Hitlers svenska krigsmagasin.

concrete-taupe.jpg
2762027965_5ef0021d73_b_edited.jpg

"I det neutrala Sverige hade Adolf Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton krigsförnödenheter till ett värde av en miljard kronor"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

Visste Du att regeringen lät Adolf Hitler och hans nazister använda enorma lagermagasin i Sverige för att förvara krigsförnödenheter för kriget på Nordkalotten mot England och Ryssland under andra världskriget?

Lyssna:Hitlers svenska krigsmagasin
00:00 / 33:40

I Sverige tiger vi helst om hur vi hjälpte tyskarna under de krigsår då socialdemokraterna fortfarande kunde hoppas och tro på en tysk seger. Att tyskarna skickade hela arméer på svensk järnväg är känt. Liksom att vi skickade malm till Tyskland både från Luleå och från Narvik. Bara från hamnen i Luleå skeppades 24 miljoner ton prima järnmalm för att bygga upp Hitlers krigsmakt. Eller om det som hände efteråt, då regeringen tillmötesgick kommunistdiktatorn och massmördaren Josef Stalins krav. 25 000 ryska krigsfångar skickades tillbaka från Sverige till Stalins dödsläger när kriget var över.

Men att nazisterna hade jättelika egna förråd i Luleå? Förråd fyllda med 6 000 ton krigsförnödenheter. Krigsförnödenheter vars värde uppgick till en miljard kronor. Förnödenheter som förvarades i det "neutrala" Sverige. Krigsförnödenheter som skulle hjälpa Adolf Hitler vinna kriget. Detta är berättelsen om de så kallade tyskmagasinen:

Socialdemokraterna var Adolf Hitlers allierade vän i norr och man gjorde allt man kunde för att hjälpa nazisterna vinna kriget! Faktum är att Socialdemokraterna var det enda politiska parti i Nordeuropa som helt stod på Adolf Hitlers sida i kampen för ett världsherravälde.

Man lät Hitler transportera 2,1 miljoner nazisoldater kors och tvärs genom Sverige på våra järnvägar. Man lät Hitler transportera en hel krigsdivision genom ”neutrala” Sverige. Man hjälpte Nazityskland lägga ut minor i Östersjön mot fienden. Man sålde all den järnmalm och alla de kullager Hitlers krigsmaskin behövde för vinna kriget.

Allt godkänt och sanktionerat av socialdemokraterna med statsminister Per Albin Hansson i spetsen. Samma parti som idag står och anklagar andra för att ha ”nazistiska rötter”! Vi har bara haft ett enda parti i Sveriges riksdag som haft ett direkt välvilligt samarbete med Nazismen och det är det parti som idag kallar sig ett ”anständigt parti” !

Detta är historien om de enorma skafferi regeringen tillät Adolf Hitler ha på svensk "neutral" mark för att vinna kriget:

"I Luleå hade Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton krigsförnödenheter"

1 september 1939:

Adolf Hitler angriper Polen och Andra världskriget bryter därmed ut.

Sju månader senare angrips och ockuperas Danmark och Norge. I maj 1941 har Hitler även full kontroll över Finland och därmed kontroll över den så strategiskt mycket viktiga nordkalotten. Hitler kan nu skära av de viktiga transporterna mellan väst och öst som sker via norra ishavet till nordkalottens kronjuvel; Murmansk med sin isfria hamn och järnväg söderut. Samtidigt blir Hitler ständigt attackerad i väst av de allierade och i öst av Sovjetiska Röda armén.

Den 7 oktober 1944 inleds slaget om nordkalotten det största slag som någonsin utkämpats norr om polcirkeln och det näst största slaget (efter kriget på Karelska näset) som utkämpats i Norden. Enbart på sovjetisk sida deltog 100 000 man, 700 flygplan och 100 stridsvagnar! Hitler behöver få upp mat, förnödenheter och vapen för att hålla stånd på nordkalotten. 

Under andra världskriget fick tyskarna tillåtelse av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen att upprätta magasin för förnödenheter i Luleå för vidare distribution till de stridande förbanden i norra Norge och Finland.

I Luleå hamn hade Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar som transporterades, på väg eller räls, till de tyska stridande trupperna i norra Norge och Finland.

Tyskmagasinen2.jpg

Flygfoto över Hitlers lagermagasin vid Karlshäll i Luleå. Penningvärdet av de 6 000 ton varor som förvarades i magasinen uppskattas till miljard kronor idag.

Skärmklipp 2022-04-10 07.17.31 - kopia.png

Utan allt hö och halm hade de drygt 60 000 hästarna och mulåsnorna i den tyska Lapplandsarmén inte klarat sig i många dagar. Luleå blev med den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen godkännande Adolf Hitlers eget enorma skafferi för att försörja kriget i norr!

Med Socialdemokraternas tillstånd skeppade Nazityskland tonvis med förnödenheter till Luleås hamn och på vägen hem hade man fartygen fyllda med kullager och den så viktiga järnmalmen för att kunna framställa mer vapen. Allt godkänt och sanktionerat av Socialdemokraterna, partiet som vunnit valet 1940 med hela 53,8% av rösterna.

De tyska trupperna i Nordnorge och i finska Lappland var i behov av säker försörjning, både med tanke på erfarenheter ifrån Norgefälttåget och förväntade nya svårigheter. Valet av Luleå som förrådsbas föll sig naturligt eftersom man ogärna ville förlita sig på försörjning längs den norska kusten. Brittiska Royal Navy behärskade haven utanför Norges kust och Luftwaffe hade inte kunnat kompensera detta med flygtransporter.

"Stickspåret bekostades av Hitlerregimen och finns kvar än idag."

 

Under ett framtida krig med Sovjetunionen förväntade sig den tyska krigsledningen att britterna åter skulle koncentrera sin överlägsna flotta på att störa försörjningen längs med Norges kust. Att frakta förnödenheter längs med Sveriges östkust och på Sveriges järnvägsnät till förråd i Luleå var därför den överlägset säkraste och snabbaste lösningen på problemen. Några problem att få tillstånd av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen fanns inte. Socialdemokraterna var Nordeuropas mest nazivänliga parti och man hade sedan 30-talet ett mycket gott samarbete med Hitler och Tyskland!

Ett skrämmande exempel på detta är att svenska nazisoldaters rapporter om massavrättningar av judar på östfronten hemligstämplades av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen. Socialdemokraterna hade långt innan kriget startat infört censurlagar vilket inte tillät negativ rapportering av nazisterna och deras illgärningar.

Hur det gick till när den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen fattade beslutet om att upplåta Luleå som förrådsbas har inte gått att utröna. Vad som är säkert är att Tysklands militärattaché i Stockholm, general Bruno von Uthmann, redan under sommaren 1940 ordnade så att tyska krigsmakten via en bulvan, en speditionsfirma i Hamburg, fick hyra massamagasinen i Karlshäll av Ivar Lundh & Co vars moderbolag var Munksunds AB. Hyresavtalet klubbades i Luleå den 27 september 1940.

tyskbild (1).jpg

Ett av ytterst få fotografier taget under kriget inifrån Hitlers lagermagasin som Socialdemokraterna tillät Nazityslalnd ha i Sverige under kriget.

Skärmklipp 2022-04-10 07.17.31.png

Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnvägs AB, GKJ, i Luleå var Norrbottens enda privata järnvägsföretag. Denna korta privatbana hade tillkommit med Luleå Järnverk när det byggdes strax efter det förra sekelskiftet, men legat i träda sedan järnverket lagts ner och någon trafik på banan hade inte förekommit sedan 1931. Banan hade elektrifierats för att förenkla malmtågstrafiken. SJ:s ellok i malmtågen kunde växla sätt med malmvagnar till och från Karlsvik under uppehållet i Gammelstad, men banans kontaktledning togs ner 1939, samma år som krigsutbrottet.

 

Det var lite tokigt för när Sverige träffade transiteringsavtalet med Tyskland, så visade tyskarna ett stort intresse för Luleå som lagringsplats för armens förbrukningsvaror. Luleå hade ett bra läge för försörjningen av de tyska trupperna i Nordnorge och Finland. Transportvägarna till Luleå var säkrare än sjötransporter till Norge. Till Luleå kunde frakter ske både till sjöss och på järnväg. Utrikesdepartementet ville att en mellanhand skulle träffa hyresavtalet för de två stora magasinen med Luleå Trämassefabrik i Karlshäll. Så skedde också via en svensk speditionsfirma .I avtalet ingick även att ett nytt stickspår skulle byggas till förråden i Karlshäll för att underlätta för tyska arméns transporter. Stickspåret kom att kosta 35 760 kronor, det bekostades av Hitlerregimen och finns kvar än idag. Kostnaden motsvarar ca 900 miljoner i dagens penningvärde.

Till en början sköttes förråden av den tyske militärattachén, som man väl får anta ogärna pendlade mellan Stockholm och Luleå. Om den förste ständigt stationerade tyske officeren i Luleå är tyvärr föga känt, förutom att han efter en kort tid tvingades lämna Sverige eftersom han ertappats med att fotografera svenska befästningar. Det är troligt att han gjorde detta på eget initiativ, av ren obetänksamhet eller för att försöka vinna gunst hos någon överordnad. I januari 1941 fick så löjtnant Walther Zindel, en tysk agronom som varit frontsoldat i Polen och Frankrike chansen att ansvara för Luleås förrådsbas.

"De 6 000 ton varor uppskattas till en miljard kronor i dagens penningvärde"

 

Bara i ”tyskmagasinen" i Karlshäll beräknas mat och förnödenheter till ett dåtida värde av över 30 miljoner kronor ha lagrats i bland annat två enorma magasin. Penningvärdet av de sammanlagt 6 000 ton varor som förvarades i Karlshällsmagasinen uppskattades till närmare en miljard (!) kronor i dagens penningvärde. Redan under sommaren och hösten 1940 började förrådsverksamheten att byggas upp i Luleå. I Södra hamnen i Luleå lagrades hö och halm och i Karlshällsmagasinen fodersäd och konserverade livsmedel och gryn. Först kom varorna med fartyg men under 1941 började även tåg rulla från Tyskland till Luleå. Därifrån kunde sedan tågtransport ske till Narvik och Torneå.

Landshövding David Hansen rapporterade till utrikesrådet Gösta Engzell att tyskarna hyrt massamagasinen och att 30 000 ton livsmedel skulle förvaras i Luleå. Att Luleå skulle bli ett varaktigt nav i tyska armens försörjning visade enligt Engzell investeringen i en järnvägsförbindelse mellan statsbanan i Gammelstad och magasinen. Tyskarna begärde polisbevakning av magasinen, vilket landshövdingen fick ordna fram. Verksamheten expanderade kraftigt under 1941-1942. Lediga lokaler hyrdes och nya byggdes. Det som lagrades i Luleå skulle tillfredsställa behoven både hos soldater och hästar.

Scan4.jpg

Wehrmachts halmlager i Luleå vid domkyrkan 2 juni 1941.

-Jag använde pojken min som kamouflage och sa åt honom att kasta en sten” minns fotograf Helmer Widlund.

Skärmklipp 2022-04-10 07.38.15 - kopia.png

Vid Karlshäll fanns inte bara de två enorma samt två mindre magasin utan även ett kylhus uppfört för tyska armén. I Gammelstad, det gamla Luleå, fanns även där två jättelika tyska magasin med 3 500 ton hö och ett öppet lager för stenkol, båda nära banan till Karlsvik. Ändå var Karlshällsmagasinen bara en del av förrådsbasen, som var utspridd över Luleå kommun, och de var säkerligen fyllda med varor till ännu högre värde våren 1941, inför storoffensiven mot den sovjetiska delen av Nordkalotten.

I tre jättelika förråd intill Luleås domkyrka (se bildgalleri) förvarade tyska armén 4 200 ton hö och halm till hästarna. Norrbottens länsstyrelse förefaller ha hyst en viss oro över denna, ur brandsäkerhets synpunkt olämpliga placering, eftersom man skrev att Hela kvantiteten uppgives skola flyttas härifrån så fort tillgången på järnvägsvagnar det medger”.

Andra upplag ordnades i Luleå bryggeri. I Södra hamn mot Svartön byggdes lagerhus förutom de lager som redan fanns för hö och halm. Dessutom använde man båda tullpackhusen i Norra hamn och även i Södra hamn. I Luleå bryggeris källare fanns flera hundra ton Emmentalerost, 140 ton potatis och ungefär samma mängd fläsk och fisk. I bryggeriets källare och flera andra källare runt omkring i Luleå förvarades vin och starkare drycker åt den tyska officerskåren.  I lagren fanns vin, kaffe, starksprit, tobaksvaror, fläsk i konserver, rökt och saltat kött, socker, mjöl, fett, grönsakskonserver, fiskkonserver och ost. Flera hundra ton emmentalerost förvarades i bryggeriets maltkällare. Med andra ord hade Luleå på ett par år förvandlats till Hitlers skafferi och matkällare. I Tyskland löd det officiella namnet på dessa förråd "Den tyska krigsmaktens omlastningslager", vilket tydligt säger vad det hela handlade om.

"Avvecklingen av Hitlers lager var klar först 1944 när Hitler skulle förlora kriget."

Den tyska godshanteringen i Luleå var så omfattande att järnvägsnätet fick byggas ut på deras bekostnad. För lokala och näraliggande transporter hade Wehrmacht trettio Fordlastbilar, tio paketbilar och en sportbil stationerade i Luleå. Den sistnämnda tillhörde förrådschefen, oberleutnant Walther Zindel.

Om vagnparken som forslade alla dessa varor och vart varorna skickades skriver Norrbottens länsstyrelse i samma skrivelse från 1940:

"Tyska staten disponerar sedan i höst för transport av varor från Karlshällsupplaget en lastbilspark om 30 Fordvagnar, vilka förhyras från en skeppsmäklare Grahn i Luleå. Dessa bilar som drivas med bensin tillhandahållen av varuägaren och föras av svenska chaufförer, göra turer från Luleå och Karlshäll via Haparanda till Rovaniemi och platser närmare ryska gränsen; från Torneå lär lots av finsk eller tysk militär medfölja (...) Dessutom förfogar tyska staten här i staden sedan i sommar över 10 st. paketbilar med något slags kylanordning för transport av färskvaror samt en personbil, samtliga bensindrivna." 

Personbilen som nämns var en flott Auto Union Wanderer coupé med Norrbottensskyltar ”BD 1044” som Walther Zindel själv använde ibland.

Fotografi taget inifrån Karlshällsmagasinet under 90-talet några år innan den katastrofala anlagda branden som ödelade en mörk tid av Sveriges historia.

skinkoritaket.jpg
Skärmklipp 2022-04-10 07.38.15.png

Vilka var det då som skyddade Adolf Hitlers förråd mot stöld och sabotage? Svaret är förbluffande för en efterkrigsfödd: fem svenska tullare och tidvis över tio svenska polismän på statens (=svenska skattebetalarnas) bekostnad. De fem tullarna övervakade framför allt lastningen av de dagliga tågen från förrådsbasen i Luleå och förseglade med svenska tullens sigill. I efterhand förefaller det kanske som en meningslös gest av den svenska byråkratin... 

 

Vid Luleås malmkaj fanns ett skjul i vilket de tyska fartygskaptenerna anmälde sig per telefon till löjtnant Zindel då de ankom med sin last till förråden. ”-De slog ihop klackarna då Zindel svarade och skrek Heil Hitler! Men Zindel Hitlerhälsade aldrig, med ett undantag, vad jag minns. Det var en tysk dignitär på inspektion i Luleå. Någon från tyska utrikesdepartementet, nära Ribbentrop. Då hälsade även Zindel.” berättar Oscar Simu boende i Stockholm i boken ”Slaget om Nordkalotten

Oscar berättar vidare: ”-Vi var mycket rädda! Engelsmännen kunde när som helst bombat lagren. Och vi hade inga skyddsrum att springa till. Dessutom fick vi cykla ut dit på vintern. Arbetet började klockan sju på morgonen och det fanns inget annat sätt att ta sig dit ut. Några av oss fick på så sätt köldskador.”

Avvecklingen av Hitlers lager var klar först sommaren 1944 när det stod allt klarare att Hitler skulle förlora kriget. Det var först nu som socialdemokraterna började sopa igen alla spår av nazisamarbetet och istället blickade österut åt Sovjet, kommunism och Josef Stalin!

 

"Idag finns inga spår efter deportationslägret kvar vid Karlshäll där 24 339 ryska soldater utvisades"

 

Men platsen Karlshäll strax utanför Luleå kom också att få en helt ny användning och betydelse innan kriget var helt över. När det stod klart att vännen Hitler skulle förlora kriget skiftade den Socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen fot och ställde sig på kommunistdiktatorn och massmördaren Josef Stalins sida. Nu fick Karlshäll en ännu mörkare historia...

De tusentals ryska krigsfångar som Stalin krävde tillbaka från Norge skulle skickas från Norge till Sovjetunionen via Karlshäll. De tog sina sista steg i livet just här i Luleå innan de tvingades på båtar som gick till Stalin och gulaglägren. Massor med ryska krigsfångar plågades och svalt till döds som slavarbetare runt om i Norge. Det var aldrig meningen att de skulle överleva. De sågs som en förnybar resurs eftersom det hela tiden kom nya.

 

Dödligheten var förfärande. Av 100 000 fångar dog nära 40 000. De få som överlevde skickades hem till Sovjet, de allra flesta via Sverige, Luleå och Karlshäll, men i Sovjet var det inte direkt friheten som väntade. Stalin som gett sina soldater order att kämpa intill döden, betraktade krigsfångarna som desertörer och förrädare. För dem fanns bara ett straff - döden! Åtskilliga sköts direkt när de skeppats hem. Eller så fick de förtvina i Gulag-lägren.

 

LULEA11.jpg

Karlshäll - platsen där man också tvångsutvisade ryssar hem till diktatorn Josef Stalin. Resterna av bryggan är idag det enda som finns kvar av detta hemska minne. Vi tvångsdeporterade hem tusentals ryssar till Stalin och ett okänt öde. Många avrättades och andra blev skickade till livstids straffarbete i gulaglägren. Allt härifrån...

Skärmklipp 2022-04-10 08.06.04 - kopia.png

Idag finns inga spår efter deportationslägret kvar vid Karlshäll där 24 339 ryska soldater och civila krigsfångar från Norge, kom då andra världskriget tog slut. I en dryg månad, från 11 juni till 14 juli 1945, vistades de här i Karlshäll i vänta på båttransport till Uleåborg och sedan tillbaka hem till Ryssland. Vad som sedan hände med de ryska krigsfångarna i Karlshäll talar vi helst tyst om. Eller inte alls...

 

Vi ska som vanligt när socialister ställt sig på fel sida om historien - vilket de gjort två gånger om- bara blunda, tiga, vända blad och låtsas som ingenting. I värsta fall skyller vi allt på andra partier.

Varför är då Hitlers svenska krigslagermagasin så okända av svenskarna? Det finns många förklaringar på detta faktum. Vi ska komma ihåg att de nazivänliga Socialdemokraterna långt före kriget (och därmed före "samlingsregeringen") förbjöd all kritik av nazismen i svensk media. Dessutom införde man ett fotograferingsförbud på Hitlers lagermagasin. De ytterst få bilder på lagren under kriget är de flesta tagna i smyg. Dessa bilder kan Du se i vårt bildgalleri längst ner på sidan. 

"Det var först så sent som 2001 som tyskmagasinen kom till allmänhetens kännedom"

 

Magasinen i Luleå föll efter kriget i glömska, eller rättare sagt, den svenska regeringen såg till att dessa glömdes bort. Många av alla mappar och dossier om tyskförråden var hemligstämplade ända fram till 2001! På 1990-talet var tyskmagasinen hotade av rivning men räddades av opinionen. Tyskmagasinen i Karlshäll har genom åren väckt starka känslor och författaren och debattören Maria-Pia Boëthius kallade dem bland annat: "-Ett monument över det svenska ryggradslösa beteendet gentemot Tyskland under andra världskriget" i boken ”Heder och samvete”  där tyskmagasinen först omnämndes men fick ingen efterföljande uppmärksamhet av media.

Det var först så sent som 2001 i samband med Lars Gyllenhaals bokSlaget om Nordkalotten som tyskmagasinen kom till allmänhetens kännedom och media vågade försiktigt skriva sanningen om Hitlers svenska förråd. 

Även i Lars Gyllenhaals efterkommande bok ”Tyskar och allierade i Sverige” finns ett kapitel och uppföljning av dessa krigsförråd.

Exakt 70 år efter andra världskrigets slut, 2015, invigdes en minnessten i Karlshäll men lyckan blev kortvarig. Året efter, natten till den 25 juni 2016 antändes det södra magasinet i Karlshäll i en anlagd brand av hittills okända gärningsmän. Branden utvecklade sig snabbt och båda de kulturhistoriskt viktiga magasinen blev snabbt övertända. Inget gick att rädda, allt blev till aska. Ville någon sudda ut historien? 

3518234.jpg

 

Först 2001 uppmärksammades Hitlers svenska krigsmagasin och 2015 -70 år efter krigsslutet- invigdes en minnessten vid platsen.

Skärmklipp 2022-04-10 08.06.04.png

När Räddningstjänstens personal närmade sig de brinnande tysk­magasinen var det mycket svårt att ta sig fram till byggnaderna eftersom det var en fullt utvecklad brand i trähus. Det fanns inga bostadshus i direkt närhet men i förråden förvarades stora mängder nordlig tåghistoria från Norrbottens järnvägsmuseum, som brann upp tillsammans med byggnaderna. Branden blev en riksnyhet på grund förrådens storlek och starka koppling mellan Sverige och Nazityskland under andra världskriget. Denna koppling var välkänd i Norrbotten men inte lika känd ute i landet.

"Sanningen är kanske kusligt närmare än man anar när man inte kan sin egen historia..."

 

En del  blev medvetna om tyskmagasinen först i och med att de förstördes. Skedde det på grund av någon sorts politisk ide? Ingen grupp tog på sig ildådet eller uttalade sig anonymt om det. Men att branden var anlagd vet man idag. Inom Luleås kulturliv återuppstod tyskmagasinen efter bara några veckor efter branden genom en dansföreställning som hette just Tyskmagasinen. Föreställningen fick en ödesmättad och speciell karaktär eftersom de uppfördes precis intill platsen där de klassiska tyskmagasinen just hade stått.

Året efter branden, 2017, lyftes tyskmagasinen åter igen fram med hjälp av dans, under en föreställning om de tidigare krigsfångar från Sovjetunionen som bodde intill förråden sommaren 1945 innan de tvingades hem till Stalin och ett okänt öde. År 2017 var också året då Bottenvikens Bryggeri i Luleå tog fram ölsorten "Tyskmagasinen Berlin er Weisse". Detta eftersom man ville lansera en tyskt öl med den tyska aspekt av Luleås historia som blivit mest känd och på senare år är det just tyskmagasinen.

 

Sammanfattningsvis finns de största tyska förråden i Sverige sedan midsommardagen 2016 inte längre kvar men i centrala Luleå finns flera byggnader inom den tyska förrådsbasen kvar att se. I den största av dem, Bryggeriet kan man både shoppa och gå på restaurang.

 

0407.jpg

De två jättelika lagren vid Karlshäll förstörs vid en anlagd brand 25 juni 2016. Ville någon sudda ut hi(S)torien?

Skärmklipp 2022-04-10 08.11.46.png

I Luleå bryggeris källare är Emmenthalerosten, fläsket och fisken sedan länge borta. Det enda som på något litet sätt minner om den tyska tiden är en "Rauchen verboten" (Rökning förbjuden) uppmaning i målade jättebokstäver. Nu dansar man där istället, till techno och hip-hopmusik.

Man måste ställa sig frågan om dagens ungdomar som dansar och roar sig i dessa lokaler har en aning om att byggnaderna uppläts som förråd till Adolf Hitler i syfte att hjälpa honom vinna kriget? Ungdomar som kanske själva kallar sig socialister, vänsteranghängare eller  ”antinazister” men som olyckligt ovetande lägger sin röst på partiet som ville hjälpa Adolf Hitler att vinna kriget. Många borde istället läsa och ta del av historien. Den historia den socialdemokratiske partiledaren själv aldrig själv vågar tala om. Den historia man bara anklagar andra för.

Ibland kanske det är tryggast och enklast att bara blunda, dansa vidare till technomusikens dunkande och hypnotiskt blinkande ljussken än att våga erkänna sanningen om sitt "anständiga partis" sanna historia! Sanningen är kanske kusligt närmare än man anar när man inte kan sin egen historia...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

 

Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

"Andra Världskriget i Sverige" (2019) av Lars Gyllenhaal.

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

”Heder och samvete” (1992) Maria-Pia Boëthius. 

"När kriget tog tåget" (2021) av Jan Bergsten.

  Diverse länkar:   

"I Hitlers skugga" (länk)

 

Video om tysklagren:

 

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna