Den etniska rensningen.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
samer_kata_kanstadfjord_1896-az8o4W-c9rm

"Samer, homosexuella, förstånds-handikappade och utvecklingsstörda var inga fullvärdiga medborgare i det nya Sverige"

Stämpel9.gif
Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

 

Sveriges försök till utplåning av den samiska befolkningen och dess kultur.

Lyssna:Den etniska rensningen
00:00 / 26:48

Vi i Sverige har alltid varit väl medvetna om folkmord och tragiska händelser i andra länder. Vi känner väl till hur nazisterna försökte utrota judarna i Tyskland eller hur nybyggarna behandlade indianerna i Nordamerika. Vi känner till folkmorden i Armenien, Rwanda eller i staden Srebrenica. Vi känner till  Daesh/ IS övergrepp mot kristna och etniska minoritetsgrupper i Syrien och Irak. Men vad vet vi om oss själva? Är vi i Sverige så oskuldsfullt vita som vi tror? Har vi alltid behandlat våra egna minoriteter med silkesvantar?

 

När man börja gräva i vår egen historia framträder ett kulturellt mord, på gränsen till ett folkmord, vi inte ska tala högt om. För det finns en minoritetsgrupp i Sverige som av det styrande politiska partiet i Sverige skulle rensas ut från folkhemmet. Det folkhem som bara skulle bebos av renrasiga dugliga svenskar. Ett folkhem som inte hade plats för sinnesslöa, homosexuella eller minoritetsgrupper som hade en annan religion, tradition eller kultur än den svenska. Detta är berättelsen om den svenska etniska rensningen.

 

Varje gång Socialdemokrater talar om ett annat partis historia är detta en varningsklocka, ett sätt att dölja sin egen historia, att få bort fokus från det mörkaste kapitlet i vår egen nutidshistoria. Inget annat politiskt parti har ett så mörkt förflutet som just Socialdemokraterna, full jämförbart med Hitlers Nazityskland eller Stalins Sovjet men som ytterst få känner till idag. Detta är historien om hur Socialdemokraterna försökte utplåna hela den samiska kulturen, dess folk och tradition. Sveriges eget folkmord, Sveriges eget etniska rensning som ingen socialist idag öppet vill prata om!

 

Ingen annan partiledare beskyller andra partier för sin egen historia såsom Stefan Löfven! Inget annat parti beskyller andra partier för sin egen vidriga historia såsom Socialdemokraterna. Vi på ”Sverige vs Sanningen” kommer berätta den svenska socialismens historia! Vi berättar bara hur det var. Vi berättar bara hur det är. Vi berättar bara sanningen. Detta är historien om Sveriges eget folkmord:

I svenska skolor lär sig idag våra barn inget om sin egen ursprungsbefolkning. Samernas historia är inget undantag eller något Socialdemokraterna eller den svenska staten ska vara stolt över. Slaveri, tvångsförflyttningar, religionsförbud , rasism, kränkningar och nedvärdering är bara några av ingredienserna.

Sverige befolkades norrifrån via Ryssland och Finland av den befolkningsgrupp vi idag kallar Samer. Ungefär samtidigt befolkades vi även söderifrån via Tyskland och Danmark av Svear, de vi idag kallar ”svenskar”. Det var dessa svenskar som 1751 drog riksgränsen mot Norge och Finland. Samerna kom från och med nu bli en minoritetsgrupp i det land som svearna sedan gav namnet Sverige.

(Det ska tilläggas och poängteras att Sverige var bebott i mindre skala av andra människor långt innan Samerna och Svearna kom och att det är en mycket förenklad bild av befolkningsprocessen.)

Sápmi är namnet på samernas land som de bebott och brukat sedan urminnes tider. Sápmi betyder både människa och landområde, för i den samiska begreppsvärlden är människan och naturen inte åtskilda.

s5.jpg

När Socialdemokraterna kom till makten påbörjades en systematisk utrotning av den samiska kulturen. Språket och sångerna förbjöds.  Deras rätt i samhället tog ifrån dem.

Skärmklipp 2020-09-30 19.32.57.png

Samerna levde i fred med människor, djur och natur, ägnade sig åt sin renskötsel och skapade sitt eget språk, seder, bruk, tradition och kultur. Sápmi blev som ett land i landet, en minoritetsgrupp. Det skulle dock dröja fram till 1920-talet innan förföljelsen, trakasserierna och den etniska rensningen och närapå utrotningen av den samiska kulturen skulle börja. Under slutet av 1800-talet blev socialdemokraterna en maktfaktor i Sverige. 1918 fastslogs gränsen mot Norge i norr. 1919 blir den första renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge klar och 1920 tar Socialdemokraterna makten i Sverige. Det är nu det mörkaste kapitlet i Svensk historia om samer och deras land Sápmi börja skrivas...

 

Det är nu det fredliga renskötarfolket i norr får ett rent helvete. Det är nu Socialdemokraterna bestämmer att det nya socialistiska mönstersamhället - Det Svenska Folkhemmet- bara ska bebos av renrasiga ariska människor - svenskar!

I deras nya Sverige finns ingen plats för andra raser, språk, kulturer eller traditioner. Då påbörjade de en etnisk utrensning och ett brutalt övergrepp, på gränsen till ett folkmord, på hela den samiska kulturen! Den rasistiska och samefientliga politiken som bedrevs av socialdemokraterna kallades för ”Lapp ska vara lapp”. Man tog samernas mark, man förbjöd det samiska språket och det blev till och med förbjudet att jojka. Samiska seder och bruk förbjöds. De fick ingen rösträtt. Man skickade samer till det rasbiologiska institutet i Uppsala som socialdemokraterna låtit uppföra där man även tvångssteriliserade många samer. Den etniska rensningen hade börjat...

     "Det den svenska befolkningen tvingades bevittna var inget annat än ett folkmord av det samiska folket och dess kultur av den socialdemokratiska regeringen!"

 

Under rashygienens tidevarv blev samerna i likhet med andra grupper utsatta för brutalt kränkande handlingar av den socialdemokratiska regeringen. Samer, homosexuella, förståndshandikappade, utvecklingsstörda etc. var inga fullvärdiga medborgare i socialismens Sverige. Hela den samiska kulturen och dess folk skulle utplånas av det styrande socialdemokratiska partiet. Det den svenska befolkningen nu tvingades bevittna var inget annat än ett rent folkmord av det samiska folket, dess språk, kultur och tradition av den socialdemokratiska regeringen!

En gemensam renbeteskonvention antogs mellan Norge och Sverige. Följden blev att samerna i de nordligaste samebyarna förlorade sina sommarbetesmarker i Norge. Därför inleddes en tvångsförflyttning av samer till de sydliga byarna. Både för dem som tvingades flytta och för dem som tvingades ta emot nya, blev det en kulturkrock.

 

Om en samefamilj vägrade flytta till de av "staten" utsedda, betydligt sämre, betesmarkerna hotade man att tvångsslakta deras renar. Man hade alltså inget annat val än att flytta dit makten bestämde de skulle bo.

1928 kom en ny renbeteslag som fastslog samernas rätt till renbete, jakt, fiske och viss skogsavverkning ovanför odlingsgränsen, men den rätten gällde bara de renskötande samerna. Alla de andra förlorade all sin rätt att använda de marker deras förfäder i hundratals år brukat. 

 

Renbeteslagen försämrade också den samiska kvinnans ställning. I det samiska samhället var mannen och kvinnan helt jämställda och båda kunde ha egna renar. Detta var något Socialdemokraterna ville ändra på och införde plötsligt nya lagar för alla samer.

s.jpg

Samerna tvingades gå i speciella skolor "nomadskolor" för att de inte skulle beblanda sig med renrasiga svenskar. Undervisningsinnehåll formades efter rasistiska och förnedrande föreställningar om samer. Skolbyggnader skulle vara obekväma så samerna inte fick smak för det civiliserade livet.

Skärmklipp 2020-09-30 19.32.50.png

En samisk kvinna förlorade nu sin rätt att äga renar, liksom sitt medlemskap i samebyn om hon gifte sig med en icke-same. Men om en samisk man gifte sig med en svensk kvinna fick hon renskötselrätt. Denna djupt kvinnofientliga och diskriminerande socialistiska politik varade i 43 år och försvann först 1971!

För renägande samer, som nu skulle benämnas nomader, startade man speciella skolor som kallades nomadskolor. Bakgrunden till nomadskolorna var bland annat att Socialdemokraterna ville hålla de samer som arbetade med renar avskilda från resten av samhället. Vildar ska vara vildar och inte beblanda sig med den mer renrasiga ariska svenska stammen.

De renskötande samerna skulle inte lockas till städerna och därmed riskera att de slutade upp med renskötseln. Nomadskolornas undervisningsperiod var mycket kortare jämfört med den andra obligatoriska skolan. Socialdemokraterna tyckte nämligen inte att samerna behövde lika mycket utbildning som andra barn i Sverige. De var mer obildbara och dessutom behövde de inte kunna så mycket eftersom de bara var simpla renskötare. En lapp ska vara en lapp...

”…Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp ska vara lapp…”

Samerna reagerade starkt mot de usla skolkåtorna och mot hela den förnedrande skolreformen. I ett enigt uttalande krävde samerna att skolan skulle ge barnen kunskaper att kunna möta den snabba utvecklingen i "lappmarkerna". Det ställdes också krav på att kåtaskolan skulle avskaffas och att eleverna i de fasta nomadskolorna skulle få bo i ordentliga skolhem. Från den Socialdemokratiska regeringens sida ansåg man att samernas uttalanden inte kom från hela befolkningen utan bara var förslag från enstaka samer. Dessutom ansåg man att samerna själva inte var tillräckligt kunniga för att ha synpunkter om skolans förhållanden.

Socialdemokraterna gjorde upp lagar som bestämde vem som var same och vem som inte var det. Barn till renskötare tvingades till nomadskolan medan andra gick i den allmänna skolan. Nomadskolorna låg ofta långt ifrån hemmet, vilket innebar att barn skildes från sina familjer under mycket lång tid. Skolbyggnader och undervisningsinnehåll formades efter rasistiska föreställningar om samer, t.ex. byggdes nomadskolorna utan moderna bekvämligheter. Barnen skulle inte vänjas vid att sova i sängar och lokalerna skulle inte vara trivsamma. Man var rädd att om samebarnen fick det bekvämt skulle de sluta bli renskötare och beblanda sig med den renrasiga ariska svenska stammen vilket kunde få förödande konsekvenser på det svenska folkhemmets framtid. I skolan tvingades eleverna lära sig nedsättande och kränkande om sig själva. Man undervisade om ”norrländska vildar” och ”lappar”...

"Först under mitten av 70-talet när socialdemokraterna tvingades ifrån makten av borgarna kunde utplåningen av den samiska kulturen upphöra"

1932 gavs det av Socialdemokraterna uppförda Rasbiologiska institutets Herman Lundborg ut skriften "The race biology of the Swedish laps". Där sades att samer var ett underlägset folk vars enda möjlighet att överleva var att de assimilerades med svenskar.

1952 började den Socialdemokratiska regeringen att reglera och begränsa antalet renar. Fram till 1952 erkändes bara renskötare som samer. Enligt lag fick de som inte var renskötare äga renar och de som inte ägde renar skulle assimileras eftersom de sågs som ”samiska avvikare”.

Mellan 1953 och 1977 skulle renskötseln rationaliseras. Renskötare blev en yrkeskategori som skulle sträva efter en ekonomisk lönsamhet för renskötarföretagen. De icke renskötande samerna betraktades som svenskar och fick inte utöva några smiska traditioner. Först i mitten av 1970-talet -när socialdemokraterna förlorat makten- betraktades alla samer som en gemensam grupp igen. Efter borgarnas valseger 1976 lade man om kursen mot det samiska folket. Nu ville man behålla och skydda den kultur som Socialisterna nästan lyckats utrota – om inte rennäringen krockade med andra markanvändares intressen vill säga...

 

 

Det kanske värsta är ändå att inget av allt detta står i våra barns historieböcker. Under 1980-talet gavs det ut ett fåtal böcker om vad som hände med samerna och deras kultur under de 60 år som den socialdemokratiskt ledda regeringen försökte utrota men efter nio år i grundskola har fortfarande inte våra barn läst en enda rad om vad som faktiskt hänt i vår mörkaste nutidshistoria. Ett bevis hur socialismen och det vänsterstyrda etablissemanget effektivt suddat ut alla spår av vår egen historia.

En tankeställare är att det var just socialisterna som först förvägrade samerna bli en del av Sverige. Sedan bestämde de vilka samer som skulle få vara samer. Efter det fick bara renskötande samer vara samer och övriga samer tvingades bli svenskar. Man fråntog samekvinnorna sina rättigheter. De tvångsförflyttades, tvångskristnades, tvångssteriliserades. De mättes och fotograferades nakna på det statliga rasbiologiska forskningsinstitutet. De fråntogs sitt människovärde.

 

När dåvarande Jordbruks- och sameminister, socialdemokraten Annika Åhnberg bad den samiska befolkningen inofficiellt om ursäkt för århundraden av övergrepp på FN:s urbefolkningsdag den 8 augusti 1998 blev ursäkten mycket omstridd i de röda leden. Den blev inte populär! Det var första och enda gången något sådant yttrats men den utlovade ursäkten från riksdagen uteblev - och är så än till dags dato!

s6.jpg

2019 återlämnades kvarlevor från Historiska Museet i Stockholm från rasbiologins tid. Fortfarande finns kvarlevor efter samer på elva statliga museer i Sverige. Någon officiell ursäkt till samerna från Socialdemokraterna har dock aldrig framförts...

Skärmklipp 2020-09-30 19.32.42.png

Annika Åhnberg berättade: "– Jag fick skit för det i regeringen. Jag fick en massa skäll. De kallades fortfarande "lappjävlar" av olika socialdemokrater. Samernas rättigheter har aldrig erkänts och kommer så aldrig göras"

I de Socialdemokratiska regeringskorridorerna kallas alltså samer fortfarande för "lappjävlar", något partiledaren sällan avslöjar i sina vackra tal till nationen. Deras egen historia om de samiska övergreppen blundar de för. Övergreppen är något de vägrar erkänna. Faktum är att de vägrar ens erkänna samerna som ett eget folk. 

 

Då tvingade man icke renskötande samer att bli svenskar. Då pratade man om "norrländska vildar" och att "lapp ska vara lapp". Idag tvingar man samerna till exakt samma sak eftersom man påtvingar dem en svenskhet trots de är samer och man pratar om "lappjävlar". 

Längre än så har inte synen på samerna kommit på över 100 år vilket gör de till Sveriges enda samefientliga parti. När ska detta få ett slut?

 

Sanningen är att samer är samer och inget annat! Svenskar (som ursprungligen kallades Svear) och samer är två olika folkslag. Samerna invandrade till Skandinavien norrifrån och svearna söderifrån. "Alla" vet att samer är samer men detta faktum är som elefanten i rummet. Alla vet men ingen får säga det öppet. - Jo, samerna själva får naturligtvis säga de inte är svenskar men vem lyssnar på dem? Historiker likaså. Men ve fan den svensk som påstår att en same inte är svensk! Ett tydligt exempel var när riksdagens vice talman Björn Söder påtalade exakt samma sak så briserade de röda knallkorkarna i rent raseri så foliehattarna blåste av och de skrek sig hesa om ”rasism” och ”främlingsfientlighet”!

 

De hånar och häcklar de svenskar som fakta-riktigt påtalar att samer är just samer. När historiker och samerna själva påtalar samma sak vägrar man lyssnar. I över hundra år har Socialdemokraterna nu förföljt samerna. Idag har man trasslat in sig i historien och hur man än vrider och vänder kommer man inte ur sanningen. Enklast då att idiotförklara alla som har rätt och vägra erkänna att man själv har fel. Det är så socialism fungerar. 

Så varje gång Socialdemokrater pratar om andra partiers historia är det ett hån mot alla tiotusentals samer man försökte utrota. Ett hån mot de 63 000 svenskar, däribland många samer, som blev tvångssteriliserade. Ett hån mot alla de som tvingades stå nakna och fotograferades på det rasbiologiska forskningsinstitutet som Socialdemokraterna lät uppföra. Varje gång är det ett svek mot vår nordliga ursprungsbefolkning samerna. Varje gång är det ett svek mot alla våra egna skolbarn och vår egen nutidshistoria. När sanningen om socialdemokraterna uppdagas går deras logotype alltid från röd till blodröd till brun till svart. Becksvart!

Vi berättar bara som det var. Vi berättar bara som det är. Vi berättar bara sanningen!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa & Lästips :   

”Samisk kamp" (2017) av Marianne Liliequist, Coppélie Cocq

”Ett folk, ett land" (2005) av Per Axelsson, Peter Sköld

"Kåtornas folk” (2014) av  Ester Blenda Nordströms

"Herrarna satte oss hit” (2020) av Elin Anna Labba

"Solen min far" (1991) av Nils-Aslak Valkeapää

"Ædnan" (2018) av Linnea Axelsson

"Elle Kari" (1951) av  Elly Jannes

https://www.svt.se/kultur/svenska-kyrkan-stoppade-jojk-fran-gudstjanst-blev-valdigt-chockad

 

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna