för tyska förslag att gemensamt lägga en minspärr i det grunda Öresund för att hindra främmande u-båtar att tränga in i Östersjön. Det direkta samarbete var ett uppenbart, men föga uppmärksammat, brott om Sveriges officiella neutralitet. Inte undra på att svenska marinofficerare kom så bra överens med sina tyska kollegor om att sjöfarten endast skulle få "diskreta underrättelser" om minspärren "för att undvika uppseende".

De tyska fartygen möttes av sina svenska beskyddare antingen utanför Trelleborg eller i Hanöbukten. De gick genom Kalmarsund och möttes norr om Öland av andra svenska fartyg som fortsatte eskorten till finskt territorialvatten. Där tog finska fartyg över beskyddet av Nazitysklands krigsskepp. Det hela inleddes i juli 1941 och fortsatte till september 1942. Den största konvojen omfattade 35 fartyg. I den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hanssons dagböcker finns ironiska kommentarer om att de tyska fartygen i ”inre svenskt territorialvatten” markerade "nödläge" – vilket var en formell förutsättning för att de skulle få använda inre vatten – för att sedan dra på för fullt… 

En minsvepare sjunker sedan den gått på en fientlig mina

Skärmklipp 2020-09-29 15.04.27.png

Sverige eskorterade en hel tysk trupptransport genom Falsterbokanalen i augusti 1942 vilket föranledde en skarp brittisk protest och stor irritation på Sveriges "neutralitet" bland de allierade. Som hämnd kvarhölls det svenska oljetankfartyget Sveadrott i USA med sin oljelast vilket bl.a. nödvändiggjorde betydande inskränkningar i de svenska örlogsfartygens eskortverksamhet. När man förstod att uteblivna oljeleveranser snarare skulle öka än minska Sveriges beroende av Tyskland möttes Sveriges hållning med viss förståelse men man önskade att Sverige skulle inta en mer strikt neutralitet. Sveriges var med andra ord pinsamt neutralt - men bara till Adolf Hitlers fördel...

Det fanns inget annat land än Hitlers Nazityskland som Sverige hjälpte under kriget med mineringar och lots genom minspärrar. Socialdemokraterna tycktes göra allt i sin makt för att vi skulle bli en del av det tredje riket då vi var en icke stridande part av axelmakterna. Jagaren ”Klas Horn” var ett av de svenska fartyg som eskorterade Hitlers fartyg genom minspärrar. I en intervju i slutet av 80-talet berättar en av dem som var med:

”Ordern kunde komma mycket plötsligt. Det hände rätt ofta. Ibland var man hemma på permission och fick order över telefon att komma omedelbart. Man skulle ut på hemligt uppdrag. Det var strängt tillsagt om tystnadsplikt.”

"-Jag vet ärligt talat inte vilket som är värst; Socialdemokraternas historia eller alla deras bortförklaringar eller att var fjärde svensk fortfarande röstar på detta parti."

 

De tyska beställningarna gjordes av den tyske marinattachén von Wahlert, som helt sonika gick upp till Försvarstabens marinoperationsavdelning där han redovisade när och var nästa tyska konvoj skulle ha svenskt beskydd. Inte en enda gång fick han avslag på sin begäran! Den svenska eskorteringen av tyska transportfartyg medförde att de tyska sjökrigskrafterna kunde användas på annat håll.

 

Det var praktiskt för tyskarna att ta sjövägen. Järnvägstransporter av tunga pjäser var besvärligare än tyskarna tänkt sig. De tyngre kanonerna måste monteras isär om de skulle fraktas på järnväg. Olika spårbredder tvingade också fram flera omlastningar. Man kände sig helt trygg med att Sverige ställde helhjärtat upp på Nazitysklands sida. Vi var i praktiken redan en del av det tredje riket!

Att Sverige hjälpte nazisterna att lägga ut minor runt våra vatten mot de allierade länderna är bara ytterligare ett bevis att Socialdemokraterna ställde sig på Adolf Hitlers sida. Vi ställde oss mot USA, Storbritannien och Frankrike! Exakt hur många uppdrag vi utförde till havs för Nazityskland räkning vi vi fortfarande inte men det rörde sig om ett hundratal. Mest handlade det om att lotsa tyska handelsfartyg och transportfartyg genom farliga vatten nära svenska kusten. Att gemensamt hjälpa till med min-utläggning var en liten del men dock att direkt avsteg från vår neutralitet.

 

Vi ska ha i baktanke att vi aldrig hjälpte andra länder med motsvarande insatser, bara Adolf Hitlers Nazityskland. Allt godkänt av Socialdemokraterna! Neutralt? Rätt sida av historien? Anständigt? -Nej, knappast! Varför denna socialdemokratiska slagsida till nazisternas fördel är så okänd för många idag kan vi bara spekulera i. Kanske var det för det hände "långt där ute" till havs, inte synligt från Svenssons köksfönster.

Några av de större minfälten under kriget. Svenska minfält (Blå) och Nazityska minfält (Gul) och (Röd). Många av tyskarnas mineringar hjälpte den svenska marinen att lägga ut.

mall1.png
Skärmklipp 2020-09-29 15.04.42.png

Trupptransporterna på de svenska järnvägarna kunde ju vem som helst (som bodde utmed en järnväg) se med egna ögon. Vi måste också alltid minnas att efter kriget regerade Socialdemokraterna oavbrutet i 44 år! Det fanns med andra ord gått om tid att förtiga och förljuga fakta till allmänheten och komma med alternativa sanningar. Trupptransporterna genom Sverige är idag kända men ändå något dagens socialister bara viftar bort och skyller lite förstrött på "samlingsregeringen" vilket underförstått skulle frånta Socialisterna allt ansvar trots sina 53,8% av mandaten. Det som hände ute till havs har de helt kommit undan med. Händelsen har varit "osynlig" just därför den ägde rum "långt där ute".

Idag försöker samma parti skylla hela sin historia på andra partier och påstå att de själva står "på rätt sida av historien". Ju djupare man gräver i Socialdemokraternas blodröda garderob ju fler lik hittar man. Att hjälpa ett annat land att lägga ut minor för att sänka fiendens skepp (och därmed riskera döda besättningen) kan kanske i sammanhanget och i jämförelse med andra socialdemokratiska skandaler te sig som en liten bagatell men kom då alltid ihåg vilka vi hjälpte! Det var inte de demokratiska västländerna USA, Storbritannien eller Frankrike vi ville hjälpa vinna kriget. Det var Adolf Hitler och hans nazister! Detta är ett faktum dagens socialister, allt från partiledaren ända ner till en blåögd indoktrinerad svennebanan som kallar sig "arbetare" på fabriksgolvet, idag vägra erkänna! Idag försöker man istället tvätta sin brunskitiga byk genom att skylla alla sina misstag på andra partier som inte ens existerade när det begav sig. Jag vet ärligt talat inte vilket som är värst; Socialdemokraternas historia eller alla deras bortförklaringar eller att var fjärde svensk fortfarande röstar på detta parti! 

Jag vet ärligt talat inte...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"Den stora lögnen" (1991) av Wilhelm Agrell 

"Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945" (1994) av Bertil Åhlund     

"Tyskar och allierade i Sverige" (2011) av Lars Gyllenhaal

"Sviktande neutralitet" (2017) av Sten Henriksson

"Det här är en svensk tiger" (2019) av Aron Flam (sid 338- )

"200 svenska sevärdheter från andra världskriget" (2020) av Lars Gyllenhaal.

Läs mer:

Minkatastrofen utanför Össby.

Den 28 Juni 1941 lade Sverige på uppmaning från Tyskland ut en minering i två linjer öster om Öland som förlängde en tysk minering som gick mellan Öland och Gotlands sydspets. Mineringen bevakades av ett svenskt örlogsfartyg som hade till uppgift att eskortera handelsfartyg genom rännan men en miss i kommunikationen till tyskarna ledde till en katastrof. Den 9 juli 1941 försökte minsveparen HMS Sandön slå larm till tre tyska fartyg som närmade sig mineringen men misslyckades få kontakt och klockan 18.10 gick transportfartygen Tannenberg, Preussen och Hansestadt Danzig i tur och ordning på minor i den första minlinjen. Med stoppade maskiner gled fartygen därefter in i den andra minlinjen och träffades igen, Tannenberg troligen två gånger. Klockan 18.30 sjönk Tannenberg och Preussen, medan Hansestadt Danzig drev en distansminut norröver innan även hon sjönk. HMS Sandön gick under tiden genom seglingsrännan och sökte tillsammans med eskortfartygen som hade för litet djupgående för att gå på minorna att bärga överlevande. HMS Sandön gick därefter med 16 svårt sårade till Kalmar, medan eskortfartygen återvände till Tyskland. Uppskattningsvis omkom 150-200 tyskar vid denna händelse och många av kropparna spolades senare upp på Öland östkust. Efter katastrofen sveptes minfältet upp den 20 augusti 1941 för att man skulle kunna undersöka möjligheterna till bärgning av fartygen. I stället lades en ny minering ut i höjd med Gräsgård några distansminuter norrut. Denna senare minering uppsveptes inför vintersäsongen i november men slutade också i katastrof då en mina exploderade och sänkte hjälpvedettbåten 282 Libanon varvid ytterligare 10 man omkom.

På sydöstra Ölands ligger den lilla byn Össby. Här står minnessten efter minkatastrofen 1941. För att ta sig till stenen behöver man åka så långt österut och söderut det går att komma och sedan får man gå cirka 100-200 meter innan man når stenen. Vid kajen i Gräsgård, sydöstra Öland, finns minnesstenen över de omkomna vid katastrofen med 282 Libanon.

Skärmklipp 2020-09-29 15.11.31.png

 

Bildgalleri:

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna