Antisemitismen Judehatet

"Härmed försäkrar jag på heder och samvete, att ingen av mina far- eller morföräldrar tillhört den judiska rasen eller religionen"

Under 1930-talet i det Socialdemokratiskt styrda Sverige började judefientliga idèer spridas i Sverige och snart accepterar Socialdemokraterna även de tyska raslagarna i vårt land. Äktenskap med judar förbjuds och man blev tvungen att på heder och samvete erkänna om ens förälder var av judiskt blod i en så kallad "arierförsäkran". Man avskedade och trakasserade öppet judiska arbetare och man slutade göra affärer med judiska företag.

Låter det som nazismens Tyskland?  Nej, detta handlar om socialdemokraternas Sverige!

Redan under 20-talet började de socialistiska länderna Sverige och Tyskland allt mer samarbeta inom flera områden, teknik, vetenskap, medicin och forskning men framförallt var det den nya tidens socialistiska mönstersamhälle båda länderna var i det närmaste helt besatta utav. I Sverige gick det under namnet Det Svenska Folkhemmet och i Tyskland pratade man om  den tyska motsvarigheten; Volksgemeinschaft ("Folkgemenskap") som sedan blev drömmen om Det Tredje Riket.

Under 20- och 30-talet ser tyskarna Sverige som det förnämsta föredömet. Man såg avundsjukt hur Sverige skulle bygga upp ett dugligt samhälle åt renrasiga svenskar där minoriteter, svaga, handikappade, sinnesslöa, tattare, judar eller andra icke önskvärda element ur samhällets bottensats skulle sorteras bort med hjälp av rasforskning och tvångssteriliseringar.

Under hösten 1935 antog nazisterna de så kallade "Nurnberglagarna". Dessa lagar gjorde en skarp skillnad mellan renrasiga arier och övriga, lägre stående människor. Alla judar fråntogs sitt tyska medborgarskap och de förbjöds att arbeta inom allmän tjänst, till exempel som läkare eller lärare. Äktenskap mellan tyska medborgare och judar förbjöds eller förklarades som ogiltiga. Judar fick inte köra bil, besöka offentliga platser, vårdas på sjukhus eller gå i vanliga skolor. De tilläts inte heller att gå på teater, bio, konserter eller besöka offentliga biblio­tek. Redan tidigare hade man infört lagar som tvingade elever med judisk härstamning att gå i särskilda klasser eller särskilda skolor, skilda från de renrasiga arierna.

Den svenska socialdemokratiska regeringen visste därför vad som hände med judarna i Tyskland, men det verkade som om många politiker ändå valde att betrakta detta som överdrifter och allierad propaganda. I slutet av 1930-talet fanns det starka protyska attityder i Sverige och en markant antisemitism mot de svenska judarna, något Socialdemokraterna helt blundar för.

Detta nazistiska och antisemitiska tankegods sprids snabbt i det socialdemokratiskt styrda Sverige. De tyska raslagarna börjar tillämpas i Sverige under 1930-talet när Socialdemokraterna enhälligt styrde Sverige. Socialdemokraterna är därför det enda svenska politiska parti som infört nazilagar i Sverige, något att komma ihåg när Stefan Löfven som oftast bruka utmåla sitt parti som den enda antinazistiska kraften under kriget...

Tyskland vill hindra tyska medborgare som är så kallade arier att gifta sig med judar i Sverige vilket Socialdemokraterna inte hade något emot. Bland annat upplöstes äktenskap som ansågs olämpliga enligt tysk lag. För att viga ett par där ena parten var från Tyskland hade till exempel svenska präster rätt att begära ett skriftligt intyg att ingen av parterna hade judisk påbrå.

Ingångna äktenskap kunde ogiltigförklaras. Svenska jurister och präster följde alltså uppmaningen från svenska utrikesdepartementet, att tyska lagar skulle gälla i Sverige. Om någon av parterna ljög om detta kunde svensk domstol upphäva äktenskapet. Svenskar som ville gifta sig med en tysk av så kallad arisk börd, måste bevisa att de inte var judar i en så kallad "arienförsäkran".

Även judar som arbetade på tyskägda företag i Sverige blev diskriminerade eller avskedade på grund av sin judiska bakgrund. Detta hände även på svenska företag som hade täta kontakter med Nazityskland. Företag uppmanades av myndigheter att säga upp judiska anställda och man uppmanar att sluta gör affärer med judiska företag. Judarna behandlades av den svenska (S)-regeringen på samma sätt som många Sverigedemokrater idag tvingas utstå spott och spe på sina arbetsplatser med hot om uppsägningar, uteslutning från facket eller uthängning i media för sina åsikters skull. 

I början av 1930-talet fanns över 8,000 judar i Sverige. Många svenskar fick en mycket negativ inställning till dem mycket tack vare socialdemokraternas öppet antisemitiska politik. I officiella frågeformulär och dokument angavs ibland att någon hade "ariska föräldrar". Inom vissa yrkesgrupper, till exempel läkare och sjuksköteskor, framställdes det listor och förtäckningar över "hel-, halv-, och kvartsjudar" och över vilka som var gifta" med medlemmar av det judiska folket"

När några judiska läkare ville flytta till Sverige protesterade läkare och läkarstudenter högljutt mot det som de ansåg vara "judeimport" Redan 1923 (året efter Socialdemokraterna tar makten i Sverige)  väcktes frågor om judisk invandring. Man yttrade då att "det var ett statsintresse av största betydelse för folkets homogenitet i fråga om ras, språk och religion bevarades för framtiden".  Från den Socialdemokratiska regeringen fanns en stark misstro mot alla judar och det sades att personer kunde få en försämrad mental hälsa på grund av sitt judiska blod.

I samband med UD:s nya standardmissivskrivelse till intyg om äktenskapshinder den 22 september 1937 infördes emellertid en arierförsäkran, som uttryckligen avsåg såväl ras som religion även hos svenska medborgare: "Härmed försäkrar jag på heder och samvete, att, såvitt mig bekant, ingen av mina far- eller morföräldrar tillhört den judiska rasen eller religionen". Denna formulering var något fullständigt nytt i svensk rättstradition. Arierförsäkran synes ha tillkommit på initiativ av Folke Malmar. Tydligen har han menat att i utredningar om historiska förhållanden i Sverige kunde man endast tala om "trosbekännelse", medan levande personer däremot kunde avkrävas upplysning även om sina far- och morföräldrars "ras". En omedelbar anledning torde vara den praktisatt skrivelser angående äktenskapshinder i Tyskland kunde besvaras rutinmässigt genom en standardmissivskrivelse med formulerad försäkran. Detta bekräftar intrycket att något egentligt tolknings- eller implementeringsarbete inte utförts.

För att hålla uppsikt över judarna som fanns i Sverige bestämmde regeringen för att registrera samtliga personer med utländsk härkomst som hade klommit till Sverige. Registreringen skulle äga rum mellan 1 och 18 februari 1939. Socialstyrelsen meddelade då att utlänningar i landet måste uppsöka närmaste polisstation och fylla i en blankett med 13 frågor. Den sista frågan kunde man bara svara ja eller nej på. Där skulle man uppge om ens mor eller far var av judisk härkomst. På så vis kunde Socialdemokraternas kartlägga alla judar i Sverige.

Även de svenska tidningarna var fulla med antisemitism och varnade för judarna. Aftonbladet var kanske landets mest nazistvänliga tidning. I februari 1939 sklrev tidningen om "massinvasion av judar till Solna och fokuserade på att judarna skulle ta jobben från svenskarna. 

Stockholms-Tidningen publiceradeen avslöjande artikel som handlade om att unga svenska kvinnor var särskilt attraktiva för utlänningar och judar, eftersom det skulle vara enklare för dessa att få uppehållstillstånd om de gjorde kvinnor gravida. Socialstyrelsen gick så långt som till att varna svenska kvinnor för att gå in i sådana förhållanden och konstaterade att det kunde leds till att kvinnorna tvingades lämna Sverige därför att de måste följe med barnafadern till hans ursprungliga hemland. Det rådde inge tvivel om att den svenska politiken fick mycket svåra konsekvenser för många judar som sökte skydd och blev avvisade. Det finns fler, exempel på judar som avvisades vid den svenska gränsen för att någrs år senare få sluta sina liv i gaskamrarna. De svenska myndigheterna behöll denna mycket restriktiva praxis fram till hösten 1942.

Under1930-talet fanns det starka protyska attityder i Sverige och en markant antisemitism. Attityderna delades också av många jour nalister och skribenter, och det kom att prägla mycket av innehålle i tidningarna. Genom en rad artiklar väcktes svenskarnas rädsla fö att Sverige skulle bli föremål för "judisk invandring" och en "inva sion från Centraleuropa". Samma attityd återfanns också hos svensk myndigheter. Socialminister Gustav Möller uttryckte sin oro vid fler tillfällen. Ett öppnande av de svenska gränserna för judiska flyktinga kunde leda till en "oöverskådlig flyktingström". Detta ledde till några ändringar i den svenska utlänningslagen, som bestod me mindre korrigeringar fram till den 15 juli 1945. Enligt lagen var Sverig villigt att ta emot politiska flyktingar. Judar räknades dock inte ti den kategorin eftersom de kom till Sverige "av ekonomiska skäl elh för att de på annat sätt kände sig diskriminerade för sin ras skull") Judar skulle därför inte betraktas som politiska flyktingar. I lagrexte stod det att de som flydde "på grund av sin ras eller eljest inskrän i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad hade inge rätt att söka skydd i Sverige". Bedömningen blev alltså att juda: tyskockuperade områden inte flydde från förföljelser och hot. Det v ekonomiska motiv som låg bakom deras beslut att fly. Det fanns inc den svenska byråkratin en tydlig insikt om att judarna av begripli skäl inte längre trivdes i sina hemländer, men detta var inte tillräck orsak för att de skulle få uppehållstillstånd i Sverige.r" 

Det blev avslag på över hälften av de ansökningar om uppehållstillstånd som kom till den svenska ambassaden under de första krigsåren. De allra flesta som fick avslag var judar. För att lättare kunna skilja ut judar som sökte inresetillstånd, hade svenska  myndigheter bett tyskarna om att underlätta förfarandet genom att stämpla ett rött "J" i pass tillhörande judar. Om inte tyskarna gick med på detta, skulleSverige inleda en omfattande kontroll av alla tyska medborgare som ville passera gränsen. Förfarandet med ett rött "J" i passet gjorde det enklare att kontrollera om personer som ville in i landet och eventuellt sökte uppehållstillstånd var judar. Denna praxis infördes redan den 5 oktober 1938. För Sverige var detta en viktig åtgärd i syfte att undvika en judisk :flyktingström och en belastning på gränsstationerna. Stämpeln med ett "J" i passet var alltså inte ursprungligen en tysk ide utan kom från Stefan Löfvens parti. Under senhösten 1938 kom det också ett direktiv till den svenska passkontrollen om att tyska med­borgare med en sådan judestämpel skulle betraktas som emigranter och avvisas direkt vid gränsen om de inte kunde presentera handlingar som visade på särskilda skäl för att de skulle få uppehållstillstånd. Judarna skulle skickas tillbaka dit de kom ifrån.

 

Den 28 augusti 1939 avvisade Socialdemokraterna ansökningar från ett betydande antal tyska polska judar som sökte tillstånd att få resa genom Sverige och vidare till länder som Storbritannien, Belgien och Nederländerna. Internt i Utrikesdepartementet förklarades detta med att det redan fanns för många judar i Sverige.'?" Svenskarnas inställning till judarna förändrades inte efter krigsutbrottet hösten 1939, inte ens när det började bli allt tydligare för alla vilket öde som judarna gick till mötes. Argumenten hade dock ändrat karaktär. Det talades inte längre så mycket om rasblandning och arbetstillfällen. Nu hette det i stället att Sverige inte ville ta emot judiska :flyktingar av rädsla för att provocera Tyskland.

De svenska :flyktinglagarna för genomresa skärptes ytterligare 1940 och 1941. Då blev det ännu svårare för judar att få transitvisum för att resa genom Sverige

Den negativa och fientliga hållningen till judar var väl för­ankrad. Det var först i augusti 1943 som begreppet "jude" avskaffades

om beteckning i den officiella svenska statistiken.t" Därefter behövde man inte längre uppge om man var av judisk börd.

Den tyska ariseringspolitiken gick ut på att judarna skulle uteslutas också ur det svenska samhället.

Företag uppmanades att bojkotta sina judiska affärskontakter och att säga upp anställda med judisk bakgrund. I viss mån hade nazisterna framgång här.

Att en tysk medborgare av så kallad arisk börd enligt svensk lag under åren 1935-1945 inte fick gifta sig med en person av judisk börd var länge obekant. I den 1964 reviderade upplagan av Hugo Valentins standardverk judarna i Sverige sägs det till och med att myndigheterna länge principiellt avböjde, men så småningom av praktiska skäl accepterade den skillnad mellan "arier" och "judar", som redan införts i det nazistiska Tyskland, och enligt vilken även döpta judar gällde som judar. I verkligheten accepterade UD:s rättsavdelning omedelbart raslagarnas definitioner beträffande äktenskapshinder, och införde efter två år även för svenska medborgare en arierförsäkran efter tysk förebild.

 

Raslagarnas effekt i Sverige uppmärksammades 1974 av Helmut Miissener i hans avhandling om exiltyskar i Sverige, dock närmast i förbigående. Forskare som Steven Koblik har förbigått saken med tystnad.

"Socialdemokraterna & Sanningen" vet att det inte var Per Albin som satte upp skylten och Stefan Löfven föddes 1957, men Stefan brukar vara pigg på att beskylla Jimmie Åkesson som föddes 1979 och Sverigedemokraterna som grundades 1988 för det som hände på 1930-talet så jag hoppas du skäms Stefan, och det är det lilla…

Källa:Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige : effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945

http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/65871709/Judisk_Ras.pdf

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen” och tack för Du vill vara med och finansiera sajten! Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

   Källa:   

"Svenska skandaler" (2014) av Mikael Bergling och Fredrik Nejman.

"Bortom mammas gata" (2009) av Alexandra Pascalidou.

  Diverse länkar   

Länk ETC

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round